Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west


Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west

Burgemeester en wethouders hebben op 7 maart 2017 het Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west voor inspraak vrijgegeven. Na de inspraakperiode zal het beeldkwaliteitplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

In aansluiting op de vastgestelde Ontwikkelingsstrategie Waalsprong (2013) is voor het plandeel Zuiderveld West een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld ter vervanging van het in 2008 opgestelde stedenbouwkundig plan. 

Deze planactualisatie omvat circa 550 woningen voor Zuiderveld-west en past binnen de kaders van het bestemmingsplan Groot Oosterhout (2009). In het verlengde van de planactualisatie is ook het voorliggende beeldkwaliteitplan opgesteld.

De basis van de planactualisatie is gelegen in een onderscheidend vermogen tussen het plan voor Zuiderveld West en dat van bijvoorbeeld Grote Boel. Dit komt het sterkst tot uiting in de concentratie van zoveel mogelijk groen in brede structuren door de wijk in combinatie met een informele groenstructuur (dus geen strenge lanen en een grote diversiteit aan bomen) en het streven naar eigentijdse architectuur. Het voorliggende beeldkwaliteitsplan geeft hier invulling aan.
In het Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west zijn de uitgangspunten van de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimte vastgelegd voor het gebied. Het beeldkwaliteitplan vormt samen met het bestemmingsplan het planologische toetsingskader voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Het beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west nodigt uit tot eigentijdse architectuur, waarbij de hoofdvorm van de woningen bestaat uit woningen met een kap. Gebruik van moderne materialen moet leiden tot een tijdloze combinatie van traditioneel en eigentijds bouwen.

Na vaststelling door de gemeenteraad vervangt het Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west, in formele zin, het gestelde in de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit. Daar waar het beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west niet in voorziet, blijft de Uitwerkingsnota van kracht.

Het Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) Waalsprong zal het “Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west” als toetsingskader gebruiken. In inhoudelijke zin is het Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west een nadere, gebiedsgerichte uitwerking van de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit, afgestemd op de specifieke ontwikkelopgaven met een daarop toegesneden detailniveau. Op het moment dat de ontwikkeling van Zuiderveld-west is afgerond, wordt het ambitieniveau teruggebracht naar ‘luw’, omdat op dat moment een structureel goede basis voorhanden is.

Het beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west is behalve toetsingskader een inspiratiedocument voor partijen (zoals ontwikkelaars, architecten en particuliere initiatiefnemers) betrokken bij de ontwikkeling. Het beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west is een hulpmiddel om de geschetste verschijning en identiteit voor een gebiedsontwikkeling zoals die in Zuiderveld-west, voor een langere periode met een groot aantal verschillende actoren vast te kunnen houden en daadwerkelijk te realiseren. Dit betekent niet dat het een compleet dichtgetimmerd document is. Het beeldkwaliteitplan biedt voor een aantal zaken ruimte voor doorontwikkeling en groeiende inzichten. Het is een gereedschapskist met hulpmiddelen voor een eindproduct.

Met ingang van 16 maart 2017 ligt het beeldkwaliteitplan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

In de periode van donderdag 16 maart 2017 tot en met woensdag 26 april 2017, kan eenieder zijn/haar inspraakreactie inzake het beeldkwaliteitplan kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau ruimtelijke planvorming PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

  • Beeldkwaliteitplan Zuiderveld-west

X
%d bloggers liken dit: