Categorie: Wijknieuws

07 sep 2023

NOTULEN wijkraadvergadering 5 Juli 2023

Aanwezig.

Ben – Voorzitter Wijkraad

Anja – Wijkraad

Marc – Buurtbewoner

Oscar – Wijkraad

Martin – Wijkraad

Henry – Wijkraad

 

Dit was een heel korte vergadering, de laatste voor de zomervakantie.

Volsellastraat:

Wachten al 2 jaar op collectief bezwaar ontsluiting waaijenstein. Inmiddels is er al een 5e omgevingsmanager, Manja Buien. De Gemeente is aan zet.

 

Bijeenkomst Griftdijk:

Op 4 juli heeft de tweede bijeenkomst over de mogelijke herinrichting van de Griftdijk (Noord) plaatsgevonden.
Het doel van de avond was om belanghebbenden te raadplegen over mogelijke scenario’s en om hen mee te
nemen in het proces. De avond bestond uit een twee delen: een presentatie en een
meedenksessie. De presentatie is te vinden op MijnWijkplan (Inrichting Griftdijk (Noord) – MijnWijkplan).

Tijdens de meedenksessie hebben we in drie groepen van ongeveer acht personen nagedacht over verschillende
vragen die komen kijken bij een mogelijke herinrichting van de Griftdijk. De vragen die we hebben besproken zijn:

1. Hoe verdelen we de ruimte tussen voetgangers, fietsers en groen?
2. Welke maximumsnelheid past goed bij de Griftdijk, rekening houdend met o.a. hoogwaardig openbaar
vervoer?
3. Hoe verbeteren we de oversteekbaarheid en aansluitingen van zijwegen op de Griftdijk?

1: Hier zijn de Knelpunten, Fietsers en voetgangers prioriteren boven snelverkeer, Fietspaden verbeteren, Voetpaden aanleggen, Ruimte voor groen besproken.

2: Hier kwam uit dat de voorkeur 30 km/u is. Het grootste bezwaar is van Breng voor het HOV, maar misschien door andere voordelen zijn ze over te halen. En de algemene verkeersdrukte moet omlaag.

3: Verlagen van de snelheid zal de oversteekbaarheid verbeteren, de te hoge snelheid zit niet alleen bij auto’s maar ook bij fietsers. Ook de 24-uurs knip kan bij de verkeersdruk helpen evenals het verkleinen van het ontheffingsgebied. Verder is het hoger liggen van de Grifdijk een probleem. (Dit zal niet veranderen.

 

Fietstocht met de Wethouder Daemen:

Donderdag 1 juni stapte een delegatie van onze wijk op de fiets voor een rondje door de wijk met wethouder Cilia Daemen (welzijn, gezondheid, inclusie, klimaatadaptie en stadsvergroening, mobiliteit). Het doel van de fietstocht was om de fietsknelpunten binnen de wijk het onder de aandacht brengen bij de gemeente.

Het gezelschap bestond uit Ben Bloemendal, voorzitter wijkraad; Henry de Bruijn, wijkraad; Norbert Mol, klankbordgroep Verkeersveiligheid basisschool de Uitdaging en Marike Elmendorp van de BEN.  Namens de gemeente waren naast de wethouder aanwezig: Arie de Bie, verkeersdeskundige; Stijn Altena, planoloog en Jeffrey Leeuwenhaag, wijkregisseur Fysiek.

Uitgebreid verslag staat in de Ben er Weer 2023-04

 

Nieuwe data nodig, voorstel net als Lent op de donderdag zodat de politiek aan kan sluiten.

 

Website voor Nijmegen-Noord.

07 sep 2023

NOTULEN wijkraadvergadering WPO 10 Mei 2023

Aanwezig.

Anja – Wijkraad

Marike – Ben er Weer

Harriet – Moestuin de Pompoen

Rienke – Initiatiefnemer de Pompoen

Mark – Ooit lid groen commitee van de Wijkraad

Jeffrey – Wijkregiseur

Paul – Bindkracht 10

Martin – Wijkraad

Oscar – Wijkraad

Henry – Wijkraad

Ben – Wijkraad

Joep – Stadsecoloog

Welkom.

Korte Voorstel ronde indien nodig

Ingekomen stukken

 

Verslag vorige vergadering.

 

Stadsecoloog Joep van Belkom.

Sinds 1 oktober aan de slag als stadsecoloog.

Joep is zelf ook in Nijmegen woonachtig, ook in de vrije tijd veel bezig met Natuur.

De functie Stadsecoloog is vastgesteld door de raad in 2021, primair is hij bezig met communicatie, de werkgroepen zijn nog in de opbouwfase. Vrijwilligers worden erbij betrokken.

De intentie is om de Natuur mee te nemen in de ontwikkelingsplannen en daarna dit ook verder naar de bestaande bebouwing uit te breiden. Het worden de bouwstenen voor de omgevingsvisie.

Ecologisch beheer, “kleur keur” is voornamelijk op flora (planten) gericht, dit wordt uitgebreid naar fauna (dieren).

Het is:

Balanceren tussen beleid en praktijk, soms bijt dit elkaar.

Balanceren tussen Fysiek en Mentaal, we willen meer natuur, maar wel hoe de mens het wil, controle hebben. Er zijn verschillen tussen wat de mensen willen. Bijvoorbeeld: Steenmarters zijn beschermd maar niet gewild dit in tegenstelling tot een egel die geliefd is. Er is nog geen beleid op ongewenste dieren, er komt wel een gesprek over.

Budget voor natuurbeleving is aanwezig.

Het Bos van de Baron wordt beheerd op een ecologische manier, gekapt hout blijft liggen om zo ruimte voor insecten te krijgen. In Nijmegen-Noord staat het biodiversiteits beheer nog in de kinderschoenen. Via de Ben er Weer communiceren over het beheer van het bos.

Natuur moet meer als basis genomen worden. Groene daken kan beter, hierbij wordt niet alleen sedum daken bedoeld. Voor bedrijven op de Grift is de wens dat dit meer gaat gebeuren, achteraf vergroenen kost veel meer dan tijdens de bouw meenemen. Vaak wordt het niet geëist worden vanuit de regelgeving. Veel ontwikkelingen gaan snel.

Doel is naar een gezonde stad toe te werken. Behoud en versterking van stedelijke biodiversiteit. Informeren.

Uitvoeringsagenda Groen en Natuur:

     • Totstandkoming Biodiversiteitsagenda + uitwerking Hoofdgroenstructuur.
     • Toolbox Natuur inclusief Bouwen
     • Communicatie/natuurbeleving
     • Ecologisch Beheer
     • Vergroeningsprojecten t.b.v. ecologie
     • Natuur aan huis
     • Monitoring

Issues en beheersdingen kunnen aangemeld worden via Meld en Herstel, vragen mogen naar: Stadsecoloog@nijmegen.nl

 

Status actiepunten.

Status AED:

Morgen wordt de AED stichting opgericht onder de vlag van Hartslag Nijmegen.

Ontwikkeling park Waaijenstein:
Ontwikkeling Griftdijk:

Eind deze maand komt de notie beschikbaar, Juni/Juli komt weer een voorlichting.

Ontwikkeling De Grift:

Rail terminal, een aantal bezwaren zijn gegrond verklaard en een aantal zaken moeten aangepast worden

Verkeersveiligheid:

Met een verkeerskundige kan altijd een rondje gemaakt worden.

Fietstocht met de Wethouder Daemen is gepland op 1 juni.

Moestuin de Pompoen:

De moestuin is opgeleverd. Officiële opening komt binnenkort.

Verlichting:

Bel en Herstel meld het vaak als klaar wanneer het naar de aannemer is doorgezet, daar blijft het wel eens liggen. Het kan ook gemaild worden naar wijkregisseur Nijmegen Noord.

Volsellastraat:

Hoorzitting geweest, bezwaar weer aangegeven, uitspraak is van belang. Rondleiding met Wethouder Daemen is er geweest.

 

Rondvraag, mededelingen.

Anja: Preventie platform kinderen 0-12, is uitgesteld. 15-Mei is er een ouderbijeenkomst.

Voor 12-25 jaar loopt een ander plan.

Oscar: klankbord groep centrale gelderland, volgende fase gaat van start, inrichting van het terrein.

 

Sluiting.

07 sep 2023

NOTULEN wijkraadvergadering 15 Maart 2023

Aanwezig.

Ben – Voorzitter Wijkraad

Hans – Ben er Weer

Marike – Ben er Weer

Anja – Wijkraad

Henry – Wijkraad

Harriet – Buurtbewoner (+Moestuin pompoen)

 

Welkom.

Korte Voorstel ronde indien nodig

Ingekomen stukken

 

Verslag vorige vergadering.

Een paar aanpassingen/verduidelijkingen.

 

Status actiepunten.

AED:

De dekking van AED’s is nu op minimale dekking.

Stichting voor AED Nijmegen-Noord (alles boven de Waal) willen we oprichten met hulp van 2 mensen uit de wijkraad.

Er is nog een persoon nodig om de minimaal aantal mensen te hebben

AED bij AH is vernieuwd

AED bij Brass is operationeel

Trainingen worden gepland

Ontwikkeling Park Waaijenstein:

Van Boetzelaerstraat en Notensteinstraat zijn Woonerf, ervaring over wel of niet hard

 

Ontwikkeling Griftdijk:

 

Ontwikkeling De Grift:

Notities over de inrichting, daarna komt de Gemeente 4 varianten in de Klif presenteren.

De varianten zijn mede gebaseerd op de input van de wijkbewoners.

Kranten uitwisseling binnen de wijk:

Artikel in de Volkskrant over krant lezen, de Gelderlander heeft in Hatert 175 gratis abonnementen uitgedeeld. Dit zou helpen om mensen van meer informatie te voorzien en zo breder geïnformeerd worden. Zou er behoefte zijn om kranten/tijdschriften door te geven?

Wellicht zou het via de voedselbank kunnen.

Verlichting Griftdijk en afslag A15:

Regelmatig vallen gedeeltes uit. Sinds de Bel en Herstellijn wordt wellicht afgewacht tot het gemeld wordt. In het verleden werd het eens in de x keer gecheckt. Het levert onveilige situaties op. Vanuit de Wijkraad gaat een brief geschreven worden naar de Gemeente.

 

Geluidsoverlast van overslag overkant Waal:

 

Opbouw en onderzoek van de bevolking van Nijmegen gedeeld:

 

Rondvraag, mededelingen.

Fietspad bij Griftdijk-Noord ter hoogte van de Warmoezenier hoe oversteken naar de huizen vanuit de richting Centrum.

Website goed updaten. Archief van de Ben er Weer staat ook op de website.

Speelplan kon tot 18-feb ingevuld worden, vraag is wat met de antwoorden gebeurd.

Wat te doen met mail die binnen de werkgroepen zijn, hoe te archiveren.

 

Sluiting.

12 jul 2023

Ben er weer 2023-04

 • Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
  • in memoriam: Wim Prakke
  • bijzondere hobby’s: cosplay
  • plattegrond en deelnemers kunstroute september
  • terugblik avondvierdaagse
  • de Colorfield Performance in Park Lingezegen

Lees de BEN er weer online: klik hier

29 jun 2023

AGENDA wijkraadvergadering 5 juli 2023

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling park Waaijenstein
– Ontwikkeling Griftdijk
– Ontwikkeling De Grift
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

13 mei 2023

Ben er Weer 2023-03

 • Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
  • van de voorzitter: nieuws uit de wijkraad
  • leefbaarheid in Nijmegen-Noord
  • nieuwe graffity op skatepark
  • ontbrekende stukjes: van de huisarts
  • de BEN-redactie stelt zich voor: Toon de Vos en Marloes Gielen

Lees de BEN er weer online: klik hier

13 mei 2023

Ben er Weer 2023-02

 • Met deze keer in onze wijkblad o.a.:
  • dingen waar ik niets van snap: column
  • programma lentekriebels 2023
  • stadsecoloog Joep van Belkom
  • Maud Oudemans op weg naar de wielertop
  • uitkomst verkiezingen Provinciale Staten in onze wijk

Lees de BEN er weer online: klik hier

06 mei 2023

Agenda Wijkraad vergadering 10 Mei 2023.

Wijkraadvergadering WPO 10 mei 2023 – agenda

 

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.16/2.17.

AGENDA

 • Welkom
 • Korte voorstelronde (indien nodig)
 • Ingekomen stukken en vaststellen agenda
 • Verslag vorige vergadering
 • Stadsecoloog Joep van Belkom komt vertellen over de natuur in Nijmegen-Noord.
  • Vragen die leven in de wijk:
   Beplanting, bomen en struiken in Park Waaijenstein en andere parken en groenstroken
   Groen bij Fort Lent
   Natuur inclusief bouwen
   Maaibeleid gemeente
   Groen rond bedrijven
   Water in de wijk
   Toegang tot dijk, landgoed en uiterwaarden
   Versteende of groene tuinen
   Dieren in de wijk en directe omgeving

 • Status actiepunten
  • Status AED
  • Ontwikkeling park Waaijenstein
  • Ontwikkeling Griftdijk
  • Ontwikkeling De Grift
  • Verkeersveiligheid
 • Rondvraag, mededelingen
 • Sluiting
14 mrt 2023

NOTULEN wijkraadvergadering WPO 18 januari 2023

Aanwezig: Ben Voorzitter Wijkraad, Martin Penningmeester Wijkraad, Marike Ben er Weer, Anja Wijkraad, Marijke buurtbewoner (ontsluiting + park), Saskia buurtbewoner (Notensteinstraat), Paul Opbouwwerker, Jeffrey Wijkregisseur, Amanda buurtbewoner (Volsellastraat), Koen buurtbewoner (Aquilastraat), Job-Joris (Volsellastraat), Henry Wijkraad

Afwezig: Oscar Secretaris Wijkraad, Imogen Wijkraad

1- Welkom

2- Korte voorstelronde (indien nodig)

3- Ingekomen stukken en vaststellen agenda

4- Verslag vorige vergadering

Vuurwerk wordt beaamd.

5- Status actiepunten

 • Status AED

Kast ophangen bij Brass heeft door persoonlijke omstandigheden van de Eigenaar wat vertraging opgelopen.

Er komt nog een overleg tussen de wijkraden van Lent en Oosterhout omdat het wijk overstijgend is. Nijmegen-Noord is één van de 5 regio’s voor Hartslag Nijmegen.

 • Ontwikkeling Griftdijk, tijdelijke verkeerslichten t.p.v. Terracottastraat
 • Ontwikkeling De Grift
 • Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat

Gemeenteraad is omgegaan en nu voorstander van ontsluiting via Volsellastraat. Stadspartij is vanwege budgettaire redenen omgegaan. Binnen half jaar zou het starten en in de tussentijd de participatie.

Amanda geeft aan dat er nog een bezwaar is gemaakt en dat dit nog loopt. Geen extra auto’s is het uitgangspunt. De Volsellastraat wordt als onveilig ervaren. De kromming maakt het onveilig.

Gemeente moet samen met alle bewoners om tafel.

Het liefst hebben ze ontsluiting via de van Boetzelaerstraat, dat is al lang tijd de ontsluiting.

VVN heeft aangeboden om mee te kijken naar verkeersstromen. VVN heeft meerdere aanbevelingen gedaan.

Vanuit de Notensteinstraat is er weinig voorkeur, zij zijn blij dat de straat is afgesloten.

De fietsers maakt het onveilig. Kijken niet uit, Oortjes in.

Bezwaar van het begin van de van Boetzelaerstraat is dat er veel fietsers tegen het verkeer in dat maakt het voor autoverkeer extra gevaarlijk, daarom zijn zij voor de ontsluiting via de Volsellastraat.

Algemeen doel is via participatie (breed) de beste oplossing van alle slechte oplossingen te krijgen 341 woningen worden ontsloten.

De Projectleider moet hiervoor mensen benaderen. Bij projecten moet van tevoren welke stap op de participatieladder wordt gebruikt, de slechtste is alleen informeren.

Participeren is meedenken maar de raad neemt het besluit.

Het College en de Ambtenaren zijn nooit van mening veranderd. De Raad is de enige die van mening is veranderd.

– De wijkraad en meerdere mensen gaan nog fietsen met de Wethouder.

  Met een verkeerskundige de knelpunten bekijken.

– Wanneer openbaar groen hinderlijk is, kan dat gemeld worden bij de wijk regisseur.   Bijvoorbeeld wanneer verkeersveiligheid in het geding is.

 • Voortgang diversen

– Park Waaijenstein: moestuin De Pompoen, participatie speelgelegenheid, beplanting en inrichting, toegang tot landgoed en dijk (korte toelichting)

– Speelplan (Floris Bouma) gaat de participatie doen voor park Waaijensteijn. Er zijn al bewoners en scholen benaderd. Eerste sessie geweest en er komt nog een informatieavond. Beheer is nu nog project gebied en nog niet overgedragen aan stadsbeheer. Na overdracht kan het beheersplan gemaakt worden.

– Moestuin de Pompoen overdracht is eind januari. Er moet nog wat beplant worden.

– Voet of fietspad richting dijk staat (nog) niet gepland.

– Fietsroutes door de wijken ipv langs de griftdijk. Dit zit in het project van de Griftdijk. Er is nog niets meer dan wat er al in de Benerweer heeft gestaan.

– Vergroening schoolplein, materialen zijn duurder geworden, er moet extra budget komen.  Gekeken wordt naar extra op het huidige plan om het groener te maken.

– Voortgang voetpad park Annabellastraat-Weefgewichtstraat en hondenlosloopgebied, een aantal bewoners heeft samen met Arie de Bie gekeken, het blijft park. Bureau Shift gaat kijken, zij zijn gespecialiseerd in gedragsverandering zodat het niet meer gezien wordt als fietsroute.

6- Rondvraag, mededelingen

– Gemeente heeft warme plekken bedacht, de Klif is daar één van, tussen 9 en 11 is er ook koffie. Leeft dit of moet een andere tijd gekozen worden. Bij de Stip (bij de Boog) kan ook gekeken worden voor hulp wanneer dit nodig is. Daar is het ook warm en gratis koffie. Komt ook in de Benerweer.

– Graag een seintje wanneer onderwerpen behandeld worden die de Volsellastraat besproken wordt, dit gaat via Anja.

– Ouders gezocht die mee willen praten over Wijkvisie Nijmegen-Noord. Participatie voor kinderen 0-12j

7- Sluiting

 

14 mrt 2023

AGENDA wijkraadvergadering 15 maart 2023

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling park Waaijenstein
– Ontwikkeling Griftdijk
– Ontwikkeling De Grift
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

X