Verslag Bijeenkomst oversteek Oude Groenestraat – 31-01-2018


Verslag Bijeenkomst oversteek Oude Groenestraat – 31-01-2018

Vergadering / project: Oversteek Oude Groenestraat

Vergaderstuk nummer / datum vergadering: 2 / 31 januari 2018

Probleemstelling

Op de oversteek Oude Groenestraat hebben fietsers en voetgangers die oversteken voorrang op het autoverkeer. Er komen veel bijna-aanrijdingen voor. De oversteek wordt als onveilig en onoverzichtelijk ervaren. Ongevalsstatistieken van de politie onderschrijven dit niet, er is sprake van 1 gemelde aanrijding in 2016 en 1 in 2017.

Op 2 november 2017 is de werkgroep voor het eerst bij elkaar gekomen en met onderstaande afspraken uiteen gegaan.

Terugkoppeling gemaakte afspraken 2 november 2017

 • Helaas werden we ingehaald door de actualiteit en was er vlak na deze bijeenkomst een aanrijding, die de voorpagina van de BEN er weer heeft gehaald. De hoofdredacteur heeft ook een artikeltje op Nextdoor geplaatst.
 • Vanuit OSC  zijn de kinderen aangesproken op het aanzetten van de fietsverlichting bij verlaten van het sportpark na de training.
 • De wijkregisseur heeft contact gelegd met Stip en vrijwilligerscentrale voor het werven van een co√∂rdinator en eventueel ook vrijwilligers voor het brigadieren. Aangezien de school dit zelf bij deze instanties moet aanvragen, heeft de wijkregisseur dit doorgegeven aan de school, inclusief een tekstvoorstel voor de werving.
 • De school heeft een oproep (voor co√∂rdinator en voor brigadiers) in de nieuwsbrief van de school gezet. Daarop zijn helaas geen aanmeldingen gekomen. De school heeft het onderwerp besproken in de Oudervereniging. Ook die ziet geen mogelijkheden om het brigadieren te gaan opzetten/organiseren. Er wordt nog een oproep in de BEN er weer geplaatst.
 • De wijkagent heeft een paar fietsvriendelijke acties gehouden. Deze waren zeer effectief.

Voorstel oplossingsrichting

De gemeente heeft samen met verkeerskundigen kritisch naar de huidige inrichting van de oversteek gekeken en diverse mogelijke oplossingsrichtingen de revue laten passeren. Het voorstel is nu om de fietser op deze oversteek uit de voorrang te halen. Dit voorstel wordt voorgelegd aan het college en lijkt goede kans te maken aangenomen te worden. De leden van de werkgroep vinden dit ook een goed voorstel. Door het OSC wordt nog de zorg geuit dat in dit voorstel de verantwoordelijkheid bij de fietser wordt gelegd en dat er alsnog een ongeluk kan gebeuren. Het blijft echter een kruising en net zoals bij andere kruispunten geldt dat het belangrijk is om goed uit te kijken. Door de verantwoordelijkheid bij de fietser te leggen sluit de situatie beter aan bij het verwachtingspatroon.

De inrichting van de oversteek wordt aan de nieuwe voorrangssituatie aangepast:

 • de 30km-bebording wordt wat naar voren gehaald
 • de drempels blijven liggen
 • de zebra wordt verwijderd
 • het rode asfalt wordt verwijderd
 • er worden fietshekjes geplaatst, aangepast aan de beschikbare ruimte.

Vervolgstappen

 • Wanneer het college het voorstel goedkeurt, gaan we proberen de maatregel eind maart 2018 uit te voeren. (Collegebesluit 6 februari: Besluit College)
 • Goede communicatie over de gewijzigde situatie en hoe tot het besluit gekomen is, is noodzakelijk. Tegen eind maart dient er een artikel in de BEN er Weer te worden geplaatst.
 • De gemeente zal de uitvoering en de communicatie verder oppakken.
 • Het is wenselijk om de effecten van de aanpassing van de oversteek tegen eind juni 2018 met de leden van de werkgroep te evalueren. Daarvoor wordt tegen die tijd een overleg ingepland.

Rondvraag

De vertegenwoordiger vanuit de wijkraad geeft aan dat de lamp op de brug beduidend minder licht geeft dan de lamp die ernaast staat. Is deze vuil of kapot? De wijkregisseur geeft dit door aan de kwaliteitsbeheerder openbare verlichting.

Verslag eerder overleg oversteek Oude Groenestraat

X
%d bloggers liken dit: