Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder


Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder

In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin is voor de woningen Grote Boel 1 en Griftdijk 42 t/m 60 een nieuwe hogere waarde van 56 dB vastgelegd. Ook is aangegeven onder welke voorwaarden deze hogere waarden worden verleend.

Inzage
Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariƫnburg 30 te Nijmegen.

Zienswijze
Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn, kunnen in de periode van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017, een zienswijze indienen. Dit kan niet per e-mail. Een schriftelijke gemotiveerde zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. het bureau Leefomgevingskwaliteit (PK40), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de heer Wigerink, telefoonnummer 024 -329 92 97. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Definitief Hogere Waarde-besluit
De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. De schriftelijke zienswijzen en/of de verslagen van de mondeling ingediende zienswijzen worden bij het definitieve besluit ter inzage gelegd. Bij het indienen van een zienswijze kan worden aangegeven dat het niet op prijs wordt gesteld dat persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt.

 
  • Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk) (1.464 kb)

Write a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

X