Notulen bestuursoverleg Wijkraad Oosterhout 25-10-2017


Notulen bestuursoverleg Wijkraad Oosterhout 25-10-2017

Aanwezig:  

wijkraad: Robert, Vanessa, Gerry, Anja, Peter, Marlous

politieke partijen: Marjolein Mijling (CDA), Nick de Graaf (VVD), Erik Bender (Stadspartij DNF)

4 bewoners

 

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Terugkoppeling overige overleggen: Knoop 38 geen nieuws; werkgroep oversteekplaats Oude Groenestraat/dependance wacht nog op reactie OSC.

4 Waterschap Rivierenland: Anja meldt: het waterschap gaat inventariseren hoe zij samen met de bewoners de flora, fauna, watersystemen en recreatie in Nijmegen-Noord kunnen verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een stagiair in de persoon van Tobias van Dalen. Anja is contactpersoon en zal hem vragen zijn plan in de Benerweer en op de website te presenteren.

5 Ontsluiting Waaijenstein: namens de bewonersgroep Waaijenstein schetsen Marc Maartens en Paul Verwer de problemen die zijn gerezen mbt de geplande verkeersontsluiting bij de nieuwbouw in Waaijenstein (zie nijmegennoordonline.nl/ontsluiting-Waaijenstein). Een door de wijkraad gesteund  alternatief plan van de bewoners  vindt geen gehoor bij de wethouder. Raadslid Marc van Nijnatten (PvdA) heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het college gesteld. De politieke partijen wachten eerst het antwoord van de wethouder af (termijn van 6 weken). Zo nodig wordt er een debat aangevraagd. Voorafgaand hieraan kunnen de bewoners tijdens de burgerronde inspreken. Verzoek aan Marc Maartens om de raadsfracties alle relevante stukken toe te sturen (via secretaris wijkraad).

6 Rondvraag: verzoek vanuit de politiek aan de wijkraad om niet op woensdagen te vergaderen, omdat deze data vaak samenvallen met politieke avonden van de gemeente Nijmegen. De data voor de vergaderingen van de wijkraad zijn echter al tot en met juni 2018 al vastgesteld. Bezien zal worden of er aanpassingen zullen worden gedaan of dat vanaf september 2018 voortaan op een andere dag zal worden vergaderd.

7 Sluiting

X
%d bloggers liken dit: