Maand: november 2017

25 nov 2017

Mogelijk andere route naar Park Waaijenstein

Er komt mogelijk een andere route naar het nieuwe appartementencomplex in Park Waaijenstein. Daardoor kan de karakteristieke Van Boetzelaerstraat een smal landweggetje blijven en krijgen bewoners van de Volsellastraat geen honderden extra auto’s per dag door hun straat.

De gemeente Nijmegen ontwikkelt nieuwbouw ten zuiden van de wijk Oosterhout: in de akker naast het landgoed. Op dit moment worden 14 vrije kavels bouwrijp gemaakt. Later komen daar maximaal 85 luxe appartementen bij. Deze nieuwbouw van bijna 100 woningen in Park Waaijenstein leidt tot ongeveer 800 extra auto’s per dag door de wijk Oosterhout. Tegen de zin van de omwonenden wil de gemeente de rustieke Van Boetzelaerstraat nu verbreden tot 5,90 meter en ook de onoverzichtelijke Volsellastraat (met veel kinderen) drukker maken.

De gemeente had in het Beeldkwaliteitsplan Landschapszone nog beloofd dat de Van Boetzelaerstraat een smal landweggetje van 3,50 meter zou blijven. “De geplande ontsluiting via de Volsellastraat, dus via de wijk Oosterhout, vinden wij zeer onwenselijk,” laat ook de Wijkraad Oosterhout aan de gemeenteraad weten. “De Volsellastraat is hier niet goed voor ingericht.”

Nijmegen gaat nu onderzoeken of het nieuwe appartementencomplex via de zuidkant is te ontsluiten, dus via de Italiëstraat. Dat heeft de gemeente geantwoord op vragen van Marc van Nijnatten, voorzitter van de PvdA-raadsfractie. Dit alternatief komt van de bewoners. Deze zuidelijke route buiten de wijk om is korter, sneller en veiliger. Een nog betere oplossing is volgens veel bewoners het verplaatsen of schrappen van de appartementen in Park Waaijenstein. Want het is de vraag of zo’n massaal gebouw wel thuishoort in een groen en rustig park.

17 nov 2017
Gemeente Nijmegen

Antwoorden van het college van B&W over Waaijenstein

College en B&W hebben de de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de gebiedsopgave Waaijenstein, specifiek de realisatie van het appartementengebouw. Daarnaast beantwoorden we een aantal schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over hetzelfde onderwerp en uitvoering van de motie uit 2009.

De brief aan de raad

15 nov 2017

Plannen Hornbach Nijmegen-Noord

Op de ontwikkellocatie bij Ressen langs de A325 is ruimte voor de bouwmarkt Hornbach, een tankstation en een restaurant. De rest van de locatie krijgt een parkachtige inrichting. De gemeente Nijmegen  en provincie Gelderland hebben de afspraken over de ontwikkeling van de locatie uitgewerkt en deze week vastgelegd.

In het voorjaar van 2017 maakten provincie en gemeente al afspraken over de locatie ten noorden van de Cinemec. Een van de afspraken is dat buiten een bouwmarkt, tankstation en restaurant, er geen verdere ontwikkeling met winkels of horeca op deze locatie plaatsvindt. Provincie en gemeente willen geen grootschalige detailhandel rond de stad die concurreert met de binnenstad of met de centra van buurgemeenten.

Aansluiting bij omgeving

De rest van de locatie Ressen, ongeveer tweederde van het gebied van 19 hectare, krijgt een parkachtige inrichting. Het gebied moet aansluiten bij Park Lingezegen en de landelijke omgeving van Ressen. Ook het ontwerp voor de bouwmarkt moet passen bij de omgeving. 

Impuls 

Het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders is blij met de procedure om het Ressense terrein vorm te geven. De komst van Hornbach  brengt waarschijnlijk minimaal 120 extra arbeidsplaatsen mee en geeft dus een economische impuls aan de stad en omgeving. 

Planning 

Vorige week heeft het college besloten om de voorbereiding van het bestemmingsplan en de bouwvergunning voor de bouwmarkt Hornbach gelijktijdig uit te laten voeren.  De verwachting is dat de bouw half 2019  start wordt.

13 nov 2017

Verslag overleg oversteek Oude Groenestraat

Aanwezig:
Vertegenwoordigers vanuit de gemeente, de Oversteek, het OSC, de BEN er weer en een aantal wijkbewoners Afwezig met kennisgeving 

Probleemstelling
Op de oversteek Oude Groenestraat hebben fietsers en voetgangers die oversteken voorrang op het autoverkeer. Er komen veel bijna-aanrijdingen voor. De oversteek wordt als onveilig en onoverzichtelijk ervaren. Ongevalsstatistieken van de politie onderschrijven dit niet, er is sprake van 1 gemelde aanrijding in 2016 en 1 in 2017.

Wat constateren we zoal op en rondom de oversteek?

 • Te hard rijden.
 • Verkeersborden en signalen worden door verkeersdeelnemers niet of niet goed opgepikt.
 • Drempel ligt dicht bij oversteek (is conform richtlijnen), men is te veel bezig met die drempel om goed op het verkeer te letten.
 • Te veel prikkels op de oversteek (borden, schrikhekken, drempels).
 • Raamstijlen van auto’s zorgen voor een dode hoek, fietser zit daar precies achter, geen zicht.
 • Onbalans in verlichting, oversteek vol in het licht, m.n. de zijde van het bruggetje is erg donker.
 • Tijdstip van oversteken maakt eigenlijk niet uit, de bijna-aanrijdingen gebeuren op alle momenten van de dag; wel enigszins een piek in bijna-aanrijdingen tijdens halen/brengen leerlingen: wachtende auto’s proberen zich door de stroom fietsers te wurmen.

Voorgestelde oplossingen

 • De drempel verhogen zodat snelheid verder geremd wordt -> weg betreft een ontsluitingsweg hier wordt bij voorkeur geen drempels aangelegd om  hinder en tijdverlies voor bussen en hulpdiensten zoveel mogelijk te voorkomen.
 • 30 km/uur zone eerder laten beginnen, hierdoor is er één aandachtspunt minder bij de oversteek.
 • Plaatsen verkeerslichten -> verkeerslichten zijn bedoeld om de verkeersstromen op een kruispunt te regelen en te zorgen voor een betere doorstroming. Verkeerslichten zijn geen middel om de verkeersveiligheid te vergroten. Integendeel, verkeerslichten kunnen zelfs schijnveiligheid opwekken omdat verkeerslichten leiden tot een toename van de snelheid op het kruispunt en bij weinig verkeer roodlichtnegatie kan optreden. Daarnaast is het risico op ernstig letsel in het geval van een regeling met verkeerslichten ernstiger dan in de huidige situatie, omdat het verkeer elkaar op hogere snelheid kruist.
 • Fietspad op de oversteek verhogen, zodat fietsers beter zichtbaar zijn.
 • Plaatsen slagbomen die auto’s tegenhouden tijdens spits rondom basisschool -> gevoelig voor vandalisme.
 • Fietspad in z-bocht leggen, zodat fietsers eerder gezien worden -> zou wellicht een betere zichtbaarheid vanuit het midden opleveren. Opnieuw asfalteren is echter een dure maatregel en het risico blijft dat fietsers de kortste weg blijven kiezen.
 • Aanpassen verlichting zodat het fietspad en de zijkanten beter verlicht worden -> de huidige verlichting is al een keer getoetst hier bleek geen verbetering in mogelijk.
 • Aantal prikkels verminderen.
 • Opvallend waarschuwingsbord bij oversteek plaatsen, fluoriserend en/of met knipperlichten.
 • Bewustzijn creëren bij wijkbewoners zodat zowel automobilisten als fietsers ook zelf opletten bij het oversteken van de kruising.

Gemaakte afspraken

 • BEN er weer bekijkt of er een voorpagina-artikel in de BEN er weer en Nextdoor gemaakt kan worden.
 • OSC bekijkt naar mogelijkheden om kinderen aan te spreken op het aanzetten van de fietsverlichting bij verlaten van het sportpark na de training.
 • Gemeente bekijkt samen met verkeerskundigen kritisch naar de huidige inrichting van de oversteek.
 • Gemeente legt contact met Stip en vrijwilligerscentrale voor het werven van een coördinator en eventueel ook vrijwilligers voor het brigadieren.
 • Als het lukt een coördinator te vinden wordt de vraag uitgezet om brigadiers verder uit bij de ouderraad van de school.
 • Gemeente vraagt de wijkagent of er op korte termijn fietsvriendelijke acties opgezet kunnen worden.

Volgende overleg

Het volgende overleg wordt ingepland zodra er concrete zaken terug te melden zijn en een vertegenwoordiger van de wijkraad zal zich bij het overleg aansluiten

07 nov 2017

KION kiest samen met kinderen voor Duurzaam & Groen

Acht pedagogisch medewerkers van KION ontwikkelen in één week tijd een nieuw kinderopvangconcept met het thema Duurzaam & Groen. Kinderen, ouders, scholen en organisaties die zich bezig houden met duurzaamheid en natuur werken mee. Met het Duurzaam & Groen programma wil KION kinderen van zes tot tien jaar spelenderwijs bagage meegeven voor een duurzame wereld.

Een bso concept voor de toekomst

KION ziet het als haar missie om kinderen gelukkig te maken. Om ze voor te bereiden op hun toekomst. “We stimuleren de autonomie van kinderen; we bieden een omgeving waarin ze samen met leeftijdsgenoten plezier kunnen hebben en nieuwe dingen kunnen ontdekken en leren. Hoe mooi is het als we kinderen tegelijkertijd meegeven hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een duurzame wereld” stelt operationeel directeur Marin van Schaick. Met dit bso concept wil KION een aanvulling bieden op de opvoeding thuis en aanvullend zijn aan het programma van school.

Samen met kinderen, ouders en scholen

Het is uniek voor de kinderopvangbranche dat pedagogisch medewerkers een week lang worden vrijgemaakt om een nieuw concept te ontwikkelen. Van Schaick: “Onze medewerkers weten het beste wat wel en niet werkt in de praktijk. Zij kennen bovendien behoeften van kinderen en ouders. Die kennis is enorm waardevol voor het raamwerk van ons concept.” Voor de invulling van het concept gaat het team in gesprek met kinderen over wat ze leuk vinden, waar ze nieuwsgierig over zijn en energie van krijgen. Ook ouders spelen een belangrijke rol. Wat doen ze thuis al op gebied van duurzaamheid en waar besteden ze juist geen aandacht aan? Scholen denken mee over mogelijkheden om een aanvulling te bieden op het lesaanbod. Aan het einde van de week toetst het team de haalbaarheid van het concept met experts van KION op gebied van pedagogiek, personeel & organisatie, financiën en marketing. Op vrijdag 10 november is het concept af, inclusief de plannen voor het programma, de organisatie en de realisatie. Het is de bedoeling dat het concept in 2018 op meerdere locaties van KION wordt geïmplementeerd.

03 nov 2017

Agenda Wijkraad Platform Overleg (WPO) 15 november 2017

Locatie: VZH de Klif

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.
Agendapunten dienen uiterlijk twee weken van tevoren te worden aangeleverd via mail@wijkraad-oosterhout.nl.  

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Terugkoppeling andere overleggen (knoop38, wijkplan, Griftdijk, e.d.) van wijkraadsleden
 4. Terugkoppeling onderzoek branden (politie)
 5. Terugkoppeling over de week tegen de eenzaamheid (welzijn)
 6. Rol wijkmanager/wijkbeheerder (gemeente)
 7. Wijkgericht werken in Noord (gemeente)
 8. Impressie onlangs gehouden fietstocht met aantal beroepskrachten in Nijmegen-Oosterhout (gemeente)
 9. Inkijk in Wijkbudget 2017 en 2018 (gemeente)
 10. Stand van zaken mijnwijkplan.nl
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
03 nov 2017

Notulen bestuursoverleg Wijkraad Oosterhout 25-10-2017

Aanwezig:  

wijkraad: Robert, Vanessa, Gerry, Anja, Peter, Marlous

politieke partijen: Marjolein Mijling (CDA), Nick de Graaf (VVD), Erik Bender (Stadspartij DNF)

4 bewoners

 

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Terugkoppeling overige overleggen: Knoop 38 geen nieuws; werkgroep oversteekplaats Oude Groenestraat/dependance wacht nog op reactie OSC.

4 Waterschap Rivierenland: Anja meldt: het waterschap gaat inventariseren hoe zij samen met de bewoners de flora, fauna, watersystemen en recreatie in Nijmegen-Noord kunnen verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een stagiair in de persoon van Tobias van Dalen. Anja is contactpersoon en zal hem vragen zijn plan in de Benerweer en op de website te presenteren.

5 Ontsluiting Waaijenstein: namens de bewonersgroep Waaijenstein schetsen Marc Maartens en Paul Verwer de problemen die zijn gerezen mbt de geplande verkeersontsluiting bij de nieuwbouw in Waaijenstein (zie nijmegennoordonline.nl/ontsluiting-Waaijenstein). Een door de wijkraad gesteund  alternatief plan van de bewoners  vindt geen gehoor bij de wethouder. Raadslid Marc van Nijnatten (PvdA) heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het college gesteld. De politieke partijen wachten eerst het antwoord van de wethouder af (termijn van 6 weken). Zo nodig wordt er een debat aangevraagd. Voorafgaand hieraan kunnen de bewoners tijdens de burgerronde inspreken. Verzoek aan Marc Maartens om de raadsfracties alle relevante stukken toe te sturen (via secretaris wijkraad).

6 Rondvraag: verzoek vanuit de politiek aan de wijkraad om niet op woensdagen te vergaderen, omdat deze data vaak samenvallen met politieke avonden van de gemeente Nijmegen. De data voor de vergaderingen van de wijkraad zijn echter al tot en met juni 2018 al vastgesteld. Bezien zal worden of er aanpassingen zullen worden gedaan of dat vanaf september 2018 voortaan op een andere dag zal worden vergaderd.

7 Sluiting

03 nov 2017

Nijmegen Noord OFFLINE

In november, december en januari loopt er een project genaamd: Nijmegen Noord OFFLINE. Er worden een aantal leuke evenementen georganiseerd om ook in de donkere maanden te kunnen genieten.

Wat dacht je van een Theatervoorstelling van Theatergroep Kracht van Beleving? Een avond met VUUR! voor mannen onder leiding van de Wildeman en nog meer!

Ons dagelijks leven vraagt veel van ons en soms lijken we in een sneltrein te zitten waar we niet meer vanaf komen. Daarom is het goed om bewust offline te gaan. Dit initiatief is tot stand gekomen door de zorgverleners van ONS Gezondheidserf in Nijmegen-Noord. Zij constateren steeds vaker dat mensen de praktijk bezoeken vanwege overbelastingsklachten zoals stress en burnout. In hun ambitie om in echt contact met de wijk te staan hebben ze gezocht naar mogelijkheden om verbindende activiteiten te organiseren die mensen met elkaar in gesprek brengen, de bewustwording vergroten en beweging geeft. Dit programma is in samenwerking tot stand gekomen met Stip, GGD Gelderland Zuid, Gemeente Nijmegen, opbouwwerk, SWT, Indigo, COiL en financieel mede mogelijk gemaakt door CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.

Kijk eens op www.nijmegennoordoffline.nl of op facebook, maak je keuze en schrijf je in.

Enjoy!

02 nov 2017

Ontwikkeling Waaijenstein

Al een tijd lang voeren bewoners van onze wijk gesprekken met het college over de ontwikkeling van de nieuwe wijk Waaijenstein. De opzet is dat deze nieuwe wijk via de bestaande wijk Oosterhout wordt ontsloten. Helaas verlopen deze gesprekken niet naar wens van de bewoners.

Op een essentieel punt komt het college de bewoners niet tegemoet en dat betreft een andere ontsluiting dan de huidige geplande ontsluiting via de Volsellastraat. Dus via de wijk Oosterhout. Wij vinden dit een zeer onwenselijke ontsluiting.

Er zijn alternatieven mogelijk. Bewoners hebben een alternatief via de Italiëstraat aangedragen. Ook kunnen er in onze ogen alternatieven ontwikkeld worden die rechtstreeks aansluiten op de Griftdijk.

Wij pleiten niet voor het niet bouwen van woningen of voor het vertragen van de ontwikkeling. Naar onze opvatting is het goed mogelijk de ontwikkeling te starten alsmede een (planologische) procedure te starten voor een andere ontsluiting.

Wij hebben de gemeenteraad verzocht om op zo’n kortst mogelijke termijn het college op te dragen om te komen tot een andere ontsluiting van het park Waaijenstein dan de huidige geplande ontsluiting via de Volsellastraat.

Het officiële verzoek hiertoe aan de gemeenteraad is bijgesloten in dit bericht.

Brief gemeenteraad Waaijenstein

X