Ontwerp partiële herziening Landschapszone – 6 (Kavels Park Waaijenstein)


Ontwerp partiële herziening Landschapszone – 6 (Kavels Park Waaijenstein)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, de ontwerp partiële herziening Landschapszone – 6 (Kavels Park Waaijenstein) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

De aanleiding voor de partiële herziening vormt de wens om voor bouwpercelen voor grondgebonden woningen (van 500m2 tot 1500m2) gelegen in Park Waaijenstein het bebouwingspercentage te verlagen, het aantal toegestane m2 voor bijgebouwen te verhogen en het aantal m2 voor aan- en uitbouwen en overkappingen te begrenzen. Hiervoor moet het geldende bestemmingsplan Landschapszone – 2 (Kavels Park Waaijenstein) worden aangepast.

Inzage
Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 21 september 2017 tot en met woensdag 1 november 2017) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.PH24006-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via:
http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.PH24006-/NL.IMRO.0268.PH24006-ON01 

Zienswijze
In de periode van donderdag 21 september 2017 tot en met woensdag 1 november 2017 kan eenieder conform artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.
Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl onder ‘Digitaal Loket’, ‘Zienswijze indienen’. Inloggen met DigiD of voor bedrijven met Eherkenning is hierbij verplicht. 

Onderstaand treft u alle relevante stukken aan. Het bestemmingsplan Landschapszone – 2 is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

  • Collegevoorstel en -besluit (1.478 kb)
  • Ontwerp partiële herziening Landschapszone – 6, toelichting en regels (61 kb)
  • Verbeelding (272 kb)

X
%d bloggers liken dit: