Maand: juli 2017

28 jul 2017

Waterschap houdt Waalsprong Nijmegen in de gaten vanwege droogte

Door droogte en neerslagtekort zijn rivier- en grondwaterstanden momenteel laag. Het nieuwe stadsdeel Waalsprong in de gemeente Nijmegen heeft door de aanhoudende droogte te maken met sterke verlaging van waterpeilen in de plassen. Het watersysteem is nog niet klaar. Het waterschap houdt er rekening mee dat de gemalen het waterpeil in de singels niet meer optimaal kunnen reguleren en bereidt daarom maatregelen voor.

Het peil in de Lentse en Zandse Plas dreigt zo laag te worden, dat de gemalen geen water meer in de singels kunnen pompen. Het risico bestaat dat bij aanhoudende lage rivierwaterstanden en droogte in de komende weken de singels in de wijken droogvallen. Om dat te voorkomen gaat het waterschap aanvullende maatregelen treffen zoals de inzet van extra pompen voor wateraanvoer.  Waterschap Rivierenland en de gemeente Nijmegen houden de situatie nauwlettend in de gaten. Het waterschap meet regelmatig het waterpeil en het zuurstofgehalte in de singels om eventueel gevaar voor de vissen tijdig te signaleren.

Watersysteem

Het watersysteem in de Waalsprong is een zelfstandig opererend netwerk van plassen en singels. Het is ontworpen om zowel waterovervloed en watertekorten in het gebied te reguleren door de plassen in te zetten als buffer. Het systeem functioneert al, maar groeit mee met de ontwikkeling van de wijken. Omdat de Oosterhoutse Plas nog niet is aangelegd, ontbreekt momenteel een belangrijke buffer bij het opvangen van de huidige droogteperiode.

Informatie

Mocht aanhoudende droogte er toe leiden dat delen van de singels actief worden drooggelegd, zal Waterschap Rivierenland aanwonenden informeren. Voor meer informatie kunnen bewoners terecht bij het algemene informatienummer van Waterschap Rivierenland, telefoon 0344-64 90 90.

27 jul 2017

Beeldkwaliteitsplan De Stelt-Zuid

Burgemeester en wethouders hebben op 12 juni 2017 besloten om het beeldkwaliteitsplan De Stelt-Zuid voor inspraak vrij te geven. Na de inspraakperiode zal het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. 

Het beeldkwaliteitplan De Stelt-Zuid is bedoeld als een stimulerend en richtinggevend document voor de stedenbouwkundige beeldkwaliteit en de beeldkwaliteit van gebouwen en openbare ruimte in De Stelt-Zuid. Het beeldkwaliteitplan legt de verwachtingen en ambities vast voor wat betreft de architectuur in het algemeen, de hoofdvorm van de gebouwen en de relatie van de bebouwing met de omgeving, Het vormt daarmee een schakel tussen de Ontwikkelingsstrategie Waalsprong 2013, het ambitiedocument, het bestemmingsplan en het architectonisch ontwerp. Het beeldkwaliteitplan is een instrument voor sturing en begeleiding aan de voorzijde van het ontwerpproces en voor de toetsing van de bouwaanvraag aan het einde van het ontwerpproces. 

Met ingang van 29 juni 2017 ligt het beeldkwaliteitsplan De Stelt-Zuid gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen. 

In de periode van donderdag 29 juni 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017 kan eenieder een inspraakreactie over het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (bureau RO10), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 
 • Collegevoorstel (1.642 kb)
 • Beeldkwaliteitplan (3.284 kb)
26 jul 2017

Even voorstellen: wijkmanager Ed Van Dael

Mogen wij even aan u voorstellen? Ed Van Dael is uw nieuwe wijkmanager voor Nijmegen-Noord. Hiervoor was hij wijkmanager in Neerbosch-Oost en Zuid. Vanaf 1 juli heeft hij Zuid (Hatert, Grootstal, Hatertse Hei en Brakkenstein) ingeruild voor het warme Noorden.

Ed, je hebt al hier en daar mogen kennismaken met je nieuwe werkgebied. Wat valt jou als eerste op?

‘Ik heb met collega’s Carline Westen en voorganger Inge van den Hoogen rondgefietst door ‘mijn’ nieuwe wijk. En ik was verrast door de bijzondere plekjes die het gebied heeft, er zijn juweeltjes bij! Ik heb in mijn eerste weken ook al kennisgemaakt met een aantal bewoners. Wat een energie spat daar van af! Het is leuk om te zien hoe bewoners zich eigenaar voelen van hun wijk, zich verantwoordelijk voelen voor wat er gebeurt.’

Wat zijn voor jou de komende tijd als wijkmanager jouw speerpunten, wat heeft jouw speciale aandacht?

‘Ik zou graag de binding tussen de wijken Oosterhout en Lent iets steviger willen zien. Met de thema’s die leven, moeten dat gaan lukken. Ik denk dan aan onderwerpen als ontmoetingsplekken en voorzieningen. Het nieuwe hart in Hof van Holland zal in de toekomst daar ook aan gaan bijdragen. En de jeugd is natuurlijk een aandachtspunt, waar aan gewerkt wordt. Ik heb al een prettige samenwerking gevoeld met de wijkraden, eigen collega’s,  jongerenwerkers, STIP en Sociaal Wijkteam.  Een ander thema is gezondheid. De leefomgeving en onderlinge samenhang kan hier een grote positieve invloed op hebben, zowel bij jong als oud, zowel lichamelijk als mentaal. Het heeft een behoorlijke impact op het welbevinden van bewoners en daar moet aandacht voor zijn.’

Thema’s genoeg in onze wijk!

‘Dat klopt, er is werk genoeg aan de winkel. Samen met alle partners, dus bewoners, ondernemers en organisaties,  wil ik daar hard aan gaan trekken. Gelukkig heb ik al gemerkt dat hier meer dan voldoende animo voor is om er samen de schouders onder te zetten. Ik heb er zin in, en hoop daarin ook op inzet en enthousiasme van bewoners om samen iets moois neer te zetten!’

Iets te melden of vragen voor Ed?

Mail naar e.van.dael@nijmegen.nl, of neem telefonisch contact op via 06 – 527 808 26 of 024 – 329 9675.

13 jul 2017

Afspraken samenwerking beheer en ontwikkeling Rivierpark; gemeente Nijmegen eerste aanspreekpunt

Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Nijmegen hebben op 11 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en het beheer van het Rivierpark Nijmegen. Daarin staan afspraken over de samenwerking bij zaken als vegetatie- en natuurbeheer, evenementen en horeca, het gebruik van de Spiegelwaal en het Watersportcentrum, toegankelijkheid en hoogwaterveiligheid. Alle partijen behouden hun eigen verantwoordelijkheid en werken nauw samen. Ook is afgesproken dat de gemeente Nijmegen als gebiedsregisseur optreedt en het eerste aanspreekpunt is voor bewoners, gebruikers, bezoekers, initiatiefnemers en bedrijven.

Elke partij heeft rond het Rivierpark en de Spiegelwaal een belang en verantwoordelijkheid. Het Rijksvastgoedbedrijf is namens de staat eigenaar van een groot deel van de gronden en kan vanuit die hoedanigheid verkopen en verhuren. Rijkswaterstaat is beheerder van het gebied en heeft daarnaast een verantwoordelijkheid voor de hoogwaterveiligheid en het nautisch beheer. De gemeente Nijmegen is bevoegd gezag voor de openbare ruimte en openbare orde. De partijen vinden het gezamenlijk belangrijk dat de potenties van het gebied beter worden gebruikt en gaan samen plannen maken om het gebied verder vorm te geven.

In 2017 nemen de drie partijen maatregelen om veilig zwemmen en overige watersport mogelijk te maken. Er worden boeien neergelegd om zwemmers en vaartuigen van elkaar te scheiden en een zwemzone te markeren. Het springen van bruggen is en blijft verboden. Regels en verboden worden met borden bekend gemaakt. Het zwemmen in de Spiegelwaal blijft op eigen risico, net als in alle andere natuurwateren. Er is overleg met de reddingsbrigade over hun rol en positie bij het veilig gebruik van de Spiegelwaal. 

Ook nemen de partners maatregelen op het gebied van verkeer: er komt een parkeerverbod op het eiland buiten de parkeervakken, de lage kade en de drempel worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer en er komen extra fietsenstallingen. Daarnaast komen bij de entrees van het rivierpark borden met huisregels en waarschuwingen, worden er extra prullenbakken en banken geplaatst, worden dode bomen in een geul gelegd voor natuurontwikkeling. Kuddes runderen begrazen inmiddels het gebied. Tot slot zijn afspraken gemaakt over handhaving en over monitoring van de schepen die de Spiegelwaal op varen, de waterkwaliteit en de locaties waar gezwommen wordt.

10 jul 2017

Vergadering Wijkraad Oosterhout 2017-2018

Het bestuur van de Wijkraad Oosterhout vergadert in het openbaar, tenzij anders staat aangegeven op de agenda. De vergaderingen vinden altijd plaats in de Klif aan de Pijlpuntstraat. 

Vergaderdata (de inloop is om 20.00 uur en de vergadering start om 20.15 uur)

 • Woensdag 13 september 2017. Bestuursvergadering.
 • Woensdag 25 oktober 2017. Bestuursvergadering.
 • Woensdag 15 november 2017. Vergadering in aanwezigheid van de gemeente, politie en welzijn.
 • Woensdag 20 december 2017. Bestuursvergadering.
 • Woensdag 7 februari 2018. Bestuursvergadering.
 • Woensdag 7 maart 2018. Vergadering in aanwezigheid van de gemeente, politie en welzijn.
 • Woensdag 11 april 2018. Bestuursvergadering.
 • Woensdag 6 juni 2018. Bestuursvergadering.
 • Woensdag 27 juni 2018. Vergadering in aanwezigheid van de gemeente, politie en welzijn.

Aanmelden

Wijkbewoners en andere belangstellenden zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen na aanmelding via mail@wijkraad-oosterhout.nl. Bij de vergaderingen worden afhankelijk van de behoefte eventueel externe gesprekspartners uitgenodigd.

Agenda

De agenda wordt ongeveer een week van tevoren gepubliceerd via de website, Facebook, en Twitter.

Het bestuur nodigt van harte belangstellenden uit om eigen agendapunten aan te dragen (uiterlijk twee weken voor de vergaderdata) via mail@wijkraad-oosterhout.nl

09 jul 2017

Wijkenfestival

Beste Wijkbewoner,

Op zondag 8 oktober vindt het Wijkenfestival plaats. Hiervoor nodigen we je van harte uit!

Wat is het Wijkenfestival?

Op het Wijkenfestival presenteren inwonersinitiatieven uit alle wijken van Nijmegen zich. Dat kan van alles zijn van zangkoor en kookclub tot moestuin en bouwdorp. Het is dé kans voor inwoners uit de hele stad om nieuwe contacten te leggen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Bekijk voor een impressie van de vorige editie dit videoverslag.

Waar en wanneer?

De locatie van het Wijkenfestival is het voormalig Mondial College aan de Streekweg 21 in Dukenburg (kaart). We starten op zondag 8 oktober om 12.30 uur en sluiten om 16.30 uur af.

Aanmelding

Op het Wijkenfestival mogen de initiatieven uit jouw wijk uiteraard niet ontbreken. Wil je jouw initiatief aanmelden? Doe dat dan via dit aanmeldformulier.

Schroom niet om deze uitnodiging door te sturen naar andere initiatieven uit je wijk. Vragen kun je stellen via wijkenfestival@nijmegen.nl

07 jul 2017

Infokaart Noord (juli 2017)

De Infokaart voor Nijmegen-Noord is bijgewerkt.
Op de ene pagina vindt je contactgegevens van de meest belangrijke contactpersonen in de wijk vanuit Welzijn, Gemeente, Stip, Sociaal Wijkteam of politie. Op de andere pagina vind je een korte uitleg van een aantal van die partijen.

 

2017-07-07 DEF infokaart Noord

05 jul 2017

Schulden bij jongeren voorkomen

Wie kan aan jongeren beter uitleggen hoe je verstandig met geld omgaat dan jongeren zelf? Nijmegen start met de campagne Moneyways, die schulden bij jongeren moet voorkomen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om € 25.000,- uit te trekken voor de campagne; hieraan kunnen ongeveer 650 leerlingen in de hogere klassen van het VMBO deelnemen. Nijmeegse scholen hebben positief gereageerd op het initiatief. 

Aanvalsplan
Wethouder werk en inkomen Jan Zoetelief: “Mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, komen later minder vaak financieel in de problemen. Zorgen dat mensen uit de schulden blijven is dan ook een heel belangrijk punt in het Aanvalsplan Armoede en Schulden. Moneyways is een nieuwe manier om jongeren naar een financieel gezonde toekomst te helpen, op de plek die het meest logisch is: op school.”

Weinig aandacht
41% van de jongeren geeft in het NIBUD-scholierenonderzoek 2016 aan dat er op school nog nooit aandacht is besteed aan hoe je met geld moet omgaan. Ook niet alle ouders schenken er voldoende aandacht aan of het is te moeilijk, bijvoorbeeld omdat zij het zelf financieel zwaar hebben. 

Financiële kennis
Jongeren vanaf een jaar of 15 krijgen vaak meer te besteden en gaan zelfstandig shoppen. Dat is hét moment om ze goed te informeren over hoe je goed met geld omgaat. Moneyways, een project van het NIBUD en Diversion, doet dat met jongeren die ervaringsdeskundig zijn. Zij geven jongeren inzicht in hun financiële gedrag en de gevolgen die dat kan hebben. Ze vergroten de financiële kennis van jongeren en stimuleren om hulp te zoeken als dat nodig is. Moneyways kan dan ook zorgen voor nieuwe aanmeldingen voor schuldhulp; bestaande aanbieders in de stad pakken dat snel op. 

Lees het collegebesluit 3.13 

05 jul 2017

Walk of Waste

‘Plastic soup’, het klinkt onschuldig maar is een enorm probleem dat het leven in de oceanen bedreigt. Plastic afval dat in rivieren, zeeën en oceanen terecht komt, is dodelijk voor plant en dier. Uit onderzoeken blijkt dat de hoeveelheid plastic en daarmee de desastreuze schade blijft groeien.

“Plastic soup lijkt een ‘ver van mijn bed-show’ als je in Nijmegen woont, maar ook wij dragen bij aan die vervuiling”, spreekt wethouder Harriët Tiemens haar zorg uit. “Afval in de Waal komt uiteindelijk ook in zee terecht. Zo draagt een achteloos weggegooid flesje op een Waalstrandje bij aan een heel groot probleem.”

Kunstroute
In dat perspectief omarmt Green Capital Challenges het project de ‘Walk of Waste’. Er zijn van 25 prullenbakken langs de Waalkade unieke ‘bin art’ kunstobjecten gemaakt. Zo ontstaat een kunstroute van afvalbakken die meteen opvallen. Tiemens: “Afval op straat of in het water gooien is echt ‘not done’! Daar vraagt de Walk of Waste aandacht voor; iedereen kan helpen om de afvalvervuiling tegen te gaan.” 

Vrijdag 30 juni zijn de ‘bin-art’ kunstobjecten onthuld. Gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland was erbij. 

Nijmegen is in 2018 European Green Capital. De Walk of Waste is een van de 13 bijdragen aan de Green Capital Challenges. 

Lees meer over Plastic Soup Nijmegen: een Nijmeegs recept voor levensgevaarlijke soep.

05 jul 2017

Dorpensingel ‘light’ in Lent?

Een plan van bewoners uit Lent en Ressen lijkt nieuwe kansen te bieden om de Dorpensingel-Oost in Lent alsnog te maken. Tot nu toe bleek deze nieuwe weg tussen Nijmegen en Bemmel niet haalbaar. 

Nijmegen en Lingewaard proberen al langere tijd de verbindingsweg tussen beide gemeenten mogelijk te maken, maar tot nu toe lukte dat niet omdat de kosten te hoog zijn. Bovendien zijn er verschillen van inzicht over de inrichting van de weg en de omliggende wegen. Ook andere oplossingen blijken niet haalbaar. 

Bewonersgroepen presenteren nu een plan voor een zogenaamde Dorpensingel ‘light’. Daarin is ruimte voor veel groen en de weg krijgt een maximumsnelheid van 50 of 60 kilometer per uur in plaats van 80 kilometer per uur. Voordeel van deze variant is dat er geen dure tunnel nodig is voor fietsers die de weg willen oversteken. De weg kan nu ook smaller door de lagere maximumsnelheid. 

Positieve eerste reacties 
De gemeenteraden van Nijmegen en Lingewaard zijn enthousiast over de het nieuwe plan. Ook de Nijmeegse verkeerswethouder Harriët Tiemens is positief: “Ondanks alle inspanningen is het tot nu toe helaas niet gelukt om voldoende geld te vinden en een plan te maken dat alle partijen steunen. Er ligt nu een voorstel dat door inwoners van beide gemeenten breed wordt gedragen. Dat is een prachtige stap. Nu moeten we snel om tafel met Lingewaard om dit idee verder uit te werken en door te rekenen. Ik hoop natuurlijk ook dat de provincie bereid is om bij te dragen als er een haalbaar plan ligt.” 

De provincie zegt nog geen geld toe, maar wil wel opnieuw praten met de gemeenten over dit plan of eventuele andere oplossingen. 

De Dorpensingel-Oost gaat de Ovatonde bij Ressen verbinden met de Zandsestraat. Doorgaand verkeer uit Bemmel hoeft dan niet meer door de nieuwe woonwijken in Lent. De aanleg bleef vooral steken op de hoge kosten. Nijmegen en Lingewaard reserveerden samen 6,5 miljoen euro, maar kwamen nog bijna 3 miljoen euro te kort om de weg daadwerkelijk aan te kunnen leggen. Dat geld is vaker gezocht bij de provincie, maar die wilde tot nu toe geen geld besteden aan deze verbinding. 

De gemeenten bekeken daarom in de afgelopen jaren ook andere routes die goedkoper zijn en even veel verkeer kunnen verwerken. Maar de bewoners in Ressen hadden hier bezwaren tegen omdat het hun woonomgeving zou aantasten.

X