Verkeersmaatregelen Griftdijk


Verkeersmaatregelen Griftdijk

In juli 2016 nam de gemeenteraad het besluit om de Griftdijk Noord voor een deel van het verkeer af te sluiten met een zogenaamde ‘bewonersvriendelijke verkeersknip’, in combinatie met ondersteunende verkeersmaatregelen. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen over de uitvoering van de maatregelen en voorbereiding daarvan.

Knip Griftdijk Noord

Om de verkeersdruk van doorgaand verkeer op en rondom de Griftdijk te verminderen, is besloten om de Griftdijk Noord voor een deel van het verkeer af te sluiten met een zogenaamde ‘bewonersvriendelijke verkeersknip’. Deze wordt ingesteld tussen de Van Boetzelaerstraat en de Italiëstraat. De knip wordt voorlopig (de komende jaren) uitsluitend tijdens de spits ingesteld, van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur. Gedurende deze tijden is het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan om zonder ontheffing de Griftdijk Noord op dit punt te passeren. Handhaving (het bewaken / beboeten van overtredingen) vindt plaats door middel van kentekencamera’s.

Ontheffing

Bewoners van het in het kaartje aangegeven gebied kunnen per adres maximaal 2 digitale ontheffingen aanvragen op kenteken. Een ontheffing kost € 5,- per jaar. Voorwaarde voor het aanvragen van een ontheffing is dat de auto op uw naam staat. Voor leaseauto’s kunt u een leaseverklaring overleggen. Over het aanvragen van een ontheffing wordt u ruim op tijd voor de invoering van de knip geïnformeerd.

Planning
De knip kan waarschijnlijk in het voorjaar van 2018 worden ingevoerd,  nadat ook de nieuwe rotonde in de Griftdijk Noord-Terralaan is gerealiseerd en open is voor verkeer.

Procedure

Voor het instellen van een verkeersknip is een verkeersbesluit nodig. Er vindt vooraf overleg plaats met de politie en de officier van justitie, zodat afspraken gemaakt kunnen worden over handhaving. Verwachting is dat in juni 2017 het verkeersbesluit gepubliceerd kan worden. Op dit moment loopt al het besluitvormingsproces voor het aanpassen/toevoegen van de ontheffingsregels.

Vrachtwagenverbod Griftdijk

Voor het instellen van een vrachtwagenverbod op de Griftdijk ligt momenteel een verkeersbesluit ter inzage bij de informatiebalie van de Stadswinkel (Mariënburg 30, Nijmegen). De bezwaartermijn loopt af op 23 juni aanstaande. Afhankelijk van het verloop van de procedure wordt het verbod nog voor de zomer ingesteld. Het vrachtwagenverbod wordt ingesteld op de Griftdijk Noord, circa 120 meter ten noorden van de aansluiting Italiëstraat. Vrachtwagens kunnen dus wel als bestemmingsverkeer de woningen bereiken (bijvoorbeeld voor leveringen), maar kunnen de ‘knip’ niet meer als doorgaand verkeer passeren, ook niet búiten de spitstijden.

Rotonde Griftdijk – Terralaan

Er wordt een rotonde ingericht op de Griftdijk, ter hoogte van de aansluiting met de Terralaan (busbaan). De rotonde is enerzijds gericht op het verbeteren van de doorstroming van het verkeer op de Griftdijk en anderzijds op de aansluiting van het zuidelijke deel van de wijk Grote Boel. Het voornemen is om de rotonde re realiseren in het voorjaar van 2018.

Bestemmingsplan
Voor de aanleg van de rotonde is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het aangepaste bestemmingsplan is hier te vinden en ligt tot en met woensdag 7 juni 2017 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, (Mariënburg 30, Nijmegen). Tot die datum kunt u uw zienswijzen over het bestemmingsplan indien bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Ontwerp

Het tijdelijke verkeerscircuitje (speelterrein) voor kinderen moet helaas wijken voor deze rotonde. Hier wordt een nieuwe locatie voor gezocht. De rotonde wordt zoveel mogelijk ingepast in de bestaande en nieuwe laanstructuur van de Griftdijk en Grote Boel. In het najaar van 2017 organiseert de gemeente voor direct omwonenden een bijeenkomst over het ontwerp van de rotonde.

Fietsoversteek Terracottastraat

Om het oversteken van de Griftdijk voor langzaam verkeer veiliger te maken, komt er een middenberm in de Griftdijk ter hoogte van de Terracottastraat, die het voor fietsers en voetgangers mogelijk maken om veiliger over te steken. De middenberm zal ook de snelheid van autoverkeer verminderen. De fietsoversteek wordt komend najaar (2017) gerealiseerd, parallel aan werkzaamheden voor inrichting van de wijk Grote Boel (woonrijp maken).

Fietsinbuigingen Griftdijk en diverse zijwegen

De inritconstructies (de drempels) van enkele zijstraten van de Griftdijk worden aangepast en de fietspaden worden iets opgeschoven richting de rijbaan. Hierdoor wordt het zicht op de naderende fietsers beter en is het voor auto’s eenvoudiger om de Griftdijk op te rijden. Deze aanpassingen komen vooralsnog op de kruisingen van de Griftdijk met de Wetsteenstraat, Terracottastraat en Claustrum. De precieze uitvoering is nog niet bekend; dit heeft te maken met de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen.

Busbaan Terralaan

Een van de maatregelen uit het raadsbesluit van 2016 is het afsluiten van de aansluiting van de Volsellastraat op de Griftdijk voor autoverkeer. Het autoverkeer uit de achtergelegen wijk gaat dan via een deel van de huidige busbaan (Terralaan) naar de nieuw aan te leggen rotonde.

Bij uitwerking is echter gebleken dat het openstellen van de busbaan voor personenauto’s nadelig is voor een aantal bewoners. Het vergt nadere studie voor een bestuurlijke afweging.  De gemeente heeft de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging van deze maatregel daarom niet opgenomen in de bestemmingsplanwijziging voor de rotonde. De gemeente gaat hierover nog met de direct betrokkenen (Volsellastraat en omliggende straten) in gesprek.  

Meer informatie en vragen

U vindt meer informatie over het genomen verkeersmaatregelen uit 2016 via deze link. Aanvullend is destijds een document met veelgestelde vragen opgesteld; uiteraard zijn hier een aantal antwoorden door de actualiteit ingehaald, en geldt de informatie zoals bovenstaand verwoord. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Marian Eikholt van de gemeente Nijmegen.

X
%d bloggers liken dit: