Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder ontwerpbestemmingsplan ‘Groot Oosterhout – 10 (Griftdijk 62, 2 woningen)’, Nijmegen

Gemeente Nijmegen

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder ontwerpbestemmingsplan ‘Groot Oosterhout – 10 (Griftdijk 62, 2 woningen)’, Nijmegen

n het kader van het ontwerpbestemmingsplan Groot Oosterhout – 10 (Griftdijk 62,  2 woningen) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) vastgesteld.

Hierin is voor 2 woningen een maximale geluidsbelasting door wegverkeer vastgelegd. In het ontwerpbesluit is aangegeven onder welke voorwaarden deze woningen kunnen worden gerealiseerd.

Inzage

Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 22 november 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Zienswijze

Belanghebbenden die het met het besluit niet eens zijn, kunnen in de periode van donderdag 22 november 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019,  een zienswijze indienen.

Dit kan niet per e-mail. Een schriftelijke gemotiveerde zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. het bureau Leefomgevingskwaliteit (PK40), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de heer E. van der Staaij, telefoonnummer 024 -329 94 46. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Definitief Hogere Waarde-besluit

De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. De schriftelijke zienswijzen en/of de verslagen van de mondeling ingediende zienswijzen worden bij het definitieve besluit ter inzage gelegd. Bij het indienen van een zienswijze kan worden aangegeven dat het niet op prijs wordt gesteld dat persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt.

X
%d bloggers liken dit: