Maand: oktober 2018

29 okt 2018

Uitnodiging bijeenkomst verkeersveiligheid 21 november 2018 van 21.00 tot 22.00 uur

De Wijkraad Oosterhout (Nijmegen) heeft in afgelopen september in de wijk door middel van een enquête gepeild hoe wijkbewoners denken over de verkeersveiligheid in de wijk. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Eén van de meest gehoorde klachten gaat over snelheid met name in de Heinrich Böllstraat, in de Oude Groenestraat en op de Griftdijk.

De Wijkraad Oosterhout, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Nijmegen willen samen met u nadenken over mogelijke oplossingen om de snelheid te verlagen. We denken daarbij niet direct aan oplossingen in het aanpassen van de infrastructuur, maar vooral aan het aanpassen van verkeersgedrag van verkeersdeelnemers. Hierbij kunt u denken aan het uitvoeren van een snelheidscampagne die bestaat uit verschillende acties.

Wij vragen daarbij uw hulp. U heeft in de enquête aangegeven dat u zich in wilt zetten voor de verkeersveiligheid. Daar zijn wij heel erg blij mee, want u kent immers als geen ander de verkeerssituatie in uw straat! Graag gaan we met u, medebewoners en andere betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van de scholen en handhaving, in gesprek op welke manier we het beste het verkeersgedrag kunnen verbeteren in deze straten.

Wilt u meedenken en meedoen?

Wij organiseren een bewonersavond op woensdag 21 november a.s. van 21.00 tot 22.00 uur in De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen (in zaal A. 14, aansluitend aan de reguliere wijkraadsvergadering).

Veilig Verkeer Nederland zal, in samenwerking met de gemeente en de Wijkraad, de aanpak verder toelichten en voorbeelden geven van acties die leiden tot ander verkeersgedrag. U heeft op deze avond de mogelijkheid uw ideeën te bespreken. Na deze eerste bijeenkomst volgt nog een vervolgbijeenkomst op woensdagavond 12 december a.s. (exacte tijdstip volgt) waar met een kleinere werkgroep verder gewerkt wordt aan oplossingen en acties die zullen leiden tot een veiligere leefomgeving.

ROV Oost-Nederland

Het initiatief voor deze aanpak komt van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland). Zij is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met hun kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengen ze de juiste partners bij elkaar en initiëren ze projecten. Zij richt zich daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. De ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis!

Aanmelden

We hopen u op deze avond te verwelkomen. U kunt zich vóór 19 november a.s. aanmelden via mail@wijkraad-oosterhout.nl.

Gemeente Nijmegen
Wijkraad Oosterhout
Veilig Verkeer Nederland

Bedankt dat je je aan de snelheid houdt!

29 okt 2018

Windpark Nijmegen-Betuwe steunt 7 buurtprojecten

Windpark Nijmegen-Betuwe heeft eind 2017 een Omgevingsfonds opgericht waaruit om de twee jaar subsidies uitgekeerd worden aan projecten in de omgeving van het windpark. Van 15 september t/m 15 oktober was de eerste aanvraagronde. Van in totaal 12 subsidie-aanvragen zijn er 7 toegekend door het bestuur van het fonds. In totaal wordt € 23.950 uitgekeerd.

De vier windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe draaien sinds eind 2016. Afgesproken is dat voor elke megawattuur die het windpark opwekt 1 euro beschikbaar komt voor het fonds. Bij de eerste subsidieronde zat iets meer dan € 24.000 in kas, op basis van de productie van 1 november 2016 t/m 31 december 2017. Subsidies konden worden aangevraagd voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en sociale samenhang in de vier woongebieden rondom het windpark.

De projecten die zijn toegekend:

Reeth

Twee projecten die in nauw overleg met alle leden van de buurtvereniging Leefbaar Reeth zijn ingediend. Als eerste een project om vooraan de Wolfhoeksestraat en voor- en achteraan de Reethsestraat een bord “Reeth” te plaatsen, nadat tien jaar geleden (om juridische redenen) de officiële borden zijn weggehaald. Als tweede een bijdrage voor de aanleg van glasvezel in Reeth. Op veel plekken in Nederland wordt momenteel glasvezel in het buitengebied aangelegd als 50% van de bewoners abonnee wordt van de betreffende aanbieder. Het omgevingsfonds gaat in dit geval helpen om inwoners van Reeth over de streep te trekken, door het eerste jaar de maandelijkse kosten voor het vastrecht te betalen. Dat maakt het voor iedereen mogelijk om zonder aanlegkosten een glasvezelaansluiting in huis te krijgen!

Ressen

De vereniging Dorpsbelangen Ressen diende één project in, dat is gehonoreerd. Binnen Ressen wordt een voormalige illegale vuilstort ingericht als één van de drie idylles (parkachtige thema-bezoeklocatie) van Park Lingezegen. Inmiddels is duidelijk dat hier een 13e– of 14e-eews kasteel heeft gestaan. Naast een klein amfitheater zullen de contouren ervan worden weergegeven, maar dat leidt tot een flinke budget-overschrijding. Daardoor dreigde de aanleg van een evenementen-aansluiting voor elektra en water/riool komen te vervallen, terwijl die noodzakelijk is voor onderhoud en kleine bijeenkomsten in de buitenlucht. Dorpsbelangen Ressen is op zoek gegaan naar extra financiering hiervoor. Het omgevingsfonds is bereid daar een deel van te betalen.

Oosterhout

Vanuit Oosterhout is één aanvraag gekomen, en die wordt gehonoreerd. Het betreft een aanvraag van de Locatieraad van de r.k. Leonarduskerk, een beeldbepalend rijksmonument in Oosterhout, voor het verwijderen van buxushagen, zwaar aangetast door de buxusmot, en aanplanten van taxussen.

Nijmegen-Noord

Vanuit/voor de Nijmeegse wijk Oosterhout zijn zeven aanvragen ingediend. Drie daarvan worden gehonoreerd. Het betreft een bijdrage aan de jaarlijkse zomerweek van Move@Noord, een bijdrage voor de programmering van theater De Klif en een bijdrage voor het jaarlijkse wijkfeest.

Meer info: www.windparknijmegenbetuwe.nl/omgevingsfonds

21 okt 2018

Agenda Wijkraadsvergadering 24 oktober 2018

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap (A.14)

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Terugkoppeling andere overleggen van wijkraadsleden
 4. Project VVN: vervolg naar aanleiding van buurtenquête
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.

Agendapunten dienen uiterlijk twee weken van tevoren te worden aangeleverd via mail@wijkraad-oosterhout.nl.  

21 okt 2018

Notulen Wijkraadsvergadering 19 september 2018

 1. Opening en welkom
 1. Vaststellen agenda: conform voorstel. De notulen van 26 juni jl. worden goedgekeurd.
 1. Terugkoppeling overige overleggen: Gerry koppelt terug het verslag van de Klankbordgroep ontgronding Nijmegen Noord terug (verslag via de mail). Tegen de drijvende woningen in Lent is door buurtbewoners bezwaar gemaakt. Een aantal buurtbewoners heeft de drijvende woningen die gepland worden in de Oosterhoutse plas, onder de aandacht gebracht van de wijkraad. Voorgesteld is aan de bewoners in kwestie om dit onderwerp tijdens het volgende WPO (21 november a.s.) aan de gemeente voor te leggen. Vanessa koppelt bij afwezigheid van Anja die heeft deelgenomen aan de Projectgroep gedragsbeheersing verkeer, de mailwisseling met de gemeente Nijmegen en VVN terug, waarin een voorstel voor een enquête is opgenomen. De inleiding wordt aangepast. Vanessa zal de heer J. Hommes van VVN berichten dat de enquête op dat onderdeel kan worden aangepast en na ontvangst van de link, door de wijkraad via social media (NextDoor en nijmegennoordonline.nl) zal worden bekendgemaakt onder de buurtbewoners.
 1. Rondvraag: geen opmerkingen.
 1. Sluiting
21 okt 2018

In november 3 supervoorstellingen in De Klif! (voor jong en oud)

Er zijn maar liefst drie hele leuke voorstellingen in november.

 1. 2 november -> Kirsten van Teijn- Nobel. De pers is lyrisch over Kirsten. Deze voorstelling wil je niet missen!
 2. 25 november -> Troef – Het mysterie van de verdwenen verlanglijstjes. Een sinterklaasvoorstelling voor het hele gezin! (Bijna uitverkocht!)
 3. 30 november -> Lonneke Dort en Maarten van de Berg – Dubbelcabaret. Dus twee voor de prijs van één!
05 okt 2018

Week van de opvoeding

Week van de opvoeding

Deze week is het de week van de opvoeding. In dat kader hebben de Stip, GGD, Sociaal wijkteam, jongerenwerk en het opbouwwerk #bindkracht10 een sociale kaart gemaakt over opvoeden en bij wie je hiervoor terecht kan. Natuurlijk staat niet iedereen er op maar de partijen die er op staan kunnen je in ieder geval verder helpen bij een vraag.

02 okt 2018
Gemeente Nijmegen

Informatieavond Drijvende Woningen Lentse en Oosterhoutse Plas, maandag 8 oktober

De gemeente Nijmegen houdt een informatieavond over de plannen met betrekking tot drijvende woningen in de Lentse en Oosterhoutse Plas.

U bent van harte welkom op maandag 8 oktober. Locatie: Citadel College, Griftdijk-Noord 9A in Lent.

Programma

19.15 uur                  inloop (met koffie, thee)

19.30 uur                  introductie door wethouder Vergunst

20.00 uur                  uitleg bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan

20.30 uur                  gelegenheid tot het stellen van vragen aan drie tafels over: bestemmingsplan, inrichting en de woningen

21.30 uur                  einde

Parkeren

De parkeergelegenheid bij het Citadel College is beperkt. Vriendelijk verzoek om als het mogelijk is per fiets of lopend te komen.

Aanmelden of vragen

Meldt u zich svp aan via de mail bij Marian Eikholt: m.eikholt@nijmegen.nl (tel. 06 11 78 21 90)

Meer informatie: https://www.waalsprong.nl/nieuws/vrijgave-ontwerp-bestemmingsplannen-drijvende-woningen/

X