Maand: mei 2019

30 mei 2019

Notulen wijkraadvergadering 22 mei 2019

Aanwezig:
Geurt (penningsmeester wijkraad), Imogen van Koperen (wijkraad), Oscar Papenhoven (wijkraad), Martin Ruivenkamp (wijkraad), Tom Verhoef (secretaris wijkraad), Hans (redactielid Ben Er Weer)

Afwezig:
Anja Lucassen  en Arjan Olsder(wijkraad)

 

1. Welkom
Aangezien de positie van voorzitter nog steeds vacant is, treedt Tom als voorzitter op en opent de vergadering om 20.15 uur.

2. Vaststellen agenda
Correctie op punt 5h van de agenda van 22 mei: Landschapspark Danenberg dient veranderd te worden in parkdeel Waaijenstein van Landschapspark de Waaijer.

3. Korte kennismakingsronde

4. Verslag vorig overleg
Punt 7h wordt aangepast in gebied met woningen, winkels en horeca (Hart van de Waalsprong)
Twee punten uit vergadering van 17 april 2019 zijn doorgeschoven:
Punt 8: Voorstel overlegmomenten
Punt 9: Bepalen van thema’s dat de wijkraad in 2020 zal gaan behandelen.
Verder zijn er geen op-/aanmerkingen en wordt het verslag vastgelegd.

5. Korte terugkoppeling/afstemming bijeenkomsten / werkgroepen
a. VVN (Oscar)
De stickeractie gaat door en de wegen zijn gekozen waar deze gaat plaatsvinden. Er wordt nog nagegaan of op de weg 30km zal worden geverfd met verf dat na 6 weken zal verdwijnen. Onzeker is of deze verf daadwerkelijk milieuvriendelijk is. In de week van 27 mei wordt gepland wanneer de actie uitgevoerd zal worden.

b. Energie Groene Delta (Oscar)
Op woensdag 8 mei j.l. heeft een klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden. De energiecentrale aan de Noordkanaalhaven zal worden gesloopt. Op dezelfde plek zouden in het 2e kwartaal van het jaar 2020 twee grote windmolens worden gebouwd. Dit plan heeft op enige weerstand gestuit. Op 10 juli vindt er een nieuw overleg plaats.

Commissie Omgevingsfonds Centrale Gelderland is op zoek naar leden die aanvragen zullen beoordelen voor benutting van een omgevingsfonds op basis van de gerealiseerde elektriciteitsproductie. De wijkraad Nijmegen Noord/Oosterhout kan namens de wijk hierin proberen plaats te nemen, maar het is de vraag of zij tot de eerste kring behoort die in aanmerking kan komen.

c. Knoop 38 (Geurt)
Er zijn 126 bezwaren ingediend tegen de komst van een railterminal bij Knoop 38. Het college van gemeente Overbetuwe is nog niet overtuigd van de komst van een railterminal en pleit ervoor dat eerst de infrastructuur rondom knoop 38 aangepakt dient te worden eer er over een terminal gepraat kan worden.

d. Bereikbaarheid – Breng (Geurt)
Reacties op de Ben Er Weer waren voornamelijk negatief. Benadrukt wordt dat er een mooie busbaan door de wijk ligt maar dat de frequentie waarop lijn 14 rijdt te wensen nalaat, m.n. buiten de spits. Daarnaast liggen de bushaltes voor de bewoners van de Grote Boel op zeer grote loopafstand wat Nijmegen als stad voor hen die afhankelijk zijn van het OV zeer moeilijk bereikbaar maakt. Dit zal naar de gemeente worden gecommuniceerd. Eerstvolgende veranderingen kunnen eind van december worden verwacht als een nieuwe dienstregeling wordt bepaald.

e. Zandtransport (Tom)
Lent heeft veel ophef gekend over de route van zandtransport (die o.a. voor een basisschool langs liep). Voor Osterhout/Nijmegen Noord is er geen master plan gecommuniceerd door de gemeente waar de wijkraad op kon reageren. Nu zou een eerste opzaet van een voorstel voor maandag 27 mei om 17 uur op het stadshuis besproken kunnen worden. Er zal aan de gemeente gecommuniceerd worden om de wijkraad mogelijkheid te bieden om serieus naar voorgestelde plannen te kunnen kijken.

f. Duurzaamheid (Tom)
Er is veel enthousiasme bemerkt voor het opstarten van een energie coöperatie ‘van de wijk voor de wijk’, waarbij de Klif als centrale zou fungeren. Liander heeft groen licht gegeven. Reactie van de wijkmanager laat nog op zich wachten.

g. Glasvezel (Tom)
Op de Grote Boel is al glasvezel aangelegd maar dat is nog niet het geval in de rest van de wijk. KPN gaat binnenkort een glasvezelnetwerk aanleggen in de rest van de wijk. Dit houdt in dat op specifieke plekken de wegen open worden gelegd, bereikbaarheid wordt bemoeilijkt en bewoners gevraagd worden om op specifieke momenten thuis te zijn om installateurs glasvezelkastjes in huis aan te laten leggen.

h. Parkdeel Waaijenstein van Landschapspark de Waaijer
Alle informatie over Waaijenstein is online beschikbaar. Het is zinvol om de ontwikkelingen te volgen en op de pagina Nijmegen Noord Online te plaatsen.

i. Warmtenet (Oscar)
Nieuwsuur is bezig met de voorbereiding over een reportage van warmtenette waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan het Nuon-warmtenet dat in de Waalsprong en het Waalfront is aangelegd. De gemeente Nijmegen zou met de Nuon een overeenkomst tot het jaar 2044 hebben getekend. Echter, er liggen vraagtekens bij de efficiëntie van dit netwerk en de afhankelijkheid van Nuon en de bepaling van de kosten voor de consument. De wijkraad zal het op zich nemen (actiepunt Martin, Oscar en Anja) om openheid in het besluitvormingsproces te vragen en tracht zoveel mogelijke objectieve informatie te verzamelen om geïnteresseerde/verontruste bewoners daarover te kunnen informeren.

6. Communicatie – bekendheid en nieuwe werkgroepen
a. Plaatsen updates zinvol voor gehele wijk
Voorgesteld wordt om voor eerstvolgende vergadering met suggesties voor een communicatieplan te komen. Dit om de interne communicatie te verbeteren alsook om de communicatie tussen wijkraad en wijkbewoners te verbeteren.

b. Deadline Ben er weer 26 mei
Er zijn geen bijzondere zaken waarvoor extra aandachrt gevraagd moet worden in de BEN er weer. Wel wordt een tekst aangeleverd voor de column

c. Groepsfoto
Buiten voor de Klif wordt een groepsfoto van aanwezige wijkraadsleden gemaakt.

d. Oproep nieuwe leden en voorzitter
Een oproep voor nieuwe leden en voorzitter voor de wijkraad wordt in de Ben Er Weer geplaatst.

7. Rondvraag

8. Afsluiting
Om 21.35 sluit Tom de vergadering

30 mei 2019

Nachtelijke afsluiting A15 tussen knooppunt Ressen en N839; 14-15 juni 2019

Rijkswaterstaat voert in de nacht van vrijdag 14 juni op zaterdag 15 juni 2019 van 22.00 tot 07.00 uur asfalteringswerkzaamheden uit op de snelweg A15 tussen knooppunt Ressen en de N839 (afslag richting Huissen en Bemmel). Tijdens de werkzaamheden is de gehele A15 op dit traject in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd.

Voor meer info: Nachtelijke afsluiting A15

27 mei 2019

Bouwverkeer Waalsprong

Twee weken geleden heeft de gemeente ons (Wijkraad) ingelicht over een masterplan bouwverkeer waaraan ze werkt (mede ook door de ophef die eerder ontstond over zandtransporten). We wonen in een wijk waarin de komende jaren nog volop gebouwd gaat worden. Dit levert veel bouwverkeer op. Hoe houden we de wijk gezamenlijk veilig, zorgen we voor zo min mogelijk overlast, etc..

Inmiddels hebben we van de gemeente bijgevoegd plan ontvangen. We nodigen iedereen uit om te reageren op het plan, zodat we het mee kunnen nemen naar de gemeente. Stuur hiervoor een mail naar mail@wijkraad-oosterhout.nl

Conceptplan raamwerk Bouwverkeer Waalsprong

De Wijkraad

21 mei 2019

Wijkraadvergadering 22 mei 2019 – agenda

AGENDA

1. Welkom
2. Vaststellen agenda
3. Korte kennismakingsronde (indien nodig)
4. Verslag vorige vergadering
5. Korte terugkoppeling/afstemming bijeenkomsten / werkgroepen
a. VVN (Oscar)
b. Energie Groene Delta (Oscar)
c. Knoop 38 (Geurt)
d. Bereikbaarheid – Breng (Geurt)
e. Zandtransport (Tom)
f. Duurzaamheid (Tom)
g. Glasvezel (Tom)
h. Landschapspark de Danenberg (Anja)
i. Warmtenet (Anja / Oscar)
6. Communicatie – bekendheid en nieuwe werkgroepen
a. Plaatsen updates zinvol voor gehele wijk
b. Deadline Ben er weer 26 mei
c. Groepsfoto
d. Oproep nieuwe leden en voorzitter
7. Rondvraag
8. Afsluiting

De vergadering start om 20.15 uur, eindigt om 21:15 (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap (zaal A.14)

21 mei 2019

Notulen Wijkraad Platform Overleg 17 april 2019

Aanwezig:
Geurt (penningsmeester wijkraad), Paul van de Anker (adviseur Mobiliteit gem. Nijmegen), Remy Rijniers (Royal Haskoning DHV), Leon Leferink (Royal Haskoning DHV), Bart Jan (bewoner), Imogen (bewoner), Martin (wijkraad), Anja (wijkraad), Leonie Schuit (Lentse Lucht), Oscar (wijkraad)

Afwezig gemeld:
Tom (secretaris wijkraad), Amar (aftredend voorzitter wijkraad)

1. Welkom
Bij afwezigheid van Amar en Tom fungeert Geurt als voorzitter en heet alle aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt het punt “zonnepark Grift” (7i) en “warmtenet” (7j)toegevoegd, tevens wordt, omwille van de tijd, punt 7a als eerste behandeld.

3. Korte kennismakingsronde

4. Verslag vorige overleg vaststellen en kennisneming WPO verslag
Er zijn geen op-/aanmerkingen. Het verslag wordt hierbij vastgesteld.

5. Ter kennisname
a. Brief gemeente Overbetuwe – Landschapspark de Danenberg (ter kennisname bijgevoegd – bijlage 1)
Er zal contact gelegd worden met de projectmanager of er een werkgroep is (actiepunt Anja)

b. Bericht Dorpensingel tussen Nijmegen Noord en Bemmel (ter kennisname bijgevoegd – bijlage 2)
Er is een traceeverkenning geweest. Een projectgroep gaat dit nu verder uitwerken. Doel realisatie is 2020 met een uitloop naar 2022 (indien bezwaarprocedures). Joep Mooren is de procesleider.

De mogelijkheid voor een fietspad is niet in de verkenning meegenomen. De hoogspanningsleidingen zijn wel in kaart gebracht.

c. Uitnodiging EHBO bij mentale problemen Gemeente Nijmegen (ter kennisname, wie wil deelnemen meldt zich zelf aan – bijlage 3)
Bij interesse aanmelden.

6. “De Knip” – evaluatie RHDHV (Royal Haskoning DHV)
RHDHV geeft een presentatie. Omdat de gemeenteraad de inhoud nog niet kent, mogen er geen opnames gemaakt worden.

Kort samengevat komt het op het volgende neer: de spitsknip werkt, het aantal overtreders daalt, de omrijtijd is minimaal, het systeem werkt goed, de bebording is onduidelijk, de navigatie houdt nog geen rekening met de situatie (vooral de systemen die handmatig geüpdate moeten worden), er is geen ruimte voor verruiming van het ontheffingsregime.

Aanbevelingen: verbeteren bewegwijzering + navigatie (doorgaand verkeer en CWZ), regeling voor zorgverleners en deelauto’s. communicatie en informatievoorziening (CWZ dependance), handhaving vrachtverkeer, voortzetten waarschuwingsbrieven, aanpassen vormgeving en vri’s Martha van Mechelenweg.

Er volgt een korte discussie dat een 24-uurs knip, 7 dagen in de weken, een betere optie is dan een spitsknip (ook voor duidelijkere bebording). Dit zal worden meegenomen als aanbeveling.

7. Korte terugkoppeling/afstemming bijeenkomsten/werkgroepen
a. Klankbordgroep Ontgronding Nijmegen Noord (Anja)
Bert Jan geeft een update. Er komen woningen aan/op de plas aan de kant van Lent én Oosterhout. Er is hiervoor een zienswijze opgesteld. Hiervoor wordt een nieuwe werkgroep opgericht.

b. VVN (Oscar)
Er is een oproep gedaan in de Ben er weer en Nijmegen Noord Online (incl. de facebookpagina´s) voor een sticker actie en een 30 km spuitactie op de weg.

Martin meldt dat als mensen worden aangesproken zij vaak agressief reageren.

c. Energie Groene Delta (Oscar)
Op woensdag 8 mei a.s. is er een bijeenkomst van de klankbordgroep.

d. Van Boetzelaer – Volsellastraat (Anja)
Er is een bijeenkomst geweest over de wegverbreding van de Van Boetzelaerstraat, doorgang fietsers wordt opengesteld, maar bewoners Gladiusstraat hebben bezwaar gemaakt.

e. Knoop 38 (Geurt)
Presentatie railterminal geweest, deze komt er. Er komen zo’n 280 bewegingen van vrachtverkeer over de aansluiting met de Rijksweg Zuid. Inrichting nog niet definitief (in afwachting doortrekken A15).

f. Dijkverzwaring (Anja)
Versterking zal plaatsvinden tussen brug bij Ewijk en Sprok Lent na 2025. Bij brug komt ook bebouwing, volgens waterschap niet te robuust, wel hoogbouw. Anja blijft dit volgen.

g. Bereikbaarheid – Breng (Geurt)
Breng gaat het tracé eind dit jaar heroverwegen, op korte termijn is er niets te verwachten. De Grote Boel kent geen goede bushaltes omdat er geen bussen door de wijk rijden.

h. Hof van Holland – dijkzone (Anja)
Horecagebied komt tussen de S100 en fort Lent.

i. Zonnepark Grift (Anja)
Er komen zonnepanelen bij de windmolens. Nadere informatie is te vinden op https://www.zonneparkdegrift.nl

Geurt meldt dat de werkgroep Duurzaamheid van de wijk bericht heeft gehad van Liander over de mogelijkheid voor pv-panelen op het dak van gebouw De klif. Liander heeft hier groen licht voor gegeven. Nu moet de gemeente nog toestemming geven.

Leonie meldt dat Citadel een nieuwe VMBO gaat bouwen gericht op duurzaamheid.

j. Warmtenet (Anja)
Op 14 mei is een info avond voor bewoners. Aanmelden kan middels het sturen van een e-mail met je naam naar stadswarmte@nuon.com.

8. Voorstel overlegmomenten 2019/2020
a. 28 augustus, 23 oktober, 18 december, 19 februari, 22 april, 24 juni (openbare vergaderingen)
Vergroten betrokkenheid bewoners, vindbaarheid (online/wijkblad). Oproep inloopavond.
b. tussentijds intern overleg bestuur
Doorgeschoven naar volgend overleg.

9. Voorstel volgende overleg: bepalen thema’s wijkraad vanaf 2020. Uitnodiging wijk om aan te sluiten

10. Rondvraag
Imogen vraagt waarom er een verschil in voorrang is bij de rotondes. Paul: verschil zit hem in rotondes binnen en buiten de bebouwde kom.

Geurt: merkt nog op dat er een eventuele wijziging komt van de inrichting van het fietspad tussen knoop 38/rotonde.

11. Afsluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar komst.

16 mei 2019

Rondje Noord op zo 26 mei a.s.

Ontdek de groene plekjes van Nijmegen Noord

Tijdens Rondje Noord op zondag 26 mei zetten negen groene initiatieven voor het vierde jaar hun deuren weer open voor jong en oud. Kom proeven, verwonderen, spelen, kijken en genieten van de (verborgen) groene plekken in Nijmegen Noord. Ook bij Windpark Nijmegen-Betuwe is van alles te beleven deze middag. Een windgids neemt bezoekers mee over het park. Neem een kijkje in een van de windmolens of beklim virtueel een molen beklimmen om van het uitzicht over Nijmegen en omgeving te genieten. Je moet dan wel eerst de opdracht om de windmolen te repareren goed uitvoeren.

 

Eigen zonnepark

Verder maak je kennis met het plan om op deze plek een zonnepark te bouwen. Het Zonnepark de Grift, met zo’n 17.000 panelen, komt net als het windpark in handen van burgers, die zijn verenigd in coöperatie WindpowerNijmegen. Leden van de coöperatie vertellen hoe ook jij mede-eigenaar kunt worden van het zonnepark, dat duurzame energie gaat opwekken voor 1.250 huishoudens.

Om de komst van het zonnepark alvast te vieren worden bezoekers van Rondje Noord getrakteerd op een ijsje. Ook is er een primeur: in het bezoekerscentrum kun je een nieuwe game spelen, waarmee je je eigen zonnepark kunt bouwen en onderhouden.

 

Rondje Noord houdt open huis

‘Rondje Noord’ is een initiatief van platform Geef Noord de ruimte! Op zondagmiddag 26 mei gooien negen deelnemers binnen Geef Noord de Ruimte! de tuindeuren wagenwijd open en is iedereen van harte welkom.. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Denk aan wildplukken, proeverijen bij Co-Bomen De Warmoes en het windpark langs de A15. Windpark Nijmgen-Betuwe is onlangs nog genoemd in het boekje ‘111 plekken in Nijmegen die je gezien moet hebben’. De kans dus om nu een kijkje te nemen. Zie windparknijmegenbetuwe.nl voor het programma bij alle deelnemers van Rondje Noord. De flyer met tijden en routekaart is daar te downloaden (ook hieronder).

Zondag 26 mei van 12:00u – 17:00u

Rondleidingen windpark: 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Gratis toegang

 

Flyer-Rondje-Noord-2019

Programma-Rondje-Noord-2019

16 mei 2019

Beleef het RijnWaalpad Festival

Donderdag 30 mei 10:00 uur – 16:00 uur

RijnWaalpad, Arnhem Elst Nijmegen

 

Informatie
Kom fietsen op het RijnWaalpad Festival! Want… Op de fiets mis je niets!

Beleef het RijnWaalpad op Hemelvaartsdag in een gezellig sfeer, voor jong en oud. Er is van alles te beleven en proeven. Langs de hele route staan en rijden fietsmuzikanten. Kinderen kunnen op een BMX rijden. Er staan foodbikes met lekkere hapjes en drankjes. Doe mee aan een fietsbehendigheidstest. Of volg een fietsles op de E-bike. Bezoek ook het festivalterrein op het Halfwegpunt ter hoogte van Elst voor nog meer beleving en gezelligheid.

Wat is er te doen op het Festival

 • fietsbehendigheidstest
 • e-bike les
 • pimp je fiets
 • poffertjes, smoothies en patat uit een bakfiets
 • fietsmuzikanten
 • maak een mooie kleurplaat en krijg een fietsbel
 • Fotowedstrijd: maak kans op een Go Pro camera met je mooiste foto
 • en nog veel meer….

 

Halfwegpunt centrum van het Festival
Op het Halfwegpunt vindt u informatie over het Festival en de route. In en om de grote festivaltent ziet u foodbikes, koffiefietsen, een smoothiebar, muziek en een heuse Pipiwagen voor de sanitaire stop. Voor kinderen staat er een tekentafel. En zij krijgen een fietsbel voor hun kleurplaat. Ook staat hier de Heel Gelderland Fietst camper. Een camper boordevol Gelderse fietsinspiratie. Het Halfwegpunt ligt halverwege het RijnWaalpad. Daar waar de A325 aansluit op de nieuwe Aamsestraat in Elst.

Route
Het RijnWaalpad is ideaal om per fiets de streek te verkennen met al zijn natuur, de dorpen, kunst en historie. Het RijnWaalpad ligt tussen de bruggen van Arnhem en Nijmegen, loopt gedeeltelijk langs de A325 en gaat onder de A15 door. Het RijnWaalpad sluit aan op:

 • Arnhem: Kronenburgdijk, Huissensedijk, Marga Klompélaan, Rijkerswoerdsestraat, Broekakkers.
 • Elst: Nieuwe Aamsestraat, Bemmelseweg. Ressen: Ressensestraat.
 • Nijmegen: Barbarasstraat, Vrouwe Udasingel, Waalbrug, Keizer Traianusplein.

 

Snelle fietsroutes in Gelderland
Het RijnWaalpad hoort bij het netwerk van snelle fietsroutes in de regio Arnhem Nijmegen. In Gelderland liggen inmiddels 5 routes en zijn er zeker 7 in uitvoering of voorbereiding. Op snelfietsroutesgelderland vindt u meer informatie. Gemeenten en provincie Gelderland leggen deze routes aan om het fietsen aantrekkelijker te maken. Zo dragen we bij aan minder files en een schonere lucht. Snelle fietsroutes maken het verleidelijker om de fiets te pakken naar bijvoorbeeld werk, school of om een bezoek aan de andere stad te brengen.

Heel Gelderland Fietst
Provincie Gelderland organiseert, vanuit het programma Heel Gelderland Fietst het RijnWaalpad Festival om het plezier van het fietsen nog meer te vergroten.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl

Zie ook: https://www.gelderland.nl/Beleef-het-RijnWaalpad-Festival

X