Notulen Wijkplatformoverleg (WPO) Wijkraad Oosterhout 07-03-2018


Notulen Wijkplatformoverleg (WPO) Wijkraad Oosterhout 07-03-2018

Aanwezig: 
Ed van Dael, Carline Westen, Rob van de Wetering (gemeente)
Paul Reuling (sociaal wijkteam)
Dilek Semkal (bureau accommodaties)
Bastiaan Feringa (fractie VVD)
Robert, Gerry, Anja, Peter, Vanessa, Marlous (wijkraad)
3 wijkbewoners

Afwezig met bericht van verhindering:
Babette Smit (wijkagent)

1 Opening

2 Agenda

3 Oversteek Oude Groenestraat:
Carline licht toe dat er twee bijeenkomsten zijn geweest met bewoners, OSC, school en gemeente.  Het College B & W heeft besloten dat de voorrang voor  fietsers verdwijnt en dat de oversteekplaats met verkeersremmende maatregelen beveiligd zal worden. Verwachting uitvoering eind maart. Wijkbewoner vraagt of en waar het collegebesluit gepubliceerd is. Carline vraagt na. Eind juni zal de nieuwe situatie worden geëvalueerd. Via onder meer de BEN er weer en nijmegennoordonline zullen bewoners op de nieuwe situatie worden gewezen. Ook de scholen en het OSC zullen dit actief gaan doen.

Naschrift terugkoppeling Carline:

Oversteek Oude Groenestraat. Emmy Donkers, beleidsadviseur Mobiliteit, geeft aan:

Het collegebesluit (bijlage) is op 6 februari genomen.

In het collegebesluit zijn ook de argumenten opgenomen.

Helaas is het realiseren van de maatregel eind maart niet meer haalbaar. Dit in verband met het bezwaar dat door de fietsersbond is ingediend. Volgende week wordt een reactie naar de fietsersbond gestuurd. Daarna kan het besluit worden gepubliceerd en volgt ook de mogelijkheid tot bezwaar voor gebruikers en wijkbewoners. Dit zullen we moeten afwachten voordat het uitgevoerd kan worden.

 4 Terugkoppeling overige overleggen:
Anja was aanwezig bij overleg Edwin Olzheim (gemeente) met bewoners Volsella/Aquilastraat i.v.m. de toekomstige verkeerssituatie Volsellastraat nav nieuwbouw aan de Van Boetzelaerstraat. Er komt binnenkort een vervolgoverleg.

Op 14 maart a.s. is er een inloopavond in de Klif i.v.m. de aanleg rotonde Terralaan.

Paul en Ed melden: n.a.v. de oprichting van het nieuwe Kindcentrum De Uitdaging in de Grote Boel zal  de pilot ‘leerrijke ontwikkeling voor kinderen’ gestart worden en worden onderzocht  hoe betrokkenen (school, kinderopvang, sociaal wijkteam, gemeente)  kunnen samenwerken.

5 Vertrek Carline Westen:
vanwege haar nieuwe functie binnen de gemeente Nijmegen stopt Carline als wijkregisseur in Noord. Zij wordt voorlopig waargenomen door Rob van de Wetering totdat de nieuwe wijkregisseur Jeannette Stevens per juni in functie gaat.

Robert bedankt Carline hartelijk namens de gehele Wijkraad voor haar samenwerking met de wijkraad, haar inzet voor de wijk en wenst haar veel succes in haar nieuwe functie. Als bedankje ontvangt zij een fles wijn.

6/7 Wijkbudget 2018 / mijnwijkplan.nl:
Ed meldt: voor bewonersinitiatieven is voor heel Nijmegen Noord €30.000 beschikbaar. Een deel hiervan is voor MijnWijkplan.  Deze website is onlangs geïmplementeerd. Bij STIP en in de komende BEN er weer is hierover informatie te vinden.  

8 Inventarisatie behoefte diverse bestuurders van de Klif
Dilek Semkal , manager bureau accommodaties meldt: de gebruikers van de Klif zouden graag een gezamenlijk informatiepunt willen waar alle activiteiten die  in de Klif plaats vinden, gebundeld zijn. Iedere organisatie gebruikt nu zijn eigen communicatiekanalen. Een welkomstpakket voor nieuwe bewoners met informatie zou een idee zijn.  Peter meldt dat momenteel een werkgroep onderzoekt hoe in heel Noord bewonersgroepen en organisaties zich gezamenlijk zouden kunnen presenteren.

9 Invoegen agendapunt Paul Reuling:
Paul heeft de volgende mededelingen:  wegens te weinig aanloop houdt STIP geen spreekuur meer in de Klif / i.v.m. nieuwe functie stopt  Wendel van Hees  als jongerenwerker Nijmegen Noord / In het kader van Green Capital Challenge wordt in Nijmegen Noord een project sociale duurzaamheid gestart, waarbij oude bewoners uit de wijk met het zonnetreintje voor nieuwkomers een sightseeing organiseren. 

10 Rondvraag
Op een vraag van een wijkbewoner naar de rol van de wijkraad meldt Robert: de wijkraad is er voor het algemeen belang van de wijk. Zij communiceert met de gemeente en ondersteunt bewonersinitiatieven. Agenda’s en verslagen van wijkraadbijeenkomsten zijn te vinden op nijmegennoordonline.nl.

11 Sluiting

X
%d bloggers liken dit: