Maand: oktober 2020

27 okt 2020

Wijkraadvergadering 28 oktober 2020 – AGENDA

AGENDA wijkraadvergadering – 28 oktober 2020

De vergadering start om 20.15 uur ONLINE, eindigt om ca. 21:30 uur en is openbaar.

U kunt deelnemen via: https://zoom.us/j/98948552891?pwd=aXFKLzdaUmYvcHZGKzA4bGlmMW4rUT09

LET OP: als u Zoom nog niet eerder hebt gebruikt, klik dan op de link om Zoom te installeren.

Stuur een e-mail naar mail@wijkraad-oosterhout.nl voor de inlogcode als u wilt deelnemen. De link is geldig vanaf 20.00 uur.

 

 1. Welkom
 2. Korte voorstelronde (indien nodig)
 3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
 4. Verslag vorige vergadering
 5. Korte presentatie Onbezorgd Lokaal Nijmegen-Noord m.b.t. pakketbezorging in de wijk
 6. Omgevingsfonds windpark subsidieronde
 7. Ontsluiting Park Waaijenstein
 8. Status actiepunten
  1. Sociale thema’s
  2. Groene schoolplein De Klif
  3. Verkeersveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling
  4. Herontwikkeling terrein Centrale Gelderland (Engie)
  5. Knoop38
 9. Rondvraag, mededelingen
 10. Sluiting

 

Openstaande actiepunten waarover nu geen nieuws te melden is:

 • AED’s

 

Het verslag van de vorige vergadering kunt u hier inzien: https://nijmegennoordonline.nl/notulen-wijkraadvergadering-2-september-2020/

27 okt 2020

Notulen wijkraadvergadering 2 september 2020

NOTULEN WPO vergadering 2 september 2020

Aanwezig:
Wijkraadsleden: Oscar, Anja, Ben, Geurt, Imogen, Arjan,
Hans Radenborg (Redactie BEN er Weer, deels), Jeanette Stevens (gemeente Nijmegen), Roos Sebregts (gemeente Nijmegen), Marike Elmendorp (Redactie BEN er Weer), Ben van Zijl (wijkbewoner, vanaf 20.30), Paul Reuling (Bindkracht10), Ronald vd Steen (wijkbewoner)

Afwezig:
Martin

1) Welkom
Corona check uitgevoerd

2) Korte voorstelronde (indien nodig)
Roos projectondersteuner Jeanette (wijkregisseur)
Ben, woont in de Grote Boel

3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
a) BEN er weer bestaat in 2021 20 jaar
b) World Cleanup Day
c) Geluidsoverlast spelende kinderen in Grote Boel
d) Wijkmedia: Wat doen we met Woenderskamp?
e) Oversteek Griftdijk van Zegelringstraat/Dick Brunastraat
f) Kennisgeving Omgevingsfonds
g) Kern met Pit

4) Verslag vorige vergadering
De in de vorige vergadering aangehaalde situatie in Grote Boel (ter hoogte van De Brink) is geen doodlopende weg. Het betreft hier de knip in de wijk, echter is de benaming doorlopende weg onjuist omdat er wel doorgereden kan worden over andere wegen.
Het verslag is vastgesteld

5) Opknapbeurt sportpark Balveren
Upgrade uitgevoerd, pumptrack liggen zandloper, binnenkort bedrijf op grond crossbaan, betonnen BMX baan is niet veilig/goed, wordt groter, uitdagender

6) Status actiepunten:
a) Sociale thema’s
Zie rondvraag

b) Groen schoolplein
Conceptbrief Tom, volgende bijeenkomst 13 oktober a.s., gemeente denkt mee, plan aanleveren

c) Veilig verkeer
Griftdijk oversteek ter hoogte van Zegelringstraat/Dick Brunastraat
• Knip succesvol, want er zijn minder boetes. Echter zijn er dus meer wijkbewoners en bestemmingsverkeer die bij dit punt passeren
• Borden en bliksemschicht weinig effect
• Drempel is niet mogelijk volgens gemeente. Door kleigrond kans op trillingen in omliggende huizen.
• Bij aanvang van het schooljaar zijn dit jaar wel spandoeken gehangen op dit punt met tekst “Wij gaan weer naar school”
• De optie om klaarovers neer te zetten is een taak van de school, echter in het verleden bij de oversteekplaats op de Oude Groenestraat was er ook weinig animo.
• Gesprekken gaan door met gemeente
• Politieke partijen (VVD en D66 hebben ook al hun zorgen geuit over dit oversteekpunt)

Overige punten Griftdijk
• De gemeente is bezig met een toekomstvisie over de toekomstige rol van de Griftdijk
• Op korte termijn is een aansluiting tussen de wijken Oosterhout en Woenderskamp wenselijk. Nu moeten voetgangers tussen beide wijken zich verplaatsen over het toch al zwaar belaste fietspad.

Overigen verkeersveiligheid:
• Motoren over de Oude Groenestraat: vanaf de Waal tot Annabellastraat geldt in beide richtingen een weekendverbod voor motoren in de periode tussen 1 april en 1 oktober. Er is een verkeersbesluit op dit traject, echter vanaf de Waaldijk is er op dit moment geen verkeersbord die hierop wijst.? Actieve handhaving zal moeilijk zijn, maar meldingen kunnen we gedaan worden bij de politie of Meld en Herstel app. De gemeente zal het bord vanaf de Waaldijk herstellen.

d) Windturbines Engie
Nog geen nieuws te melden, binnenkort vergadering

e) Knoop38
1 september nieuw inpassingsplan, herziene versie ter inzage vanaf 10 september.

f) Afsluiting dijk -overlast motor en autoverkeer
Zie rondvraag

g) e-hubs bij de Klif
Ondernemer monitor gebruikt en doet verslag aan gemeente, Redmar van Steen is projectleider gemeente Nijmegen

h) AED’s

i) parkeerbeleid
2020-2030: Hof van Holland, lage parkeernorm, minder auto’s, mogelijk problemen in aangrenzende wijken. Vergunningsgebied. Parkeren bij Ovatonde wordt nog te weinig gebruikt.

7) Rondvraag, mededelingen
– Geluidsoverlast spelende kinderen Grote Boel: inherent aan jonge wijk. Tussen 22.00 en 07.00 strenge norm geluidsoverlast
– Overlast hangjongeren: lachgas, rondhangen tot in de nacht in park bij de Annabellastraat, luide muziek, scooters, drugshandel en gebruik, ook richting bewoners, via Instagram account wijkagent werd dit weggezet als valt wel mee (terugkomend) > Jeanette geeft contactgegevens Ronald door aan wijkagent
– De Gelderlander meldde een steekincident op de Weefgewichtstraat de exacte context hiervoor is onduidelijk.
– Wat kunnen wij als wijk doen aan de groeiende overlast in de wijk? Alternatief voor jongeren. Probleem wordt inmiddels in kaart gebracht.
– Meer fiets-/scooterverkeer in park rondom Annabellastraat. Fietsers zijn niet het probleem, echter wel de scooters. Mogelijke oplossing kan een fietssluis zijn.
– Word Clean Up Day, 19 september. Voor komend jaar meenemen. Mogelijk kunnen de Wijkhelden hier ook bij aansluiten.
– Wijkmedia Woenderskamp: hoe gaan we hier mee om. Horen gevoelsmatig meer bij onze wijk dan bij Lent. Vanuit de wijkmanager vernomen dat het gebied tussen de wijk Oosterhout en station Lent mogelijk een nieuwe wijkraad krijgt. Dit zal nog worden besproken met de wijkmanager.
– De Stip is open op afspraak. Zonder afspraak mogelijk korte wachttijd
– Voedselbank in De Klif, komt artikel in de BEN er Weer.

8) Sluiting

 

X