Maand: mei 2017

30 mei 2017

Nieuwe gemeentegids

Er is een nieuwe gemeentegids Nijmegen 2017/2018. Ook dit jaar wordt de gids niet meer huis-aan-huis verspreid.

In de praktijk blijkt dat de meeste mensen de gids digitaal willen raadplegen. Uit onderzoek weten we dat een aantal inwoners toch graag een gedrukte versie willen hebben. Daarom is besloten de gids nog in een beperkte oplage te drukken.

Belangstellenden kunnen vanaf 19 mei, zolang de voorraad strekt, een gedrukt exemplaar ophalen bij de Stadswinkel en bij de diverse grote wijkcentra en bij de Stips.

Via een artikel in weekkrant De Brug en via social media attenderen wij inwoners op de nieuwe gemeentegids.

29 mei 2017

Gezocht Buurtmaatjes

Voor ons nieuwe ‘buurtmaatjes-project’ zijn we op zoek naar vrijwilligers. In dit project helpen vrijwilligers nieuwkomers in de wijk, in eerste instantie vluchtelingen, om hun weg te vinden. Zo kunnen ze kennismaken met activiteiten, verenigingen, instellingen en buurtbewoners in de wijk. En al pratende kunnen ze ook nog oefenen met Nederlands.

Het Buurtmaatjes-project is onderdeel van een samenwerking tussen STEP, Vluchtelingenwerk Oost Nederland en de Stips. Als buurtmaatje ga je eens per week op pad met een aan jou gekoppelde nieuwkomer. Wil je meer weten? Neem dan contact op met de Stip in Noord via noord@stipnijmegen.nl of kom langs bij de Stip.

Het Stip is gevestigd in het Thermion (Thermionpark 9, Lent), op woensdagochtend in het Klifcafe (Pijlpuntstraat 1, Nijmegen)

25 mei 2017

Agenda Wijkraad vergadering 7 Juni

Inloop vanaf 20:00
Aanvang vergadering 20:15
Locatie: de Klif

1.    Opening en welkom
2.    Vaststellen agenda
3.    Kennismaking wethouder Renske Helmer en nieuwe wijkmanager Ed van Dael
4.    Gesprek Wethouder Helmer

Gesprek met de wethouder over zaken in de wijk die bewoners bezighouden. Onder andere oversteek Oude Groenestraat nabij dependance, definitieve locatie moestuinen, wijze van digitaal communiceren gemeente, andere punten…..

5.    Windmolenfonds – Bespreken of en op welke manier de wijkraad kan participeren
6.    Terugkoppeling andere overleggen (knoop38, wijkplan, Griftdijk, e.d.)
7.    Rondvraag
8.    Sluiting

23 mei 2017

Verkeersmaatregelen Griftdijk

In juli 2016 nam de gemeenteraad het besluit om de Griftdijk Noord voor een deel van het verkeer af te sluiten met een zogenaamde ‘bewonersvriendelijke verkeersknip’, in combinatie met ondersteunende verkeersmaatregelen. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen over de uitvoering van de maatregelen en voorbereiding daarvan.

Knip Griftdijk Noord

Om de verkeersdruk van doorgaand verkeer op en rondom de Griftdijk te verminderen, is besloten om de Griftdijk Noord voor een deel van het verkeer af te sluiten met een zogenaamde ‘bewonersvriendelijke verkeersknip’. Deze wordt ingesteld tussen de Van Boetzelaerstraat en de Italiëstraat. De knip wordt voorlopig (de komende jaren) uitsluitend tijdens de spits ingesteld, van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur. Gedurende deze tijden is het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan om zonder ontheffing de Griftdijk Noord op dit punt te passeren. Handhaving (het bewaken / beboeten van overtredingen) vindt plaats door middel van kentekencamera’s.

Ontheffing

Bewoners van het in het kaartje aangegeven gebied kunnen per adres maximaal 2 digitale ontheffingen aanvragen op kenteken. Een ontheffing kost € 5,- per jaar. Voorwaarde voor het aanvragen van een ontheffing is dat de auto op uw naam staat. Voor leaseauto’s kunt u een leaseverklaring overleggen. Over het aanvragen van een ontheffing wordt u ruim op tijd voor de invoering van de knip geïnformeerd.

Planning
De knip kan waarschijnlijk in het voorjaar van 2018 worden ingevoerd,  nadat ook de nieuwe rotonde in de Griftdijk Noord-Terralaan is gerealiseerd en open is voor verkeer.

Procedure

Voor het instellen van een verkeersknip is een verkeersbesluit nodig. Er vindt vooraf overleg plaats met de politie en de officier van justitie, zodat afspraken gemaakt kunnen worden over handhaving. Verwachting is dat in juni 2017 het verkeersbesluit gepubliceerd kan worden. Op dit moment loopt al het besluitvormingsproces voor het aanpassen/toevoegen van de ontheffingsregels.

Vrachtwagenverbod Griftdijk

Voor het instellen van een vrachtwagenverbod op de Griftdijk ligt momenteel een verkeersbesluit ter inzage bij de informatiebalie van de Stadswinkel (Mariënburg 30, Nijmegen). De bezwaartermijn loopt af op 23 juni aanstaande. Afhankelijk van het verloop van de procedure wordt het verbod nog voor de zomer ingesteld. Het vrachtwagenverbod wordt ingesteld op de Griftdijk Noord, circa 120 meter ten noorden van de aansluiting Italiëstraat. Vrachtwagens kunnen dus wel als bestemmingsverkeer de woningen bereiken (bijvoorbeeld voor leveringen), maar kunnen de ‘knip’ niet meer als doorgaand verkeer passeren, ook niet búiten de spitstijden.

Rotonde Griftdijk – Terralaan

Er wordt een rotonde ingericht op de Griftdijk, ter hoogte van de aansluiting met de Terralaan (busbaan). De rotonde is enerzijds gericht op het verbeteren van de doorstroming van het verkeer op de Griftdijk en anderzijds op de aansluiting van het zuidelijke deel van de wijk Grote Boel. Het voornemen is om de rotonde re realiseren in het voorjaar van 2018.

Bestemmingsplan
Voor de aanleg van de rotonde is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het aangepaste bestemmingsplan is hier te vinden en ligt tot en met woensdag 7 juni 2017 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, (Mariënburg 30, Nijmegen). Tot die datum kunt u uw zienswijzen over het bestemmingsplan indien bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Ontwerp

Het tijdelijke verkeerscircuitje (speelterrein) voor kinderen moet helaas wijken voor deze rotonde. Hier wordt een nieuwe locatie voor gezocht. De rotonde wordt zoveel mogelijk ingepast in de bestaande en nieuwe laanstructuur van de Griftdijk en Grote Boel. In het najaar van 2017 organiseert de gemeente voor direct omwonenden een bijeenkomst over het ontwerp van de rotonde.

Fietsoversteek Terracottastraat

Om het oversteken van de Griftdijk voor langzaam verkeer veiliger te maken, komt er een middenberm in de Griftdijk ter hoogte van de Terracottastraat, die het voor fietsers en voetgangers mogelijk maken om veiliger over te steken. De middenberm zal ook de snelheid van autoverkeer verminderen. De fietsoversteek wordt komend najaar (2017) gerealiseerd, parallel aan werkzaamheden voor inrichting van de wijk Grote Boel (woonrijp maken).

Fietsinbuigingen Griftdijk en diverse zijwegen

De inritconstructies (de drempels) van enkele zijstraten van de Griftdijk worden aangepast en de fietspaden worden iets opgeschoven richting de rijbaan. Hierdoor wordt het zicht op de naderende fietsers beter en is het voor auto’s eenvoudiger om de Griftdijk op te rijden. Deze aanpassingen komen vooralsnog op de kruisingen van de Griftdijk met de Wetsteenstraat, Terracottastraat en Claustrum. De precieze uitvoering is nog niet bekend; dit heeft te maken met de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen.

Busbaan Terralaan

Een van de maatregelen uit het raadsbesluit van 2016 is het afsluiten van de aansluiting van de Volsellastraat op de Griftdijk voor autoverkeer. Het autoverkeer uit de achtergelegen wijk gaat dan via een deel van de huidige busbaan (Terralaan) naar de nieuw aan te leggen rotonde.

Bij uitwerking is echter gebleken dat het openstellen van de busbaan voor personenauto’s nadelig is voor een aantal bewoners. Het vergt nadere studie voor een bestuurlijke afweging.  De gemeente heeft de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging van deze maatregel daarom niet opgenomen in de bestemmingsplanwijziging voor de rotonde. De gemeente gaat hierover nog met de direct betrokkenen (Volsellastraat en omliggende straten) in gesprek.  

Meer informatie en vragen

U vindt meer informatie over het genomen verkeersmaatregelen uit 2016 via deze link. Aanvullend is destijds een document met veelgestelde vragen opgesteld; uiteraard zijn hier een aantal antwoorden door de actualiteit ingehaald, en geldt de informatie zoals bovenstaand verwoord. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marian Eikholt van de gemeente Nijmegen.

23 mei 2017

De Fiets Parade

Op 15 juni is De Fiets Parade in Nijmegen
Met wie doe jíj mee?!

Op donderdagavond 15 juni vanaf 18.30 uur is het één groot rijdend feest door Nijmegen! Dan vindt De Fiets Parade plaats: een grote, bonte fietsoptocht dwars door de stad voor iedereen die van fietsen houdt. En wat is er leuker dan samen fietsen: dus spreek af met je collega’s, familie, vrienden of sportmaten en fiets gezellig mee in deze unieke parade. Samen vieren we het fietsen in Fietsstad Nijmegen!

Route
De parade start vanaf de Wedren. Tussen 18.30 en 19.30 uur kun je met je fiets het startplein op waarvandaan steeds colonnes vertrekken. Als je een wat kortere route wilt kun je vanaf 18.45 uur starten bij het Goffertstadion. Na 10 km bereik je het Dutch Bicycle Centre op het Honigcomplex, vanaf daar rijd je nog een rondje Nijmegen Noord van 7 km óf je zet je fiets neer om meteen al het gezellige Fiets Parade Feest in te gaan.

Meer informatie: www.velo-city2017.com/publiek

21 mei 2017

Initiatievenfonds Armoede en Schulden

Heeft u een  plan  ter preventie of bestrijding van armoede in Nijmegen ? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente Nijmegen. De gemeente wil vooral creatieve of innovatieve ideeën  ter voorkoming of bestrijding van armoede en schulden stimuleren en samenwerkingen bevorderen.

In 2016 zijn bijvoorbeeld subsidies toegekend voor: 

 • de organisatie van de Dag voor de Minima
 • een digitaal platform voor het verbinden van gulle gevers met mensen in armoede
 • fietsen voor kinderen die in armoede leven
 • een kerstattentie voor kinderen die in armoede leven
 • bewustwording van mensen die in armoede leven door digitale verbinding via een app met de formulierenbrigade
 • activiteit om armoede hoger op de maatschappelijke agenda te zetten

Per subsidieaanvraag kan tot maximaal € 5.000,– worden aangevraagd. Ook in 2017 is er in totaal € 30.000,- beschikbaar vanuit het fonds. Als dit bedrag op is, worden subsidieaanvragen die dan nog binnenkomen afgewezen.  Een adviescommissie adviseert de wethouder over de aanvraag. Op dit moment bestaat de adviescommissie uit Tisanja Abali, Anja Adriaans, Saïd Bouharrou, Margje Lubbers, Joska v.d. Meer en  Petra Verschoor. Uiteraard is er ook een aantal formele voorwaarden, o.a. een projectplan met begroting,  uw plan mag nog niet gestart zijn en de subsidie moet gebruikt worden binnen 1 jaar. U kunt subsidie aanvragen via het digitaal loket van de gemeente – Aanvraag

Als u vragen heeft, dan kunt u die stellen via de mail initiatievenfonds@nijmegen.nl

21 mei 2017

Verkeersbesluit Griftdijk-Griftdijk Noord; verbod vrachtwagens

Kenmerk: 17.0002008

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Overwegende, dat de ontwikkeling van Nijmegen-Noord leidt tot een toename van de verkeersintensiteiten op de wegen in dit gebied; dat het ook op de wegen in de westflank van Nijmegen-Noord door de geplande woningbouw drukker zal worden; dat zich binnen dit gebied de Griftdijk bevindt die vanaf de A15 een verbinding vormt met Griftdijk Noord vanwaar een route richting De Oversteek (S100) kan worden gekozen; dat de Griftdijk een gebiedsontsluitingsweg is waaraan de wijk Oosterhout is gelegen; dat er in 2007 en 2011 raadsbesluiten zijn genomen over de gewenste verkeersstructuur van Nijmegen-Noord; dat daarin onder meer is opgenomen welke verkeersverbindingen in Nijmegen-Noord zijn voorzien als doorstroom- en invalswegen en er maatregelen worden genoemd om de verkeersdruk te reguleren; dat in 2015 een onderzoek is gestart naar de afronding van de verkeersstructuur in Nijmegen-Noord; dat daarbij de verkeerssituatie in Nijmegen-Noord als geheel is beschouwd, maar uit analyse is gebleken dat de problematiek en aanpak voor het gebied ten westen van de Prins Mauritssingel en het gebied ten oosten van de Prins Mauritssingel verschillen kent; dat uit een verkenning tijdens de eerste fase van de studie naar voren is gekomen dat een gescheiden aanpak van de west- en de oostflank in Nijmegen-Noord verantwoord is; dat dit verkeersbesluit ziet op een onderdeel van de verkeersproblematiek aan de westflank van Nijmegen-Noord; dat het voor de westflank vooral gaat om de vraag op welke wijze de verkeersintensiteit op de Griftdijk op een aanvaardbaar niveau gebracht en gehouden kan worden; dat in de huidige situatie de verkeersintensiteit op de Griftdijk met ca. 11.000 motorvoertuigen per etmaal met name in spitsperiodes leidt tot congestie van het verkeer en verminderde leefbaarheid; dat op grond van onderzoek wordt aangenomen dat de verkeersintensiteit zonder maatregelen om deze tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen in de toekomst zal groeien tot ca. 19.000 motorvoertuigen per etmaal in 2025; dat er diverse maatregelen zijn onderzocht om de verkeersdruk op de Griftdijk terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau; dat hieruit naar voren is gekomen dat een bewonersvriendelijke afsluiting (knip) voor verkeer, vooralsnog tijdens de spitstijden, de meest geschikte maatregel is om de verkeersdruk op de Griftdijk te kunnen beheersen; dat met bewonersvriendelijk wordt bedoeld dat omwonenden op basis van ontheffing via de Griftdijk kunnen blijven rijden; dat om deze maatregel in juridische zin te kunnen realiseren later dit jaar een afzonderlijk verkeersbesluit wordt genomen; dat aan de verkeersdruk op de Griftdijk ook wordt bijgedragen door het vrachtverkeer dat van deze weg gebruik maakt; dat is vastgesteld dat sinds de ingebruikname van De Oversteek (Generaal James Gavinsingel) een groeiend aantal vrachtwagens de Griftdijk kiest als kortste route tussen de A15 en De Oversteek; dat deze verkeersstroom tot extra verkeersdruk leidt en dit bovendien niet bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid op de Griftdijk; dat rond de Griftdijk nieuwe woonwijken zijn gerealiseerd en er de komende jaren nog nieuwe woonwijken bijkomen; dat aan de Griftdijk extra woningen zijn toegevoegd en het toegenomen vrachtverkeer hier op relatief korte afstand passeert; dat de Griftdijk in de verkeersstructuur van Nijmegen-Noord niet bedoeld is om dergelijke verkeersstromen te verwerken; dat de weg bovendien niet is ingericht om dergelijke verkeersstromen te verwerken; dat het in verband met het voorgaande de bedoeling is vooruitlopend op de besluitvorming rond de afsluiting van de Griftdijk voor gemotoriseerd verkeer (spitsknip) op deze weg een geslotenverklaring voor vrachtauto’s in te stellen; dat er, gelet op de invloed van het vrachtverkeer op de verkeerssituatie op de Griftdijk, voor is gekozen de geslotenverklaring voor vrachtauto’s niet te beperken tot de spitstijden maar deze permanent in te stellen; dat daarmee wordt beoogd het zware verkeer te weren van de Griftdijk om op die manier de verkeersdruk te verlichten; dat tevens wordt beoogd bij te dragen aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op deze weg; dat er via de Prins Mauritssingel en de Margaretha van Mechelenweg geschikte routes voor vrachtverkeer voorhanden zijn; dat de geslotenverklaring voor vrachtverkeer in eerste instantie was voorzien op het gedeelte van de Griftdijk tussen de Stationsstraat en de Oude Groenestraat; dat dit voornemen is besproken met de wijk en met ondernemersorganisaties in dit gebied; dat daar uit naar voren is gekomen dat er zorgen bestaan over de lokale bereikbaarheid bij een verbod voor vrachtverkeer op deze plek; dat er vervolgens voor is gekozen de beoogde locatie van het verbod voor vrachtverkeer in zuidelijke richting te verplaatsen naar Griftdijk Noord, nabij het punt waar de Griftdijk overgaat in Griftdijk Noord; dat dit de plek is waar in 2018 ook de bewonersvriendelijke knip tijdens de spitstijden is voorzien; dat hiervoor een afzonderlijk verkeersbesluit wordt genomen; dat er voor het lokale vrachtverkeer bij deze variant een route in zuidelijke richting via de Keizer Hendrik VI-singel voorhanden blijft; dat het de verwachting is dat deze route vanaf de A15 onvoldoende aantrekkelijk is voor overig (doorgaand) vrachtverkeer; dat door de instelling van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer op dit deel van de Griftdijk wordt bewerkstelligd dat doorgaand vrachtverkeer via de Prins Mauritssingel of de Margaretha van Mechelenweg dient te rijden op de route A15 – De Oversteek en vice versa; dat de Prins Mauritssingel en de Margaretha van Mechelenweg beter geschikt zijn voor het verwerken van vrachtverkeer en beide wegen in de verkeersstructuur van Nijmegen Noord ook zijn bedoeld voor het verwerken van een dergelijke verkeersstroom; dat de geslotenverklaring voor vrachtverkeer op de Griftdijk Noord (ten zuiden van Griftdijk) wordt ingesteld op het punt ca. 120 meter ten noorden van de aansluiting Italiëstraat; dat dit betekent dat de doorgang van vrachtverkeer op dit punt niet langer is toegestaan; dat alle bedrijven en individuele panden in het gebied bereikbaar blijven voor vrachtverkeer dat hier zijn bestemming heeft; dat daarbij vrachtverkeer vanaf zowel het zuiden als het noorden rekening moet houden met een omrijdtijd van 2 tot 3 minuten; dat dit, gelet op het positieve effect van de geslotenverklaring op de verkeersveiligheid en leefbaarheid, wordt beschouwd als een aanvaardbare omrijdtijd; dat via bebording zal worden gewezen op de afsluiting voor vrachtverkeer zodat bestuurders van vrachtauto’s tijdig de mogelijkheid hebben om een alternatieve route te kiezen; dat er voor vrachtverkeer dat ondanks de geplaatste vooraankondigingsborden doorrijdt richting het punt van afsluiting vanuit zuidelijke richting nog een keermogelijkheid is door gebruik te maken van busbaan via de Italiëstraat dat de busbaan via de Italiëstraat hiervoor in de richting van de Graaf Alardsingel (S100) wordt opengesteld voor vrachtverkeer; dat dit gelet op de frequentie van het busverkeer op deze busbaan niet bezwaarlijk is; dat vanuit noordelijke richting een voorziening (rotonde) wordt voorbereid om ook aan deze zijde van de afsluiting nog een mogelijkheid tot keren te hebben; dat door de instelling van het verbod voor vrachtverkeer doorgaand vrachtverkeer dat dus niet in de wijk hoeft te zijn, wordt geweerd van de Griftdijk; dat hiermee wordt bevorderd dat doorgaand vrachtverkeer gebruik maakt van de stroomwegen in Nijmegen-Noord die zijn toegerust op deze categorie voertuigen; dat dit past binnen de doelstelling dat de doorstroming van het verkeer in Nijmegen-Noord plaatsvindt met een zo minimaal mogelijke belasting van het woon- en leefklimaat in de woongebieden; dat hiermee wordt bijgedragen aan verbetering van de verkeerssituatie op de Griftdijk qua veiligheid en leefbaarheid; dat deze maatregel past binnen de beleidsuitgangspunten vastgelegd in de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar; dat in dit geval een groter belang wordt toegekend aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de Griftdijk dan aan de mogelijkheid dat doorgaand vrachtverkeer van deze weg gebruik kan maken als route tussen de A15 en De oversteek; dat bewoners en ondernemers tijdens informatieavonden in de gelegenheid zijn gesteld om mee te praten over de maatregelen waarmee wordt beoogd verbetering te brengen in de verkeerssituatie in Nijmegen-Noord; dat er op bestuurlijk vlak overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente Overbetuwe; dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen en om door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken; dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven; dat terzake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden; dat gelet op het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen (nr. 2016/05), waarin voor wat betreft afdeling mobiliteit onder volgnr. 25 voor tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994 onder voorwaarden mandaat is verleend aan de Programmamanager Mobiliteit (RO10) en het bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement (SB60); gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

besluiten:

 1. Door het plaatsen van bord C7 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) een geslotenverklaring voor vrachtauto’s in te stellen op Griftdijk Noord (ten zuiden van Griftdijk) op het punt ca. 120 meter ten noorden van de aansluiting Italiëstraat;
 2. Verkeersbesluit Woenderskamp; busverbinding Griftdijk Noord – Graaf Alardsingel d.d. 02-09-2014 nr. 14.0009350 zodanig aan te passen dat behalve lijnbussen ook vrachtauto’s vanaf Griftdijk Noord richting Graaf Alardsingel worden uitgezonderd van de afsluiting voor voertuigen die geldt op de busbaan (Italiëstraat);

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen d.d. 11 april 2017 1 en 2Nijmegen; 8 mei 2017

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

E. Maessen, Bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement

 Mededelingen

Bezwaar en Beroep

Dit besluit ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

21 mei 2017

verslag klankbordgroep Knoop 38 (van 12 april)

Klankbordgroep 12 april 2017

Op woensdag 12 april 2017 is de klankbordgroep weer bijeen geweest. De bijeenkomst stond in het teken van terugkoppeling van eerste resultaten van uitgevoerde verkenningen en onderzoek. Zoals eerder toegezegd zijn de onderzoeksresultaten van de geluidmetingen en de geluidsberekeningen gepresenteerd, evenals de eerste resultaten van het milieueffect onderzoek. Verder heeft de projectleider van het project Stationsstraat – Reethsestraat de aanpak van de verkenning toegelicht en de resultaten van de schouw die heeft plaatsgevonden.

Mededelingen

Verkeersonderzoek Goudappel Coffeng. Door enkele leden van de klankbord zijn vragen gesteld over het verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng. Deze zijn met antwoorden opgenomen in een notitie die beschikbaar is voor de klankbordgroep. De conclusies uit de rapportage worden in ieder geval meegenomen in het onderzoek naar de situatie Stationsstraat – Reethsestraat. Buurtvereniging Leefbaar Reeth geeft aan dat in de raadsbrief voor de gemeenteraad van Nijmegen conclusies uit het verkeersonderzoek worden aangehaald die wat hen betreft voorbarig en onjuist zijn.
‘Skaeve Huse’ Nijmegen. Door de de heer Meijs van Vereniging Dorpsbelangen Ressen wordt het initiatief van de gemeente Nijmegen aangehaald. Dat kwam voor hen als een verrassing. De vraag is wat wij er mee kunnen in het gebiedsproces rond Knoop 38. Hein van Middelaar zegt toe e.e.a. op te halen bij de gemeente Nijmegen.
Besluitvorming Provinciale Staten. Op dit moment worden voor de besluitvorming rond de (financiering van) de railterminal voorbereidingen getroffen. De agenda voor de komende periode staat onder deze nieuwsbrief aangegeven. De klankbordgroep wil voldoende ruimte om haar zorgen te uiten en in gesprek te gaan met de Gemeenteraden en Provinciale Staten. Het is aan klankbordgroepleden om van de gelegenheid tot inspreken gebruik te maken.

Excursie Railterminal Venlo

Op 5 april zijn we met een grote groep op bezoek geweest in Venlo op de railterminal van ECT. Het bezoek heeft veel informatie opgeleverd en een goede indruk gegeven van het functioneren van een railterminal. Daarnaast was er veel gelegenheid om te netwerken. Naast klankbordgroepleden waren ook leden van de gemeenteraad van gemeente Overbetuwe, Nijmegen en leden van Provinciale Staten aanwezig. Ondanks dat de situatie van Venlo niet één op één te kopiëren is naar de situatie in Valburg, maakt de klankbordgroep zich zorgen over de geluidsniveau’s van de reachstackers (heftrucks om containers te verplaatsen), het rijden met terminaltrekkers (zonder kenteken) op de openbare weg en het ongeoorloofd parkeren van chauffeurs die wachten op toegang tot de railterminal. Verder was opvallend dat in tegenstelling tot de plannen voor de Railterminal Gelderland op de railterminal in Venlo geen gebruik gemaakt wordt van zogeheten portaalkranen. Door hun hoogte van 25 meter veroorzaken deze meer zicht- en lichthinder dan de reachstackers. Nagegaan dient te worden of een RTG ook zonder een portaalkraan kan functioneren. Daarnaast is in Venlo door ECT aangegeven dat direct aan de railterminal gelegen distributiecentra cruciaal zijn voor een goede exploitatie. De vraag rijst dan ook of dat in Valburg uiteindelijk ook het geval zal zijn. De provincie Gelderland geeft aan dat binnen het ontwerp van de Railterminal geen ruimte is voor naastgelegen distributiecentra. Conclusie is dat op genoemde zorgen goede antwoorden en oplossingen moeten komen.

Pré-verkenning Stationsstraat – Reethsestraat

Guusje van Leeuwen is als projectleider gestart met de verkenning naar de verkeerssituatie van de Stationsstraat – Reethsestraat. Het onderzoeksgebied is verruimt naar de Olympiasingel (Overbetuwe) vanwege het raakvlak met de huidige fietsroute naar het noorden. In deze pré-verkenning maakt zij inzichtelijk wat de huidige en toekomstige knelpunten zijn en welke oplossingsrichtingen in beeld kunnen worden gebracht. Het onderzoek van Goudappel Coffeng wordt daarin meegenomen. Veel aandacht is er voor een goede afhandeling van het fiets- en bromverkeer.De gemeente Nijmegen en Overbetuwe zullen over de oplossingsrichtingen uiteindelijk besluiten moeten nemen omdat zij de eigenaar en beheerder zijn van deze weg. Leon Leferink (adviesbureau RHDHV) presenteert de resultaten van de schouw die heeft plaatsgevonden. Geconstateerd is dat er nu al knelpunten aanwezig zijn. De klankbordgroep herkent zich in de gepresenteerde knelpunten en zijn verheugd dat er nu stappen gezet worden. Er is afgesproken dat de resultaten van de oplossingsrichtingen ook gepresenteerd worden in de klankbordgroep.

Geluidsonderzoek Reeth en Ressen

Paul Driessen van de omgevingsdienst Nijmegen presenteerde de resultaten van de geluidmetingen die onlangs hebben plaatsgevonden. De metingen zijn al besproken in de begeleidingsgroep. Adviesbureau RHDHV heeft geluidberekeningen uitgevoerd die alle geluidsbronnen inzichtelijk maakt en bij elkaar opteld. Ramon Nieborg presenteerde de resultaten. In het rekenmodel kan op een aantal locaties in het gebied inzichtelijk gemaakt worden wat de berekende geluidsniveau’s zijn en waaruit die zijn samengesteld. Conclusie van de onderzoekers is dat de vergelijking tussen de gemeten en de berekende waarden redelijk goed overeenkomen. (zie tabel). Door de klankbordgroep wordt aangegeven dat de berekende waarden van VIA15 (doortrekking en verbreding A15) afwijken van de gemeten en berekende waarden in dit onderzoek. Via15 rekent namelijk met een plafond van 54 dB dat na toepassing van ZOAB (zeer open asfaltbeton) en ondanks de verbreding naar 2×3 rijstroken zakt naar 52 dB. Afgesproken wordt dat nader wordt bekeken of en waarom deze waarden afwijken.

Eerste resultaten plan-MER

Zoals afgesproken presenteerden John Rocks (provincie Gelderland) en Gerard Kuiper (RHDHV) de eerste resultaten van het onderzoek naar de (milieu) effecten van de locatiekeuze van de railterminal (noord, midden, zuid) en de varianten voor de ontsluitingsroute. De effecten zijn beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie: de huidige verkeerskundige situatie zonder een railterminal. Ontsluiting van de Railterminal via de noordzijde (bij Reeth) kost 28 miljoen als de bestaande onderhoudsweg van Prorail mag worden gebruikt en 27 miljoen bij aanleg van een nieuwe openbare weg parallel aan de onderhoudsweg. Beide takken dan aan op de Reethsestraat voorbij de bebouwing van Reeth. Ontsluiting aan de zuidzijde van de Betuweroute, via de Hoge Bugstraat kost 32 miljoen. Als daarbij ook afslag 38 noord wordt verlegd dan zijn de kosten 37 miljoen. De klankbordgroep wil ook de maatregelen uit de gebiedsvisie op zijn effecten laten beoordelen. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze deze maatregelen positief bijdragen aan de beoordeling van de effecten van de locatiekeuze en keuze voor een ontsluitingsroute. Verder wordt gevraagd wat er gebeurd als de maatregelen om de effecten te beperken toch niet opleveren wat we hadden gedacht. Beide vragen worden meegenomen in het vervolgproces. De milieu-effectrapportage wordt eind mei in concept verwacht en wordt toegestuurd aan de klankbordgroep. We organiseren vervolgens half juni een klankbordgroepbijeenkomst om de rapportage te bespreken.

Agenda komende periode:

Gemeente Overbetuwe
Behandeling grondhouding
12 juni: ronde tafelgesprek Overbetuwe
5 september: politieke avond
19 september: gemeenteraad

Gemeente Nijmegen
Financiële reservering in Zomernota
14 juni: kamerronde
28 juni: gemeenteraad

Provincie Gelderland
Financiële reservering MidTermReview
10 mei: cie ABF/BOC
24 mei: Provinciale Staten

Provincie Gelderland
Kaders uitwerking:keuze locatie en ontsluiting/SOK/organisatie
15-25 okt: cie ABF/BOC
8 nov: Provinciale Staten

01 mei 2017

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder

In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin is voor de woningen Grote Boel 1 en Griftdijk 42 t/m 60 een nieuwe hogere waarde van 56 dB vastgelegd. Ook is aangegeven onder welke voorwaarden deze hogere waarden worden verleend.

Inzage
Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Zienswijze
Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn, kunnen in de periode van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017, een zienswijze indienen. Dit kan niet per e-mail. Een schriftelijke gemotiveerde zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. het bureau Leefomgevingskwaliteit (PK40), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de heer Wigerink, telefoonnummer 024 -329 92 97. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Definitief Hogere Waarde-besluit
De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. De schriftelijke zienswijzen en/of de verslagen van de mondeling ingediende zienswijzen worden bij het definitieve besluit ter inzage gelegd. Bij het indienen van een zienswijze kan worden aangegeven dat het niet op prijs wordt gesteld dat persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt.

 
 • Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk) (1.464 kb)
01 mei 2017

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 -2 (rotonde Griftdijk) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

De huidige T-aansluitingen van de Terralaan (busbaan) en de Grote Boel op de Griftdijk krijgen de vorm van een rotonde. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt het besluit van de gemeenteraad om als uitvloeisel van het project afronding hoofdwegenstructuur Waalsprong (west), naast andere verkeersmaatregelen, een rotonde te realiseren voor de aansluiting van auto- fiets en voetgangersverkeer vanuit de aanliggende wijk Grote Boel op de Griftdijk.

Inzage
Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP28002-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.BP28002-/NL.IMRO.0268.BP28002-ON01

Zienswijze
In de periode van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 kan eenieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl onder ‘Digitaal Loket’, ‘Zienswijze indienen’. Inloggen met DigiD of voor bedrijven met Eherkenning is hierbij verplicht.

 
 • Collegevoorstel (1.999 kb)
 • Verbeelding ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk) (129 kb)
 • Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk) (1.766 kb)
 • Ontwerpbesluit Hogere Waarde en akoestisch onderzoek (1.464 kb)
 • Verkennend onderzoek asbest Griftdijk 24 (4.769 kb)
 • Saneringsevaluatie Griftdijk 24 (9.956 kb)
 • Verkennend bodemonderzoek Waalsprong (deel 1) (13.874 kb)
 • Verkennend bodemonderzoek Waalsprong (deel 2) (13.535 kb)

X