Maand: september 2023

27 sep 2023

AGENDA wijkraadvergadering WPO 28 september 2023

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen.
De vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.19.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Wijziging boekhouding van de Stichting: terug naar de basis (voor alle betrokken organisaties)
6. Fietsers Park De Rietgraaf (situatie op voetpaden: handhaving)
7. Verkeerssituatie Imbrexstraat (doorgaande route geworden voor veel fietsers/scooters)
8. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling Griftdijk
– Ontwikkeling De Grift
– Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat
9. Rondvraag, mededelingen
10. Sluiting

Dit betreft een WijkPlatformOverleg waarin ook organisaties als de gemeente Nijmegen, Bindkracht 10 en soms ook de wijkagent bij aansluiten.

07 sep 2023

NOTULEN wijkraadvergadering 5 Juli 2023

Aanwezig.

Ben – Voorzitter Wijkraad

Anja – Wijkraad

Marc – Buurtbewoner

Oscar – Wijkraad

Martin – Wijkraad

Henry – Wijkraad

 

Dit was een heel korte vergadering, de laatste voor de zomervakantie.

Volsellastraat:

Wachten al 2 jaar op collectief bezwaar ontsluiting waaijenstein. Inmiddels is er al een 5e omgevingsmanager, Manja Buien. De Gemeente is aan zet.

 

Bijeenkomst Griftdijk:

Op 4 juli heeft de tweede bijeenkomst over de mogelijke herinrichting van de Griftdijk (Noord) plaatsgevonden.
Het doel van de avond was om belanghebbenden te raadplegen over mogelijke scenario’s en om hen mee te
nemen in het proces. De avond bestond uit een twee delen: een presentatie en een
meedenksessie. De presentatie is te vinden op MijnWijkplan (Inrichting Griftdijk (Noord) – MijnWijkplan).

Tijdens de meedenksessie hebben we in drie groepen van ongeveer acht personen nagedacht over verschillende
vragen die komen kijken bij een mogelijke herinrichting van de Griftdijk. De vragen die we hebben besproken zijn:

1. Hoe verdelen we de ruimte tussen voetgangers, fietsers en groen?
2. Welke maximumsnelheid past goed bij de Griftdijk, rekening houdend met o.a. hoogwaardig openbaar
vervoer?
3. Hoe verbeteren we de oversteekbaarheid en aansluitingen van zijwegen op de Griftdijk?

1: Hier zijn de Knelpunten, Fietsers en voetgangers prioriteren boven snelverkeer, Fietspaden verbeteren, Voetpaden aanleggen, Ruimte voor groen besproken.

2: Hier kwam uit dat de voorkeur 30 km/u is. Het grootste bezwaar is van Breng voor het HOV, maar misschien door andere voordelen zijn ze over te halen. En de algemene verkeersdrukte moet omlaag.

3: Verlagen van de snelheid zal de oversteekbaarheid verbeteren, de te hoge snelheid zit niet alleen bij auto’s maar ook bij fietsers. Ook de 24-uurs knip kan bij de verkeersdruk helpen evenals het verkleinen van het ontheffingsgebied. Verder is het hoger liggen van de Grifdijk een probleem. (Dit zal niet veranderen.

 

Fietstocht met de Wethouder Daemen:

Donderdag 1 juni stapte een delegatie van onze wijk op de fiets voor een rondje door de wijk met wethouder Cilia Daemen (welzijn, gezondheid, inclusie, klimaatadaptie en stadsvergroening, mobiliteit). Het doel van de fietstocht was om de fietsknelpunten binnen de wijk het onder de aandacht brengen bij de gemeente.

Het gezelschap bestond uit Ben Bloemendal, voorzitter wijkraad; Henry de Bruijn, wijkraad; Norbert Mol, klankbordgroep Verkeersveiligheid basisschool de Uitdaging en Marike Elmendorp van de BEN.  Namens de gemeente waren naast de wethouder aanwezig: Arie de Bie, verkeersdeskundige; Stijn Altena, planoloog en Jeffrey Leeuwenhaag, wijkregisseur Fysiek.

Uitgebreid verslag staat in de Ben er Weer 2023-04

 

Nieuwe data nodig, voorstel net als Lent op de donderdag zodat de politiek aan kan sluiten.

 

Website voor Nijmegen-Noord.

07 sep 2023

NOTULEN wijkraadvergadering WPO 10 Mei 2023

Aanwezig.

Anja – Wijkraad

Marike – Ben er Weer

Harriet – Moestuin de Pompoen

Rienke – Initiatiefnemer de Pompoen

Mark – Ooit lid groen commitee van de Wijkraad

Jeffrey – Wijkregiseur

Paul – Bindkracht 10

Martin – Wijkraad

Oscar – Wijkraad

Henry – Wijkraad

Ben – Wijkraad

Joep – Stadsecoloog

Welkom.

Korte Voorstel ronde indien nodig

Ingekomen stukken

 

Verslag vorige vergadering.

 

Stadsecoloog Joep van Belkom.

Sinds 1 oktober aan de slag als stadsecoloog.

Joep is zelf ook in Nijmegen woonachtig, ook in de vrije tijd veel bezig met Natuur.

De functie Stadsecoloog is vastgesteld door de raad in 2021, primair is hij bezig met communicatie, de werkgroepen zijn nog in de opbouwfase. Vrijwilligers worden erbij betrokken.

De intentie is om de Natuur mee te nemen in de ontwikkelingsplannen en daarna dit ook verder naar de bestaande bebouwing uit te breiden. Het worden de bouwstenen voor de omgevingsvisie.

Ecologisch beheer, “kleur keur” is voornamelijk op flora (planten) gericht, dit wordt uitgebreid naar fauna (dieren).

Het is:

Balanceren tussen beleid en praktijk, soms bijt dit elkaar.

Balanceren tussen Fysiek en Mentaal, we willen meer natuur, maar wel hoe de mens het wil, controle hebben. Er zijn verschillen tussen wat de mensen willen. Bijvoorbeeld: Steenmarters zijn beschermd maar niet gewild dit in tegenstelling tot een egel die geliefd is. Er is nog geen beleid op ongewenste dieren, er komt wel een gesprek over.

Budget voor natuurbeleving is aanwezig.

Het Bos van de Baron wordt beheerd op een ecologische manier, gekapt hout blijft liggen om zo ruimte voor insecten te krijgen. In Nijmegen-Noord staat het biodiversiteits beheer nog in de kinderschoenen. Via de Ben er Weer communiceren over het beheer van het bos.

Natuur moet meer als basis genomen worden. Groene daken kan beter, hierbij wordt niet alleen sedum daken bedoeld. Voor bedrijven op de Grift is de wens dat dit meer gaat gebeuren, achteraf vergroenen kost veel meer dan tijdens de bouw meenemen. Vaak wordt het niet geëist worden vanuit de regelgeving. Veel ontwikkelingen gaan snel.

Doel is naar een gezonde stad toe te werken. Behoud en versterking van stedelijke biodiversiteit. Informeren.

Uitvoeringsagenda Groen en Natuur:

     • Totstandkoming Biodiversiteitsagenda + uitwerking Hoofdgroenstructuur.
     • Toolbox Natuur inclusief Bouwen
     • Communicatie/natuurbeleving
     • Ecologisch Beheer
     • Vergroeningsprojecten t.b.v. ecologie
     • Natuur aan huis
     • Monitoring

Issues en beheersdingen kunnen aangemeld worden via Meld en Herstel, vragen mogen naar: Stadsecoloog@nijmegen.nl

 

Status actiepunten.

Status AED:

Morgen wordt de AED stichting opgericht onder de vlag van Hartslag Nijmegen.

Ontwikkeling park Waaijenstein:
Ontwikkeling Griftdijk:

Eind deze maand komt de notie beschikbaar, Juni/Juli komt weer een voorlichting.

Ontwikkeling De Grift:

Rail terminal, een aantal bezwaren zijn gegrond verklaard en een aantal zaken moeten aangepast worden

Verkeersveiligheid:

Met een verkeerskundige kan altijd een rondje gemaakt worden.

Fietstocht met de Wethouder Daemen is gepland op 1 juni.

Moestuin de Pompoen:

De moestuin is opgeleverd. Officiële opening komt binnenkort.

Verlichting:

Bel en Herstel meld het vaak als klaar wanneer het naar de aannemer is doorgezet, daar blijft het wel eens liggen. Het kan ook gemaild worden naar wijkregisseur Nijmegen Noord.

Volsellastraat:

Hoorzitting geweest, bezwaar weer aangegeven, uitspraak is van belang. Rondleiding met Wethouder Daemen is er geweest.

 

Rondvraag, mededelingen.

Anja: Preventie platform kinderen 0-12, is uitgesteld. 15-Mei is er een ouderbijeenkomst.

Voor 12-25 jaar loopt een ander plan.

Oscar: klankbord groep centrale gelderland, volgende fase gaat van start, inrichting van het terrein.

 

Sluiting.

07 sep 2023

NOTULEN wijkraadvergadering 15 Maart 2023

Aanwezig.

Ben – Voorzitter Wijkraad

Hans – Ben er Weer

Marike – Ben er Weer

Anja – Wijkraad

Henry – Wijkraad

Harriet – Buurtbewoner (+Moestuin pompoen)

 

Welkom.

Korte Voorstel ronde indien nodig

Ingekomen stukken

 

Verslag vorige vergadering.

Een paar aanpassingen/verduidelijkingen.

 

Status actiepunten.

AED:

De dekking van AED’s is nu op minimale dekking.

Stichting voor AED Nijmegen-Noord (alles boven de Waal) willen we oprichten met hulp van 2 mensen uit de wijkraad.

Er is nog een persoon nodig om de minimaal aantal mensen te hebben

AED bij AH is vernieuwd

AED bij Brass is operationeel

Trainingen worden gepland

Ontwikkeling Park Waaijenstein:

Van Boetzelaerstraat en Notensteinstraat zijn Woonerf, ervaring over wel of niet hard

 

Ontwikkeling Griftdijk:

 

Ontwikkeling De Grift:

Notities over de inrichting, daarna komt de Gemeente 4 varianten in de Klif presenteren.

De varianten zijn mede gebaseerd op de input van de wijkbewoners.

Kranten uitwisseling binnen de wijk:

Artikel in de Volkskrant over krant lezen, de Gelderlander heeft in Hatert 175 gratis abonnementen uitgedeeld. Dit zou helpen om mensen van meer informatie te voorzien en zo breder geïnformeerd worden. Zou er behoefte zijn om kranten/tijdschriften door te geven?

Wellicht zou het via de voedselbank kunnen.

Verlichting Griftdijk en afslag A15:

Regelmatig vallen gedeeltes uit. Sinds de Bel en Herstellijn wordt wellicht afgewacht tot het gemeld wordt. In het verleden werd het eens in de x keer gecheckt. Het levert onveilige situaties op. Vanuit de Wijkraad gaat een brief geschreven worden naar de Gemeente.

 

Geluidsoverlast van overslag overkant Waal:

 

Opbouw en onderzoek van de bevolking van Nijmegen gedeeld:

 

Rondvraag, mededelingen.

Fietspad bij Griftdijk-Noord ter hoogte van de Warmoezenier hoe oversteken naar de huizen vanuit de richting Centrum.

Website goed updaten. Archief van de Ben er Weer staat ook op de website.

Speelplan kon tot 18-feb ingevuld worden, vraag is wat met de antwoorden gebeurd.

Wat te doen met mail die binnen de werkgroepen zijn, hoe te archiveren.

 

Sluiting.

X