Maand: maart 2019

27 mrt 2019

Opvoedkalender Nijmegen-Noord

Voor Nijmegen-Noord is er een opvoedkalender gemaakt. In die kalender staan opvoedactiviteiten die preventief en voorliggend worden aangeboden in Nijmegen-Noord. De huidige kalender loopt tot en met augustus. In september zal er een nieuwe kalender komen voor september t/m december. De kalender kan je ook vinden bij de Stip en op de wijkwebsites en nextdoor.

Interessant voor ouders/opvoeders en verwijzers.

 

Meer info: paul.reuling@bindkracht10.nl

10 mrt 2019

Koningsdag 2019 in Oosterhout (Nijmegen-Noord)

Op zaterdag 27 april 2019 vieren we Koningsdag! Ook dit jaar is er weer een kleedjesmarkt op de velden bij OSC, op Sportpark Nieuw Balveren.

Activiteiten
Op zaterdag 27 april is het terrein toegankelijk van 10h00 tot 15h00. Naast een kleedjesmarkt zijn er ook weer luchtkussens voor de kids. Voor de oudere kinderen is er een stormbaan en een pannaveldje.

Ieder kind vanaf 2 jaar betaalt € 2,50 entree. Hiermee staat er een koek, een zakje chips en onbeperkt ranja voor de kinderen klaar. De kinderen krijgen bij de kassa een stempel, waarmee ze op de luchtkussens kunnen springen. Gepast betalen aan de kassa zou fijn zijn!

Plek op de kleedjesmarkt
Zolder en garage opgeruimd? Tijd voor de kleedjesmarkt! Dit jaar hebben we veld D tot onze beschikking. Dit is het enige grasveld bij OSC en is het veld dat dicht bij de speeltuin ligt.
Zou je graag een plek willen hebben tijdens de kleedjesmarkt in Oosterhout? Meld je dan aan via deze link: http://eepurl.com/dFfyyH. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wie het eerst komt…

Helpers gezocht!
Om al de kinderen te laten spelen en de kleedjesmarkt in goede banen te laten leiden, zoeken we buurtbewoners die willen helpen. Een uurtje, ochtend of middag bij de kassa meedraaien? Of ranja aan de kinderen uitdelen? Meld je aan! Stuur een bericht naar koningsdagnijmegennoord@gmail.com, en geef daarbij aan wat je graag zou willen doen. We kunnen je hulp goed gebruiken!

Tot ziens op Koningsdag!

Namens de organisatie; Angelique, Renske en Saartje

05 mrt 2019

Notulen wijkraad platform overleg 21 november 2018

Aanwezig:

  • Vanessa, Gerry, Peter, Amar,Tom, Marlous (wijkraad)
  • Ed van Dael, Emmy Donkers (gemeente)
  • Hans Radenborg, Marike Elmendorp (Benerweer)
  • Debbie den Besten (Tasteofcultures)
  • 9 wijkbewoners

 

Afwezig gemeld:

  • Paul Reuling (Bindkracht10), Babette Smit (wijkagent), Anja (wijkraad).

 

1 Opening en voorstelronde.

2 Vaststellen agenda: toevoegen fietspaden en fietsgedrag in de wijk.

3 Terugkoppeling andere overleggen: geen nieuws

4 Nieuwe samenstelling dagelijks bestuur wijkraad per dec. 2018: Amar Hemai voorzitter, Tom Verhoef secretaris, Peter van Disseldorp penningmeester.

5 Mededelingen gemeente, welzijn, politie: Ed van Dael meldt: er zijn subsidies toegekend voor de oprichting van platform Ontmoeting in Oosterhout, en voor Theater de Klif. Dit laatste komt onder beheer van de afd. cultuur. — De wijkgroep Groen Lent ( sociaal duurzaam Lent) zoekt samenwerking met Oosterhout. – Debbie den Besten meldt: in het kader van de slotmanifestatie van Nijmegen Green Capital op Groene Vrijdag 14 december gaat Taste of cultures samen met studenten van de Han warmtescans en enquetes uitvoeren bij een aantal huizen in Nijmegen Noord. Middels flyers wordt de actie bekendgemaakt.

6 Evaluatie verkeersaanpassingen oversteek Oude Groenestraat: Emmy Donkers meldt: uit een bijeenkomst van de gemeente met de klankbordgroep en wijkraad kan geconcludeerd worden dat de aanpassingen voor meer veiligheid gezorgd hebben. Men is gewend aan de gewijzigde voorrangsregels en fietsers en automobilisten respecteren elkaar. Schoolklassen van en naar de dependance steken over via de rotonde Kruidenstraat. Sinds de nieuwe situatie zijn er geen incidenten meer gemeld.

7 Wijkmedia: Peter meldt: gemeente heeft onlangs een bijeenkomst gehouden voor wijkkranten en wijkwebsites. Onderzocht gaat worden of de nieuwe stedelijke richtlijnen voor wijkmedia ook voor de Benerweer van toepassing zijn( Marike en Peter).

8 Kruising Griftdijk / v Boetzelaerstraat: 2 wijkbewoners melden over incidenten tussen fietsers en automobilisten : met name fietsers die via het linkerfietspad op de Griftdijk de van Boetzelaer inrijden zorgen voor problemen. Veilig Verkeer Nederland heeft de situatie bekeken. Als eerste maatregel zullen de struiken ter plaatse gesnoeid worden. Andere wijkbewoners melden dat de verkeerssituatie op de hele Griftdijk gevaarlijk is: ontbreken van voetpaden, wachttijd bij het stoplicht Citadelcollege en opstelruimte bij de afslag naar de Oversteek zorgen voor problemen. Ook voor vrachtwagens is het inrijverbod onduidelijk.

9 Rondvraag: in januari 2019 organiseert de gemeente een nieuwe bewonersavond over de ontwikkelingen in de Waalsprong.— M.i.v. 9 dec. gaat de nieuwe dienstregeling openbaar vervoer voor de lijnen 14 en 331 in. De lijnen ruilen van route over de Griftdijk en de Oude Groenestraat, de frequentie Oude Groenestraat gaat naar 2x per uur, Griftdijk naar 4x per uur. De Griftdijk wordt de centrale busroute door de wijken Oosterhout en Grote Boel: aanpassing van de bushaltes ter plaatse (voetpaden en bushokjes) is gewenst.

10 Sluiting

05 mrt 2019

Agenda wijkraad platform overleg 13 maart 2019

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap (zaal A.14)

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt om 21:15 uur en is openbaar.

 

AGENDA

1. Welkom
2. Voorstelronde
3. Vaststellen agenda
4. Verslag vorig WPO vaststellen
5. Mededelingen
    a. Knip bij feestdagen – gemeente
    b. Financiering theater de Klif (schriftelijke reactie Ed)
6. Korte terugkoppeling/afstemming bijeenkomsten / werkgroepen
    a. VVN (Oscar)
    b. Duurzaamheid (Tom)
    c. Energie Groene Delta (Oscar)
    d. Knoop 38 (Amar)
    e. Bereikbaarheid – Breng (Geurt)
    f. Hof van Holland – dijkzone (Anja) https://www.waalsprong.nl/hofvanholland/wijken/dijkzone/
7. Toelichting activiteiten Bindkracht10, Stip, opbouwwerk, jongerenwerk en kinderwerk (Paul en Marjo)
8. Wat zijn aandachtspunten in de wijk waar de wijkraad een rol in kan spelen?
    – Gemeente Nijmegen (zie ook bijlage 1)
    – Bindkracht 10, Stip?
    – Wijkagent?
9. Afscheid
10. Rondvraag
11. Afsluiting en uitnodiging drankje

02 mrt 2019

Inzet Veilige Wijkteams werpt vruchten af

Een afname van misdaadcijfers op tal van terreinen, en een toenemende aandacht voor preventie. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de Nijmeegse criminaliteitscijfers over 2018, die burgemeester Bruls en teamchef politie Teunissen dinsdag 26 februari hebben bekend gemaakt.

Van de categorieën misdaad die gemeten worden, neemt een groot aantal nog steeds in omvang af. Nog steeds daalt het aantal woninginbraken, en ook diefstallen van fietsen en motorvoertuigen komt steeds minder vaak voor. Geweldsdelicten blijven ongeveer stabiel als we naar een overzicht van de laatste vier jaar kijken. Een positieve ontwikkeling daarin is een blijvende afname van huiselijk geweld. Wanneer we naar de cijfers van overlast kijken, vallen drugsoverlast en drugsbezit in negatieve zin op. Ook de overlast door verwarde personen nam afgelopen jaar toe. Door inzet van de Veilige Wijkteams en een speciaal meldpunt voor verwarde personen spelen gemeente en politie hierop in.

Op basis van de cijfers en de analyses daarvan wordt de inzet van de twee jaar geleden opgerichte Veilige Wijkteams in veel preventieactiviteiten bepaald. Dit varieert van extra toezicht, het stimuleren om meer melding te doen van overlast, tot preventietips en voorlichting rondom inbraak, autodiefstallen en winkeldiefstal of zakkenrollerij.

Burgemeester Bruls ziet in de cijfers een bevestiging dat het harde werk niet voor niets is, maar blijft alert: “De gecoördineerde inzet van Veilige Wijkteams toont duidelijk een meerwaarde aan. Op basis van onze intelligence-analyses kunnen we gericht aan de slag met preventie en voorlichting. Dat neemt niet weg dat er nog volop werk aan de winkel is. Buiten de klassieke vormen van criminaliteit, blijven we alert op de nieuwere vormen, zoals cybercrime en ondermijning. We zullen ons blijvend inzetten voor een veilig Nijmegen. Het motto blijft: burgers beschermen en boeven pakken.”

X