Maand: maart 2017

18 mrt 2017

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Groot Oosterhout’

(Brede School en sportvoorziening Grote Boel)

De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 9 maart 2017 het bestemmingsplan Groot Oosterhout – 5 (Brede School en sportvoorziening Grote Boel) gewijzigd vastgesteld.

Het plangebied omvat de realisering van een brede school (combinatie basisschool en kinderopvang) en een sportzaal. Het plangebied is gelegen aan de noordwestzijde van het gebied De Grote Boel. Het plangebied wordt aan de zuid- en oostzijde begrensd door de watersingel langs de Hella Haassestraat en aan de westzijde door de bestaande kavels en het toekomstige woongebied langs de Griftdijk.

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt het voorzien in een onderwijs- en sportvoorziening door de toename van leerlingenaantallen als gevolg van de woningbouwontwikkeling.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

Meer informatie

17 mrt 2017

Prijsvraag Maak Gelderland Mooier is gestart!

De provincie Gelderland schrijft een prijsvraag uit voor goede ideeën om Gelderland mooier te maken. Voor deelname aan de wedstrijd kun je je aanmelden via onderstaande knop. Lees wel even de brochure.

Iedereen kan inspirerende ideeën, c.q. bouwstenen aanleveren die bijdragen aan behoud of ontwikkeling van kwaliteit van een zelf gekozen gebied. Met deze prijsvraag wil Gelderland bouwstenen voor een mooier Gelderland verzamelen. De winnaar van het beste idee voor een gebied ontvangt een prijs van € 10.000,-.  Er is ook een aanmoedigingsprijs van € 5.000,-. En de overige inzenders winnen in ieder geval aandacht. Dus doe mee! Maar lees eerst even de brochure.

Meer informatie

05 mrt 2017

Ontwerpbeheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.38 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, de ontwerpbeheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

In de Wet ruimtelijke ordening staat dat een bestemmingsplan na tien jaar geactualiseerd moet worden. De voor het gebied Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. geldende bestemmingsplannen zijn ouder dan tien jaar. Om te voldoen aan de actualiseringsplicht, is een beheersverordening voor het gebied opgesteld. Voornoemde beheersverordening is gereed voor inspraak.

Het gebied van de beheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. bestaat uit een oostelijk en een westelijk gebied.
Het oostelijke gebied beslaat (globaal) het bestaande bedrijventerrein de Rietgraaf, chaletpark ‘De Halve Weg’, Mona’s eetcafé en de percelen Stationsweg 25, 27 en 27a.
Het westelijke gebied wordt (globaal) begrensd door het bestaande industrieterrein Oosterhout in het westen, in het noorden door de A15, de spoorlijn Arnhem-Nijmegen in het oosten en in het zuiden vormen de Stationsstraat en Stationsweg de grens.

De beheersverordening verklaart het planologisch toegestane gebruik van de reeds geldende bestemmingsplannen opnieuw van toepassing. Dat wil zeggen dat de bestaande rechten en plichten zoals die zijn vastgelegd in die bestemmingsplannen in stand blijven. De beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die op grond van de geldende bestemmingsplannen ook niet waren toegestaan.

Inzage
De beheersverordening, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende drie weken (met ingang van donderdag 23 februari 2017 tot en met woensdag 15 maart 2017) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Inspraak
In de periode van donderdag 23 februari 2017 tot en met woensdag 15 maart 2017 kan eenieder een inspraakreactie over de ontwerpbeheersverordening indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 
 • Collegevoorstel en -besluit (3.100 kb)
 • Ontwerp beheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o., toelichting en regels (334 kb)
 • Verbeelding (504 kb)
05 mrt 2017

Wijkraad Platform Overleg 8 Maart

Inloop 20 uur
Start vergadering 20.15 uur

Aanwezig; Erwin Holzheim (projectleider gemeente Nijmegen), Babette Smit (politie),  Carline Westen (wijkregisseur openbare ruimte), Inge van de Hoogen (projectleider gemeente Nijmegen), Paul Reuling (opbouwwerker) en bestuur wijkraad Oosterhout.

Voorafgaand kunnen agendapunten worden aangedragen

 1. Plan Zuiderveld, iav Erwin Olzheim (projectleider bij de gemeente Nijmegen)
 1. Terugkoppeling voortgang wijkbeheerplan
 1. Ontwikkelingen “Skaeve Huse”
 1. Problematiek stadsverwarming NUON
 1. Restafval verwerking / systeem groene zakken iav dhr Hesseling (wijkbewoner)
 1. Verkeer in goede banen op parkeerplaats bij de Albert Heijn iav dhr Hesseling
 1. Datum en systematiek wijkschouw 2017
 1. Mededelingen en vragen.
 1. Einde vergadering
05 mrt 2017

Voorzieningenhart de Klif

Voorzieningenhart De Klif is een multifunctioneel centrum en het kloppend hart van Oosterhout. Hier komen de buurt- en wijkvoorzieningen samen onder één dak.

U kunt in de Klif een ruimte huren. Neem hiervoor direct contact op met het voorzieningenhart.

De Klif beschikt over:

 • een wijkcafé
 • vergaderruimtes
 • jongerencentrum
 • sportzaal
 • basisschool De Oversteek
 • kinderopvang
 • peuterspeelzaal
 • consultatiebureau
 • bibliotheek

Openingstijden:

  Ochtend Middag Avond
Maandag 7.00-12.30 uur 12.30-18.00 uur 18.00-23.30 uur
Dinsdag 7.00-12.30 uur 12.30-18.00 uur 18.00-23.30 uur
Woensdag 7.00-12.30 uur 12.30-18.00 uur 18.00-23.30 uur
Donderdag 7.00-12.30 uur 12.30-18.00 uur 18.00-23.30 uur
Vrijdag 7.00-12.30 uur 12.30-18.00 uur 18.00-23.30 uur

In het weekend op aanvraag.
Let op: het voorzieningenhart kan eerder sluiten indien er geen activiteiten zijn.

Bijzonderheden:

 • De professionele theaterzaal kan worden gebruikt voor theatervoorstellingen en andere producties, tentoonstellingen of bijeenkomsten.
 • Verzorging van catering is mogelijk voor bijeenkomsten in eigen beheer, een professionele keuken is aanwezig.
 • Detailhandelactiviteiten en het houden van privéfeestjes (uitgezonderd kinderfeestjes) zijn niet toegestaan
 • De Klif is een rookvrij voorzieningenhart.
 • Het gebouw is rolstoeltoegankelijk, de benedeningang heeft een automatische toegangsdeur. Ook zijn aangepaste toiletten en een lift aanwezig.
 • Voor het gebouw is een kinderspeelplek.
 • Ruime (gratis) parkeerplaats en voldoende fietsenklemmen voor het gebouw aanwezig.
 • De Klif heeft een dependance aan de Griftdijk 91-93, waar groepen van de basisschool en kinderopvang zijn ondergebracht. Ook hier zijn ruimtes te huur.
05 mrt 2017

De Waaijer

Natuur -en recreatiegebied

De Waaijer wordt een groot groen en waterrijk natuur- en recreatiegebied in het hart van de Waalsprong. Het gebied gaat de natuurlijke overgang vormen van Lent naar de wijk Oosterhout. Het verbindt de Oosterhoutse Waarden met het open landschap van Ressen en Park Lingezegen. Bewoners van de Waalsprong, Nijmegen en de regiogemeenten kunnen in de toekomst recreëren in het park- en watergebied. Ook zal er ruimte zijn voor kleinschalige evenementen en culturele podia. De Waaijer wordt een gevarieerd groengebied met water, oevers, strand, bos, speelweiden en woningen.

Waterplassen

Midden in het gebied komen drie grote waterplassen, samen ongeveer 60 ha groot. De Zandseplas, de Lentseplas en de Oosterhoutseplas. Deze worden bestemd voor recreatie en natuurontwikkeling. Daarnaast zijn de plassen een belangrijk onderdeel van het watersysteem van de Waalsprong; het opslaan en natuurlijk zuiveren van het verzamelde regenwater en kwel. De plassen ontstaan na een periode van zandwinningen verondieping.

Zandwinning

De aanleg van de waterplassen wordt voorafgegaan door zandwinning. Met de verkoop van het zand kan de aanleg van De Waaijer deels worden betaald. Om het zand te kunnen verkopen, moet het worden gesorteerd. Het zand uit de plassen gaat via zandzuiger en een ondergrondse afvoerbuis naar een scheidingsinstallatie, die ten westen van de Prins Mauritssingel staat, op de locatie van de toekomstige Oosterhoutseplas. Het overgrote deel van het zand wordt via de Waal vervoerd. Daarvoor is werkweg aangelegd vanaf de scheidingsinstallatie naar de uiterwaarden en vandaar naar een tijdelijke haven aan de Waal.

Ontgraving bovengrond

Eerst wordt de bovengrond ontgraven en met vrachtwagens afgevoerd. Zandwinning Nadat het zand door een zandzuiger is opgezogen, gaat het naar de scheidingsinstallatie waar het zand in verschillende fracties (fijn tot grof) wordt gescheiden. Vervolgens wordt het zand afgevoerd naar onder andere betoncentrales en andere afnemers. De scheidingsinstallatie staat ten westen van de Prins Mauritssingel, op de locatie van de Oosterhoutseplas.

 

05 mrt 2017

Fibulastraat

FibulaIn de buurt De Elten zijn de straten vernoemd naar archeoogische vondsten, afkomstig uit een Bataafs dorpje onder deze wijk (0-250 na Chr.).

De fibula (ook: doekspeld of mantelspeld) is een tweedelig gebruiksvoorwerp, met een gaatje en een pen. De fibula was handig om mantels en andere kledingstukken (zoals de toga) op de schouder te bevestigen. Romeinse vrouwen droegen een stola boven hun tunica. Deze stola werd vastgebonden met een fibula.

 

X