Categorie: Wijknieuws

01 apr 2017

Verslag van de bijeenkomst op 14 maart van de klankbordgroep Knoop 38

Op dinsdag 14 maart 2017 vond er weer een klankbordgroep bijeenkomst plaats. Belangrijkste onderwerp van gesprek was de Gebiedsvisie-gebiedsprogramma. Verder bespraken we de voortgang in het proces. Als gast was aanwezig Gerard Kuiper van het adviesbureau RHDHV. Hij presenteert op 12 april de uitkomsten van het milieuonderzoek voor de Railterminal en ontsluitingsroute.

Terugkoppeling en mededelingen
Klankbordgroep 18 januari: In de vorige klankbordgroep zijn er vragen gesteld en zorgen geuit over de verkeersafwikkeling viaduct 38, gepresenteerd door Goudappel Coffeng. Die ontbraken in de nieuwsbrief van 18 januari. Dat moet volgende keer beter. Er zijn ook vragen gesteld via de mail. De afspraak is gemaakt om alle vragen met antwoorden op te nemen in een notitie die verspreid kan worden. Mochten er dan nog vragen zijn vanuit de klankbordgroep dan kunnen die alsnog gesteld worden.

Nieuwe initiatieven:
Stefan Tempelman van de gemeente Overbetuwe gaat in op een nieuw initiatief voor zonnepanelen tussen de Betuweroute en de A15. Het is nog een abstract idee in een zoekzone van bijna 100 hectare. De gemeente en de initiatiefnemer gaan nu eerst afspraken maken over proces en kosten in een intentieovereenkomst. Hierbij is al aangegeven dat de initiatiefnemer rekening moet houden met uitgangspunten uit de Gebiedsvisie Knoop 38 en dat ze aan moeten sluiten bij het gebiedsproces. De klankbordgroep vraagt prioriteit voor de realisatie van mogelijke maatregelen uit de gebiedsvisie. Als door dit nieuwe initiatief het grondgebruik of eigendom wijzigt, kan dit van invloed zijn op de mogelijkheden om die maatregelen uit te voeren. De gemeente geeft aan dat hierover afwegingen gemaakt worden in het samenhangende gebiedsproces. Tegelijkertijd staat het grondeigenaren vrij om (principe)afspraken te maken met deze initiatiefnemer.

Vinkenhof – Elsterveld.
Elst-Zuid meldt dat bij Vinkenhof – Elsterveld de gemeente de nieuwbouw van het OBC-Elst en 20 tijdelijke doorstroomwoningen wil realiseren. Dat lijkt niet te passen in het idee van de open ruimte zoals die in de gebiedsvisie is opgenomen. De gemeente geeft aan dat ze juist probeert de waarden en kwaliteiten van het gebied te versterken. Met een ontwikkeling kunnen bijvoorbeeld ook natuurvriendelijke oevers en ommetjes gemaakt worden. Kansen die ook in de gebiedsvisie staan.
Beide initiatieven (Vinkenhof – Elsterveld en Zonnepanelen) leggen een grote druk op het agrarisch gebied vind de klankbordgroep. Een kleiner aanbod van agrarische grond maakt het mogelijk lastig om de benodigde grond voor het landschapsplan te kunnen aankopen.

Gemeenteraad Overbetuwe.
Uit de klankbordgroep komt het signaal dat er door raadsleden in Overbetuwe in positieve zin gesproken wordt over het gebiedsproces Knoop 38, terwijl het inhoudelijke standpunt over het RTG vooralsnog ‘nee, tenzij’ is. Stefan Tempelman geeft aan dat de gemeenteraad in juli besluit of deze ‘nee, tenzij’ geactualiseerd wordt. Los van het gebiedsproces en de uitkomst daarvan is het aan klankbordgroep leden en haar achterban om zich voor of tegen de ontwikkelingen uit te spreken. Afgesproken wordt om de exacte data van behandeling in Gemeenteraden en Provinciale Staten inzichtelijk te maken.

Excursie 5 april.
We gaan op 5 april 2017 op excursie naar de Railterminal te Venlo (TCT). Leden van de klankbordgroep leden, Gemeenteraden en Provinciale Staten zijn daarvoor uitgenodigd. De bedoeling van de excursie is zich een beeld te vormen van hoe een Railterminal eruitziet en functioneert. De Railterminal in Venlo heeft een vergelijkbare omvang als de maximale capaciteit in Valburg (90.000 containereenheden per jaar). Om 14.00 uur vertrekken we vanuit Elst. Ontvangst is in het gemeentehuis van Venlo. Daarna hebben we een rondleiding met de bus over de Railterminal. We sluiten af bij Hotel Van de Valk met een broodje en is er gelegenheid voor vragen en ontmoeting. Om 19.30 uur zijn we weer in Elst terug. Op verzoek van de klankbordgroep vragen we na of we uit de bus mogen stappen om ook het geluid te ervaren. Elders in Venlo is men bezig met de planvorming voor een nieuwe terminal. Bewoners uit de naburige gemeente hebben daarover bezwaren geuit. De klankbordgroep wil deze bewoners ook graag spreken. Hein heeft daarover overleg gehad met de gemeente Venlo. Afgesproken is dat de gemeente vragen hierover zal beantwoorden tijdens de excursie.

Stand van zaken plan-MER
De beoordeling van de milieueffecten en andere effecten zoals sociale veiligheid, verkeersveiligheid, spoorveiligheid, benodigde oppervlakte, kosten, etc. worden 12 april gepresenteerd. Ook het geluidsonderzoek is dan klaar. Daarin wordt aandacht gegeven aan de opeenstapeling van geluid vanuit de snelweg, Betuweroute, Railterminal en andere bronnen (‘cumulatie’). De klankbordgroep kan dan zelf een oordeel vormen over de beoordeling van de effecten. Dat oordeel zal in de vorm van een advies van de klankbordgroep ingebracht worden in het besluitvormingsproces.

Stand van zaken Ontwerp-studie Stationsstraat – Reethsestraat
De ontwerp-studie Stationsstraat-Reethsestraat is gestart. De projectleider komt in de volgende klankbordgroep op 12 april, kennis maken en de aanpak toelichten. De ervaren knelpunten voor de fietsers worden meegenomen in de studie. Weliswaar gaat het onderzoek over het gebied tussen Stationsstraat en Reethsestraat, ook ten noorden en zuiden van dit gebied zullen consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Zoals b.v. waar en hoe de fietsers veilig kunnen oversteken als je kiest voor een fietsroute aan de oostkant van de weg.

Gebiedsvisie-gebiedsprogramma
Jeroen Gelinck van de provincie Gelderland geeft aan dat de Gebiedsvisie-gebiedsprogramma de basis vormt voor het vervolgproces. We maken een samenwerkingsovereenkomst om afspraken over onder meer de realisatie van projecten, de financiering, de grondverwering, planologische borging en de projectorganisatie vast te leggen. In juli neemt de provincie een besluit over de financiële reservering. Na de zomer volgt pas een besluit over de precieze variant van de locatie van de Railterminal, de gekozen ontsluitingsroute en de samenwerkingsovereenkomst. We hebben de Gebiedsvisie-gebiedsprogramma besproken in groepen aan de hand van de volgende vragen:

 • Kan je met dit gebiedsprogramma de volgende stap zetten: het uitwerken van de deelopgaven?
 • Herkent de klankbordgroep zich in de aangegeven prioritering:
  • goede verkeersinfrastructuur;
  • Realisatie robuuste groene wal en 3) overige inrichtingsopgaven?
 • Wat zijn de belangrijkste keuzes die nog gemaakt moeten worden en moeten die dan landen in een definitieve gebiedsvisie?
 • Welke rol wordt voorzien voor de klankbordgroep in het vervolgproces?
 • Wil de klankbordgroep deelopgaven mee op pakken of uitwerken of realiseren en/of beheren?
 • Wat is het advies van de klankbordgroep aan de besturen: Gemeenteraden, Provinciale Staten?

Hieronder een korte samenvatting van de bespreekpunten. Afgesproken is een volledige samenvatting te maken in de vorm van een adviesnotitie. Die vormt een onderdeel van de Gebiedsvisie-gebiedsprogramma en wordt meegenomen in het besluitvormingsproces. Drie klankbordgroep leden zullen meelezen op de notitie als kwaliteitstoets en voor de compleetheid.

Samenvatting
De klankbordgroep vindt dat het uitwerken van deelopgaven pas kan na een besluit over de komst (ja/nee), over de locatie en ontsluitingsroute van Railterminal Gelderland. Die keuzes moeten opgenomen worden in de uiteindelijke Gebiedsvisie. Belangrijk bij de uitvoering is de samenhang en integraliteit. Men vreest dat geprioriteerd wordt voor de Railterminal. Realiseer daarom eerst maatregelen voor een veilige verkeersinfrastructuur, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid en daarna pas de eventuele Railterminal. Daarvoor is het noodzakelijk om de gebiedsvisie vast te stellen en planologisch te verankeren zodat het bestuurlijk commitment krijgt waar men op terug kan vallen. Geef ook meteen vorm aan de principes en uitgangspunten voor het vervolgproces, zoals een samenwerkingsovereenkomst, de projectorganisatie en dergelijke. En maak ook een goede regeling voor eventuele planschade zijn.
In algemene zin wil de klankbordgroep betrokken blijven bij het vervolgproces en de te nemen besluiten. Via de klankbordgroep komt daarmee het netwerk en de belangen in beeld. Daarnaast wil men adviseren over de inzet van middelen en de samenhang in deelopgaven. Bij meer specifieke en concrete thema’s in deelopgaven willen klankbordgroep leden als directbetrokkene meedenken/meedoen bij de uitwerking, de realisatie of beheer. Dat kan in kleinere groepen en is afhankelijk van het betreffende thema en de ligging (bijvoorbeeld ten opzichte van een dorp).
De klankbordgroep roept de Gemeenteraden en Provinciale Staten op om de keuzes zorgvuldig te maken en daarin open en transparant te zijn. De klankbordgroep vindt dat de inspraak niet alleen voor de vorm geweest moet zijn, maar dat er ook fors rekening gehouden moet worden met de wensen van bewoners van het gebied. En voor het vervolgproces te zorgen voor een brede inspraak voor alle belanghebbenden en betrokkenen. Als advies geeft zij mee om bij de grondverwerving voor de maatregelen uit de gebiedsvisie ook in te zetten op betere verkaveling in het gebied. Let daarbij op nieuwe initiatieven (b.v. de zonnepanelen). Geef in de grondverwerving prioriteit aan de maatregelen en initiatieven uit de gebiedsvisie en niet aan nieuwe initiatieven. Als belangrijkste zorgpunten zijn genoemd de bereikbaarheid, fietsveiligheid en leefbaarheid na uitvoering van de plannen. Maak daarvoor een toekomstbestendig plan. Voor de toekomst van het gebied is het van belang een goed besluit te nemen over de nut en noodzaak van de Railterminal en de invulling van de omliggende bedrijventerreinen. Uit verkeerkundig onderzoek blijkt namelijk dat het belang van de Railterminal voor de omliggende bedrijventerreinen minder groot is dan toe nu toe verondersteld.

Agenda:
5 april 2017: Excursie naar de Railterminal Venlo;
12 april 2017: Klankbordgroep bijeenkomst over milieu en andere effecten;

Meer informatie over het gebiedsproces: Hein van Middelaar, gebiedsregisseur Knoop 38, provincie Gelderland, telefoon: 06-15499115

01 apr 2017

Welkom op de nieuwe wijkwebsite WWW.NIJMEGENNOORDONLINE.NL

Onze wijk heeft met ingang van vandaag een nieuwe website!

Deze site komt in plaats van www.benerweer.nl, maar het wijkblad BenErWeer blijft gewoon bestaan.

De nieuwe site is opgezet vanuit de behoefte aan verbinding en communicatie in de wijk op een centrale plek. Aangezien die plek er fysiek niet is, kan een digitaal kanaal daar heel goed bij helpen. Het dorpsplein, maar dan online!

Op dit moment zijn er nog beperkte functionaliteiten. Zie je graag functionaliteiten toegevoegd? Laat het ons weten of werk er aan mee. We willen de site graag verder uitbreiden, maar wel met dingen waar de wijk op zit te wachten. Ben jij graag een spin in het web en wil je met ons meewerken aan een goedwerkend communicatiemiddel voor de wijk waar veel mensen, verenigingen, ondernemers, etc plezier van zullen hebben. Dan zoeken we jou! Je kunt hier  reageren om je aan te melden of terecht voor meer info.

Heb je een nieuwsbericht voor de site, een leuk artikel over de wijk, of iets voor op de agenda: stuur het naar info@nijmegennoordonline.nl

Laat ook graag anderen in je buurt het bestaan van de nieuwe site weten, zodat we elkaar massaal kunnen vinden op een online plek die wellicht in de toekomst ook een fysieke basis krijgt.

Peter van Disseldorp en Odilia Kortsmit

 

01 apr 2017

“Once upon a time…”

Op zaterdag 20 mei nemen muziekvereniging Con Amore en haar opleidingsorkest Wit Lof je mee in de betoverende magische wereld van de sprookjes en filmmuziek.

Voor dit unieke samenwerkingsproject zijn beide orkesten de tijdelijk samengevoegd. Onder leiding van dirigenten Jos Jansen en Pier Borkent geven zij een fantasievol muzikaal optreden, waarin onder andere Sneeuwwitje, Repelsteeltje en Kuifje voorbij komen. En iedereen kent natuurlijk de tunes van de fakir en de waterlelies uit de Efteling!

De prachtige soundtracks van films als de Lion King, Dances with Wolves en Mission Impossible brengen je terug in de ontroerende en spannende verhalen die velen van ons (her)kennen. Onder andere voor de bekende solo uit Schindler’s List zal een violiste  het concert opluisteren.

Tijdens het concert worden 4 jubilarissen gehuldigd: de broers Coen en Jan Janssen (beide 50 jaar lid!); Luuk Mulders (25 jaar) en Petra Veldman (12,5 jaar).

Wij heten u graag van harte welkom op dit sfeervolle concert!

Na afloop is er een dansfeest in de Schakel.

Zaterdag 20 mei, De Schakel Oosterhout, 20.00 uur. Kaartjes à € 12.50 (incl. consumpties) zijn verkrijgbaar bij Accountantskantoor Janssen CS, in Dorpshuis De Schakel, via onze website www.conamore-oosterhout.nl en natuurlijk bij onze leden zelf!

01 apr 2017

Hoe Bouwen we samen aan een prettige buurt

Zo maar een paar suggesties:

Nodig je buren uit, leer ze kennen

Kijk op als je wandelt en groet de mensen

Leg een biljartje in de Klif

Ga naar het repair Cafe met je oude stofzuiger

Organiseer een straatfeest

Laat een DVD achter in de weggeefkast

Speel met een kind

 

18 mrt 2017

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Groot Oosterhout’

(Brede School en sportvoorziening Grote Boel)

De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 9 maart 2017 het bestemmingsplan Groot Oosterhout – 5 (Brede School en sportvoorziening Grote Boel) gewijzigd vastgesteld.

Het plangebied omvat de realisering van een brede school (combinatie basisschool en kinderopvang) en een sportzaal. Het plangebied is gelegen aan de noordwestzijde van het gebied De Grote Boel. Het plangebied wordt aan de zuid- en oostzijde begrensd door de watersingel langs de Hella Haassestraat en aan de westzijde door de bestaande kavels en het toekomstige woongebied langs de Griftdijk.

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt het voorzien in een onderwijs- en sportvoorziening door de toename van leerlingenaantallen als gevolg van de woningbouwontwikkeling.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

Meer informatie

17 mrt 2017

Prijsvraag Maak Gelderland Mooier is gestart!

De provincie Gelderland schrijft een prijsvraag uit voor goede ideeën om Gelderland mooier te maken. Voor deelname aan de wedstrijd kun je je aanmelden via onderstaande knop. Lees wel even de brochure.

Iedereen kan inspirerende ideeën, c.q. bouwstenen aanleveren die bijdragen aan behoud of ontwikkeling van kwaliteit van een zelf gekozen gebied. Met deze prijsvraag wil Gelderland bouwstenen voor een mooier Gelderland verzamelen. De winnaar van het beste idee voor een gebied ontvangt een prijs van € 10.000,-.  Er is ook een aanmoedigingsprijs van € 5.000,-. En de overige inzenders winnen in ieder geval aandacht. Dus doe mee! Maar lees eerst even de brochure.

Meer informatie

05 mrt 2017

Ontwerpbeheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.38 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, de ontwerpbeheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

In de Wet ruimtelijke ordening staat dat een bestemmingsplan na tien jaar geactualiseerd moet worden. De voor het gebied Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. geldende bestemmingsplannen zijn ouder dan tien jaar. Om te voldoen aan de actualiseringsplicht, is een beheersverordening voor het gebied opgesteld. Voornoemde beheersverordening is gereed voor inspraak.

Het gebied van de beheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. bestaat uit een oostelijk en een westelijk gebied.
Het oostelijke gebied beslaat (globaal) het bestaande bedrijventerrein de Rietgraaf, chaletpark ‘De Halve Weg’, Mona’s eetcafé en de percelen Stationsweg 25, 27 en 27a.
Het westelijke gebied wordt (globaal) begrensd door het bestaande industrieterrein Oosterhout in het westen, in het noorden door de A15, de spoorlijn Arnhem-Nijmegen in het oosten en in het zuiden vormen de Stationsstraat en Stationsweg de grens.

De beheersverordening verklaart het planologisch toegestane gebruik van de reeds geldende bestemmingsplannen opnieuw van toepassing. Dat wil zeggen dat de bestaande rechten en plichten zoals die zijn vastgelegd in die bestemmingsplannen in stand blijven. De beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die op grond van de geldende bestemmingsplannen ook niet waren toegestaan.

Inzage
De beheersverordening, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende drie weken (met ingang van donderdag 23 februari 2017 tot en met woensdag 15 maart 2017) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Inspraak
In de periode van donderdag 23 februari 2017 tot en met woensdag 15 maart 2017 kan eenieder een inspraakreactie over de ontwerpbeheersverordening indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 
 • Collegevoorstel en -besluit (3.100 kb)
 • Ontwerp beheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o., toelichting en regels (334 kb)
 • Verbeelding (504 kb)
05 mrt 2017

Wijkraad Platform Overleg 8 Maart

Inloop 20 uur
Start vergadering 20.15 uur

Aanwezig; Erwin Holzheim (projectleider gemeente Nijmegen), Babette Smit (politie),  Carline Westen (wijkregisseur openbare ruimte), Inge van de Hoogen (projectleider gemeente Nijmegen), Paul Reuling (opbouwwerker) en bestuur wijkraad Oosterhout.

Voorafgaand kunnen agendapunten worden aangedragen

 1. Plan Zuiderveld, iav Erwin Olzheim (projectleider bij de gemeente Nijmegen)
 1. Terugkoppeling voortgang wijkbeheerplan
 1. Ontwikkelingen “Skaeve Huse”
 1. Problematiek stadsverwarming NUON
 1. Restafval verwerking / systeem groene zakken iav dhr Hesseling (wijkbewoner)
 1. Verkeer in goede banen op parkeerplaats bij de Albert Heijn iav dhr Hesseling
 1. Datum en systematiek wijkschouw 2017
 1. Mededelingen en vragen.
 1. Einde vergadering
18 feb 2017

Nijmegen ziet af van verondiepen waterplassen Waalsprong

De drie waterplassen die de gemeente Nijmegen momenteel realiseert in De Waalsprong worden niet verondiept. Dit besluit werd al eerder genomen voor de Lentse Plas . Het college van B&W wil nu ook geen verondieping meer in de Oosterhoutse en de Zandse Plas. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het voorstel.

Bij de aanleg van de drie plassen wordt zand gewonnen dat door de aannemer wordt verkocht, een heel gebruikelijke afspraak bij het creëren van nieuwe watergebieden. Door het afgraven ontstaan drie diepe plassen die onderdeel uitmaken van De Waaijer, het grote groengebied in de Waalsprong. Om de natuur- en landschappelijke waarde van de plassen te vergroten, kunnen de plassen deels weer gevuld worden met grond van andere projecten. Dat heet verondiepen. Hieraan zijn strenge eisen verbonden waaraan de gemeente Nijmegen inmiddels heeft voldaan. Met de opbrengsten uit de zandwinning en het verondiepen betaalt Nijmegen voor een belangrijk deel de parkinrichting rond de plassen.

De reden om te stoppen met het verondiepen van de plassen is dat de marktomstandigheden zo veranderd zijn dat de mogelijke opbrengsten laag zijn. Het vooruitzicht is dat dit de komende jaren zo blijft. Bovendien blijven er zorgen bij bewoners over het bouwverkeer en de waterkwaliteit na verondieping. Die combinatie van factoren leidt ertoe dat de gemeente in overleg met de provincie, het waterschap en de betrokken marktpartijen afziet van het terugbrengen van grond in de plassen van De Waaijer. Alleen wanneer herinrichting van oevers een aanmerkelijke verbetering van de natuurkwaliteit kan opleveren, kunnen alsnog kleinere hoeveelheden grond daarvoor worden aangewend.

Omdat het gaat om een groot project met een doorlooptijd van 10 jaar hield de gemeente al rekening met mogelijke financiële risico’s die zouden kunnen ontstaan bij de uitvoering van dit project. Daarom was voorzien in een reservering om mogelijke tegenvallers op te opvangen.

Zo gaan de drie plassen in De Waaijer er in hoofdlijnen uitzien:

Oosterhoutse Plas
De Oosterhoutse plas wordt een ‘stedelijk’ watergebied. De plas ligt tussen de toekomstige wijken Broodkorf, Grote Boel en Woenderskamp. Rondom de plas kun je wandelen, fietsen, spelen en vissen. Om dat mogelijk te maken, komt er een stelsel van paden en bruggen direct langs de oevers. Aan de oostzijde komt een groot oppervlak groen en riet.

Zandse Plas
De Zandse Plas is een watergebied met een meer natuurlijke invulling. Deze plas vormt de overgang naar het aangrenzende landelijk gebied bij het dorp Ressen aan de noordzijde, het woongebied De Vossenpels aan de zuidzijde en park De Woerdt aan de oostzijde. De noordoever van het water bestaat uit een brede rietoever met verspreide bosschages .

Lentse plas
Aan de oostzijde van de Prins Mauritssingel bevindt zich de Lentse Plas. Deze plas is bedoeld als recreatieplas en krijgt de voorzieningen die daarbij horen. Zo komt er een recreatiestrand aan de noordzijde van de plas waar ook de bioscoop Cinemec is gevestigd. De zuidzijde van de Lentse Plas grenst aan de woonwijken Visveld en Laauwick en heeft een meer parkachtig karakter. In de Oosterhoutse en de Lentse Plas zijn nog verder uit te werken plannen voor drijvende woningen.

04 feb 2017

verslag klankbordgroep knoop 38

In april van dit jaar is er een klankbordgroep gestart met als doel samen met de aanwezigen de eerste ideeën te schetsen voor de inrichting van het gebied, globaal gelegen tussen Elst, Valburg, Slijk Ewijk en Oosterhout. Het doel is om de verschillende planontwikkelingen, zoals Danenberg, bedrijventerreinen A15, windmolens, RTG en verbreding A15 onderling samenhang te geven en in te bedden in een landschappelijk te versterken omgeving.

In de klankbordgroep zijn de volgende groepen vertegenwoordigd: Wijkraad Elst-Oost, wijkraad Elst-Zuid, Dorpsraad Valburg, Buurtvereniging Reeth, Dorpsraad Oosterhout, Dorpsraad Slijk-Ewijk,  Wijkraad Oosterhout, Dorpsbelangen Ressen, Waterschap Rivierland, LTO-Noord, Historische vereniging Marithaime, Historische vereniging Oosterhout-Slijk-Ewijk en de Ondernemersvereniging Waalsprong.

De wijkraad Oosterhout is vooral geïnteresseerd in de verkeersafwikkeling in dit gebied.

Woensdag 18 januari was er weer een bijeenkomst van de klankbordgroep.

Belangrijkste onderwerp dat deze keer aan de orde kwam is de verkeersstructuur.  

Er is een verkeersmodel gemaakt voor het verkeer rond knoop 38. Er zijn 4 varianten onderzocht hoe het vrachtverkeer vanaf de Railterminal naar de A15 en het Park15 (bedrijventerrein) moet rijden. 

In het verkeersmodel zijn aantallen auto- en vrachtwagenritten berekent van regulier verkeer en vrachtverkeer. Daarbij zijn alle inwoners in het gebied, inclusief de Waalsprong, en alle arbeidsplaatsen in de omgeving meegerekend. Het blijkt dat in elke variant er een zeer grote toename van verkeer zal zijn, vooral bij de op- en afritten naar de A15.

Er is in de berekeningen van uitgegaan dat verkeer maximaal 90 seconden voor een rood stoplicht moet wachten. Dat geldt ook voor fietsers. En er moet voldoende plaats in de wachtrij zijn voor auto’s en vrachtwagens. In twee van de vier varianten zijn er echte problemen die moeilijk oplosbaar zijn.

Er zal een speciaal viaduct gemaakt worden voor fietsers aan de Oostzijde van de Rijksweg/Griftdijk. De exacte plaats is onderdeel van de vervolgstudie.

Door Nijmegen wordt er een ontwerpstudie gemaakt van het verkeer van de Reethsestraat tot de Stationsstraa

Vervolgtraject

– Er worden nu onderzoeken gedaan ter voorbereiding van de beslissing in provincie om geld vrij te maken voor de Railterminal. Besluit in juni.

– De gebiedsagenda wordt uitgewerkt naar een projectdefinitie

– De verkeersafwikkeling afslag 38 wordt verder uitgewerkt

– De inpassing van de Betuweroute/Railterminal (RTG) wordt uitgewerkt

– De inrichting van lijnen in het landschap wordt onderzocht

X