Maand: april 2017

12 apr 2017

Nieuwe datum wijkraad overleg 19 april

Het overleg van de wijkraad op 19 april is verplaatst naar 25 april. Dit omdat er op 19 april een inloopavond over de Skaeve Huuse wordt georganiseerd door de gemeente Nijmegen.

Het belangrijkste agendapunt voor de vergadering van de 25e is de ontwikkeling van de Griftdijk. De inloop voor de vergadering is vanaf 20:00 en de vergadering start om 20:15.

Agenda:

Ontwikkeling/Knip Griftdijk
Terugblik avond over Skaeve Huse
Wijkbeheerplan 23 mei 2017

Informatie over de inloopavond de 19e:
De gemeente nodigt omwonenden en nabijgelegen bedrijven uit voor een inloopavond op 19 april van 19.30 tot 21.00 uur in het Citadelcollege, Griftdijk Noord 9A, 6663 AA Lent. U bent van harte welkom om uw vragen te stellen of uw zorgen met ons te delen. Medewerkers van de gemeente, IrisZorg en RIBW beantwoorden aan thematafels uw vragen. Ook wethouders Frings en Velthuis zijn aanwezig. Bij aanvang is er een kort welkomstwoord van wethouder Frings. U kunt ook op een later moment binnenlopen.

 

06 apr 2017

Notulen wijkplatformoverleg Oosterhout(WPO) 08-03-2017

Aanwezig: Carline Westen, Inge vd Hoogen, Erwin Olzheim,(gemeente), Paul Reuling(soc.wijkteam) Babette Smit(politie), Revi de Jong, Peter v Disseldorp, Robert ’t Hoen, Anja Lucassen, Gerry Joosten, Marlous Brok (wijkraad). 5 wijkbewoners.

Afwezig: Annette.

Opening

1 Plan Zuiderveld:

Erwin Olzheim bespreekt de stavaza mbt plan Zuiderveld west. Er heeft een planactualisatie plaatsgevonden en het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan is voor inzage vrijgegeven. ( zie www.nijmegennoordonline.nl)

2 Wijkbeheerplan:

Carline meldt dat er een nieuw wijkbeheerplan komt in 2017 en dat bewoners er digitaal op kunnen inspreken. Voorafgaand zal er eind mei/begin juni een informatieavond gehouden worden.

3 Skaeve huse:

Inge meldt dat gemeente op volgende wijkraadsbijeenkomst met informatie komt.

4 Problemen stadsverwarming:  een bewoner meldt dat een aantal bewoners klachten heeft over de stadsverwarming en dit bij Nuon gemeld heeft. Er is een WhatsApp groep aangemaakt . De wijkraad ziet in deze geen taak voor zich weggelegd. Carline zal nagaan of  de gemeente iets kan doen.

5 Dar: een bewoner vraagt nav klachten over rondzwervende vuilniszakken naar de mogelijkheid van ondergrondse afvalverzameling. Carline meldt dat dit in principe alleen bij hoogbouw mogelijk is. Verder is de verkeerssituatie op de parkeerplaats bij AH vaak onoverzichtelijk. Snoeien van de taxishaag en een aangegeven rijrichting zouden een oplossing kunnen zijn.  Carline geeft het door aan de verkeersdeskundige.

6 Rondvraag: Paul vraagt wanneer er speelvoorzieningen komen in de Grote Boel en hoe de communicatie met de bewoners gaat lopen. Carline meldt dat nog dit jaar de eerste speelplekken ingericht gaan worden. De bewoners kunnen zich aansluiten bij de wijkraad Oosterhout. Verder zal Paul een draaiboek voor activiteiten maken.  –  Revi meldt dat zij gaat stoppen als secretaris. Haar laatste vergadering is 5 juli. De viering van koningsdag in ’t sportpark bij OSC gaat door. Er zijn voldoende vrijwilligers. – Op zaterdag 8 juli is er een buurtcamping in park de Rietgraaf. Communicatie via Nextdoor en de Benerweer. –  Inge meldt op een vraag over overlast hondenpoep dat handhaving in deze moeilijk is. De medewerkers van bureau Toezicht mogen alleen op heterdaad bekeuren. Verder meldt  zij dat ze buurtregisseur is geworden voor Nijmegen midden en zuid en dus in Nijmegen  noord weggaat. Robert bedankt haar voor haar inzet voor onze wijk. –  een bewoner meldt gevaarlijke verkeerssituatie in de Annabellastraat. Carline maakt afspraak om te gaan kijken.

7 Sluiting.

06 apr 2017

Bouw Skaeve Huse aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord

De gemeente Nijmegen heeft besloten de bouw van acht Skaeve Huse mogelijk te maken aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord. Dit zijn kleine, eenvoudige zorgwoningen voor voormalig dak- en thuislozen, die niet in andere woonvormen kunnen leven. Het terrein aan de Stationsstraat kan maximaal 10 jaar worden ingezet voor Skaeve Huse.

Het gaat om acht eenvoudige woonunits met een woonruimte, keuken, slaapgedeelte en een douche. En een extra unit voor de begeleiding. Bewoners krijgen behandeling en woonbegeleiding terplekke van IrisZorg (instelling voor verslavingszorg) en de RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen).

Skaeve Huse
Skaeve Huse zijn kleine eenpersoons zorgwoningen voor voormalig dak- en thuislozen die niet in andere woonvormen kunnen leven. Het gaat hier om acht eenvoudige woningen met een woongedeelte met keuken, slaapgedeelte en een douche/toilet. Ook wordt er een aparte begeleidersruimte gebouwd. Bewoners krijgen behandeling en woonbegeleiding ter plekke van IrisZorg (instelling voor verslavingszorg) en de RIBW (Regionale Instelling voor Begeleid Wonen).

Bewoners
Skaeve Huse zijn voor dak- en thuislozen die alleen passen in een zeer kleine woongemeenschap met begeleiding, in een rustige, prikkelarme omgeving met ruimte om zich heen. Het gaat om alleenstaande mannen, meestal van 40 jaar of ouder, die niet kunnen functioneren in een omgeving met veel mensen om zich heen, vaak vanwege een psychiatrische aandoening. Meestal zijn zij al lang dakloos en zijn andere mogelijkheden van onderdak zonder succes. Het zijn individualisten die zich niet kunnen of willen aanpassen aan hun omgeving.

Uit de ervaringen van andere steden blijkt dat de bewoners baat hebben bij de rust en stabiliteit die deze vorm van wonen hen brengt. Ook blijkt dat omwonenden in die steden geen noemenswaardige hinder ervaren van de Skaeve Huse. De meeste kandidaat-bewoners zijn al lang bekend bij hulpverleners van IrisZorg en/of RIBW. Zij maken een inschatting van hun geschiktheid voor deze woonvorm. Personen met risico op ernstige overlast of gevaar voor de buurt, komen niet in aanmerking.

Locatie
De beoogde bouwlocatie ligt aan de Stationsstraat net vóór de opgang naar het viaduct/de bocht richting Ressen. De kavel is eigendom van de gemeente en binnen de ontwikkeling van de Waalsprong aangeduid als een toekomstig bedrijventerrein. De vraag naar bedrijventerreinen blijft echter achter bij de prognose. De verwachting is dat de ontwikkeling van bedrijventerrein De Grift West, waar de locatie onder valt, niet voor 2023 zal worden opgestart. Het terrein kan daarom tijdelijk (maximaal 10 jaar) worden ingezet voor Skaeve Huse. In de tussentijd zoekt de gemeente naar een tweede, definitieve locatie voor Skaeve Huse nabij De Grift.

Er is gekozen voor een locatie die:
1. Eigendom van de gemeente is;
2. Voor de doelgroep passend is;
3. Direct beschikbaar is. Er liggen geen claims op dit terrein;
4. Tegen redelijke kosten kan worden ingericht;
5. En tijdelijk is.

Coalitieakkoord
Nijmegen heeft de taak om opvang te organiseren voor dak- en thuislozen. In het gemeentelijk coalitieakkoord staat de ambitie om vijftien zorgwoningen voor deze doelgroep te realiseren, verdeeld over twee plekken: één in de bestaande stad en één in het nieuwste stadsdeel Noord.

In de bestaande stad wilde de gemeente Nijmegen deze zorgwoningen realiseren aan de Stadbroekseweg (stadsdeel Dukenburg). De Raad van State heeft op 17 augustus 2016 bekend gemaakt dat zij het bestemmingsplan voor Skaeve Huse Dukenburg heeft vernietigd. De gemeente beraadt zich op dit moment op een eventueel vervolg op de locatie Stadbroekseweg.

Dit bericht is gebaseerd op het persbericht van de Gemeente Nijmegen: persbericht

 

05 apr 2017

Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west

Burgemeester en wethouders hebben op 7 maart 2017 het Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west voor inspraak vrijgegeven. Na de inspraakperiode zal het beeldkwaliteitplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

In aansluiting op de vastgestelde Ontwikkelingsstrategie Waalsprong (2013) is voor het plandeel Zuiderveld West een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld ter vervanging van het in 2008 opgestelde stedenbouwkundig plan. 

Deze planactualisatie omvat circa 550 woningen voor Zuiderveld-west en past binnen de kaders van het bestemmingsplan Groot Oosterhout (2009). In het verlengde van de planactualisatie is ook het voorliggende beeldkwaliteitplan opgesteld.

De basis van de planactualisatie is gelegen in een onderscheidend vermogen tussen het plan voor Zuiderveld West en dat van bijvoorbeeld Grote Boel. Dit komt het sterkst tot uiting in de concentratie van zoveel mogelijk groen in brede structuren door de wijk in combinatie met een informele groenstructuur (dus geen strenge lanen en een grote diversiteit aan bomen) en het streven naar eigentijdse architectuur. Het voorliggende beeldkwaliteitsplan geeft hier invulling aan.
In het Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west zijn de uitgangspunten van de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimte vastgelegd voor het gebied. Het beeldkwaliteitplan vormt samen met het bestemmingsplan het planologische toetsingskader voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Het beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west nodigt uit tot eigentijdse architectuur, waarbij de hoofdvorm van de woningen bestaat uit woningen met een kap. Gebruik van moderne materialen moet leiden tot een tijdloze combinatie van traditioneel en eigentijds bouwen.

Na vaststelling door de gemeenteraad vervangt het Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west, in formele zin, het gestelde in de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit. Daar waar het beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west niet in voorziet, blijft de Uitwerkingsnota van kracht.

Het Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) Waalsprong zal het “Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west” als toetsingskader gebruiken. In inhoudelijke zin is het Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west een nadere, gebiedsgerichte uitwerking van de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit, afgestemd op de specifieke ontwikkelopgaven met een daarop toegesneden detailniveau. Op het moment dat de ontwikkeling van Zuiderveld-west is afgerond, wordt het ambitieniveau teruggebracht naar ‘luw’, omdat op dat moment een structureel goede basis voorhanden is.

Het beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west is behalve toetsingskader een inspiratiedocument voor partijen (zoals ontwikkelaars, architecten en particuliere initiatiefnemers) betrokken bij de ontwikkeling. Het beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west is een hulpmiddel om de geschetste verschijning en identiteit voor een gebiedsontwikkeling zoals die in Zuiderveld-west, voor een langere periode met een groot aantal verschillende actoren vast te kunnen houden en daadwerkelijk te realiseren. Dit betekent niet dat het een compleet dichtgetimmerd document is. Het beeldkwaliteitplan biedt voor een aantal zaken ruimte voor doorontwikkeling en groeiende inzichten. Het is een gereedschapskist met hulpmiddelen voor een eindproduct.

Met ingang van 16 maart 2017 ligt het beeldkwaliteitplan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

In de periode van donderdag 16 maart 2017 tot en met woensdag 26 april 2017, kan eenieder zijn/haar inspraakreactie inzake het beeldkwaliteitplan kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau ruimtelijke planvorming PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 • Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west
05 apr 2017

Impressie miniconferentie “de betekenis van Wijkcentra” – 6 maart 2017

Waarvoor zijn de wijkcentra?

De wijkcentra in onze stad zijn een plek voor ontmoeting en verbinding van mensen in de wijk. De gemeente biedt wat nodig is voor wat er leeft in de wijken, op een manier die past bij onze rol als overheid. Zaken als veiligheid en hygiëne in de accommodatie moeten goed geregeld zijn. Tegelijkertijd willen we ook ruimte voor initiatief bieden, en op een verantwoorde manier kijken naar de toepassing van regels. Om hier met elkaar over van gedachten te wisselen hebben wij op maandag 6 maart een miniconferentie gehouden. In deze conferentie hebben met elkaar opgehaald wat u vind van de rol en functie van een wijkcentrum. Daarnaast hebben we een aantal dilemma’s met elkaar doorgenomen.

Opbrengst plenair gesprek: wat is volgens u de bedoeling van de Nijmeegse wijkcentra?

 • Ouderen achter de geraniums weghouden
 • Ontmoeting, gezelligheid, nieuwe contacten
 • Binden en verbinden van wijkbewoner; jong en oud
 • Een plek waar mensen graag komen
 • Een plek om diversiteit aan activiteiten te organiseren, ook vergaderingen
 • Voor de wijkbewoners en voor organisaties die activiteiten voor bewoners organiseren
 • Een wijkcentrum is van en voor bewoners
 • Huiskamer voor de wijk (ook voor verjaardagsfeesten): voor alles wat er in de wijk nodig is
 • Gerichte activiteiten zoals cursussen tegen lage prijzen (door vrijwilligers) om bewoners aan te trekken
 • Talenten van bewoners laten ontplooien
 • Plaats waar je hulp kunt zoeken (zoals Stip in Dukenburg)
 • ‘wat je nodig hebt, dat is er’, verschillend per wijk
 • Gemeente, bewoners en organisaties zijn partners: samen invulling geven
 • Ruimte bieden aan organisaties die het niet kunnen betalen
 • Ook ‘vers bloed’; ruimte voor nieuwe initiatieven en groepen
 • In principe voor niet-commerciële activiteiten voor wijkbewoners, die nergens anders kunnen dichtbij huis
 • Veiligheid, hygiënisch: basisregels

Daarnaast werden er ook zorgen geuit:

 • het lijkt wel of er steeds minder ruime openingstijden zijn
 • er is niet altijd plek: wie gaat voor? (bewoners of instellingen)
 • er mag steeds minder – de “regeltjes” overheersen,
 • ‘in- en uitstappen’ zonder contracten nog te weinig mogelijk
 • in gesprek met elkaar over regels: goede communicatie
 • bewoners faciliteren om aan de regels te kunnen voldoen
 • wat is het ‘grijze’ gebied?

Wat we delen is dat er altijd sprake zal zijn van een “grijs gebied” en dat we ook eens zijn dat meer regels dit niet gaan oplossen. Wat er dan nodig is, is dat we met elkaar wat dilemma’s doornemen die ons inzicht en richting kunnen geven.

Highlights van de tafelgesprekken over de stellingen:

Stelling 1:

Er is een goedlopende kaartcompetitie, daar horen prijzen bij. De plaatselijke witgoedzaak heeft aan het einde van de competitie een aankoop ter waarde van € 500,- ter beschikking gesteld. Als tegenprestatie mag deze witgoedzaak elke week zijn folder met aanbiedingen neerleggen.

Dat is altijd maatwerk. Let op dat andere partijen niet worden uitgesloten. Wie moet de afweging maken? Daar kan boerenverstand helpen. Maak het een gezamenlijke keuze; bijvoorbeeld via het gebruikersoverleg.

Stelling 2:

Ik begeleid een creatieve activiteit voor kinderen. Daarvoor neem ik mijn eigen fles ranja mee. Als het koud is doe ik daar een broodje knakworst bij. Waarbij ik aan het beheer vraag of ze de knakworstjes even kunnen opwarmen.

Vanuit huiskameridee vinden sommigen dat dat kan. Ranja mag. Knakworsten niet. Het is jammer dat je geen eten mag meenemen. Eten is toch een bindend middel. Wel moet het zo zijn dat wat in de ene wijkaccommodatie niet mag, elders wel mag.

Stelling 3:

Als partner in het sociale domein organiseer ik regelmatig ontmoetingen voor de buurt. Voor de ruimte laat ik één van de bewoners even met beheer bellen. Dan is de ruimte gratis.

Dat klopt niet, als dat gebeurt. Niet marchanderen met regels.

Stelling 4:

Mijn vader, een bekende wijkbewoner, is overleden. Zijn laatste wens is een opbaring in het wijkcentrum, opdat iedereen afscheid kan nemen. Of een koffietafel in het wijkcentrum.

De een vindt dat iedereen zijn uitvaart met koffietafel op het wijkcentrum moet kunnen houden. De ander vindt het oneerlijke concurrentie. Echte uitvaart kan niet, want is in strijd met commerciële ondernemingen. Maar je kunt wel een soort herdenkingsbijeenkomst doen en dan de uitvaart bij de onderneming.

Stelling 5:

Ik wil een muziekschool starten, maar ik heb nog niet zoveel studenten. Ik wil mijn lessen graag uitproberen in het wijkcentrum, gratis, om te zien hoe het loopt.

Eén tafel heeft gekeken of zij dit volgens het het ja tenzij-principe: Muziekschool: Ja, tenzij er voldoende ruimte elders in de wijk is. Ja, tenzij het zoveel geld oplevert dat het niet hoort in een wijkaccommodatie. Ja, tenzij er onvoldoende ruimte is. Ja, tenzij er al een dergelijke activiteit is. Ja, maar met een termijn zodat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat.

Stelling 6:

Voor de bewoners in de wijk die lastig te bereiken zijn moet ik een bijeenkomst organiseren. Ik nodig ze uit door een Tupperware party te organiseren. Dat helpt. Daarna ga ik vaker zo’n party organiseren in het wijkcentrum. Dat mag dan immers.

Vanuit wijkbewoners kunnen wij dit volgen, maar staat op gespannen voet met de regels. Echter als je nieuwe doelgroepen kan betrekken gaat dat voor. Er is dus wel een grijs gebied mogelijk.

Samengevat, “ja tenzij”

De betekenis van de wijkcentra zit hem in binden, verbinden en ontmoeten. Hier is iedereen het over eens. De invulling daarvan is echter verschillend. Het interview met (Jacqueline Veltmeijer, (Zevensprong), Matthieu van der Maarel (bureauhoofd WJA gemeente), Miesjel Spruit (SWON/NIM), Gisela van Woezik (beheerder) gaf meer inzicht in dilemma’s die ons bezig houden. Gaat traditie boven nieuwe initiatieven? Wie heeft er meer recht om bijeen te komen in een wijkcentrum. Sommige mensen zijn boos omdat de grote organisaties veel plek innemen in een wijkcentrum. Zo zijn er geen ruimtes beschikbaar voor vergaderingen van bewonersinitiatieven. Aan de andere kant zijn er ook voorbeelden waarbij de grote organisaties juist het voortouw nemen. Moet hier een prioritering aan gegeven gaan worden? En moet dit voor elk wijkcentrum hetzelfde zijn? Er zijn een paar zaken duidelijk. Er zijn regels en er is niet onbeperkt ruimte. Die aspecten mogen ons echter niet beperken in het zoeken naar mogelijkheden, we moeten dus meer met elkaar in overleg vanuit de blik van “het kan, tenzij..”.

We hebben ook wettelijke regels waar wij rekening mee moeten houden. Maar dit betekent niet dat niets meer kan. In wijkcentra is er bijna per definitie sprake van een grijs gebied. We moeten daarom als gemeente, huurders en gebruikers van wijkcentra meer in gesprek met elkaar, om samen duidelijkheid en begrip te kweken over wat mag, wat een uitzondering is (en waarom) en wat niet mag. Het partnerschap moet ervoor zorgen dat we samen zoeken naar de mogelijkheden binnen deze kaders. Met deze conferentie hebben we daar een eerste, belangrijke, stap in gezet.

Vervolg

Nijmegen is er trots op dat de stad (bovengemiddeld) veel wijkaccommodaties heeft; het is interessant dat er toch sprake is van ruimtegebrek. Mogelijk kan er meer ruimte voor bewoners vrijgemaakt worden op de momenten dat de grote huurders (instellingen) niet in hun ruimte aanwezig zijn. We willen weer naar een partnerschap, samen de dingen doen. Samen in het wijkcentrum, met beheerders en gebruikers, kijken hoe we het voor elkaar kunnen krijgen. Bijvoorbeeld Duuk & Diner en de Winterfair. Het vervolg op deze conferentie zal vorm krijgen in de gebruikers overleggen. Daar moeten zaken kunnen worden gedaan vanuit het principe “ja-tenzij”. Daarnaast zijn er voor het overleg met de reguliere huurders uit het sociaal domein de ontbijtsessies. Ook daar kunnen we de oogst van deze bijeenkomst verder uitwerken.

01 apr 2017

Verslag van de bijeenkomst op 14 maart van de klankbordgroep Knoop 38

Op dinsdag 14 maart 2017 vond er weer een klankbordgroep bijeenkomst plaats. Belangrijkste onderwerp van gesprek was de Gebiedsvisie-gebiedsprogramma. Verder bespraken we de voortgang in het proces. Als gast was aanwezig Gerard Kuiper van het adviesbureau RHDHV. Hij presenteert op 12 april de uitkomsten van het milieuonderzoek voor de Railterminal en ontsluitingsroute.

Terugkoppeling en mededelingen
Klankbordgroep 18 januari: In de vorige klankbordgroep zijn er vragen gesteld en zorgen geuit over de verkeersafwikkeling viaduct 38, gepresenteerd door Goudappel Coffeng. Die ontbraken in de nieuwsbrief van 18 januari. Dat moet volgende keer beter. Er zijn ook vragen gesteld via de mail. De afspraak is gemaakt om alle vragen met antwoorden op te nemen in een notitie die verspreid kan worden. Mochten er dan nog vragen zijn vanuit de klankbordgroep dan kunnen die alsnog gesteld worden.

Nieuwe initiatieven:
Stefan Tempelman van de gemeente Overbetuwe gaat in op een nieuw initiatief voor zonnepanelen tussen de Betuweroute en de A15. Het is nog een abstract idee in een zoekzone van bijna 100 hectare. De gemeente en de initiatiefnemer gaan nu eerst afspraken maken over proces en kosten in een intentieovereenkomst. Hierbij is al aangegeven dat de initiatiefnemer rekening moet houden met uitgangspunten uit de Gebiedsvisie Knoop 38 en dat ze aan moeten sluiten bij het gebiedsproces. De klankbordgroep vraagt prioriteit voor de realisatie van mogelijke maatregelen uit de gebiedsvisie. Als door dit nieuwe initiatief het grondgebruik of eigendom wijzigt, kan dit van invloed zijn op de mogelijkheden om die maatregelen uit te voeren. De gemeente geeft aan dat hierover afwegingen gemaakt worden in het samenhangende gebiedsproces. Tegelijkertijd staat het grondeigenaren vrij om (principe)afspraken te maken met deze initiatiefnemer.

Vinkenhof – Elsterveld.
Elst-Zuid meldt dat bij Vinkenhof – Elsterveld de gemeente de nieuwbouw van het OBC-Elst en 20 tijdelijke doorstroomwoningen wil realiseren. Dat lijkt niet te passen in het idee van de open ruimte zoals die in de gebiedsvisie is opgenomen. De gemeente geeft aan dat ze juist probeert de waarden en kwaliteiten van het gebied te versterken. Met een ontwikkeling kunnen bijvoorbeeld ook natuurvriendelijke oevers en ommetjes gemaakt worden. Kansen die ook in de gebiedsvisie staan.
Beide initiatieven (Vinkenhof – Elsterveld en Zonnepanelen) leggen een grote druk op het agrarisch gebied vind de klankbordgroep. Een kleiner aanbod van agrarische grond maakt het mogelijk lastig om de benodigde grond voor het landschapsplan te kunnen aankopen.

Gemeenteraad Overbetuwe.
Uit de klankbordgroep komt het signaal dat er door raadsleden in Overbetuwe in positieve zin gesproken wordt over het gebiedsproces Knoop 38, terwijl het inhoudelijke standpunt over het RTG vooralsnog ‘nee, tenzij’ is. Stefan Tempelman geeft aan dat de gemeenteraad in juli besluit of deze ‘nee, tenzij’ geactualiseerd wordt. Los van het gebiedsproces en de uitkomst daarvan is het aan klankbordgroep leden en haar achterban om zich voor of tegen de ontwikkelingen uit te spreken. Afgesproken wordt om de exacte data van behandeling in Gemeenteraden en Provinciale Staten inzichtelijk te maken.

Excursie 5 april.
We gaan op 5 april 2017 op excursie naar de Railterminal te Venlo (TCT). Leden van de klankbordgroep leden, Gemeenteraden en Provinciale Staten zijn daarvoor uitgenodigd. De bedoeling van de excursie is zich een beeld te vormen van hoe een Railterminal eruitziet en functioneert. De Railterminal in Venlo heeft een vergelijkbare omvang als de maximale capaciteit in Valburg (90.000 containereenheden per jaar). Om 14.00 uur vertrekken we vanuit Elst. Ontvangst is in het gemeentehuis van Venlo. Daarna hebben we een rondleiding met de bus over de Railterminal. We sluiten af bij Hotel Van de Valk met een broodje en is er gelegenheid voor vragen en ontmoeting. Om 19.30 uur zijn we weer in Elst terug. Op verzoek van de klankbordgroep vragen we na of we uit de bus mogen stappen om ook het geluid te ervaren. Elders in Venlo is men bezig met de planvorming voor een nieuwe terminal. Bewoners uit de naburige gemeente hebben daarover bezwaren geuit. De klankbordgroep wil deze bewoners ook graag spreken. Hein heeft daarover overleg gehad met de gemeente Venlo. Afgesproken is dat de gemeente vragen hierover zal beantwoorden tijdens de excursie.

Stand van zaken plan-MER
De beoordeling van de milieueffecten en andere effecten zoals sociale veiligheid, verkeersveiligheid, spoorveiligheid, benodigde oppervlakte, kosten, etc. worden 12 april gepresenteerd. Ook het geluidsonderzoek is dan klaar. Daarin wordt aandacht gegeven aan de opeenstapeling van geluid vanuit de snelweg, Betuweroute, Railterminal en andere bronnen (‘cumulatie’). De klankbordgroep kan dan zelf een oordeel vormen over de beoordeling van de effecten. Dat oordeel zal in de vorm van een advies van de klankbordgroep ingebracht worden in het besluitvormingsproces.

Stand van zaken Ontwerp-studie Stationsstraat – Reethsestraat
De ontwerp-studie Stationsstraat-Reethsestraat is gestart. De projectleider komt in de volgende klankbordgroep op 12 april, kennis maken en de aanpak toelichten. De ervaren knelpunten voor de fietsers worden meegenomen in de studie. Weliswaar gaat het onderzoek over het gebied tussen Stationsstraat en Reethsestraat, ook ten noorden en zuiden van dit gebied zullen consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Zoals b.v. waar en hoe de fietsers veilig kunnen oversteken als je kiest voor een fietsroute aan de oostkant van de weg.

Gebiedsvisie-gebiedsprogramma
Jeroen Gelinck van de provincie Gelderland geeft aan dat de Gebiedsvisie-gebiedsprogramma de basis vormt voor het vervolgproces. We maken een samenwerkingsovereenkomst om afspraken over onder meer de realisatie van projecten, de financiering, de grondverwering, planologische borging en de projectorganisatie vast te leggen. In juli neemt de provincie een besluit over de financiële reservering. Na de zomer volgt pas een besluit over de precieze variant van de locatie van de Railterminal, de gekozen ontsluitingsroute en de samenwerkingsovereenkomst. We hebben de Gebiedsvisie-gebiedsprogramma besproken in groepen aan de hand van de volgende vragen:

 • Kan je met dit gebiedsprogramma de volgende stap zetten: het uitwerken van de deelopgaven?
 • Herkent de klankbordgroep zich in de aangegeven prioritering:
  • goede verkeersinfrastructuur;
  • Realisatie robuuste groene wal en 3) overige inrichtingsopgaven?
 • Wat zijn de belangrijkste keuzes die nog gemaakt moeten worden en moeten die dan landen in een definitieve gebiedsvisie?
 • Welke rol wordt voorzien voor de klankbordgroep in het vervolgproces?
 • Wil de klankbordgroep deelopgaven mee op pakken of uitwerken of realiseren en/of beheren?
 • Wat is het advies van de klankbordgroep aan de besturen: Gemeenteraden, Provinciale Staten?

Hieronder een korte samenvatting van de bespreekpunten. Afgesproken is een volledige samenvatting te maken in de vorm van een adviesnotitie. Die vormt een onderdeel van de Gebiedsvisie-gebiedsprogramma en wordt meegenomen in het besluitvormingsproces. Drie klankbordgroep leden zullen meelezen op de notitie als kwaliteitstoets en voor de compleetheid.

Samenvatting
De klankbordgroep vindt dat het uitwerken van deelopgaven pas kan na een besluit over de komst (ja/nee), over de locatie en ontsluitingsroute van Railterminal Gelderland. Die keuzes moeten opgenomen worden in de uiteindelijke Gebiedsvisie. Belangrijk bij de uitvoering is de samenhang en integraliteit. Men vreest dat geprioriteerd wordt voor de Railterminal. Realiseer daarom eerst maatregelen voor een veilige verkeersinfrastructuur, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid en daarna pas de eventuele Railterminal. Daarvoor is het noodzakelijk om de gebiedsvisie vast te stellen en planologisch te verankeren zodat het bestuurlijk commitment krijgt waar men op terug kan vallen. Geef ook meteen vorm aan de principes en uitgangspunten voor het vervolgproces, zoals een samenwerkingsovereenkomst, de projectorganisatie en dergelijke. En maak ook een goede regeling voor eventuele planschade zijn.
In algemene zin wil de klankbordgroep betrokken blijven bij het vervolgproces en de te nemen besluiten. Via de klankbordgroep komt daarmee het netwerk en de belangen in beeld. Daarnaast wil men adviseren over de inzet van middelen en de samenhang in deelopgaven. Bij meer specifieke en concrete thema’s in deelopgaven willen klankbordgroep leden als directbetrokkene meedenken/meedoen bij de uitwerking, de realisatie of beheer. Dat kan in kleinere groepen en is afhankelijk van het betreffende thema en de ligging (bijvoorbeeld ten opzichte van een dorp).
De klankbordgroep roept de Gemeenteraden en Provinciale Staten op om de keuzes zorgvuldig te maken en daarin open en transparant te zijn. De klankbordgroep vindt dat de inspraak niet alleen voor de vorm geweest moet zijn, maar dat er ook fors rekening gehouden moet worden met de wensen van bewoners van het gebied. En voor het vervolgproces te zorgen voor een brede inspraak voor alle belanghebbenden en betrokkenen. Als advies geeft zij mee om bij de grondverwerving voor de maatregelen uit de gebiedsvisie ook in te zetten op betere verkaveling in het gebied. Let daarbij op nieuwe initiatieven (b.v. de zonnepanelen). Geef in de grondverwerving prioriteit aan de maatregelen en initiatieven uit de gebiedsvisie en niet aan nieuwe initiatieven. Als belangrijkste zorgpunten zijn genoemd de bereikbaarheid, fietsveiligheid en leefbaarheid na uitvoering van de plannen. Maak daarvoor een toekomstbestendig plan. Voor de toekomst van het gebied is het van belang een goed besluit te nemen over de nut en noodzaak van de Railterminal en de invulling van de omliggende bedrijventerreinen. Uit verkeerkundig onderzoek blijkt namelijk dat het belang van de Railterminal voor de omliggende bedrijventerreinen minder groot is dan toe nu toe verondersteld.

Agenda:
5 april 2017: Excursie naar de Railterminal Venlo;
12 april 2017: Klankbordgroep bijeenkomst over milieu en andere effecten;

Meer informatie over het gebiedsproces: Hein van Middelaar, gebiedsregisseur Knoop 38, provincie Gelderland, telefoon: 06-15499115

01 apr 2017

Welkom op de nieuwe wijkwebsite WWW.NIJMEGENNOORDONLINE.NL

Onze wijk heeft met ingang van vandaag een nieuwe website!

Deze site komt in plaats van www.benerweer.nl, maar het wijkblad BenErWeer blijft gewoon bestaan.

De nieuwe site is opgezet vanuit de behoefte aan verbinding en communicatie in de wijk op een centrale plek. Aangezien die plek er fysiek niet is, kan een digitaal kanaal daar heel goed bij helpen. Het dorpsplein, maar dan online!

Op dit moment zijn er nog beperkte functionaliteiten. Zie je graag functionaliteiten toegevoegd? Laat het ons weten of werk er aan mee. We willen de site graag verder uitbreiden, maar wel met dingen waar de wijk op zit te wachten. Ben jij graag een spin in het web en wil je met ons meewerken aan een goedwerkend communicatiemiddel voor de wijk waar veel mensen, verenigingen, ondernemers, etc plezier van zullen hebben. Dan zoeken we jou! Je kunt hier  reageren om je aan te melden of terecht voor meer info.

Heb je een nieuwsbericht voor de site, een leuk artikel over de wijk, of iets voor op de agenda: stuur het naar info@nijmegennoordonline.nl

Laat ook graag anderen in je buurt het bestaan van de nieuwe site weten, zodat we elkaar massaal kunnen vinden op een online plek die wellicht in de toekomst ook een fysieke basis krijgt.

Peter van Disseldorp en Odilia Kortsmit

 

01 apr 2017

“Once upon a time…”

Op zaterdag 20 mei nemen muziekvereniging Con Amore en haar opleidingsorkest Wit Lof je mee in de betoverende magische wereld van de sprookjes en filmmuziek.

Voor dit unieke samenwerkingsproject zijn beide orkesten de tijdelijk samengevoegd. Onder leiding van dirigenten Jos Jansen en Pier Borkent geven zij een fantasievol muzikaal optreden, waarin onder andere Sneeuwwitje, Repelsteeltje en Kuifje voorbij komen. En iedereen kent natuurlijk de tunes van de fakir en de waterlelies uit de Efteling!

De prachtige soundtracks van films als de Lion King, Dances with Wolves en Mission Impossible brengen je terug in de ontroerende en spannende verhalen die velen van ons (her)kennen. Onder andere voor de bekende solo uit Schindler’s List zal een violiste  het concert opluisteren.

Tijdens het concert worden 4 jubilarissen gehuldigd: de broers Coen en Jan Janssen (beide 50 jaar lid!); Luuk Mulders (25 jaar) en Petra Veldman (12,5 jaar).

Wij heten u graag van harte welkom op dit sfeervolle concert!

Na afloop is er een dansfeest in de Schakel.

Zaterdag 20 mei, De Schakel Oosterhout, 20.00 uur. Kaartjes à € 12.50 (incl. consumpties) zijn verkrijgbaar bij Accountantskantoor Janssen CS, in Dorpshuis De Schakel, via onze website www.conamore-oosterhout.nl en natuurlijk bij onze leden zelf!

01 apr 2017

Hoe Bouwen we samen aan een prettige buurt

Zo maar een paar suggesties:

Nodig je buren uit, leer ze kennen

Kijk op als je wandelt en groet de mensen

Leg een biljartje in de Klif

Ga naar het repair Cafe met je oude stofzuiger

Organiseer een straatfeest

Laat een DVD achter in de weggeefkast

Speel met een kind

 

X