Maand: januari 2022

23 jan 2022

NOTULEN wijkraadvergadering 12 januari 2022 (WPO)

Aanwezig: Arjen, Ben, Henry (wijkraad), Jeffrey, Juliëtte en Harold (gemeente), Marike (Ben er weer), Desiree (Politie), Juliëtte, Rene, Sjaco, Koen.

Afwezig: Oscar (Secretaris wijkraad), Imogen, Anja, Harrie.

 

 1. Welkom
 • De Secretaris (Oscar) is afwezig vanwege ziekte zodat de notulen worden gemaakt door de voorzitter met ondersteuning van Henry.
 • De aanwezigen stellen zich kort voor. De gemeente Nijmegen is aanwezig met drie personen, Jeffrey (regisseur fysiek), Juliëtte (regisseur sociaal) en Harold (regisseur veiligheid), verder is de wijkagent (Desiree) aanwezig.
 • Vaststellen notulen 27 oktober en aan de agenda wordt toegevoegd het voorstellen van de aanwezige wijkregisseurs en uitleg van de taken en verantwoordelijkheden en het actiepunt: vergroening schoolplein voor De Klif en verkeersdoorstroming wijk en andere reeds door de wijkraad afgesproken actiepunten, zodat de notulen steeds een overzicht vormen van bij de wijkraad in behandeling zijnde actiepunten met hierachter vermeld de verantwoordelijke persoon van de wijkraad.

 

 1. Wijkregisseurs (gemeente):
 • De wijkregisseurs stellen zich voor en lichten hun takengebied en verantwoordelijkheden toe. Afgesproken wordt dat het bestuur van de wijkraad tenminste twee weken voor een vergadering de onderwerpen aangeven zodat de gemeente in overleg met de wijkraad kan overwegen welke wijkregisseur(s) aanwezig zal / zullen zijn bij een vergadering. In de agenda zal onderscheid worden gemaakt tussen een of meerdere hoofdthema’s die wat langer aan de orde komen en andere actiepunten, waarbij de agenda steeds wordt bepaald aan de hand van de urgentie van de dag.
 • De voorzitter licht toe hoe hij de samenwerking tussen de stichting wijkraad Oosterhout en gemeente/politie ziet. De vergaderingen dienen ervoor dat wijkbewoners onderwerpen kunnen agenderen en bij gemeente/politie aan de orde kunnen stellen. Daarnaast benoemt de wijkraad actiepunten waarbij zij het voortouw zal nemen in de contacten met gemeente/politie, althans hierbij als gesprekspartner namens de wijkraad betrokken blijven. Deze actiepunten worden toebedeeld aan een of meer deelnemers van de wijkraad die hiervoor interesse hebben, die deze actiepunten in overleg met het bestuur van de wijkraad verder oppakken en uitwerken. Dit neemt uiteraard niet weg dat individuele wijkbewoners altijd zelf onderwerpen rechtstreeks kunnen oppakken en bespreken met de gemeente, zoals het geval was bij bijvoorbeeld de ontsluiting Park Waaijenstein en in het verleden het Sterfhuis. De stichting heeft statutair tot taak het in stand houden en bevorderen van het leefklimaat ten behoeve van de bewoners en van het leefklimaat in het gebied en de omgeving, hetgeen het kader vormt voor het bestuur van de wijkraad bij de formulering van actiepunten voor overleg en indien nodig verdere actie. Verder wordt voorgesteld dat de gemeente voor zover aan de orde over relevante plannen, voornemens en wijkontwikkelingen in overleg met de wijkraad bewoners tweemaandelijks rechtstreeks hierover informeert door middel van een publicatie in de Ben er Weer.  

 

 1. Status actiepunten:
 • Vergroening schoolplein De Klif (Oscar): Gelet op het lange tijdsverloop heeft dit actiepunt momenteel zeer hoge prioriteit bij de gemeente. Er ligt een ontwerp, waarover een discussie is ontstaan met de verschillende deelnemers (Gemeente, De Oversteek, De Kion, Jeugdzorg, omwonenden) met betrekking tot verkeer over het plein). Uiteindelijk zal hier de gemeente zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en in overleg met de deelnemers een beslissing moeten nemen. Er wordt hiertoe binnenkort een projectleider benoemd. Het is raadzaam dat de gemeente in de Ben er Weer kort de stand van zaken met het laatste ontwerp publiceert, zodat wijkbewoners kunnen participeren.
 • Griftdijk (Ben): Er wordt momenteel gesproken over de realisatie van een midden- eiland bij de oversteek Dick Brunastraat (projectleider gemeente (Trudy). Op 20 september is in aanwezigheid van de school De Uitdaging (Vanessa) een ontwerp besproken. Momenteel wordt de veiligheid van het oversteekpunt tijdens aanvang en einde schooltijd gewaarborgd door verkeersbrigadiers. Nu de Griftdijk in zijn geheel nog moet worden ontwikkeld (voetgangers, fietsers, verkeersknip, oversteekpunten, etc. ) wordt afgesproken dat de gemeente nagaat welke medewerker (s) rechtstreeks betrokken is of zal zijn bij deze ontwikkeling en is het streven van de wijkraad erop gericht om deze ontwikkeling door de gemeente in structureel overleg met de wijkraad en met de wijkbewoners met urgentie gestalte te geven en uit te voeren.
 • Verkeersveiligheid oversteekplaatsen (Ben): Door de komst en groei van nieuwe wijken zijn er onveilige situaties ontstaan, genoemd wordt Zuiderveld-Griftdijk. De gemeente komt hier op terug.
 • Verkeersdoorstroming wijk (Ben): Nu de ontwikkeling van de Griftdijk niet los kan worden gezien van de verkeersdoorstroming langs en door de gehele wijk, middels met name de Waaldijk, Oude Groenestraat, Keizer Hendrik VI Singel zal ook betreffende dit onderwerp door de wijkraad een structureel overleg worden gestart met de gemeente, met name ook rekening houdende met de verkeersontwikkeling bij Knoop 38 vanwege de ontwikkeling van diverse bedrijfsterreinen langs de A-15 en de eventuele komst van de Railterminal bij Valburg.
 • Sluiproute Busbaan door autoverkeer Terralaan, Fruitlaan (Ben): De gemeente zal nagaan wie dit onderwerp concreet zal oppakken en welke acties ondernomen kunnen worden (bijvoorbeeld bus-sluis, camerabewaking, politietoezicht) om aan dit sluipverkeer op een zo kort mogelijke termijn een einde te maken).
 • Status AED (Henry): Henry geeft een presentatie over de status. Momenteel zijn er AED ’s geplaatst aan de Stationsstraat 21 DD (Hoge Wick), Stationsstraat 24 (OSC), Jonagoldstraat 57 (Albert Heijn), Pijlpuntstraat 1 (De Klif), de Oude Groenestraat 6 (Tergouw), Simon Carmiggeltstraat 102 (particulier). Er is met name een gat in de dekking in Zuiderveld.  Arjen gaf in de vergadering van 27 oktober aan dat op zijn adres ook een AED kan worden geplaatst (dekking zuid), Restaurant Brass (Grote Boel) heeft een AED maar nog geen buitenkast.  Henry is in gesprek met CWZ. Optie is wellicht een oproep tot een bijdrage in de Ben er weer en/of bijdrage door de Ben er weer.    Wellicht heeft de gemeente een budget beschikbaar.
 • Woonwagenstandplaats Stationsstraat (Ben): Voorgesteld werd om onder andere aan de Stationsstraat en twee andere locaties 25 standplaatsen voor woonwagens te realiseren. De wijkraad heeft mede namens VV OSC een brief toegezonden aan de verantwoordelijke projectleider van de gemeente waarin bezwaren (ruimtelijk, veiligheid en gebrek aan goed handhaving) werd geuit. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven vooralsnog af te zien van de locatie aan de Stationsstraat en  te kiezen voor uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen op bestaande locaties om na te gaan of hiermee aan de behoefte aan standplaatsen kan worden voldaan. 
 • Afghaanse vluchtelingen: Een aantal kinderen uit Heumensoord heeft les gehad in De Klif. Nu Heumensoord gesloten zal worden zal dit project eindigen. De gemeente licht kort een en ander toe.
 • Park (Annabellastraat/Terralaan): Een aandachtspunt van de gemeente is de doorstroming van dit park door bromfietsers en fietsers. De gemeente komt hierop terug.
 • Contacten Dorpsraad Oosterhout (Harrie): Relevante onderwerpen zijn de ontwikkeling van Tergouw, het fietspad tussen Nijmegen en Oosterhout en de Waaldijk. (Niet besproken).

 

 1. Politie (Desiree):
 • De jaarwisseling is in onze wijken betrekkelijk rustig verlopen. De politie heeft aandacht voor de bekende overlastlocaties door hangjongeren (geluid, rommel, (soft) drugs, onveilig gevoel omwonenden) bij met name De Klif, Albert Heijn, Park Annabellastraat, Dependance De Uitdaging en VV OSC. Er is een einde gemaakt aan overlast door jongeren buiten de wijk. Vanwege de groei van de wijken komt er een wijkagent bij.

 

 1. Jongeren (gemeente, Paul Reuling):
 • Een aandachtspunt blijft het gebrek aan goede voorzieningen in de wijk voor (oudere) jongeren (niet besproken).

 

 1. Rondvraag, mededelingen:
 • De wijkraad is met grote urgentie op zoek naar een penningmeester. Gezocht wordt naar iemand met ervaring en kennis van financiële administratie en boekhouding. Behalve de financiering van de wijkraad is de penningmeester belast met de financiën van de Ben er weer en van het Theater en van andere onderwerpen zoals Koningsdag. Qua tijdbesteding moet worden gedacht aan maximaal een uur per week. Gezocht wordt ook naar een communicatie- en organisatiedeskundige.
 • Tevens is de wijkraad altijd actief naar wijkbewoners die namens en in overleg met de wijkraad een actiepunt op zich willen nemen door hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen.
 • Een aandachtspunt blijft het (meer) betrekken van de wijkbewoners bij de wijkraad.
 • Een aandachtspunt is en blijft de ontwikkeling van de website van de wijkraad, www. Nijmegennoordonline.nl (Arjen).

 

 1. Sluiting. Volgende vergadering is op woensdag 9 maart.
11 jan 2022

AGENDA wijkraadvergadering (WPO) 12 januari 2021

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

LET OP: vanwege de coronaregels is dit overleg DIGITAAL. Klik op de link om deel te nemen: link voor teamsoverleg

AGENDA
1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Status actiepunten
• Status AED
• Ontwikkeling park Waaijenstein
• Ontwikkeling Griftdijk
• Woonwagenstandplaats Stationsstraat
• Afghaanse vluchtelingen
6) Rondvraag, mededelingen
7) Sluiting

11 jan 2022

NOTULEN wijkraadvergadering 27 oktober 2021

Aanwezig: Harrie, Henry, Oscar, Eric Bender, Gerry Van Campen, Sjaco Lensen

Afwezig: Ben, Anja, Arjen, Imogen

1) Welkom
De voorzitter (Ben) is met vakantie, Harrie neemt voor nu het voorzitterschap waar en heet iedereen welkom.

2) Korte voorstelronde (indien nodig)
Sjaco Lensen: wijkbewoner en adviseur/projectmanager ruimtelijke informatie
Gerrie van Campen: fractievertegenwoordiger van Stadspartij Nijmegen
Eric Bender: fractievertegenwoordiger van Stadspartij Nijmegen

3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
Inspraakronde “Wijkgericht werken” 3 november

4) Verslag vorige vergadering
Sjaco: mist besluitenlijst (klopt, die was ook niet gemaakt)

5) Status actiepunten
• Status AED
Rode gat (geen dekking) is inmiddels opgevuld, echter er zit nog een gat bij Houterman/CWZ en ten zuiden van Brass., Henri neemt met CWZ contact op voor een AED
• Ontwikkeling park Waaijenstein
Ontsluiting via de van Boetzelaerstraat, besluit in gemeenteraad
• Ontwikkeling Griftdijk
Er komt een aangepast plan om een verkeerseiland te realiseren.
• Woonwagenstandplaats Stationsstraat
1 plaats erbij, verder voorlopig van de baan
• Afghaanse vluchtelingen
Zie mededeling gemeente.

6) Rondvraag, mededelingen
Arjan: vindt het prima om een AED te laten plaatsen op zijn adres (dit geeft ook een mooie dekking ten zuiden van onze wijk); team juristen vormen een pietenteam voor de komende Sinterklaas (Arjan plaatst deze online); hij wordt geïnstalleerd als bestuurslid in de ondernemersvereniging.

7) Sluiting

 

Besluitenlijst

Datum vergadering Omschrijving Actie door
27-10-2021 AED: uitbreiding voor aanvulling dekking Henry

X