Verslag van de bijeenkomst op 14 maart van de klankbordgroep Knoop 38


Verslag van de bijeenkomst op 14 maart van de klankbordgroep Knoop 38

Op dinsdag 14 maart 2017 vond er weer een klankbordgroep bijeenkomst plaats. Belangrijkste onderwerp van gesprek was de Gebiedsvisie-gebiedsprogramma. Verder bespraken we de voortgang in het proces. Als gast was aanwezig Gerard Kuiper van het adviesbureau RHDHV. Hij presenteert op 12 april de uitkomsten van het milieuonderzoek voor de Railterminal en ontsluitingsroute.

Terugkoppeling en mededelingen
Klankbordgroep 18 januari: In de vorige klankbordgroep zijn er vragen gesteld en zorgen geuit over de verkeersafwikkeling viaduct 38, gepresenteerd door Goudappel Coffeng. Die ontbraken in de nieuwsbrief van 18 januari. Dat moet volgende keer beter. Er zijn ook vragen gesteld via de mail. De afspraak is gemaakt om alle vragen met antwoorden op te nemen in een notitie die verspreid kan worden. Mochten er dan nog vragen zijn vanuit de klankbordgroep dan kunnen die alsnog gesteld worden.

Nieuwe initiatieven:
Stefan Tempelman van de gemeente Overbetuwe gaat in op een nieuw initiatief voor zonnepanelen tussen de Betuweroute en de A15. Het is nog een abstract idee in een zoekzone van bijna 100 hectare. De gemeente en de initiatiefnemer gaan nu eerst afspraken maken over proces en kosten in een intentieovereenkomst. Hierbij is al aangegeven dat de initiatiefnemer rekening moet houden met uitgangspunten uit de Gebiedsvisie Knoop 38 en dat ze aan moeten sluiten bij het gebiedsproces. De klankbordgroep vraagt prioriteit voor de realisatie van mogelijke maatregelen uit de gebiedsvisie. Als door dit nieuwe initiatief het grondgebruik of eigendom wijzigt, kan dit van invloed zijn op de mogelijkheden om die maatregelen uit te voeren. De gemeente geeft aan dat hierover afwegingen gemaakt worden in het samenhangende gebiedsproces. Tegelijkertijd staat het grondeigenaren vrij om (principe)afspraken te maken met deze initiatiefnemer.

Vinkenhof – Elsterveld.
Elst-Zuid meldt dat bij Vinkenhof – Elsterveld de gemeente de nieuwbouw van het OBC-Elst en 20 tijdelijke doorstroomwoningen wil realiseren. Dat lijkt niet te passen in het idee van de open ruimte zoals die in de gebiedsvisie is opgenomen. De gemeente geeft aan dat ze juist probeert de waarden en kwaliteiten van het gebied te versterken. Met een ontwikkeling kunnen bijvoorbeeld ook natuurvriendelijke oevers en ommetjes gemaakt worden. Kansen die ook in de gebiedsvisie staan.
Beide initiatieven (Vinkenhof – Elsterveld en Zonnepanelen) leggen een grote druk op het agrarisch gebied vind de klankbordgroep. Een kleiner aanbod van agrarische grond maakt het mogelijk lastig om de benodigde grond voor het landschapsplan te kunnen aankopen.

Gemeenteraad Overbetuwe.
Uit de klankbordgroep komt het signaal dat er door raadsleden in Overbetuwe in positieve zin gesproken wordt over het gebiedsproces Knoop 38, terwijl het inhoudelijke standpunt over het RTG vooralsnog ‘nee, tenzij’ is. Stefan Tempelman geeft aan dat de gemeenteraad in juli besluit of deze ‘nee, tenzij’ geactualiseerd wordt. Los van het gebiedsproces en de uitkomst daarvan is het aan klankbordgroep leden en haar achterban om zich voor of tegen de ontwikkelingen uit te spreken. Afgesproken wordt om de exacte data van behandeling in Gemeenteraden en Provinciale Staten inzichtelijk te maken.

Excursie 5 april.
We gaan op 5 april 2017 op excursie naar de Railterminal te Venlo (TCT). Leden van de klankbordgroep leden, Gemeenteraden en Provinciale Staten zijn daarvoor uitgenodigd. De bedoeling van de excursie is zich een beeld te vormen van hoe een Railterminal eruitziet en functioneert. De Railterminal in Venlo heeft een vergelijkbare omvang als de maximale capaciteit in Valburg (90.000 containereenheden per jaar). Om 14.00 uur vertrekken we vanuit Elst. Ontvangst is in het gemeentehuis van Venlo. Daarna hebben we een rondleiding met de bus over de Railterminal. We sluiten af bij Hotel Van de Valk met een broodje en is er gelegenheid voor vragen en ontmoeting. Om 19.30 uur zijn we weer in Elst terug. Op verzoek van de klankbordgroep vragen we na of we uit de bus mogen stappen om ook het geluid te ervaren. Elders in Venlo is men bezig met de planvorming voor een nieuwe terminal. Bewoners uit de naburige gemeente hebben daarover bezwaren geuit. De klankbordgroep wil deze bewoners ook graag spreken. Hein heeft daarover overleg gehad met de gemeente Venlo. Afgesproken is dat de gemeente vragen hierover zal beantwoorden tijdens de excursie.

Stand van zaken plan-MER
De beoordeling van de milieueffecten en andere effecten zoals sociale veiligheid, verkeersveiligheid, spoorveiligheid, benodigde oppervlakte, kosten, etc. worden 12 april gepresenteerd. Ook het geluidsonderzoek is dan klaar. Daarin wordt aandacht gegeven aan de opeenstapeling van geluid vanuit de snelweg, Betuweroute, Railterminal en andere bronnen (‘cumulatie’). De klankbordgroep kan dan zelf een oordeel vormen over de beoordeling van de effecten. Dat oordeel zal in de vorm van een advies van de klankbordgroep ingebracht worden in het besluitvormingsproces.

Stand van zaken Ontwerp-studie Stationsstraat – Reethsestraat
De ontwerp-studie Stationsstraat-Reethsestraat is gestart. De projectleider komt in de volgende klankbordgroep op 12 april, kennis maken en de aanpak toelichten. De ervaren knelpunten voor de fietsers worden meegenomen in de studie. Weliswaar gaat het onderzoek over het gebied tussen Stationsstraat en Reethsestraat, ook ten noorden en zuiden van dit gebied zullen consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Zoals b.v. waar en hoe de fietsers veilig kunnen oversteken als je kiest voor een fietsroute aan de oostkant van de weg.

Gebiedsvisie-gebiedsprogramma
Jeroen Gelinck van de provincie Gelderland geeft aan dat de Gebiedsvisie-gebiedsprogramma de basis vormt voor het vervolgproces. We maken een samenwerkingsovereenkomst om afspraken over onder meer de realisatie van projecten, de financiering, de grondverwering, planologische borging en de projectorganisatie vast te leggen. In juli neemt de provincie een besluit over de financiële reservering. Na de zomer volgt pas een besluit over de precieze variant van de locatie van de Railterminal, de gekozen ontsluitingsroute en de samenwerkingsovereenkomst. We hebben de Gebiedsvisie-gebiedsprogramma besproken in groepen aan de hand van de volgende vragen:

  • Kan je met dit gebiedsprogramma de volgende stap zetten: het uitwerken van de deelopgaven?
  • Herkent de klankbordgroep zich in de aangegeven prioritering:
    • goede verkeersinfrastructuur;
    • Realisatie robuuste groene wal en 3) overige inrichtingsopgaven?
  • Wat zijn de belangrijkste keuzes die nog gemaakt moeten worden en moeten die dan landen in een definitieve gebiedsvisie?
  • Welke rol wordt voorzien voor de klankbordgroep in het vervolgproces?
  • Wil de klankbordgroep deelopgaven mee op pakken of uitwerken of realiseren en/of beheren?
  • Wat is het advies van de klankbordgroep aan de besturen: Gemeenteraden, Provinciale Staten?

Hieronder een korte samenvatting van de bespreekpunten. Afgesproken is een volledige samenvatting te maken in de vorm van een adviesnotitie. Die vormt een onderdeel van de Gebiedsvisie-gebiedsprogramma en wordt meegenomen in het besluitvormingsproces. Drie klankbordgroep leden zullen meelezen op de notitie als kwaliteitstoets en voor de compleetheid.

Samenvatting
De klankbordgroep vindt dat het uitwerken van deelopgaven pas kan na een besluit over de komst (ja/nee), over de locatie en ontsluitingsroute van Railterminal Gelderland. Die keuzes moeten opgenomen worden in de uiteindelijke Gebiedsvisie. Belangrijk bij de uitvoering is de samenhang en integraliteit. Men vreest dat geprioriteerd wordt voor de Railterminal. Realiseer daarom eerst maatregelen voor een veilige verkeersinfrastructuur, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid en daarna pas de eventuele Railterminal. Daarvoor is het noodzakelijk om de gebiedsvisie vast te stellen en planologisch te verankeren zodat het bestuurlijk commitment krijgt waar men op terug kan vallen. Geef ook meteen vorm aan de principes en uitgangspunten voor het vervolgproces, zoals een samenwerkingsovereenkomst, de projectorganisatie en dergelijke. En maak ook een goede regeling voor eventuele planschade zijn.
In algemene zin wil de klankbordgroep betrokken blijven bij het vervolgproces en de te nemen besluiten. Via de klankbordgroep komt daarmee het netwerk en de belangen in beeld. Daarnaast wil men adviseren over de inzet van middelen en de samenhang in deelopgaven. Bij meer specifieke en concrete thema’s in deelopgaven willen klankbordgroep leden als directbetrokkene meedenken/meedoen bij de uitwerking, de realisatie of beheer. Dat kan in kleinere groepen en is afhankelijk van het betreffende thema en de ligging (bijvoorbeeld ten opzichte van een dorp).
De klankbordgroep roept de Gemeenteraden en Provinciale Staten op om de keuzes zorgvuldig te maken en daarin open en transparant te zijn. De klankbordgroep vindt dat de inspraak niet alleen voor de vorm geweest moet zijn, maar dat er ook fors rekening gehouden moet worden met de wensen van bewoners van het gebied. En voor het vervolgproces te zorgen voor een brede inspraak voor alle belanghebbenden en betrokkenen. Als advies geeft zij mee om bij de grondverwerving voor de maatregelen uit de gebiedsvisie ook in te zetten op betere verkaveling in het gebied. Let daarbij op nieuwe initiatieven (b.v. de zonnepanelen). Geef in de grondverwerving prioriteit aan de maatregelen en initiatieven uit de gebiedsvisie en niet aan nieuwe initiatieven. Als belangrijkste zorgpunten zijn genoemd de bereikbaarheid, fietsveiligheid en leefbaarheid na uitvoering van de plannen. Maak daarvoor een toekomstbestendig plan. Voor de toekomst van het gebied is het van belang een goed besluit te nemen over de nut en noodzaak van de Railterminal en de invulling van de omliggende bedrijventerreinen. Uit verkeerkundig onderzoek blijkt namelijk dat het belang van de Railterminal voor de omliggende bedrijventerreinen minder groot is dan toe nu toe verondersteld.

Agenda:
5 april 2017: Excursie naar de Railterminal Venlo;
12 april 2017: Klankbordgroep bijeenkomst over milieu en andere effecten;

Meer informatie over het gebiedsproces: Hein van Middelaar, gebiedsregisseur Knoop 38, provincie Gelderland, telefoon: 06-15499115

X
%d bloggers liken dit: