Maand: februari 2018

26 feb 2018
Gemeente Nijmegen

Nieuwe regels voor kamerverhuur

Per 1 januari  2018 gelden nieuwe regels voor kamerverhuur en pakt de gemeente overlast en illegale kamerverhuur actief aan.  

Bent u woningeigenaar en wilt u 3 of meer kamers (aan 3 of meer personen) verhuren? Dan heeft u vanaf 1 januari een vergunning nodig. Ook als dat eerder niet hoefde.
Bovendien zijn de voorwaarden om een vergunning te krijgen strenger geworden. In woningen met een WOZ-waarde tot en met € 180.000,- mag u geen kamers meer verhuren. Dit is om de schaarse voorraad goedkope, zelfstandige woningen te beschermen.

Overgangsregeling voor verhuurders zonder vergunning 
Verhuurt u kamers zónder vergunning? Dan geldt een overgangsregeling tot 1 juli 2018. U kunt dan onder lichtere voorwaarden alsnog een vergunning krijgen. Dat kan als u kunt aantonen dat u onder de oude regels geen vergunning hoefde te hebben. Moest u die wel hebben dan was het illegaal kamerverhuurbedrijf. U kunt dan alsnog een vergunning aanvragen, waarbij de nieuwe regels onverkort gelden.

Verhuur met geldige vergunning
Voor bestaande situaties, waarin u kamers verhuurt met een geldige zogenaamde omzettingsvergunning (op basis van de oude regelgeving) verandert er niets. Deze vergunningen blijven geldig. De regels worden bij nieuwe aanvragen dus strenger. En de gemeente gaat illegale kamerverhuur en overlast door kamerverhuur actief aanpakken.

Met de nieuwe beleidsregels reageert de gemeente op toenemende klachten over door kamerverhuur veroorzaakte overlast en de sterke groei van het aantal kamerverhuurpanden. Voor goede kamerverhuur blijft plaats in de studentenstad die Nijmegen is.

Wilt u meer weten over de nieuwe regels en/of nagaan of u een vergunning nodig heeft? Kijk dan op nijmegen.nl en zoek op ‘kamerverhuur’.

Stroomschema Nieuw kamerverhuurbeleid

26 feb 2018

Nijmegen Hartveilig

In ons land worden elke week ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis plotseling getroffen door hartfalen. Nijmegen blijft daar niet van verschoond! In stadsdeel Dukenburg is door een groep vrijwilligers vijf jaar geleden een ‘Keten van Overleven’ opgestart. Doel is binnen enkele minuten bij een slachtoffer te starten met reanimatie en zo snel mogelijk een AED apparaat bij dit slachtoffer te brengen. (AED: Automatische Externe Defibrillator) Binnen zes minuten starten met reanimatie is cruciaal om hersenbeschadiging te voorkomen, als een AED erbij komt stijgen de overlevingskans enorm.

In Dukenburg is de Stichting AED Dukenburg opgericht, die inmiddels bijna 500* vrijwilligers heeft opgeleid in reanimatie en gebruik van een AED. Daarnaast zijn er 34* AED apparaten beschikbaar voor de burgerhulpverleners in met code afgesloten kasten op goed bereikbare plekken in heel Dukenburg en Lindenholt. Dit alles is gerealiseerd zonder structurele overheidssubsidie!

*februari 2018

Waarom vrijwilligers

De aanrijtijden van de ambulances zijn altijd langer dan zes minuten. Om hersenbeschadiging te voorkomen moet er zo snel mogelijk met reanimatie gestart worden, dat kan door mensen in de directe omgeving van het slachtoffer. Opgeleide vrijwilligers (maar ook bijvoorbeeld BHV-ers) kunnen zich aanmelden bij de Stichting Hartslag voor Nederland, HartslagNu. Zij krijgen bij een alarmmelding via ‘sms’ of een ‘app’ een oproep om naar het slachtoffer in hun directe omgeving te gaan om een reanimatie te starten. Een deel van de opgeroepenen krijgt ook de code van een AED-kast in de buurt en brengt deze AED naar het slachtoffer. De voorafgaande cursus kost de vrijwilliger maar één avond per jaar.

Levens redden.

De ‘Keten van Overleven’ heeft in Dukenburg al levens gered. Dukenburg is echter maar één van de negen stadsdelen van Nijmegen. Wanneer heel Nijmegen één ‘Keten van Overleven’ zou zijn, kunnen statistisch gezien per jaar 25+ mensenlevens gered worden! In 2017 heeft de Stichting AED Dukenburg samen met de landelijke Stichting HartslagNu, het RAV (Regionaal Ambulance Voorziening) en cardiologen van het Radboudumc, een stichting opgericht om heel Nijmegen ‘Hartveilig’ te maken, stichting ‘HartslagNijmegen’. Zelf heeft de AED Dukenburg stadsdeel Lindenholt onder haar ‘hoede’ genomen. Heel Nijmegen hebben we in vijf sectoren verdeeld. We zijn bewust afgestapt van wijken en stadsdelen en maken nu gebruik van fysieke grenzen zoals de Waal, het Maas-Waal kanaal en de spoorlijnen dwars door Nijmegen. Dan ontstaan Nijmegen noord (boven de Waal), west (westen van de spoorlijn Nijmegen – Den Bosch), oost (oosten van de spoorlijn Nijmegen – Venlo) en zuid (tussen de spoorlijnen)

Oproep

De stichting roept nu mensen in die andere sectoren op zich te melden om met hulp van de stichting HartslagNijmegen ook in deze sectoren een stichting op te richten. De stichting HartslagNijmegen zal de nieuwe stichtingen ondersteunen en de contacten met gemeente Nijmegen, de Hartstichting en HartslagNu enz. verzorgen. Heel Nijmegen zal dan uiteindelijk onder één protocol kunnen werken waarbij de sectoren elkaar onderling ondersteunen. Met onder andere: AED apparaten plaatsen, vrijwilligers opleiden, scholen bezoeken voor instructie en sponsorwerving.

Voor geïnteresseerden staat ons mailadres open: hartslagnijmegen@outlook.com  

Ook bestaat de mogelijkheid dat wij op een bewonersavond van wijkraad, bewonersplatform, geïnteresseerde groep enzovoort, uitleg komen geven. Ook hiervoor hetzelfde mailadres.

Peter Saras, Stichting AED Dukenburg en Stichting HartslagNijmegen

– Veel informatie is te vinden op de website www.aeddukenburg.nl

Beide stichtingen zijn ANBI goedgekeurd.

22 feb 2018

Stand van zaken Dorpensingel

De motie “Nijmegen en Lingewaard komen er samen uit” werd op 15 november 2017 aangenomen in Nijmegen. Daarin riep de gemeenteraad het college op om voor het einde van 2017 te komen tot een voorstel voor de Dorpensingel, samen met de gemeente Lingewaard. Dat kostte meer tijd, maar inmiddels hebben beide gemeenten op 20 februari 2018 een nieuw voorstel voor het aanleggen van een Dorpensingel ingediend bij de provincie, inclusief een aanvraag voor cofinanciering. 

Opnieuw in gesprek met provincie

De colleges van Nijmegen en Lingewaard zijn opnieuw in gesprek gegaan met de provincie over de motie “Nijmegen en Lingewaard komen er samen uit” over de Dorpensingel. De meerwaarde van de Dorpensingel kan vooral gevonden worden in de ontwikkeling van het hele gebied. De provincie gaf aan nogmaals mee te willen denken over de aanpak van de motie en de financiering daarvan. Zij zeggen niets toe, maar staan er dus ook niet negatief tegenover. De provincie verwacht een extra financiële bijdrage van de twee gemeenten ten opzichte van wat de gemeenten tot nu toe aan geld hebben vrijgemaakt.

Kostenberekening Dorpensingel volgens motie november 2017

De colleges hebben de kosten van een 50km-variant globaal laten berekenen. Conclusie hiervan is dat de investeringskosten van de Dorpensingel in deze variant ongeveer € 1 mln. lager zijn dan van een 80km-variant. Op basis hiervan en van eerdere verkenningen blijkt dat de kosten van alle maatregelen (aanleg Dorpensingel en maatregelen op de Vossenpelsseroute, Vossenhol en Ressensestraat) minimaal € 11,4 mln. bedragen. Conclusie is dat er minstens nog € 4,9 mln. nodig is om alle maatregelen te treffen, bovenop de bedragen die beide gemeenten al gereserveerd hadden.

Voorgestelde kostenverdeling

De bestuurders van Nijmegen en Lingewaard zijn vervolgens met elkaar in gesprek gegaan over de kostenverdeling. Op basis van dit overleg en op basis van de voorwaarden die de provincie stelt, wordt de volgende kostenverdeling voorgesteld: Nijmegen doet een extra bijdrage van € 1,4 mln, en betaalt in totaal € 6,4 mln. Lingewaard betaalt € 0,7 mln. meer en doet een totale bijdrage van € 2,2 mln. De provincie wordt gevraagd om een bijdrage van € 2,8 mln. Op 20 februari 2018 dienden de colleges Nijmegen en Lingewaard de aanvraag voor cofinanciering in.
N.B. Eventuele kosten voor de oversteek van het Rijn Waalpad met de Dorpensingel zijn niet in deze begroting meegenomen, omdat er door de gemeente Nijmegen en provincie een apart onderzoek gedaan moet worden welke aanpassingen nodig zijn.

Gebiedsvisie Dorpensingel

Om de noodzaak van de aanleg van de Dorpensingel voor het hele gebied aan te tonen bij de provincie, hebben de gemeenten Lingewaard en Nijmegen de afgelopen maanden samen aan een gebiedsvisie gewerkt. De gebiedsvisie is een onderlegger van de aanvraag voor een bijdrage voor de Dorpensingel. De visie beschrijft de identiteit van het gebied tussen de Waal en de A15. Daarin staat ook de meerwaarde van de Dorpensingel voor het versterken van de landelijke identiteit.

Hoe gaat het nu verder?

De provincie heeft aangegeven dat Gedeputeerde Staten eind februari/begin maart een terugkoppeling doen aan Provinciale Staten over het voorstel Dorpensingel. Vanaf volgende week bespreken de gemeenten met de provincie de conceptversie van de gebiedsvisie, zodat deze definitief gemaakt kan worden. De provincie besluit uiterlijk juni/juli van 2018 of zij bijdragen aan de Dorpensingel en zo ja, hoeveel. De gemeenten Nijmegen en Lingewaard houden hun raad en bewoners op de hoogte van het besluit en vervolgstappen.

Het collegebesluit en de brief aan de raad zijn (binnenkort) te zien op https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/burgemeester-en-wethouders/besluitenlijsten-college/

22 feb 2018

Agenda Wijkraad Platform Overleg (WPO) 7 maart 2018

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Oversteek Oude Groenestraat – wijziging voorrang en besluitvorming (gemeente)*
 4. Terugkoppeling andere overleggen van wijkraadsleden, waaronder de bijeenkomst verkeerssituatie in en rond de Volsellastraat
 5. Wisseling wijkregisseur in Noord (gemeente)
 6. Wijkbudget 2018 (gemeente)
 7. Stand van zaken mijnwijkplan.nl (gemeente)
 8. Inventarisatie behoefte van diverse huurders in de Klif
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.
Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte A.14 (rechts van de ingang onder de grote trap)

 

*De vergadering begint met een toelichting over de oversteek Oude Groenestraat waarna er daarna ruimte is voor vragen maar niet voor een uitvoerige discussie, nu de besluitvorming reeds is geschied.

Agendapunten dienen uiterlijk twee weken van tevoren te worden aangeleverd via mail@wijkraad-oosterhout.nl.  

22 feb 2018

Thema-avond social media

Thema-avond Social media
voor ouders van kinderen in groep 6, 7 en 8
13 maart 2018 | 20.00 – 21.30 uur
Theaterzaal van De Klif in Oosterhout

 

 • Wat plaatst jouw kind op Youtube?
 • Weet jij waarover jouw kind vlogt?
 • Wat gebeurt er allemaal op Whatsapp?
 • En ook: wat is een goede lichaamshouding tijdens het beeldschermen?

  

Martijn Planken (GGD Gelderland-Zuid) is deskundige op het gebied van social media en jongeren. Hij is spreker deze avond. Daarnaast vertelt een oefentherapeut Caesar over het belang van een goede houding. Dit voorkomt rug- en nekklachten bij je kind. Met de tips en adviezen kun je direct thuis aan de slag!
Wil jij hier ook bij zijn? Meld je dan via jgzoosterhout@ggdgelderlanzuid.nl.
Tot ziens op 13 maart!

22 feb 2018

Inloop Stip Noord in de Klif stopt per 1 maart

De Stip is er voor informatie, advies en ontmoeting in de wijk. In elk stadsdeel is een Stip. De Stip vindt het belangrijk om dicht bij de mensen te zijn. Daarom is er gekozen voor een inloop in Lent en Oosterhout. Sinds 2016 is er iedere woensdag een spreekuur In de Klif, maar eind 2017 is besloten deze te stoppen. Er is te weinig aanloop. In de afgelopen maanden zijn slechts een aantal vragen binnengekomen.

Goed idee?

Toch wil Stip Noord graag aanwezig blijven in de wijk. Heeft u een goed idee hoe de Stip aanwezig kan zijn in de wijk, stuur je ideeën naar noord@stipnijmegen.nl of op onze facebook of kom langs. Volgende week woensdag 28 februari is het laatste spreekuur van half tien tot half twaalf in het café van de Klif.

Stip blijft bereikbaar

Bewoners uit Noord die een vraag of idee hebben kunnen elke maandag van 9.30 tot 12.30 uur en dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur terecht bij de Stip in Thermion. Voor meer informatie kijk op www.stipnijmegen.nl/noord of op facebook onder StipNijmegenNoord.

Mensen die liever bellen kunnen terecht bij de Info- en Advieslijn Stip – Sociaal Wijkteam. Die is elke werkdag bereikbaar van 9:00 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 16:00 uur. Telefoon: 088-0011300

21 feb 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Stem voor uw gemeenteraad

Op 21 maart 2018 bent u aan zet, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Nijmegenaren gaan die dag naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Wat vindt u belangrijk? Wat gaat er goed of wat ziet u graag anders?  De gemeenteraad gaat over veel zaken die ook voor ú van belang zijn. Denk hierbij aan het aantal huizen dat gebouwd wordt, het verstrekken van subsidies maar ook over de mobiliteit en de leefbaarheid in de wijken.

Bent u benieuwd welke partijen mee doen en wat hun standpunten zijn? Ga dan naar nijmegen.mijnstem.nl en vul de stemhulp in, zo krijgt u inzicht in welke partijen het beste bij u passen.

U ontvangt de stempas ongeveer drie weken voor de verkiezingen in de brievenbus. Met uw stempas kunt u in alle stembureaus in Nijmegen uw stem uitbrengen.

Meer informatie over de verkiezingen en hoe het stemmen werkt vind u via www.nijmegen.nl/verkiezingen. Volg de gemeente Nijmegen ook op Facebook om op te hoogte te blijven van het laatste nieuws over de verkiezingen.

21 feb 2018

Verslag Bijeenkomst oversteek Oude Groenestraat – 31-01-2018

Vergadering / project: Oversteek Oude Groenestraat

Vergaderstuk nummer / datum vergadering: 2 / 31 januari 2018

Probleemstelling

Op de oversteek Oude Groenestraat hebben fietsers en voetgangers die oversteken voorrang op het autoverkeer. Er komen veel bijna-aanrijdingen voor. De oversteek wordt als onveilig en onoverzichtelijk ervaren. Ongevalsstatistieken van de politie onderschrijven dit niet, er is sprake van 1 gemelde aanrijding in 2016 en 1 in 2017.

Op 2 november 2017 is de werkgroep voor het eerst bij elkaar gekomen en met onderstaande afspraken uiteen gegaan.

Terugkoppeling gemaakte afspraken 2 november 2017

 • Helaas werden we ingehaald door de actualiteit en was er vlak na deze bijeenkomst een aanrijding, die de voorpagina van de BEN er weer heeft gehaald. De hoofdredacteur heeft ook een artikeltje op Nextdoor geplaatst.
 • Vanuit OSC  zijn de kinderen aangesproken op het aanzetten van de fietsverlichting bij verlaten van het sportpark na de training.
 • De wijkregisseur heeft contact gelegd met Stip en vrijwilligerscentrale voor het werven van een coördinator en eventueel ook vrijwilligers voor het brigadieren. Aangezien de school dit zelf bij deze instanties moet aanvragen, heeft de wijkregisseur dit doorgegeven aan de school, inclusief een tekstvoorstel voor de werving.
 • De school heeft een oproep (voor coördinator en voor brigadiers) in de nieuwsbrief van de school gezet. Daarop zijn helaas geen aanmeldingen gekomen. De school heeft het onderwerp besproken in de Oudervereniging. Ook die ziet geen mogelijkheden om het brigadieren te gaan opzetten/organiseren. Er wordt nog een oproep in de BEN er weer geplaatst.
 • De wijkagent heeft een paar fietsvriendelijke acties gehouden. Deze waren zeer effectief.

Voorstel oplossingsrichting

De gemeente heeft samen met verkeerskundigen kritisch naar de huidige inrichting van de oversteek gekeken en diverse mogelijke oplossingsrichtingen de revue laten passeren. Het voorstel is nu om de fietser op deze oversteek uit de voorrang te halen. Dit voorstel wordt voorgelegd aan het college en lijkt goede kans te maken aangenomen te worden. De leden van de werkgroep vinden dit ook een goed voorstel. Door het OSC wordt nog de zorg geuit dat in dit voorstel de verantwoordelijkheid bij de fietser wordt gelegd en dat er alsnog een ongeluk kan gebeuren. Het blijft echter een kruising en net zoals bij andere kruispunten geldt dat het belangrijk is om goed uit te kijken. Door de verantwoordelijkheid bij de fietser te leggen sluit de situatie beter aan bij het verwachtingspatroon.

De inrichting van de oversteek wordt aan de nieuwe voorrangssituatie aangepast:

 • de 30km-bebording wordt wat naar voren gehaald
 • de drempels blijven liggen
 • de zebra wordt verwijderd
 • het rode asfalt wordt verwijderd
 • er worden fietshekjes geplaatst, aangepast aan de beschikbare ruimte.

Vervolgstappen

 • Wanneer het college het voorstel goedkeurt, gaan we proberen de maatregel eind maart 2018 uit te voeren. (Collegebesluit 6 februari: Besluit College)
 • Goede communicatie over de gewijzigde situatie en hoe tot het besluit gekomen is, is noodzakelijk. Tegen eind maart dient er een artikel in de BEN er Weer te worden geplaatst.
 • De gemeente zal de uitvoering en de communicatie verder oppakken.
 • Het is wenselijk om de effecten van de aanpassing van de oversteek tegen eind juni 2018 met de leden van de werkgroep te evalueren. Daarvoor wordt tegen die tijd een overleg ingepland.

Rondvraag

De vertegenwoordiger vanuit de wijkraad geeft aan dat de lamp op de brug beduidend minder licht geeft dan de lamp die ernaast staat. Is deze vuil of kapot? De wijkregisseur geeft dit door aan de kwaliteitsbeheerder openbare verlichting.

Verslag eerder overleg oversteek Oude Groenestraat

19 feb 2018

Koningsdag 2018 in Oosterhout

Op vrijdag 27 april 2018 vieren we Koningsdag! Op Koningsdag houden we ook dit jaar een kleedjesmarkt op de velden bij OSC, op Sportpark Nieuw Balveren. De poorten openen om 10h, en om 15h sluiten we de dag af. Naast een kleedjesmarkt zijn er ook weer luchtkussens voor de kids. En als de zon zich weer van haar beste kant laat zien, maken we er samen een feestelijke dag van!

Helpers gezocht!
Om al de kinderen te laten spelen en de kleedjesmarkt in goede banen te laten leiden, zoeken we buurtbewoners die een uurtje komen helpen. Een uurtje bij de kassa meedraaien? Of ranja aan de kinderen uitdelen? Meld je aan! Stuur een bericht naar koningsdagnijmegennoord@gmail.com, en geef daarbij aan op welk gebied je graag zou willen helpen.

Plek op de kleedjesmarkt
Zolder en garage opgeruimd? Tijd voor de kleedjesmarkt! Zou je graag een plek willen hebben tijdens de kleedjesmarkt in Oosterhout? Stuur dan een bericht aan: koningsdagnijmegennoord@gmail.com. Er is een beperkt aantal plekken, dus wie het eerst komt… De beste plekken op het veld zijn voor diegene die op Koningsdag als eerste op het veld zijn. De organisatie registreert je deelname; graag eerst even aanmelden via bovenstaand adres.

Tot ziens op Koningsdag!

16 feb 2018

Trainen voor de Marikenloop

Nijmegen loopt! start op 1 maart 2018 vanaf het Radboud Sportcentrum aan de Heyendaalseweg 141, trainingen hardlopen voor absolute beginners. De cursus duurt dertien weken met twee trainingen in de week op donderdagavond 20:00 uur en zondagmorgen 09:30 uur. Na het volbrengen van deze cursus kan aan de Marikenloop 5 km worden deelgenomen. Ook instromen in bestaande groepen voor deelname aan de 7,5 of 10 km van de Marikenloop is mogelijk. In verband met een deelnamelimiet is vooraf inschrijven verplicht. Meer info: www.nijmegenloopt.nl of mail naar info@nijmegenloopt.nl.

X