Tag: Griftdijk

30 mei 2018

Griftdijk wegafsluiting 4 juni – 14 juli

Op de kruising Griftdijk Noord – Terralaan wordt een rotonde aangelegd voor het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. De rotonde sluit ook een deel van het verkeer van de nieuwe wijk Grote Boel aan op de Griftdijk. Vanwege de werkzaamheden wordt de Griftdijk van maandag 4 juni tot zaterdag 14 juli ter hoogte van de Terralaan afgesloten voor verkeer en is er een omleidingsroute. Tijdens de afsluiting rijdt de bus de eerste 4 weken nog langs de werkzaamheden, daarna volgt de bus ook de omleidingsroute.  

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart met o.a. het verleggen van kabels en leidingen. De omleiding loopt van 4 juni tot (naar  verwachting) 14 juli vanaf de Graaf Alardsingel via de Margaretha van Mechelenweg, Keizer Hendrik VI-singel naar de Griftdijk en andersom.   

Fietsers en voetgangers   

Fietsers worden omgeleid via de van Boetzelaerstraat en de Volsellastraat en andersom. Voetgangers worden langs de werkzaamheden geleid.   

Bus   

Tijdens de afsluiting kan de bus de eerste vier weken nog langs de werkzaamheden. Van maandag 2 juli tot zaterdag 14 juli gaat de bus gebruikmaken van dezelfde omleiding als de rest van het verkeer. Busmaatschappij Breng zal de reizigers hierover informeren op de haltes en op hun website.   

De aanleg van de rotonde is een onderdeel van het raadsbesluit uit 2016 over het verkeer op de Griftdijk. Meer informatie over het besluit vindt u hier: https://nijmegennoordonline.nl/verkeersmaatregelen-griftdijk/

07 mrt 2018
Gemeente Nijmegen

Inloopbijeenkomst Rotonde Griftdijk en Kruising Terracottastraat

De gemeente Nijmegen bereidt de realisatie van de rotonde en aanpassing van de kruising Griftdijk/Terracottastraat voor. Deze aanpassingen zijn onderdeel van het pakket aan maatregelen uit de bewonersbijeenkomsten en het raadsbesluit Afronding hoofdwegenstructuur Waalsprong westflank uit 2016.

Wij nodigen u van harte uit voor een inloopavond over deze aanpassingen. De inloopavond vindt plaats op woensdag 14 maart bij voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een korte toelichting op het ontwerp en de landelijke inpassing. Ook vragen wij uw mening over de aansluiting aan bestaande voorzieningen zoals bijvoorbeeld het speelveld en het groen naast de rotonde. Na de toelichting is er gelegenheid voor het stellen van vragen over de aanpassingen.

Direct omwonenden ontvangen deze uitnodiging thuis.

Verkeersmaatregelen Griftdijk

02 nov 2017

Ontwikkeling Waaijenstein

Al een tijd lang voeren bewoners van onze wijk gesprekken met het college over de ontwikkeling van de nieuwe wijk Waaijenstein. De opzet is dat deze nieuwe wijk via de bestaande wijk Oosterhout wordt ontsloten. Helaas verlopen deze gesprekken niet naar wens van de bewoners.

Op een essentieel punt komt het college de bewoners niet tegemoet en dat betreft een andere ontsluiting dan de huidige geplande ontsluiting via de Volsellastraat. Dus via de wijk Oosterhout. Wij vinden dit een zeer onwenselijke ontsluiting.

Er zijn alternatieven mogelijk. Bewoners hebben een alternatief via de Italiëstraat aangedragen. Ook kunnen er in onze ogen alternatieven ontwikkeld worden die rechtstreeks aansluiten op de Griftdijk.

Wij pleiten niet voor het niet bouwen van woningen of voor het vertragen van de ontwikkeling. Naar onze opvatting is het goed mogelijk de ontwikkeling te starten alsmede een (planologische) procedure te starten voor een andere ontsluiting.

Wij hebben de gemeenteraad verzocht om op zo’n kortst mogelijke termijn het college op te dragen om te komen tot een andere ontsluiting van het park Waaijenstein dan de huidige geplande ontsluiting via de Volsellastraat.

Het officiële verzoek hiertoe aan de gemeenteraad is bijgesloten in dit bericht.

Brief gemeenteraad Waaijenstein

03 okt 2017

Vrachtwagenverbod Griftdijk Noord

Vanaf maandag 9 oktober wordt een deel van de Griftdijk Noord afgesloten voor vrachtwagens. Deze ‘geslotenverklaring voor vrachtwagens’ is een onderdeel van het raadsbesluit van juli 2016 waarin de realisatie van een bewonersvriendelijke knip op de Griftdijk Noord is vastgelegd. Doel van dit raadsbesluit is het verminderen van doorgaand verkeer op deze weg.  

Het vrachtwagenverbod wordt maandag 9 oktober met verkeersborden ingesteld op de Griftdijk Noord, circa 120 meter ten noorden van de aansluiting met de Italiëstraat. Dit is dezelfde locatie waar de knip komt, naar verwachting in het voorjaar van 2018. Het vrachtwagenverbod geldt voor beide richtingen.

Vrachtwagens kunnen wel alle  woningen en bedrijven bereiken, maar mogen de ‘knip’ niet passeren. Vrachtwagenchauffeurs die hun bestemming op de Griftdijk of aangrenzende wijken hebben, moeten hierdoor vooraf bepalen of zij vanuit het zuiden of vanuit het noorden de Griftdijk oprijden.

Doorgaand vrachtverkeer kan via de Prins Mauritssingel of  de Margaretha van Mechelenweg rijden.  

Het vrachtwagenverbod werd op verzoek van bewoners van de Griftdijk opgenomen in het raadsbesluit. Sinds de komst van de nieuwe brug De Oversteek ervaren zij meer overlast van geluid en trillingen van de vrachtwagens.

Meer informatie over het raadsbesluit: https://nijmegennoordonline.nl/verkeersbesluit-griftdijk-griftdijk-noord-verbod-vrachtwagens/

 

28 aug 2017

Wijkraad Overleg 13 September 2017

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Dependance CWZ/groenvoorziening
 4. Terugkoppeling inloopavond Skaeve Huse 29 augustus 
 5. Terugkoppeling andere overleggen (knoop38, wijkplan, Griftdijk, e.d.) van leden van wijkraadsleden
 6. Inventarisatie uitnodigen politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.

 

01 mei 2017

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder

In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin is voor de woningen Grote Boel 1 en Griftdijk 42 t/m 60 een nieuwe hogere waarde van 56 dB vastgelegd. Ook is aangegeven onder welke voorwaarden deze hogere waarden worden verleend.

Inzage
Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Zienswijze
Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn, kunnen in de periode van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017, een zienswijze indienen. Dit kan niet per e-mail. Een schriftelijke gemotiveerde zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. het bureau Leefomgevingskwaliteit (PK40), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de heer Wigerink, telefoonnummer 024 -329 92 97. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Definitief Hogere Waarde-besluit
De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. De schriftelijke zienswijzen en/of de verslagen van de mondeling ingediende zienswijzen worden bij het definitieve besluit ter inzage gelegd. Bij het indienen van een zienswijze kan worden aangegeven dat het niet op prijs wordt gesteld dat persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt.

 
 • Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk) (1.464 kb)
01 mei 2017

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 -2 (rotonde Griftdijk) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

De huidige T-aansluitingen van de Terralaan (busbaan) en de Grote Boel op de Griftdijk krijgen de vorm van een rotonde. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt het besluit van de gemeenteraad om als uitvloeisel van het project afronding hoofdwegenstructuur Waalsprong (west), naast andere verkeersmaatregelen, een rotonde te realiseren voor de aansluiting van auto- fiets en voetgangersverkeer vanuit de aanliggende wijk Grote Boel op de Griftdijk.

Inzage
Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP28002-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.BP28002-/NL.IMRO.0268.BP28002-ON01

Zienswijze
In de periode van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 kan eenieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl onder ‘Digitaal Loket’, ‘Zienswijze indienen’. Inloggen met DigiD of voor bedrijven met Eherkenning is hierbij verplicht.

 
 • Collegevoorstel (1.999 kb)
 • Verbeelding ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk) (129 kb)
 • Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk) (1.766 kb)
 • Ontwerpbesluit Hogere Waarde en akoestisch onderzoek (1.464 kb)
 • Verkennend onderzoek asbest Griftdijk 24 (4.769 kb)
 • Saneringsevaluatie Griftdijk 24 (9.956 kb)
 • Verkennend bodemonderzoek Waalsprong (deel 1) (13.874 kb)
 • Verkennend bodemonderzoek Waalsprong (deel 2) (13.535 kb)
12 apr 2017

Nieuwe datum wijkraad overleg 19 april

Het overleg van de wijkraad op 19 april is verplaatst naar 25 april. Dit omdat er op 19 april een inloopavond over de Skaeve Huuse wordt georganiseerd door de gemeente Nijmegen.

Het belangrijkste agendapunt voor de vergadering van de 25e is de ontwikkeling van de Griftdijk. De inloop voor de vergadering is vanaf 20:00 en de vergadering start om 20:15.

Agenda:

Ontwikkeling/Knip Griftdijk
Terugblik avond over Skaeve Huse
Wijkbeheerplan 23 mei 2017

Informatie over de inloopavond de 19e:
De gemeente nodigt omwonenden en nabijgelegen bedrijven uit voor een inloopavond op 19 april van 19.30 tot 21.00 uur in het Citadelcollege, Griftdijk Noord 9A, 6663 AA Lent. U bent van harte welkom om uw vragen te stellen of uw zorgen met ons te delen. Medewerkers van de gemeente, IrisZorg en RIBW beantwoorden aan thematafels uw vragen. Ook wethouders Frings en Velthuis zijn aanwezig. Bij aanvang is er een kort welkomstwoord van wethouder Frings. U kunt ook op een later moment binnenlopen.

 

X