Maand: juni 2017

29 jun 2017

Agenda Wijkraad Platform Overleg 5 Juli

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap
Alle vergaderingen starten om 20.15 uur (inloop vanaf 20 uur) en zijn openbaar.
 
Agenda:

1. Opening en welkom

2. Vaststellen agenda

3. Oversteek Oude Groenestraat

4. Definitieve locatie De Pompoen

5. Overlast fout parkeren

6. Aanpassing bussluis Terralaan

7. Mededelingen

8. Rondvraag

9. Sluiting

07 jun 2017

Groen licht voor bouwmarkt Ressen

De gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland concluderen na een uitgebreide verkenning dat de ontwikkellocatie bij Ressen langs de A325 de enige geschikte locatie is voor de vestiging van een bouwmarkt, tankstation en restaurant. Daarbij is afgesproken dat op de locatie geen uitbreiding met bijvoorbeeld andere winkels of horeca zal plaats vinden en de directe omgeving als park wordt ingericht. Gemeente en provincie hebben heldere afspraken gemaakt over concurrentie, landelijke inpassing en het gebied rond Cinemec.

Enige geschikte locatie
De gemeente Nijmegen is al langer in gesprek met het bedrijf Hornbach dat zich graag op de locatie Ressen ter hoogte van bioscoopcomplex Cinemec wil vestigen. Dat kan alleen ontwikkelen als er geen alternatief voor een bouwmarkt is in het stedelijk gebied. Uit onderzoek blijkt dat de locatie bij Ressen de enige beschikbare passende plek is voor een bouwmarkt. Daarom kan deze locatie worden opgenomen in het Regionaal Plan Werklocaties (RPW) Arnhem-Nijmegen. Dit plan wordt de komende weken uitgewerkt en naar verwachting eind dit jaar vastgesteld.

Impuls
Het Nijmeegse college van B&W is blij dat de procedure om het Ressense terrein vorm te geven, kan worden voortgezet. Verwachting is dat de komst van Hornbach ’minimaal 120 fte aan extra arbeidsplaatsen en dus een economische impuls oplevert voor de stad en omgeving.

Geen concurrentie
Provincie en gemeente willen geen grootschalige detailhandel rond de stad die concurreert met de binnenstad. Datzelfde geldt voor de mogelijke concurrentie met de centra van buurgemeenten. Daarom is afgesproken dat Nijmegen zo goed mogelijk vast legt wat voor type artikelen – geen branchevreemde producten – de onderneming op deze locatie aan toekomstige klanten mag bieden. En dat de gemeente hier op zal toezien. Ook zal er buiten een bouwmarkt, tankstation en restaurant geen verdere ontwikkeling met winkels of horeca op deze locatie plaats vinden. Daarmee is er geen vergelijkbare situatie met de binnenstad of andere winkelcentra als gekeken wordt naar omvang, diversiteit en aantrekkelijkheid.

Landschappelijke inpassing
Ongeveer tweederde van het gebied van 19 hectare wordt groen ingericht, als stedelijk uitloopgebied dat aansluiting zoekt bij Park Lingezegen en de karakteristieken van de landelijke omgeving van Ressen. Het ontwerp voor de bouwmarkt wordt getoetst op beeldkwaliteit en moet passen bij de omgeving. Verder zijn gemeente en provincie ook overeengekomen om het gebied rond het bioscoopcomplex Cinemec niet verder te bebouwen. Gemeente Nijmegen zal de afspraken over inrichting bouwterrein, landschappelijke inpassing en niet bebouwen rond bioscoopcomplex vastleggen in het bestemmingsplan.

01 jun 2017

7 juni: Bijeenkomst Zomernota

Woensdag 7 juni organiseert de gemeenteraad een bijeenkomst voor inwoners en organisaties over de Zomernota. Iedereen is van harte welkom om zijn/haar mening te geven over de plannen voor Nijmegen uit de zomernota. In de Zomernota schetst het college de opgaven voor de komende jaren. Wat is het college van plan? Wat zijn de prioriteiten en hoe wordt het geld verdeeld? Voordat de gemeenteraad hier op 28 juni een besluit over neemt, wil de raad eerst in gesprek met de stad over de thema’s uit de Zomernota.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.00 en 20.30 uur in het stadhuis. Raadsleden, fractievolgers, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen uit de Zomernota. Het gaat daarbij specifiek over onderwerpen uit de thema’s Zorgzame stad, Woon- en groeistad, Stad die werkt en leert, Duurzame Stad, Stad in de regio en Bruisende Binnenstad.

Het programma van die avond:
19.00 uur      Plenaire aftrap door burgemeester Hubert Bruls
19.10 uur      Per thema in groepjes ideeën/wensen bespreken
20.00 uur      Afsluiting en mogelijkheid om bij andere groepen/thema’s te kijken en van gedachten te wisselen
20.30 uur      Einde

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan t/m dinsdag 6 juni via griffie@nijmegen.nl of
(024) 3299030. We vragen iedereen daarbij aan te geven over welk thema zij met de raad in gesprek willen gaan.

Hier vindt u de Zomernota 2017: https://nijmegen2017.zomernota.nl/.

X