Maand: november 2018

29 nov 2018

Bibliotheek Oosterhout-De Klif vaker geopend

Bibliotheek Oosterhout-De Klif is per 7 januari 2019 ook op woensdagochtend geopend. Voortaan kun je op woensdag van 9.30 tot 17.00 uur en op maandag-, dinsdag-, en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur terecht voor het lenen van boeken en tijdschriften. Leden van de bibliotheek hebben de beschikking over de hele collectie van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Materialen kun je in de Oosterhoutse vestiging afhalen en weer inleveren. Kijk voor meer informatie op www.obgz.nl.

29 nov 2018

Avond van de Nijmeegse Sport

Nijmegen heeft vele topsporters en sporttalenten. Ook in 2018 hebben zij weer mooie en bijzondere prestaties geleverd. Op vrijdag 15 maart 2019 staan Nijmeegse sporthelden in de schijnwerpers tijdens de Avond van de Nijmeegse Sport.
De gemeente Nijmegen is op zoek naar sporthelden die een prijs verdienen. Iedereen mag kandidaten voordragen die in 2018 een bijzondere prestatie hebben geleverd. Dus kent u een sporter die in Nijmegen woont, of lid is van een sportvereniging in Nijmegen? Of een Nijmeegse sportploeg of sportactiviteit die het verdienen om in het zonnetje te worden gezet? 

Nomineren

U kunt uw kandidaten nomineren tot 5 januari 2019.

Stemmen

Na 5 januari beoordeelt een vakjury de nominaties en maakt per categorie 3 genomineerden bekend. Daarna mag iedereen stemmen op zijn of haar favoriete sporter(s).

U bent van harte welkom op de Avond van de Nijmeegse Sport op vrijdag 15 maart 2019 in de Jan Massinkhal. Het programma begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

28 nov 2018

Terug naar 2×1 rijstroken bij renovatie Waalbrug Nijmegen

Tijdens de renovatie van de Waalbrug in Nijmegen zullen er 2×1 rijstroken beschikbaar zijn voor het verkeer. Dit is minder dan de eerdere opzet, waarbij uit werd gegaan van 2×2 rijstroken. Door de aanwezigheid van zware metalen, waaronder chroom-6, in de verf van de brug heeft de aannemer meer fysieke ruimte nodig om veilig te werken. Gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat stellen de veiligheid van medewerkers, gebruikers en omgeving voorop. Daarom hebben zij gezamenlijk geconcludeerd dat de oorspronkelijk afgesproken variant van 2×1 rijstroken de beste optie is om het werk zorgvuldig en met zo min mogelijk verkeershinder uit te voeren. De aannemer maakt op dit moment een nieuwe planning op basis van dit uitgangspunt.

Het chroom-6 in de verf van de Waalbrug is op dit moment niet schadelijk voor weggebruikers en omgeving. Dit is pas het geval als de verf van de brug wordt gehaald. Daarom vereist het verwijderen van verf met dit metaal (door schuren en stralen) tijdens de renovatie extra veiligheidsmaatregelen en een aangepaste werkwijze. Rijkswaterstaat en de aannemer zijn nog in gesprek over de precieze veiligheidsmaatregelen, die genomen moeten worden. Verder zijn er nieuwe vergunningen en ontheffingen nodig. Door de verandering in werkruimte verandert ook de gehele bouwlogistiek. Dit heeft tot gevolg dat de aannemer ongeveer 140 werkplannen moet aanpassen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de renovatie van de Waalbrug start. De aannemer werkt op basis van de nieuwe situatie aan een nieuwe planning. De afronding van de renovatie in 2019, zoals eerder is gecommuniceerd, wordt in ieder geval niet gehaald.

Bereikbaarheid Nijmegen

De bereikbaarheid van de stad Nijmegen tijdens de werkzaamheden blijft een belangrijk aandachtspunt. De gemeente heeft het afgelopen jaar aanvullende maatregelen genomen voor de doorstroming van het verkeer in de stad. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een 2×1 situatie. Tijdens de renovatie kunnen OV-bussen, hulpdiensten, fietsers en voetgangers de brug blijven gebruiken. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen kunnen tijdens de gehele renovatie geen gebruik maken van de Waalbrug en zullen daardoor langer hinder ervaren. Tijdens de Vierdaagse wordt niet aan de brug gewerkt en zijn er 2×2 rijstroken beschikbaar.

Samenwerking

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug. 

Aannemerscombinatie Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een fietspad in twee richtingen en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 

22 nov 2018

Ambities woningbouw Vossenpels-Noord bekend

Op dinsdag 20 november stelde het college van burgemeester en wethouders het ambitiedocument Vossenpels-Noord vast (zie punt 4.4 op de openbare besluitenlijst B&W). In deze wijk in Nijmegen-Noord komen zo’n 550 tot 650 woningen.

In het ambitiedocument  is de hoofdstructuur van de wijk vastgelegd. Er komen verschillende soorten woningen. Er is ruimte voor woningbouwprojecten en voor mensen die zelf hun woning willen bouwen. Ook zijn er plannen voor ruim 100 middel dure en sociale huurwoningen. De gemeente Nijmegen wil dat de nieuwe bebouwing goed aansluit op de bebouwing die er al staat.  In het ambitiedocument is verder aandacht voor ruimte, groen en een goede verkeersstructuur. Bestaande drukke wegen worden zoveel mogelijk ontzien en fietsers en voetgangers krijgen de ruimte.

Wie wil wonen in Vossenpels-Noord moet nog even geduld hebben. De verwachting is dat vanaf 2022 kan worden gestart met de woningbouw. De gemeente Nijmegen maakt het komende jaar een bestemmingsplan. Daarbij worden bewoners, organisaties en andere geïnteresseerden betrokken in onder andere een klankbordgroep.

22 nov 2018
Gemeente Nijmegen

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder ontwerpbestemmingsplan ‘Groot Oosterhout – 10 (Griftdijk 62, 2 woningen)’, Nijmegen

n het kader van het ontwerpbestemmingsplan Groot Oosterhout – 10 (Griftdijk 62,  2 woningen) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld.

Hierin is voor 2 woningen een maximale geluidsbelasting door wegverkeer vastgelegd. In het ontwerpbesluit is aangegeven onder welke voorwaarden deze woningen kunnen worden gerealiseerd.

Inzage

Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 22 november 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Zienswijze

Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn, kunnen in de periode van donderdag 22 november 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019,  een zienswijze indienen.

Dit kan niet per e-mail. Een schriftelijke gemotiveerde zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. het bureau Leefomgevingskwaliteit (PK40), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de heer E. van der Staaij, telefoonnummer 024 -329 94 46. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Definitief Hogere Waarde-besluit

De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. De schriftelijke zienswijzen en/of de verslagen van de mondeling ingediende zienswijzen worden bij het definitieve besluit ter inzage gelegd. Bij het indienen van een zienswijze kan worden aangegeven dat het niet op prijs wordt gesteld dat persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt.

15 nov 2018

Beleef Top 2000 live!

U kent het radioprogramma Top 2000 van NPO2 wellicht: De 2000 meest populaire platen worden gedraaid in de laatste dagen van het jaar. Miljoenen luisteraars leven op deze manier toe naar Oud en Nieuw.

In Oosterhout vindt op 15 en 16 december een Top2000 Concert plaats.

4 top muzikanten brengen populaire liedjes van o.a. David Bowie, Bejonce en Aretha Franklin. Zij worden hierin begeleid door de orkesten Con Amore en Wit Lof. Natascha Peeters, voorzitter van Con Amore: “Een aantal nummers is speciaal voor ons gearrangeerd. Het is erg bijzonder om een medley van Queen te spelen met ruim 45 blazers en een ritmesectie”.

Imke Heitzer en Serge Gulikers van 10 feet up

Voor de concerten zijn professionele muzikanten aangetrokken: Imke Heitzer en Serge Gulikers van de Maastrichtse feestmachine 10 feet up; de Amsterdamse jazz zangeres Anne Serierse en toetsenist Nils Davidse van de band Handsome Poets.

Opleidingsorkest Wit Lof gaat een medley van Bruno Mars spelen. Pier Borkent (dirigent) heeft speciaal voor dit Top 2000 concert het arrangement voor Wit Lof geschreven: “De nummers van Bruno Mars zijn in de stijl van Michael Jackson en Prince. Hij spreekt daarom de jeugd én de mensen uit de tijd van de genoemde artiesten aan.”

Er wordt veel publiek verwacht. Con Amore staat inmiddels bekend om haar geweldige winterconcerten. Artiesten als Cor Bakker en Thijs van Leer waren al eerder te gast in Oosterhout en zorgden voor een uitverkochte Leonarduskerk. Peeters: “Ook dit jaar verwachten wij weer dat het publiek met de benen buiten hangt. Daarom zullen wij het concert twee keer geven: zowel op zaterdagavond 15 als op zondagmiddag16 december.”

Na het concert op zaterdag is er een afterparty bij zaal Merkus (gratis toegang, exl. consumptie).
Kaartverkoop loopt via info@conamore-oosterhout.nl

13 nov 2018

Notulen bestuursoverleg wijkraad Oosterhout 24-10-2018

 1. Opening:
  • Voorstelrondje met Tom Verhoef, aspirant lid van de wijkraad.
 2. Vaststellen agenda:
  • toevoegen wijziging dienstregeling buslijnen 331 en 14.
 3.  Terugkoppeling andere overleggen:
  • Gerry bezocht de bewonersavond over de waterwoningen aan de plassen in de Waaijer. Er is veel tegenstand. Procedures lopen. Op z’n vroegst start ontwikkeling mei 2019.
  • Over de ontwikkelingen mbt Knoop 38 komt er een stukje in de Benerweer.
  • Gerry en Marlous bezochten informatieavond Hof v Holland. Start bouw winkelcentrum is gepland begin 2019. Daarna gefaseerde bouw tot 2024.
 4. Project VVN:
  • n.a.v van de bewonersenquête is er op 21 nov. vanaf 21.00 u.een informatieavond in de Klif.
 5. Rondvraag:
  • per 9 dec. ingang nieuwe dienstregeling buslijnen 14 en 331. Bespreekpunt voor WPO.
 6. Sluiting openbare deel.
11 nov 2018

Wijkraadsvergadering (WPO) 21 november 2018

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap (zaal A.14)

 

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Terugkoppeling andere overleggen van wijkraadsleden
 4. Nieuwe samenstelling dagelijks bestuur per december 2018
 5. Mededelingen* vanuit gemeente, welzijn en politie
 6. Evaluatie aanpassing oversteek Oude Groenestraat (gemeente)
 7. Wijkmedia (penningmeester)
 8. Kruising Griftdijk/Van Boetzelaerstraat (wijkbewoner)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar. N.B. Deze vergadering duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Aansluitend is van 21.00 tot 22.00u de bewonersavond verkeersveiligheid met VVN (zie uitnodiging).

*welzijn (Bindkracht10) en politie hebben zich afgemeld voor deze vergadering.

07 nov 2018
Gemeente Nijmegen

Uitnodiging bijeenkomst ontwikkeling Waalsprong

De avond is bedoeld voor alle leden van de wijkraden/dorpsraad maar zeker ook voor andere  geïnteresseerden. Het is geboren uit een behoefte bij jullie zelf en daar willen we graag op anticiperen. Het doel is  om jullie –al pratende bij de maquette in het wooninformatiecentrum in Thermion – bij te praten over de laatste ontwikkelingen maar zeker ook om het gesprek aan te gaan over de vraagstukken die jullie hebben.

Daarom is het fijn als we van te voren al een aantal thema’s/vragen per mail krijgen waar jullie interesse vooral in zit. Dan kunnen we daar rekening mee houden.

De voorlopige AGENDA:

19.45 : inloop en kennismaking
20.00 : start en check op jullie behoeften
20.10  : presentatie over laatste ontwikkeling algemeen
20.30  : vragen, interactie, verdieping
21.00  : evaluatie, mogelijke vervolgacties
21.15  : afsluiting

Graag van te voren aan melden en evt thema’s/vragen doorgeven per mail aan Ed van Dael de wijkmanager van Nijmegen-Noord: 

e.van.dael@nijmegen.nl

06 nov 2018

Expeditie Nijmegen 2030

Graag nodigt de gemeente Nijmegen u uit voor de ‘Expeditie 2030’ op maandagavond 19 november van 18.30 tot 21.30 uur in het stadhuis. De expeditie bestaat uit een
gesprek met stadsgenoten over de toekomst van Nijmegen en een wandeling langs bijzondere (historische) plekken in het stadhuis.

Wij willen u tijdens deze avond informeren over de nieuwe Nijmeegse Omgevingsvisie: een toekomstvisie op de inrichting van de stad. We zijn benieuwd naar uw kennis,
ideeën en wensen over waar Nijmegen over tien jaar moet staan. Wat betekent het groeiende aantal inwoners bijvoorbeeld voor de huizen die we gaan bouwen en de aanleg van onze wegen? Hoe richten we de stad zo in, dat hier voldoende mensen willen werken? Hoe kunnen onze voorzieningen, zoals wijkcentra, de openbare ruimte en woningen bijdragen aan minder eenzaamheid?

Meer informatie

Aanmelden

X