Verkeersbesluit Griftdijk-Griftdijk Noord; verbod vrachtwagens


Verkeersbesluit Griftdijk-Griftdijk Noord; verbod vrachtwagens

Kenmerk: 17.0002008

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Overwegende, dat de ontwikkeling van Nijmegen-Noord leidt tot een toename van de verkeersintensiteiten op de wegen in dit gebied; dat het ook op de wegen in de westflank van Nijmegen-Noord door de geplande woningbouw drukker zal worden; dat zich binnen dit gebied de Griftdijk bevindt die vanaf de A15 een verbinding vormt met Griftdijk Noord vanwaar een route richting De Oversteek (S100) kan worden gekozen; dat de Griftdijk een gebiedsontsluitingsweg is waaraan de wijk Oosterhout is gelegen; dat er in 2007 en 2011 raadsbesluiten zijn genomen over de gewenste verkeersstructuur van Nijmegen-Noord; dat daarin onder meer is opgenomen welke verkeersverbindingen in Nijmegen-Noord zijn voorzien als doorstroom- en invalswegen en er maatregelen worden genoemd om de verkeersdruk te reguleren; dat in 2015 een onderzoek is gestart naar de afronding van de verkeersstructuur in Nijmegen-Noord; dat daarbij de verkeerssituatie in Nijmegen-Noord als geheel is beschouwd, maar uit analyse is gebleken dat de problematiek en aanpak voor het gebied ten westen van de Prins Mauritssingel en het gebied ten oosten van de Prins Mauritssingel verschillen kent; dat uit een verkenning tijdens de eerste fase van de studie naar voren is gekomen dat een gescheiden aanpak van de west- en de oostflank in Nijmegen-Noord verantwoord is; dat dit verkeersbesluit ziet op een onderdeel van de verkeersproblematiek aan de westflank van Nijmegen-Noord; dat het voor de westflank vooral gaat om de vraag op welke wijze de verkeersintensiteit op de Griftdijk op een aanvaardbaar niveau gebracht en gehouden kan worden; dat in de huidige situatie de verkeersintensiteit op de Griftdijk met ca. 11.000 motorvoertuigen per etmaal met name in spitsperiodes leidt tot congestie van het verkeer en verminderde leefbaarheid; dat op grond van onderzoek wordt aangenomen dat de verkeersintensiteit zonder maatregelen om deze tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen in de toekomst zal groeien tot ca. 19.000 motorvoertuigen per etmaal in 2025; dat er diverse maatregelen zijn onderzocht om de verkeersdruk op de Griftdijk terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau; dat hieruit naar voren is gekomen dat een bewonersvriendelijke afsluiting (knip) voor verkeer, vooralsnog tijdens de spitstijden, de meest geschikte maatregel is om de verkeersdruk op de Griftdijk te kunnen beheersen; dat met bewonersvriendelijk wordt bedoeld dat omwonenden op basis van ontheffing via de Griftdijk kunnen blijven rijden; dat om deze maatregel in juridische zin te kunnen realiseren later dit jaar een afzonderlijk verkeersbesluit wordt genomen; dat aan de verkeersdruk op de Griftdijk ook wordt bijgedragen door het vrachtverkeer dat van deze weg gebruik maakt; dat is vastgesteld dat sinds de ingebruikname van De Oversteek (Generaal James Gavinsingel) een groeiend aantal vrachtwagens de Griftdijk kiest als kortste route tussen de A15 en De Oversteek; dat deze verkeersstroom tot extra verkeersdruk leidt en dit bovendien niet bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid op de Griftdijk; dat rond de Griftdijk nieuwe woonwijken zijn gerealiseerd en er de komende jaren nog nieuwe woonwijken bijkomen; dat aan de Griftdijk extra woningen zijn toegevoegd en het toegenomen vrachtverkeer hier op relatief korte afstand passeert; dat de Griftdijk in de verkeersstructuur van Nijmegen-Noord niet bedoeld is om dergelijke verkeersstromen te verwerken; dat de weg bovendien niet is ingericht om dergelijke verkeersstromen te verwerken; dat het in verband met het voorgaande de bedoeling is vooruitlopend op de besluitvorming rond de afsluiting van de Griftdijk voor gemotoriseerd verkeer (spitsknip) op deze weg een geslotenverklaring voor vrachtauto’s in te stellen; dat er, gelet op de invloed van het vrachtverkeer op de verkeerssituatie op de Griftdijk, voor is gekozen de geslotenverklaring voor vrachtauto’s niet te beperken tot de spitstijden maar deze permanent in te stellen; dat daarmee wordt beoogd het zware verkeer te weren van de Griftdijk om op die manier de verkeersdruk te verlichten; dat tevens wordt beoogd bij te dragen aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op deze weg; dat er via de Prins Mauritssingel en de Margaretha van Mechelenweg geschikte routes voor vrachtverkeer voorhanden zijn; dat de geslotenverklaring voor vrachtverkeer in eerste instantie was voorzien op het gedeelte van de Griftdijk tussen de Stationsstraat en de Oude Groenestraat; dat dit voornemen is besproken met de wijk en met ondernemersorganisaties in dit gebied; dat daar uit naar voren is gekomen dat er zorgen bestaan over de lokale bereikbaarheid bij een verbod voor vrachtverkeer op deze plek; dat er vervolgens voor is gekozen de beoogde locatie van het verbod voor vrachtverkeer in zuidelijke richting te verplaatsen naar Griftdijk Noord, nabij het punt waar de Griftdijk overgaat in Griftdijk Noord; dat dit de plek is waar in 2018 ook de bewonersvriendelijke knip tijdens de spitstijden is voorzien; dat hiervoor een afzonderlijk verkeersbesluit wordt genomen; dat er voor het lokale vrachtverkeer bij deze variant een route in zuidelijke richting via de Keizer Hendrik VI-singel voorhanden blijft; dat het de verwachting is dat deze route vanaf de A15 onvoldoende aantrekkelijk is voor overig (doorgaand) vrachtverkeer; dat door de instelling van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer op dit deel van de Griftdijk wordt bewerkstelligd dat doorgaand vrachtverkeer via de Prins Mauritssingel of de Margaretha van Mechelenweg dient te rijden op de route A15 – De Oversteek en vice versa; dat de Prins Mauritssingel en de Margaretha van Mechelenweg beter geschikt zijn voor het verwerken van vrachtverkeer en beide wegen in de verkeersstructuur van Nijmegen Noord ook zijn bedoeld voor het verwerken van een dergelijke verkeersstroom; dat de geslotenverklaring voor vrachtverkeer op de Griftdijk Noord (ten zuiden van Griftdijk) wordt ingesteld op het punt ca. 120 meter ten noorden van de aansluiting Italiëstraat; dat dit betekent dat de doorgang van vrachtverkeer op dit punt niet langer is toegestaan; dat alle bedrijven en individuele panden in het gebied bereikbaar blijven voor vrachtverkeer dat hier zijn bestemming heeft; dat daarbij vrachtverkeer vanaf zowel het zuiden als het noorden rekening moet houden met een omrijdtijd van 2 tot 3 minuten; dat dit, gelet op het positieve effect van de geslotenverklaring op de verkeersveiligheid en leefbaarheid, wordt beschouwd als een aanvaardbare omrijdtijd; dat via bebording zal worden gewezen op de afsluiting voor vrachtverkeer zodat bestuurders van vrachtauto’s tijdig de mogelijkheid hebben om een alternatieve route te kiezen; dat er voor vrachtverkeer dat ondanks de geplaatste vooraankondigingsborden doorrijdt richting het punt van afsluiting vanuit zuidelijke richting nog een keermogelijkheid is door gebruik te maken van busbaan via de Italiëstraat dat de busbaan via de Italiëstraat hiervoor in de richting van de Graaf Alardsingel (S100) wordt opengesteld voor vrachtverkeer; dat dit gelet op de frequentie van het busverkeer op deze busbaan niet bezwaarlijk is; dat vanuit noordelijke richting een voorziening (rotonde) wordt voorbereid om ook aan deze zijde van de afsluiting nog een mogelijkheid tot keren te hebben; dat door de instelling van het verbod voor vrachtverkeer doorgaand vrachtverkeer dat dus niet in de wijk hoeft te zijn, wordt geweerd van de Griftdijk; dat hiermee wordt bevorderd dat doorgaand vrachtverkeer gebruik maakt van de stroomwegen in Nijmegen-Noord die zijn toegerust op deze categorie voertuigen; dat dit past binnen de doelstelling dat de doorstroming van het verkeer in Nijmegen-Noord plaatsvindt met een zo minimaal mogelijke belasting van het woon- en leefklimaat in de woongebieden; dat hiermee wordt bijgedragen aan verbetering van de verkeerssituatie op de Griftdijk qua veiligheid en leefbaarheid; dat deze maatregel past binnen de beleidsuitgangspunten vastgelegd in de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar; dat in dit geval een groter belang wordt toegekend aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de Griftdijk dan aan de mogelijkheid dat doorgaand vrachtverkeer van deze weg gebruik kan maken als route tussen de A15 en De oversteek; dat bewoners en ondernemers tijdens informatieavonden in de gelegenheid zijn gesteld om mee te praten over de maatregelen waarmee wordt beoogd verbetering te brengen in de verkeerssituatie in Nijmegen-Noord; dat er op bestuurlijk vlak overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente Overbetuwe; dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen en om door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken; dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven; dat terzake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden; dat gelet op het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen (nr. 2016/05), waarin voor wat betreft afdeling mobiliteit onder volgnr. 25 voor tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994 onder voorwaarden mandaat is verleend aan de Programmamanager Mobiliteit (RO10) en het bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement (SB60); gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

besluiten:

  1. Door het plaatsen van bord C7 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) een geslotenverklaring voor vrachtauto’s in te stellen op Griftdijk Noord (ten zuiden van Griftdijk) op het punt ca. 120 meter ten noorden van de aansluiting Italiëstraat;
  2. Verkeersbesluit Woenderskamp; busverbinding Griftdijk Noord – Graaf Alardsingel d.d. 02-09-2014 nr. 14.0009350 zodanig aan te passen dat behalve lijnbussen ook vrachtauto’s vanaf Griftdijk Noord richting Graaf Alardsingel worden uitgezonderd van de afsluiting voor voertuigen die geldt op de busbaan (Italiëstraat);

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen d.d. 11 april 2017 1 en 2Nijmegen; 8 mei 2017

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

E. Maessen, Bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement

 Mededelingen

Bezwaar en Beroep

Dit besluit ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

X
%d bloggers liken dit: