verslag klankbordgroep knoop 38


verslag klankbordgroep knoop 38

In april van dit jaar is er een klankbordgroep gestart met als doel samen met de aanwezigen de eerste ideeën te schetsen voor de inrichting van het gebied, globaal gelegen tussen Elst, Valburg, Slijk Ewijk en Oosterhout. Het doel is om de verschillende planontwikkelingen, zoals Danenberg, bedrijventerreinen A15, windmolens, RTG en verbreding A15 onderling samenhang te geven en in te bedden in een landschappelijk te versterken omgeving.

In de klankbordgroep zijn de volgende groepen vertegenwoordigd: Wijkraad Elst-Oost, wijkraad Elst-Zuid, Dorpsraad Valburg, Buurtvereniging Reeth, Dorpsraad Oosterhout, Dorpsraad Slijk-Ewijk,  Wijkraad Oosterhout, Dorpsbelangen Ressen, Waterschap Rivierland, LTO-Noord, Historische vereniging Marithaime, Historische vereniging Oosterhout-Slijk-Ewijk en de Ondernemersvereniging Waalsprong.

De wijkraad Oosterhout is vooral geïnteresseerd in de verkeersafwikkeling in dit gebied.

Woensdag 18 januari was er weer een bijeenkomst van de klankbordgroep.

Belangrijkste onderwerp dat deze keer aan de orde kwam is de verkeersstructuur.  

Er is een verkeersmodel gemaakt voor het verkeer rond knoop 38. Er zijn 4 varianten onderzocht hoe het vrachtverkeer vanaf de Railterminal naar de A15 en het Park15 (bedrijventerrein) moet rijden. 

In het verkeersmodel zijn aantallen auto- en vrachtwagenritten berekent van regulier verkeer en vrachtverkeer. Daarbij zijn alle inwoners in het gebied, inclusief de Waalsprong, en alle arbeidsplaatsen in de omgeving meegerekend. Het blijkt dat in elke variant er een zeer grote toename van verkeer zal zijn, vooral bij de op- en afritten naar de A15.

Er is in de berekeningen van uitgegaan dat verkeer maximaal 90 seconden voor een rood stoplicht moet wachten. Dat geldt ook voor fietsers. En er moet voldoende plaats in de wachtrij zijn voor auto’s en vrachtwagens. In twee van de vier varianten zijn er echte problemen die moeilijk oplosbaar zijn.

Er zal een speciaal viaduct gemaakt worden voor fietsers aan de Oostzijde van de Rijksweg/Griftdijk. De exacte plaats is onderdeel van de vervolgstudie.

Door Nijmegen wordt er een ontwerpstudie gemaakt van het verkeer van de Reethsestraat tot de Stationsstraa

Vervolgtraject

– Er worden nu onderzoeken gedaan ter voorbereiding van de beslissing in provincie om geld vrij te maken voor de Railterminal. Besluit in juni.

– De gebiedsagenda wordt uitgewerkt naar een projectdefinitie

– De verkeersafwikkeling afslag 38 wordt verder uitgewerkt

– De inpassing van de Betuweroute/Railterminal (RTG) wordt uitgewerkt

– De inrichting van lijnen in het landschap wordt onderzocht

X