Categorie: Wijknieuws

27 okt 2020

Wijkraadvergadering 28 oktober 2020 – AGENDA

AGENDA wijkraadvergadering – 28 oktober 2020

De vergadering start om 20.15 uur ONLINE, eindigt om ca. 21:30 uur en is openbaar.

U kunt deelnemen via: https://zoom.us/j/98948552891?pwd=aXFKLzdaUmYvcHZGKzA4bGlmMW4rUT09

LET OP: als u Zoom nog niet eerder hebt gebruikt, klik dan op de link om Zoom te installeren.

Stuur een e-mail naar mail@wijkraad-oosterhout.nl voor de inlogcode als u wilt deelnemen. De link is geldig vanaf 20.00 uur.

 

 1. Welkom
 2. Korte voorstelronde (indien nodig)
 3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
 4. Verslag vorige vergadering
 5. Korte presentatie Onbezorgd Lokaal Nijmegen-Noord m.b.t. pakketbezorging in de wijk
 6. Omgevingsfonds windpark subsidieronde
 7. Ontsluiting Park Waaijenstein
 8. Status actiepunten
  1. Sociale thema’s
  2. Groene schoolplein De Klif
  3. Verkeersveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling
  4. Herontwikkeling terrein Centrale Gelderland (Engie)
  5. Knoop38
 9. Rondvraag, mededelingen
 10. Sluiting

 

Openstaande actiepunten waarover nu geen nieuws te melden is:

 • AED’s

 

Het verslag van de vorige vergadering kunt u hier inzien: https://nijmegennoordonline.nl/notulen-wijkraadvergadering-2-september-2020/

27 okt 2020

Notulen wijkraadvergadering 2 september 2020

NOTULEN WPO vergadering 2 september 2020

Aanwezig:
Wijkraadsleden: Oscar, Anja, Ben, Geurt, Imogen, Arjan,
Hans Radenborg (Redactie BEN er Weer, deels), Jeanette Stevens (gemeente Nijmegen), Roos Sebregts (gemeente Nijmegen), Marike Elmendorp (Redactie BEN er Weer), Ben van Zijl (wijkbewoner, vanaf 20.30), Paul Reuling (Bindkracht10), Ronald vd Steen (wijkbewoner)

Afwezig:
Martin

1) Welkom
Corona check uitgevoerd

2) Korte voorstelronde (indien nodig)
Roos projectondersteuner Jeanette (wijkregisseur)
Ben, woont in de Grote Boel

3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
a) BEN er weer bestaat in 2021 20 jaar
b) World Cleanup Day
c) Geluidsoverlast spelende kinderen in Grote Boel
d) Wijkmedia: Wat doen we met Woenderskamp?
e) Oversteek Griftdijk van Zegelringstraat/Dick Brunastraat
f) Kennisgeving Omgevingsfonds
g) Kern met Pit

4) Verslag vorige vergadering
De in de vorige vergadering aangehaalde situatie in Grote Boel (ter hoogte van De Brink) is geen doodlopende weg. Het betreft hier de knip in de wijk, echter is de benaming doorlopende weg onjuist omdat er wel doorgereden kan worden over andere wegen.
Het verslag is vastgesteld

5) Opknapbeurt sportpark Balveren
Upgrade uitgevoerd, pumptrack liggen zandloper, binnenkort bedrijf op grond crossbaan, betonnen BMX baan is niet veilig/goed, wordt groter, uitdagender

6) Status actiepunten:
a) Sociale thema’s
Zie rondvraag

b) Groen schoolplein
Conceptbrief Tom, volgende bijeenkomst 13 oktober a.s., gemeente denkt mee, plan aanleveren

c) Veilig verkeer
Griftdijk oversteek ter hoogte van Zegelringstraat/Dick Brunastraat
• Knip succesvol, want er zijn minder boetes. Echter zijn er dus meer wijkbewoners en bestemmingsverkeer die bij dit punt passeren
• Borden en bliksemschicht weinig effect
• Drempel is niet mogelijk volgens gemeente. Door kleigrond kans op trillingen in omliggende huizen.
• Bij aanvang van het schooljaar zijn dit jaar wel spandoeken gehangen op dit punt met tekst “Wij gaan weer naar school”
• De optie om klaarovers neer te zetten is een taak van de school, echter in het verleden bij de oversteekplaats op de Oude Groenestraat was er ook weinig animo.
• Gesprekken gaan door met gemeente
• Politieke partijen (VVD en D66 hebben ook al hun zorgen geuit over dit oversteekpunt)

Overige punten Griftdijk
• De gemeente is bezig met een toekomstvisie over de toekomstige rol van de Griftdijk
• Op korte termijn is een aansluiting tussen de wijken Oosterhout en Woenderskamp wenselijk. Nu moeten voetgangers tussen beide wijken zich verplaatsen over het toch al zwaar belaste fietspad.

Overigen verkeersveiligheid:
• Motoren over de Oude Groenestraat: vanaf de Waal tot Annabellastraat geldt in beide richtingen een weekendverbod voor motoren in de periode tussen 1 april en 1 oktober. Er is een verkeersbesluit op dit traject, echter vanaf de Waaldijk is er op dit moment geen verkeersbord die hierop wijst.? Actieve handhaving zal moeilijk zijn, maar meldingen kunnen we gedaan worden bij de politie of Meld en Herstel app. De gemeente zal het bord vanaf de Waaldijk herstellen.

d) Windturbines Engie
Nog geen nieuws te melden, binnenkort vergadering

e) Knoop38
1 september nieuw inpassingsplan, herziene versie ter inzage vanaf 10 september.

f) Afsluiting dijk -overlast motor en autoverkeer
Zie rondvraag

g) e-hubs bij de Klif
Ondernemer monitor gebruikt en doet verslag aan gemeente, Redmar van Steen is projectleider gemeente Nijmegen

h) AED’s

i) parkeerbeleid
2020-2030: Hof van Holland, lage parkeernorm, minder auto’s, mogelijk problemen in aangrenzende wijken. Vergunningsgebied. Parkeren bij Ovatonde wordt nog te weinig gebruikt.

7) Rondvraag, mededelingen
– Geluidsoverlast spelende kinderen Grote Boel: inherent aan jonge wijk. Tussen 22.00 en 07.00 strenge norm geluidsoverlast
– Overlast hangjongeren: lachgas, rondhangen tot in de nacht in park bij de Annabellastraat, luide muziek, scooters, drugshandel en gebruik, ook richting bewoners, via Instagram account wijkagent werd dit weggezet als valt wel mee (terugkomend) > Jeanette geeft contactgegevens Ronald door aan wijkagent
– De Gelderlander meldde een steekincident op de Weefgewichtstraat de exacte context hiervoor is onduidelijk.
– Wat kunnen wij als wijk doen aan de groeiende overlast in de wijk? Alternatief voor jongeren. Probleem wordt inmiddels in kaart gebracht.
– Meer fiets-/scooterverkeer in park rondom Annabellastraat. Fietsers zijn niet het probleem, echter wel de scooters. Mogelijke oplossing kan een fietssluis zijn.
– Word Clean Up Day, 19 september. Voor komend jaar meenemen. Mogelijk kunnen de Wijkhelden hier ook bij aansluiten.
– Wijkmedia Woenderskamp: hoe gaan we hier mee om. Horen gevoelsmatig meer bij onze wijk dan bij Lent. Vanuit de wijkmanager vernomen dat het gebied tussen de wijk Oosterhout en station Lent mogelijk een nieuwe wijkraad krijgt. Dit zal nog worden besproken met de wijkmanager.
– De Stip is open op afspraak. Zonder afspraak mogelijk korte wachttijd
– Voedselbank in De Klif, komt artikel in de BEN er Weer.

8) Sluiting

 

31 aug 2020

Wijkraadvergadering (WPO) 2 september 2020 – AGENDA

AGENDA

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt om ca. 21:30 uur en is openbaar.

Locatie: Voorzieningenhart De Klif, vergaderruimte op de 1e etage rechts van de grote trap, zaal C.16/C.17 (grotere ruimte).

De Klif werkt met de geldende RIVM maatregelen. Bij de bekende verschijnselen thuis blijven, er staan desinfecterende middelen en er vindt registratie plaats voor evt contactonderzoek.
Mocht je aanschuiven laat het weten (mail@wijkraad-oosterhout.nl). In principe is de ruimte beschikbaar voor maximaal 15 personen.

1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Opknapbeurt sportpark Balveren
6) Status actiepunten:
a) Sociale thema’s
b) Groen schoolplein
c) Veilig verkeer
d) Windturbines Engie
e) Knoop38
f) Afsluiting dijk -overlast motor en autoverkeer
g) e-hubs bij de Klif
h) AED’s
i) parkeerbeleid
7) Rondvraag, mededelingen
8) Sluiting

Het verslag van de vorige vergadering vindt u hier: https://nijmegennoordonline.nl/notulen-wijkraadvergadering-24-juni-2020/

30 aug 2020

Notulen wijkraadvergadering 24 juni 2020

Aanwezig: Ben Bloemendal, Oscar Papenhoven, Lisette, Arjan
Afwezig: Geurt van Renselaar, Anja Lucassen, Martin, Imogen

1) Welkom

2) Korte voorstelronde (indien nodig)
Ben, Oscar, Arjan, Lisette

3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
• Lisette: verkeershinder doodlopend paaltje Grote Boel, staat niet in navigatie, veel verkeer wordt verkeerd gestuurd. Geen bordje doodlopende straat. Ben neemt contact op met gemeente. Lisette wilt wel aansluiten. Arjan wilt graag een paaltje erbij op het trottoir tegen sluipverkeer.
• Judith van Dam: fietsers en brommers door het park, voornamelijk om van de Annabellastraat naar de Weefgewichtstraat te komen, mogelijkheid aanbrengen voorziening
• Oublies: gemeente niet akkoord met bestemmingsplanwijziging, gesprek met gemeente over andere mogelijkheden (tegemoetkoming), nu alleen detailhandel mogelijk, geen terras. Gemeente geeft geen toestemming voor horeca. Arjan heeft wel interesse in de locatie. Ben speelt dit door aan Oublies.
• Tika (mail): groenonderhoud Grote Boel loopt achter, Lisette bevestigd dit.
• Animo voor klaar-overs oversteek Griftdijk? Rond het oversteekpunt wordt vaak te hard gereden, opnemen met politieke partijen? Ben > zou bliksemschicht aangebracht worden. Arjan zegt dat er wel klaar-overs te vinden zijn.
• Bij De Klif drijft al tijden verkeersbord in vijver, actie Ben.

4) Verslag vorige vergadering
Goedgekeurd

5) AED’s
Plein De Brink als centraal punt, zijn actief aan het collecteren (Hartstichting). Ben neemt contact op met Peter Saras.

6) Opknapbeurt sportpark Balveren
2 kunstgrasvelden vervangen voor gras. Vervangen sportattributen, looppad wordt hersteld.

7) Terugkoppeling voortgang
a) Sociale thema’s
• Hangjongeren mee in gesprek. Navragen waar precies, er zijn maar een paar echte probleemjongeren.
• Idee oprichting noodfonds corona voor de wijk. Voor eenzamen Stichting Saam. Artikel in Ben.

b) Groen schoolplein
Tom blijft dit volgen.

c) Veilig verkeer
Zie ook ingekomen stukken.

d) Windturbines Engie
Plaatsing definitief. Start bouw dit jaar, volgend jaar in bedrijf.

e) Knoop38/railterminal
MER volgende maand, dan inpassingsplan railterminal, 350 vrachtwagens per etmaal. Planning tunnel voor fietsers. Bij doortrekking A15 kan stikstofuitstoot te hoog worden.

f) Afsluiting dijk – overlast motor en autoverkeer
Geen nieuws

g) e-hubs bij de Klif
Is geplaatst naast de Klif, zijde busbaan.

8) Toedeling onderwerpen
• Arjan en Oscar, overleg omzetten website Nijmegen Noord. Arjan wilt bestuurslid worden en neemt beheer website over.
• Janet 8 juli 20.00 naar plein De Brink, gesprek inrichten plein met bewoners, formeel/informeel.

9) Rondvraag, mededelingen
Grote Boel: een witte Mercedes rijdt vrij hard door de wijk, aso gedrag. Hiervoor is er een hufterlijn, bij voldoende meldingen gaan ze met hem in gesprek.

10) Sluiting

23 jun 2020

Wijkraadvergadering 24 juni 2020 – AGENDA

AGENDA

De vergadering start om 20.00 uur, eindigt om 21:15 uur en is openbaar.

De vergadering wordt fysiek gehouden bij de voorzitter thuis (buiten). Wilt u deelnemen dan graag uiterlijk reageren vóór woensdag 12.00 uur. Wij sturen dan het adres aan u door. Reageren kan via: mail@wijkraad-oosterhout.nl

Uiteraard worden de coronamaatregelen in acht genomen. Bij (lichte) klachten verzoeken wij u thuis te blijven.

1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) AED’s
6) Opknapbeurt sportpark Balveren
7) Terugkoppeling voortgang
a) Sociale thema’s
b) Groen schoolplein
c) Veilig verkeer
d) Windturbines Engie
e) Knoop38
f) Afsluiting dijk -overlast motor en autoverkeer
g) e-hubs bij de Klif
8) Toedeling onderwerpen
9) Rondvraag, mededelingen
10) Sluiting

Het verslag van de vorige vergadering vindt u hier: https://nijmegennoordonline.nl/notulen-wijkraadvergadering-22-april-2020/

17 jun 2020

Notulen wijkraadvergadering 22 april 2020

1. Welkom
20.15 opening door Geurt.

Aanwezig: Geurt van Renselaar (penningmeester), Imogen van Koperen (bestuurslid) Oscar Papenhoven (bestuurslid), Arjan Olsder (aankomend bestuurslid), Marike Elmendorp (BEN er weer), Epco Suermondt (wijkbewoner), Renée Bücken (wijkbewoner), Ed van Dael (gemeente), Paul Reuling (Bindkracht10)

Afmeldingen: Ben Bloemendal (voorzitter), Tom Verhoef (secretaris), Martin Ruivenkamp (bestuurslid), Anja Lucassen (bestuurslid)

2. Korte voorstelronde (indien nodig)
Epco: zit hier als wijkbewoner, heeft bericht ingezonden (punt 7)
Renée: zit hier als wijkbewoner/geïnteresseerde

3. Vaststellen agenda
Toevoegen: verkeerssituatie school oversteek Griftdijk vanaf Zegelringstraat naar Dick Brunastraat > punt 7

4. Verslag vorige vergadering
Paul Reuling: aanvulling punt 5: via Stip kan financiële ondersteuning gegeven worden om te kijken of alle regelingen gebruikt worden waar ze recht op hebben en financiële tips (hoe te besparen, etc.).
Verder goedgekeurd.

5. Corona en leefbaarheid in de wijk – subsidie en activiteiten
Ed van Dael: er is subsidie beschikbaar: dit gaat om ideeën op het gebied van sociale activiteiten die voldoen aan de maatregelen van het RIVM.
Voorbeeld: wijkraad Lent heeft bij 2 verzorgingstehuizen knuffelberen afgegeven (ingepakt) met de tekst “wij denken aan jullie”.
Paul: Jongerenwerk bezig met interview Bruls, wethouder is reeds geïnterviewd, gaan 2x in de week de wijk in. Bloemzaadactie (in gesprek komen met de mensen). Stiplijn (draait nu 5 weken) > veel mensen hebben een hulpvraag, maar dit bereikt de lijn niet. Veel zorg binnen eigen netwerk. Paul stuurt poster naar Oscar (plaatsing op website en facebook).
Arjan: is bezig met virtuele ontmoetingsomgeving.
Marike: 2 van de 4 flyers van Stip staan in de BEN er weer.

6. Overzicht activiteiten gemeente Nijmegen (ingestuurde mail)
Ed: e-mail naar Tom gestuurd: los van de corona gaan de voorbereidingen van Hof van Holland, nieuwbouw Veur Lent gewoon door, opstelling preventieprogramma jongeren in de leeftijdscategorie 0-12, toekomstagenda in de leeftijdscategorie 12-23 (12+), voor volwassenen ook al klaar. Bewonerssubsidies gaan ook door.
Omgevingsvergunning Aldi rond (Hof van Holland), openen in september (tijdelijke locatie) bestaande bouwprojecten lopen door.

Klankbordgroep: extra verbinding Grote Boel/Lent. Er zijn plannen voor een nieuwe fietspad aan de achterzijde van de Oosterhoutse Plas. De inrichtingsplan betreft een voetpad en fietsverbinding (Koude Hoek).

7. Afsluiting dijk – overlast motor en autoverkeer (ingezonden mail)
Sinds 5 à 6 jaar is de dijk (tijdelijk) afgesloten van 1 april tot 1 oktober, sindsdien meer verkeer door de Oude Groenestraat (autoclubs, motoren), via Griftdijk, dan weer de dijk op. Veel overlast in eigen tuin. De Oude Groenestraat is een doorgaande weg geworden, wordt vaak te hard gereden.

Er is melding gemaakt bij de wijkmanager, die raad aan contact te zoeken met Jasper Meekes
(Beleidsadviseur Ruimte Ontwikkeling, Gemeente Nijmegen).

Ander aandachtspunt blijft de oversteekplaats Griftdijk ter hoogte van de Zegelringstraat. Borden worden “niet gezien”.

De gemeente is bezig met een oplossing, maar dit duurt lang.

8. e-hubs bij de Klif
Oplaadpunten: gemeente wil werken met e-hubs (elektrische fiets, deelauto), aantrekkelijker maken om met de fiets naar de stad te gaan. > opening zou 1 april zijn, is door de coronacrisis vertraagd, nu in juni. De stalling komt bij voorzieningenhart De Klif aan de kant van de Terralaan.

E-hub zou ook op de Grote Boel kunnen komen i.v.m. ontbreken openbaar vervoer (en bij Zuiderveld). Ed vraagt na of er nog meer e-hubs gepland zijn.

9. Terugkoppeling voortgang
a) Sociale thema’s
Zie punt 5.
Koppeling wijkraadleden met beroepskracht over bepaald thema. Is nu blijven liggen. Bij laatste vergadering mensen wel benaderd. Verder oppakken.

b) Groene schoolplein
Gesprek gehad, het voorgestelde plan was te ambitieus, next best plan (ook aanzienlijk goedkoper) is wel mogelijk. Hier is een gesprek over geweest. Ed vraagt laatste status nog na.

c) Veilig verkeer
Spuitmateriaal + mallen (30/50) kunnen geleverd worden door VVN (deels bruikleen). Vervolgactie uitzetten. Heinrich Böhlstraat, enorme afname sinds inrichting, is nu geen racebaan meer, in de bocht wordt er nog wel flink doorgetrokken. Hier zouden verkeersremmende maatregelen moeten komen.

d) Windturbines Engie
Er komen twee windturbines, de verwachting is dat volgende maand de contracten worden ondertekend. De vergunningen zijn rond, bezwaren zijn inmiddels allemaal afgewezen. Het geluidsniveau ligt zeer dicht bij de laagste waarde.

Er worden wel zorgen geuit over de geluidsoverlast van de molens. Volgens Engie zelf is de winddruk vanuit Nijmegen naar onze wijk vrij hoog. Volgens tekeningen zou de geluidsoverlast binnen de normen vallen, maar in de praktijk moet blijken of het geen overlast geeft.

De sloop van de centrale ligt stil. Het contract met de sloper is beëindigd. Op dit moment loopt er een aanbesteding voor een nieuwe partij. De verwachting is dat ná de zomervakantie weer gestart kan worden met de sloop. Al het asbest is inmiddels verwijderd, dit moet alleen nog verantwoord afgevoerd worden.
Verder is een Europese subsidie verstrekt en goedkeuring aanvraag voor het plaatsen van een dockingstation met batterijcontainers voor het elektrificeren (verduurzamen) van de scheepsvaart. Eerst op basis van accu’s, later op waterstof.

Ook de realisatie van een tankstation (elektrisch/waterstof) voor het goederenvervoer vanaf de containeropslag (fiets, wagentjes, etc.) naar de diverse winkels in de stad is onderdeel van dit plan met als doel emissieloze goederenvervoer.

Verder zijn ze in een verkennende fase of er energie/warmte uit het rivierwater gehaald kan worden (en of dat rendabel is).

Voorts is er een opsporingsvergunning aangevraagd voor seismisch onderzoek (tot ca. 3 km) voor geothermie (gebruik van aardwarmte).

e) Knoop38
Is bij de afrit Oosterhout/Elst.
Railterminal: waarschijnlijk hebben wij hier minder last van. Liggen ook nog een aantal distributiecentra tussen. De afwikkeling van/naar de A15 geeft mogelijk wel overlast. Aanpassing aansluitingen, schetsen zijn er, nog niet definitief.
De wijkmanager stelt voor dit aan de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening voor te leggen.

10. Rondvraag, mededelingen
PostNL punt bij Accucentrale heeft beperkte openingstijden (ma-vr van 08.00 tot 17.00, za. van 09.00 tot 12.00), hierdoor veel frustratie. > Beste als wijkbewoners dit aanhangig maken bij PostNL.

Stip gesloten tijdens corona, wel bereikbaar via Stiplijn. Binnenkort komt er een waslijn met positieve boodschappen in de wijk.

Plan om in mei een bewonersavond Grote Boel te houden inzake leefbaarheid, wijkontwikkeling (locatie De Uitdaging). Wordt verplaatst naar medio september, in de tussentijd evt. iets online doen. Wijkmonitor geeft aan dat er wel wat punten open staan voor die wijk. Hoe input ophalen i.v.m. voorbereiding avond?

Horeca Oosterhoutse Plas. Zijn ze nu aan het bouwen, opening medio september. Er worden wel zorgen geuit over het parkeren.

11. Sluiting

20 apr 2020

Wijkraadvergadering 22 april 2020 – Agenda

AGENDA

De vergadering start online om 20.15 uur, eindigt om 21:30 uur en is openbaar.

UPDATE: wanneer u digitaal aanwezig wilt zijn bij de vergadering, stuurt u dan uiterlijk om 19.00 uur voor de vergadering een mail naar penningmeester@wijkraad-oosterhout.nl. Dan ontvangt u een link met de plek waar u de vergadering digitaal kunt bijwonen.

1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Corona en leefbaarheid in de wijk – subsidie en activiteiten
6. Overzicht activiteiten gemeente Nijmegen (ingestuurde mail)
7. Afsluiting dijk – overlast motor en autoverkeer (ingezonden mail)
8. e-hubs bij de Klif
9. Terugkoppeling voortgang
a) Sociale thema’s
b) groen schoolplein
c) Veilig verkeer
d) Windturbines Engie
e) Knoop38
10. Rondvraag, mededelingen
11. Sluiting

Het verslag van de vorige vergadering vindt u hier: https://nijmegennoordonline.nl/notulen-wijkraadvergadering-19-februari-2020/

20 apr 2020

Notulen wijkraadvergadering 19 februari 2020

1. Opening
20:15 door Ben Bloemendal.

2. Korte voorstelronde

3. Agenda vaststelling
Agenda aangepast met enkele thema’s, zoals opgenomen in notulen.

4. Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd

5. Terugkoppeling voortgang
1. Sociale thema’s
Armoede: Een voorbeeld waarmee basisschool De Uitdaging de ouders van kinderen tegemoet wil komen is het afkopen van de schoolfotograaf. Dan kunnen alle kinderen toch schoolfoto’s afnemen ondanks mogelijke armoede. Er zijn een aantal gevallen bekend dat het inkomen net te hoog is om in aanmerking te komen voor de Stichting Leergeld.
Welzijnsagenda 2020/2021
Er zijn drie verschillende groepen binnen de welzijnsagenda Noord, te weten:
Volwassenen 18+
Thema’s die hier spelen zijn eenzaamheid, financiële problematiek, participatie en ontmoeten
Jeugd 12+
Hier spelen thema’s als ouderparticipatie, voorzieningen en sociale druk. Een definitieve agenda is hier nog niet opgesteld.
Leeftijd 0-12
De thema’s moeten hier nog verder worden uitgewerkt.
Eenzaamheid/Ilja Kramer
De wijkraad heeft vanuit een wijkbewoner een mail gekregen naar aanleiding van de artikelen welke in de BEN er weer stonden over sociale thema’s waaronder eenzaamheid. Deze bewoner verzoekt aan de wijkraad om te kijken of de wijkraad kan helpen om wijkbewoners met psychische problemen bij elkaar te brengen. De wijkraad zal contact met deze bewoner opnemen.

2. Groene schoolplein
Er is nog geen gesprek geweest, deze volgt 2 maart. Er wordt nu gedacht aan de aanpassingen in twee stappen.

3. Wijkmedia overleg
Er wordt gewerkt aan één platform voor Nijmegen Noord. Samen met de Wijkraad Lent wordt gezocht naar een passende naam voor een domeinnaam. Op dit moment is nog onduidelijk wie het beheer gaat doen en hoe de redactie eruit komt te zien.

4. Veilig verkeer
Op 3 maart is er een evaluatie over de stickeractie samen met Veilig Verkeer Nederland. Vanuit de VVN is er geen budget meer beschikbaar, mogelijk dat er nog een spuitactie komt op kosten van de wijkraad.

6. De Buurt Beslist
Tot en met 16 maart kan men bij de wijkagent aangeven waar zij toezicht moet houden. De wijkagent zal proberen op een dag deze locaties te bezoeken.

7. RTG Knoop 38
De zienswijze is ingediend.

8. Klankbordgroep Ontgroening
Vanuit de klankbordgroep komen de volgende punten naar voren:
– In april 2020 eindigt de zandwinning aan de Oosterhoutse Plas. Vanaf dat moment zal ook de zandtransport eindigen
– De bomen langs de Ressense Wal zijn vervangen
– Er komt een werkgroep rond de Oosterhoutse waterwoningen
– Er is een wens voor een extra verbinding tussen Nijmegen Noord en Lent, mogelijk door een fietstunnel rond de Grote Boel.

9. Rondvraag, mededelingen
Geen vragen en mededelingen

X