Tag: Grote Boel

30 mrt 2018

Opgroeien in De Grote Boel

Deze nieuwe buurt in Nijmegen-Noord verrijst in rap tempo. Maar tussen wonen en leven zit nog een grote opgave. Hoe kunnen we de kinderen tussen 0 en 12 jaar optimale kansen bieden om hier op te groeien? Welke voorzieningen zijn er allemaal in de buurt en directe omgeving? Hoe zien de kinderen en hun  ouders de buurt en wat zijn hun wensen? Zijn de verbindingen met allerlei partners stevig genoeg om gezamenlijk de buurt leuk te maken en zorg voor de kinderen te hebben? Met de komst van de nieuwbouw voor Kindcentrum De Uitdaging (nu nog in De Klif) worden deze vragen natuurlijk nog belangrijker.

Daarom is de projectgroep “ontwikkelrijke kindomgeving Grote Boel” gestart die de kansen in beeld brengt, de samenwerking stimuleert en de communicatie naar de omgeving wil verbeteren. In de projectgroep hebben de volgende partijen zitting: De Uitdaging (directeur Vanessa Bijsters), KION (Marion Rossen), De Klompjes (Bianca Klomp), Bindkracht10 (Paul Reuling en Anouck Siegenthaler) en gemeente (Ed Van Dael). Vóór de zomervakantie staat er een mooie buurtbijeenkomst gepland waarin een aantal ontwikkelingen samen komen én er veel gelegenheid is om met elkaar in gesprek te gaan. Wordt vervolgd!

Voor vragen en/of suggesties: Vanessa Bijsters, directeur van Kindcentrum De Uitdaging
vanessa.bijsters@de-uitdaging.nu Tel: 024-7503380 (aanwezig op locatie: ma, di en donderdag)

01 mei 2017

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder

In het kader van het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin is voor de woningen Grote Boel 1 en Griftdijk 42 t/m 60 een nieuwe hogere waarde van 56 dB vastgelegd. Ook is aangegeven onder welke voorwaarden deze hogere waarden worden verleend.

Inzage
Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Zienswijze
Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn, kunnen in de periode van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017, een zienswijze indienen. Dit kan niet per e-mail. Een schriftelijke gemotiveerde zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. het bureau Leefomgevingskwaliteit (PK40), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de heer Wigerink, telefoonnummer 024 -329 92 97. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Definitief Hogere Waarde-besluit
De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. De schriftelijke zienswijzen en/of de verslagen van de mondeling ingediende zienswijzen worden bij het definitieve besluit ter inzage gelegd. Bij het indienen van een zienswijze kan worden aangegeven dat het niet op prijs wordt gesteld dat persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt.

 
01 mei 2017

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 – 2 (rotonde Griftdijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woonpark Oosterhout 2013 -2 (rotonde Griftdijk) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

De huidige T-aansluitingen van de Terralaan (busbaan) en de Grote Boel op de Griftdijk krijgen de vorm van een rotonde. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt het besluit van de gemeenteraad om als uitvloeisel van het project afronding hoofdwegenstructuur Waalsprong (west), naast andere verkeersmaatregelen, een rotonde te realiseren voor de aansluiting van auto- fiets en voetgangersverkeer vanuit de aanliggende wijk Grote Boel op de Griftdijk.

Inzage
Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP28002-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.BP28002-/NL.IMRO.0268.BP28002-ON01

Zienswijze
In de periode van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 kan eenieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl onder ‘Digitaal Loket’, ‘Zienswijze indienen’. Inloggen met DigiD of voor bedrijven met Eherkenning is hierbij verplicht.

 
18 mrt 2017

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Groot Oosterhout’

(Brede School en sportvoorziening Grote Boel)

De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 9 maart 2017 het bestemmingsplan Groot Oosterhout – 5 (Brede School en sportvoorziening Grote Boel) gewijzigd vastgesteld.

Het plangebied omvat de realisering van een brede school (combinatie basisschool en kinderopvang) en een sportzaal. Het plangebied is gelegen aan de noordwestzijde van het gebied De Grote Boel. Het plangebied wordt aan de zuid- en oostzijde begrensd door de watersingel langs de Hella Haassestraat en aan de westzijde door de bestaande kavels en het toekomstige woongebied langs de Griftdijk.

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt het voorzien in een onderwijs- en sportvoorziening door de toename van leerlingenaantallen als gevolg van de woningbouwontwikkeling.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

Meer informatie

X