Tag: WPO

14 mrt 2023

NOTULEN wijkraadvergadering WPO 18 januari 2023

Aanwezig: Ben Voorzitter Wijkraad, Martin Penningmeester Wijkraad, Marike Ben er Weer, Anja Wijkraad, Marijke buurtbewoner (ontsluiting + park), Saskia buurtbewoner (Notensteinstraat), Paul Opbouwwerker, Jeffrey Wijkregisseur, Amanda buurtbewoner (Volsellastraat), Koen buurtbewoner (Aquilastraat), Job-Joris (Volsellastraat), Henry Wijkraad

Afwezig: Oscar Secretaris Wijkraad, Imogen Wijkraad

1- Welkom

2- Korte voorstelronde (indien nodig)

3- Ingekomen stukken en vaststellen agenda

4- Verslag vorige vergadering

Vuurwerk wordt beaamd.

5- Status actiepunten

 • Status AED

Kast ophangen bij Brass heeft door persoonlijke omstandigheden van de Eigenaar wat vertraging opgelopen.

Er komt nog een overleg tussen de wijkraden van Lent en Oosterhout omdat het wijk overstijgend is. Nijmegen-Noord is één van de 5 regio’s voor Hartslag Nijmegen.

 • Ontwikkeling Griftdijk, tijdelijke verkeerslichten t.p.v. Terracottastraat
 • Ontwikkeling De Grift
 • Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat

Gemeenteraad is omgegaan en nu voorstander van ontsluiting via Volsellastraat. Stadspartij is vanwege budgettaire redenen omgegaan. Binnen half jaar zou het starten en in de tussentijd de participatie.

Amanda geeft aan dat er nog een bezwaar is gemaakt en dat dit nog loopt. Geen extra auto’s is het uitgangspunt. De Volsellastraat wordt als onveilig ervaren. De kromming maakt het onveilig.

Gemeente moet samen met alle bewoners om tafel.

Het liefst hebben ze ontsluiting via de van Boetzelaerstraat, dat is al lang tijd de ontsluiting.

VVN heeft aangeboden om mee te kijken naar verkeersstromen. VVN heeft meerdere aanbevelingen gedaan.

Vanuit de Notensteinstraat is er weinig voorkeur, zij zijn blij dat de straat is afgesloten.

De fietsers maakt het onveilig. Kijken niet uit, Oortjes in.

Bezwaar van het begin van de van Boetzelaerstraat is dat er veel fietsers tegen het verkeer in dat maakt het voor autoverkeer extra gevaarlijk, daarom zijn zij voor de ontsluiting via de Volsellastraat.

Algemeen doel is via participatie (breed) de beste oplossing van alle slechte oplossingen te krijgen 341 woningen worden ontsloten.

De Projectleider moet hiervoor mensen benaderen. Bij projecten moet van tevoren welke stap op de participatieladder wordt gebruikt, de slechtste is alleen informeren.

Participeren is meedenken maar de raad neemt het besluit.

Het College en de Ambtenaren zijn nooit van mening veranderd. De Raad is de enige die van mening is veranderd.

– De wijkraad en meerdere mensen gaan nog fietsen met de Wethouder.

  Met een verkeerskundige de knelpunten bekijken.

– Wanneer openbaar groen hinderlijk is, kan dat gemeld worden bij de wijk regisseur.   Bijvoorbeeld wanneer verkeersveiligheid in het geding is.

 • Voortgang diversen

– Park Waaijenstein: moestuin De Pompoen, participatie speelgelegenheid, beplanting en inrichting, toegang tot landgoed en dijk (korte toelichting)

– Speelplan (Floris Bouma) gaat de participatie doen voor park Waaijensteijn. Er zijn al bewoners en scholen benaderd. Eerste sessie geweest en er komt nog een informatieavond. Beheer is nu nog project gebied en nog niet overgedragen aan stadsbeheer. Na overdracht kan het beheersplan gemaakt worden.

– Moestuin de Pompoen overdracht is eind januari. Er moet nog wat beplant worden.

– Voet of fietspad richting dijk staat (nog) niet gepland.

– Fietsroutes door de wijken ipv langs de griftdijk. Dit zit in het project van de Griftdijk. Er is nog niets meer dan wat er al in de Benerweer heeft gestaan.

– Vergroening schoolplein, materialen zijn duurder geworden, er moet extra budget komen.  Gekeken wordt naar extra op het huidige plan om het groener te maken.

– Voortgang voetpad park Annabellastraat-Weefgewichtstraat en hondenlosloopgebied, een aantal bewoners heeft samen met Arie de Bie gekeken, het blijft park. Bureau Shift gaat kijken, zij zijn gespecialiseerd in gedragsverandering zodat het niet meer gezien wordt als fietsroute.

6- Rondvraag, mededelingen

– Gemeente heeft warme plekken bedacht, de Klif is daar één van, tussen 9 en 11 is er ook koffie. Leeft dit of moet een andere tijd gekozen worden. Bij de Stip (bij de Boog) kan ook gekeken worden voor hulp wanneer dit nodig is. Daar is het ook warm en gratis koffie. Komt ook in de Benerweer.

– Graag een seintje wanneer onderwerpen behandeld worden die de Volsellastraat besproken wordt, dit gaat via Anja.

– Ouders gezocht die mee willen praten over Wijkvisie Nijmegen-Noord. Participatie voor kinderen 0-12j

7- Sluiting

 

12 jan 2023

AGENDA wijkraadvergadering WPO-WijkPlatformOverleg 18 januari 2023

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling Griftdijk, tijdelijke verkeerslichten t.p.v. Terracottastraat
– Ontwikkeling De Grift
– Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat
– Voortgang diversen Park Waaienstein: moestuin De Pompoen, participatie speelgelegenheid, beplanting en inrichting, toegang tot landgoed en dijk (korte toelichting)
– Voortgang voetpad park Annabellastraat-Weefgewichtstraat en hondenlosloopgebied
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

20 nov 2022

NOTULEN wijkraadvergadering WPO 28 september 2022

Aanwezig: Mandy en Marc (buurtbewoners), Geurt en Mariken (BEN Er Weer), Odilia (Omgevingsfonds Windmolens), Paul (Bindkracht 10), Ben, Oscar, Imogen, Martin, Anja en Henry (allen Wijkraad)

1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
Aankomende vrijdag gaat de Dijk open.
Centrale Gelderland omgevingsfonds, niet omgevingsfonds windpark Nijmegen-Betuwe. Dit zijn twee verschillende omgevingsfondsen, voluit schrijven om verwarring te voorkomen.
5) Status actiepunten
• Status AED
Henry heeft contact gehad met AEDDukenburg. AEDDukenburg valt onder HartslagNijmegen, de intentie is dat er vijf stichtingen onder HartslagNijmegen gaan vallen. Nijmegen-Noord is één van de gebieden die een eigen stichting moet krijgen. AEDDukenburg heeft op dit moment een aantal AED’s in beheer in Nijmegen-Noord in beheer, dit zijn bijvoorbeeld de AED bij de Klif en bij de Albert Heijn.
Via Hartslag Nijmegen heeft Tandarts Arlo een AED met Buitenkast besteld, deze zal dan ook in beheer komen van de stichting.
• Ontwikkeling park Waaijenstein
Morgen is er ambtelijk overleg met de Wethouder, voorkeur is ontsluiting via de Volsellastraat. Er is bezwaar gemaakt vanuit bewoners Gladiusstraat, 14 Kavels, Appartementen, vrije huizen. Via de WOO is opgevraagd wat er allemaal is gedaan. Ze hebben allerlei uitwerkingen gedaan zonder overleg met de bewoners. Vanuit de Wijkraad zou het verzoek voor Co-creatie kunnen doen aan de gemeente.
• Ontwikkeling Griftdijk
Binnenkort inloopavond
Oversteek Dick Brunastraat, waarom zo gemaakt? Ruimte had een beperking, dit was het meest haalbare en veilige. Volgens ouders is het een stuk beter.
Terracottastraat oversteek is nog steeds niet optimaal.
Griftdijk zou een wijkweg moeten worden in plaats van een doorgaande weg.
Alternatief Margaretha van Mechelen straat zou een goede alternatieve weg moeten worden.
Veiligheid zou voorop moeten staan. STOP (Stappen Trappen OV Personenauto) is de volgorde van belangrijkheid. Griftdijk wordt onderdeel van snelfietsroute Nijmegen-Arnhem. Wegprofiel aanpassen is gewenst. Officieel is het nog steeds een dijk, dit zou misschien beter kunnen vervallen. Duurzaam veilig is een goed woord om te gebruiken in de communicatie. Er is een kenniscentrum CROW, gemeente heeft toegang daartoe. Er komt een startnotitie, 12 oktober is de inloopavond.
Gedragsverandering kan ook helpen om de drukte te verlagen.
Het opstelpunt op het fietspad Griftdijk-Noord voor de afslag richting de Dijkstraat is erg smal.
Vanaf het groentje staat bij de Margaretha van Mechelen het verkeerslicht altijd op rood. Dit is tegen de het STOP principe.
Een voetpaden visie is ook gewenst. (Hoofd wandel structuur)
• Ontwikkeling De Grift
Verkeersveiligheid
• Omgevingsfond Windmolens
Eens in de twee jaar is er een subsidieronde, morgen is er een informatieronde. Tot 1 November kunnen er aanvragen gedaan worden. De subsidie wordt dan in januari toegekend. Voorwaarde is dat er binnen twee jaar het besteed wordt anders vervalt deze. Verlenging aanvragen is mogelijk.
Op de website staat welke projecten er geweest zijn. Vergroening van het plein de klif heeft ook subsidie toegekend gehad.
Een commissie beslist over de toekenning, er wordt evenredig verdeeld over Reeth, Ressen, Oosterhout en Nijmegen Oosterhout.
• Vergroening plein de Klif
• Fietsroute door het park, verlengde Annabellastraat, Weefgewichtstraat. Daar komt een visie op.
6) Rondvraag, mededelingen
Oscar: Omgevingsfond Centrale Gelderland gaat binnenkort een ronde houden, nog niet precies duidelijk wanneer. A.s. Zaterdag is er burendag bij de Centrale, iedereen is daar welkom.
Odilia: Website bijhouden gebeurt door Oscar. En BEN Er Weer zet zelf de bladen erop. Arjen verzorgt de serverruimte van de Server. Facebook moet de informatie nog aangepast worden.
Mailadressen zijn nu via Gmail.
Anja: Getoeter afgelopen zaterdag. Dat was de truckrun Gendt
Paul: Bindkracht is verhuisd naar de Boog, nummer 4. Dus weg uit het Thermion gebouw.
Startbijeenkomst naar Jongeren in de Ster. Jongerenwerkers hebben korte lijntjes met politie en toezicht. Onderzoek naar de behoeftes in Hof van Holland en Woenderskamp. Van jong tot oud.
Koningsdag, er is een oproep geplaatst om mensen te krijgen voor de organisatie.
7) Sluiting

26 sep 2022

AGENDA wijkraadvergadering WPO 28 september 2022

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.16/2.17.

AGENDA
1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Status actiepunten
• Status AED
• Ontwikkeling park Waaijenstein
• Ontwikkeling Griftdijk
• Ontwikkeling De Grift
• Verkeersveiligheid
6) Rondvraag, mededelingen
7) Sluiting

27 jun 2022

NOTULEN wijkraadvergadering 11 mei 2022

Aanwezig: Martin, Ben, Anja, Henry (wijkraad), Jeffrey, (gemeente), Marike, Hans (Ben er weer), Paul (Bindkracht10), Sjaco, Koen, en nog 2 buurtbewoners (namen onbekend)

Afwezig: Oscar (Secretaris Wijkraad)

Welkom

 • De Secretaris (Oscar) is afwezig vanwege ziekte zodat de notulen worden gemaakt door Henry;
 • De aanwezigen stellen zich kort voor;
 • Notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen. Er zijn geen op-/aanmerkingen;
 • Bereikbaarheid van de Wijkraad is op dit moment slecht, de nieuwe systemen werken niet goed.

Idee: Voor Non-Profit organisaties is “Google for Business” beschikbaar.

1/2. Bedrijventerrein de Grift/Griftdijk
Bestemmingsplan ligt ter inzage, beginnend met het legaliseren van bestaande bedrijven.
Tweede deel gaat over de uitbreiding, dat volgt Augustus/September.
16 Mei is er een inloop avond. (17.15 – 21.00), info op de gemeentesite.
Er zullen meer vervoersbewegingen en ontsluitingen komen. Dit is ook niet los te zien van de railterminal en Knoop 38. Het begint bij de Provincie en daalt vervolgens neer naar de Gemeente. De Griftdijk wordt steeds drukker, meer mensen bij betrekken.
De Grifdijk is nu knip en plakwerk, een lange termijn project. Gestreefd wordt naar een totaalvisie voor drukte en inrichting. Twee omgevingsmanagers zijn er mee bezig.

3. Groene Plein
Dit is een langlopend issue. Er is een plan geweest, maar toen kwamen er meer wensen.
Met de school wordt ook gesproken, want de speeltoestellen zijn op.
Verder worden de fietsbewegingen bekeken.
De PL Diana gaat sessies plannen, Jeffrey vraagt na wanneer de presentatie avond wordt gegeven. Nieuw plan is aanwezig en de budgetten zijn bijna rond.

4. Rondleiding College
Henry doet verslag van de rondleiding van het college.
Punt waar langer bij stil is gestaan in de wijkvergadering is de aandacht voor de ouderen. (Omnibesturen). Hoe kan doorverwezen worden naar bestaande clubjes, wat is de behoefte? Verhouding is 1/3 jongere op 2/3 oudere.

5. AED
De verdeling van de AED’s binnen de wijk zijn in de fruitbuurt, kruidenbuurt en de Elten goed, op wat hoeken na. Bij de Grote Boel is het echt minimaal en in het zuiderveld is de dekking slecht.
Eerste uitbreidingen zal bij Brass en bij de Tandarts zijn.
30-31 mei is er bij OSC een AED Cursus, voorstel is om dat vaker te doen, wordt vervolgd.

6. Sociaal mededelingen
Stip gaat verhuizen per september naar het Hof van Holland bij het medisch Cluster. Stip levert brede hulp van brief invullen tot bustijden. In de BenErWeer kan beeld vorming worden gegeven wie wat doet.
Er zijn nieuwe coördinatoren bij Stip, twee nieuwe jongerenwerkers.
Paul verzorgt ook een matching van vrijwilligers, zowel vraag als aanbod.
Project “Gezond in Noord”, zie facebook pagina. Fietsen in Noord is iets wat hieruit is ontstaan.

7. Busbaan
In 2018 is een onderzoek geweest naar alle scenario’s voor ontsluitingen van de villa’s, ontsluiting via de busbaan kwam hieruit als één van de slechtste. Nu is er een motie geweest om dit opnieuw te onderzoeken. De Bewoners van de van Boetzelaerstraat hebben bezwaar gemaakt en weten de politiek goed te vinden.

8. Waaldijk
De dijk is van het Waterschap, Paul Rooswinkel is omgevingsmanager Waterschap.
Na de dijkverzwaring wordt het weer teruggebracht naar de staat van er voor. De wens is om het fiets en wandel vriendelijker te maken.
Het wegdek op de dijk is van de Provincie.
Voor de inrichting zijn er veel partijen van belang.

9. Groen in de wijk
Ontwikkelaars maken de plannen, wat opvalt is dat er weinig groen is in het hof van Holland.

10. Sluiting

23 jan 2022

NOTULEN wijkraadvergadering 12 januari 2022 (WPO)

Aanwezig: Arjen, Ben, Henry (wijkraad), Jeffrey, Juliëtte en Harold (gemeente), Marike (Ben er weer), Desiree (Politie), Juliëtte, Rene, Sjaco, Koen.

Afwezig: Oscar (Secretaris wijkraad), Imogen, Anja, Harrie.

 

 1. Welkom
 • De Secretaris (Oscar) is afwezig vanwege ziekte zodat de notulen worden gemaakt door de voorzitter met ondersteuning van Henry.
 • De aanwezigen stellen zich kort voor. De gemeente Nijmegen is aanwezig met drie personen, Jeffrey (regisseur fysiek), Juliëtte (regisseur sociaal) en Harold (regisseur veiligheid), verder is de wijkagent (Desiree) aanwezig.
 • Vaststellen notulen 27 oktober en aan de agenda wordt toegevoegd het voorstellen van de aanwezige wijkregisseurs en uitleg van de taken en verantwoordelijkheden en het actiepunt: vergroening schoolplein voor De Klif en verkeersdoorstroming wijk en andere reeds door de wijkraad afgesproken actiepunten, zodat de notulen steeds een overzicht vormen van bij de wijkraad in behandeling zijnde actiepunten met hierachter vermeld de verantwoordelijke persoon van de wijkraad.

 

 1. Wijkregisseurs (gemeente):
 • De wijkregisseurs stellen zich voor en lichten hun takengebied en verantwoordelijkheden toe. Afgesproken wordt dat het bestuur van de wijkraad tenminste twee weken voor een vergadering de onderwerpen aangeven zodat de gemeente in overleg met de wijkraad kan overwegen welke wijkregisseur(s) aanwezig zal / zullen zijn bij een vergadering. In de agenda zal onderscheid worden gemaakt tussen een of meerdere hoofdthema’s die wat langer aan de orde komen en andere actiepunten, waarbij de agenda steeds wordt bepaald aan de hand van de urgentie van de dag.
 • De voorzitter licht toe hoe hij de samenwerking tussen de stichting wijkraad Oosterhout en gemeente/politie ziet. De vergaderingen dienen ervoor dat wijkbewoners onderwerpen kunnen agenderen en bij gemeente/politie aan de orde kunnen stellen. Daarnaast benoemt de wijkraad actiepunten waarbij zij het voortouw zal nemen in de contacten met gemeente/politie, althans hierbij als gesprekspartner namens de wijkraad betrokken blijven. Deze actiepunten worden toebedeeld aan een of meer deelnemers van de wijkraad die hiervoor interesse hebben, die deze actiepunten in overleg met het bestuur van de wijkraad verder oppakken en uitwerken. Dit neemt uiteraard niet weg dat individuele wijkbewoners altijd zelf onderwerpen rechtstreeks kunnen oppakken en bespreken met de gemeente, zoals het geval was bij bijvoorbeeld de ontsluiting Park Waaijenstein en in het verleden het Sterfhuis. De stichting heeft statutair tot taak het in stand houden en bevorderen van het leefklimaat ten behoeve van de bewoners en van het leefklimaat in het gebied en de omgeving, hetgeen het kader vormt voor het bestuur van de wijkraad bij de formulering van actiepunten voor overleg en indien nodig verdere actie. Verder wordt voorgesteld dat de gemeente voor zover aan de orde over relevante plannen, voornemens en wijkontwikkelingen in overleg met de wijkraad bewoners tweemaandelijks rechtstreeks hierover informeert door middel van een publicatie in de Ben er Weer.  

 

 1. Status actiepunten:
 • Vergroening schoolplein De Klif (Oscar): Gelet op het lange tijdsverloop heeft dit actiepunt momenteel zeer hoge prioriteit bij de gemeente. Er ligt een ontwerp, waarover een discussie is ontstaan met de verschillende deelnemers (Gemeente, De Oversteek, De Kion, Jeugdzorg, omwonenden) met betrekking tot verkeer over het plein). Uiteindelijk zal hier de gemeente zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en in overleg met de deelnemers een beslissing moeten nemen. Er wordt hiertoe binnenkort een projectleider benoemd. Het is raadzaam dat de gemeente in de Ben er Weer kort de stand van zaken met het laatste ontwerp publiceert, zodat wijkbewoners kunnen participeren.
 • Griftdijk (Ben): Er wordt momenteel gesproken over de realisatie van een midden- eiland bij de oversteek Dick Brunastraat (projectleider gemeente (Trudy). Op 20 september is in aanwezigheid van de school De Uitdaging (Vanessa) een ontwerp besproken. Momenteel wordt de veiligheid van het oversteekpunt tijdens aanvang en einde schooltijd gewaarborgd door verkeersbrigadiers. Nu de Griftdijk in zijn geheel nog moet worden ontwikkeld (voetgangers, fietsers, verkeersknip, oversteekpunten, etc. ) wordt afgesproken dat de gemeente nagaat welke medewerker (s) rechtstreeks betrokken is of zal zijn bij deze ontwikkeling en is het streven van de wijkraad erop gericht om deze ontwikkeling door de gemeente in structureel overleg met de wijkraad en met de wijkbewoners met urgentie gestalte te geven en uit te voeren.
 • Verkeersveiligheid oversteekplaatsen (Ben): Door de komst en groei van nieuwe wijken zijn er onveilige situaties ontstaan, genoemd wordt Zuiderveld-Griftdijk. De gemeente komt hier op terug.
 • Verkeersdoorstroming wijk (Ben): Nu de ontwikkeling van de Griftdijk niet los kan worden gezien van de verkeersdoorstroming langs en door de gehele wijk, middels met name de Waaldijk, Oude Groenestraat, Keizer Hendrik VI Singel zal ook betreffende dit onderwerp door de wijkraad een structureel overleg worden gestart met de gemeente, met name ook rekening houdende met de verkeersontwikkeling bij Knoop 38 vanwege de ontwikkeling van diverse bedrijfsterreinen langs de A-15 en de eventuele komst van de Railterminal bij Valburg.
 • Sluiproute Busbaan door autoverkeer Terralaan, Fruitlaan (Ben): De gemeente zal nagaan wie dit onderwerp concreet zal oppakken en welke acties ondernomen kunnen worden (bijvoorbeeld bus-sluis, camerabewaking, politietoezicht) om aan dit sluipverkeer op een zo kort mogelijke termijn een einde te maken).
 • Status AED (Henry): Henry geeft een presentatie over de status. Momenteel zijn er AED ’s geplaatst aan de Stationsstraat 21 DD (Hoge Wick), Stationsstraat 24 (OSC), Jonagoldstraat 57 (Albert Heijn), Pijlpuntstraat 1 (De Klif), de Oude Groenestraat 6 (Tergouw), Simon Carmiggeltstraat 102 (particulier). Er is met name een gat in de dekking in Zuiderveld.  Arjen gaf in de vergadering van 27 oktober aan dat op zijn adres ook een AED kan worden geplaatst (dekking zuid), Restaurant Brass (Grote Boel) heeft een AED maar nog geen buitenkast.  Henry is in gesprek met CWZ. Optie is wellicht een oproep tot een bijdrage in de Ben er weer en/of bijdrage door de Ben er weer.    Wellicht heeft de gemeente een budget beschikbaar.
 • Woonwagenstandplaats Stationsstraat (Ben): Voorgesteld werd om onder andere aan de Stationsstraat en twee andere locaties 25 standplaatsen voor woonwagens te realiseren. De wijkraad heeft mede namens VV OSC een brief toegezonden aan de verantwoordelijke projectleider van de gemeente waarin bezwaren (ruimtelijk, veiligheid en gebrek aan goed handhaving) werd geuit. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven vooralsnog af te zien van de locatie aan de Stationsstraat en  te kiezen voor uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen op bestaande locaties om na te gaan of hiermee aan de behoefte aan standplaatsen kan worden voldaan. 
 • Afghaanse vluchtelingen: Een aantal kinderen uit Heumensoord heeft les gehad in De Klif. Nu Heumensoord gesloten zal worden zal dit project eindigen. De gemeente licht kort een en ander toe.
 • Park (Annabellastraat/Terralaan): Een aandachtspunt van de gemeente is de doorstroming van dit park door bromfietsers en fietsers. De gemeente komt hierop terug.
 • Contacten Dorpsraad Oosterhout (Harrie): Relevante onderwerpen zijn de ontwikkeling van Tergouw, het fietspad tussen Nijmegen en Oosterhout en de Waaldijk. (Niet besproken).

 

 1. Politie (Desiree):
 • De jaarwisseling is in onze wijken betrekkelijk rustig verlopen. De politie heeft aandacht voor de bekende overlastlocaties door hangjongeren (geluid, rommel, (soft) drugs, onveilig gevoel omwonenden) bij met name De Klif, Albert Heijn, Park Annabellastraat, Dependance De Uitdaging en VV OSC. Er is een einde gemaakt aan overlast door jongeren buiten de wijk. Vanwege de groei van de wijken komt er een wijkagent bij.

 

 1. Jongeren (gemeente, Paul Reuling):
 • Een aandachtspunt blijft het gebrek aan goede voorzieningen in de wijk voor (oudere) jongeren (niet besproken).

 

 1. Rondvraag, mededelingen:
 • De wijkraad is met grote urgentie op zoek naar een penningmeester. Gezocht wordt naar iemand met ervaring en kennis van financiële administratie en boekhouding. Behalve de financiering van de wijkraad is de penningmeester belast met de financiën van de Ben er weer en van het Theater en van andere onderwerpen zoals Koningsdag. Qua tijdbesteding moet worden gedacht aan maximaal een uur per week. Gezocht wordt ook naar een communicatie- en organisatiedeskundige.
 • Tevens is de wijkraad altijd actief naar wijkbewoners die namens en in overleg met de wijkraad een actiepunt op zich willen nemen door hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen.
 • Een aandachtspunt blijft het (meer) betrekken van de wijkbewoners bij de wijkraad.
 • Een aandachtspunt is en blijft de ontwikkeling van de website van de wijkraad, www. Nijmegennoordonline.nl (Arjen).

 

 1. Sluiting. Volgende vergadering is op woensdag 9 maart.
24 okt 2021

NOTULEN wijkraadvergadering 1 september 2021 (WPO)

Aanwezig: Ben, Oscar, Harry, Henry de Bruijn, Imogen, Desiree van Kleef, Marike, Nasibeh, Anja, Nynke de Haan (lasergame Funspace)

Afwezig: Martin, Jeffrey, Paul, Arjan

1) Welkom
Voorzitter heet iedereen welkom.

2) Korte voorstelronde (indien nodig)

3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
Roy van de Kerkhof: wilt kennismaking met penningmeester
Gert Klay: verkeer Griftdijk
CDA: ontsluiting park Waaijenstein > bruggetje nieuw bij Perenlaantje, wordt ontsluitingsroute > aansluiten bij bewonersgroepen
Gem. Nijmegen: verkeerseiland bij oversteek Griftdijk > Nienke wilt er ook bij aansluiten, Geurt ook? Ben.
Wijkregisseur: nog niet toegewezen
Buslijn: Ben stuurt email door > Erik Hes is hierbij betrokken vlgs Marike > Ben neemt contact op
Ben: reactie woonwagenstandplaats Stationsstraat Nijmegen > def. Brief? Stuurt Ben
Jim Offerman: overlast hondenpoep > in contact brengen met gemeente > naar Ben sturen.
A. Schattenberg: Uitnodiging gezamenlijke werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen

4) Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen, goedgekeurd.

5) Voorstellen nieuwe wijkagent
Desiree van Kleef: benaderbaar o.a. via politie.nl (voorkeur vanwege registratie), bij heterdaad bel 112 (op Nextdoor plaatsen)

6) Criminaliteit en overlast
Besproken

7) Benoeming en voorstellen nieuwe penningmeester
Harry Berntzen is de nieuwe penningmeester

8) Status actiepunten
Diverse actiepunten, zoals AED’s, zoeken hiervoor mensen die dit willen oppakken (werkgroepen)
a) Verkeersveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling
• Ontwikkeling Waaldijk (BB)
Gaat 1,5 jaar dicht, mooi aangrijppunt voor (her)ontwikkeling, bv. geen toegang meer gemotoriseerd verkeer. Contact hierover geweest met Johan Plamont, Dorpsraad Oosterhout. Mede i.v.m. verstoring rust motoren. Betrokken bij ontwikkeling. > wie kandidaat voor werkgroep? Harry. Zijn al begonnen met de werkzaamheden.
• Ontwikkeling Griftdijk (BB)
Voorstel brief naar Wethouder om ontwikkeling naar voren te schuiven. O.a. knip, voetpaden, veiligheid. > Anja: Dijkstra, extra verkeerslicht overstekend verkeer, wachtstrook is heel smal (en gevaarlijk). Ben stuurt conceptbrief
• Ontwikkeling groene schoolplein De Klif (OP)
Laatste plan niet akkoord, bebording niet overal goed (tip Desiree).
• Ontwikkeling Railterminal Gelderland (BB)
Ontwikkeling goederenoverslag, groengebied tussen Valburg en Elst mogelijk ook toegewezen voor bedrijven. Diverse bezwaren/beroepen ingediend. Komende weken/maanden worden deskundigen ingeschakeld. Diverse onderzoeken hebben al een negatieve uitkomst. > VVN mogelijk dode hoekspiegel
• Woonwagenstandplaats Stationsstraat
Zie ingekomen stukken

9) Rondvraag, mededelingen
Harry: namen niet voluit te vermelden, alleen voornaam.

10) Sluiting

27 aug 2021

Wijkraadvergadering (WPO) 1 september 2021 – agenda

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

LET OP: vanaf nu vergaderen wij weer fysiek!

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 1e etage in zaal C.16/C.17 (1,5 meter maatregel van toepassing).

AGENDA
1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Voorstellen nieuwe wijkagent
6) Criminaliteit en overlast
7) Benoeming en voorstellen nieuwe penningmeester
8) Status actiepunten
a) Verkeersveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling
• Ontwikkeling Waaldijk (BB)
• Ontwikkeling Griftdijk (BB)
• Ontwikkeling groene schoolplein De Klif (OP)
• Ontwikkeling Railterminal Gelderland (BB)
• Woonwagenstandplaats Stationsstraat
9) Rondvraag, mededelingen
10) Sluiting

28 jun 2021

NOTULEN wijkraadvergadering (WPO) 12 mei 2021

Aanwezig: Ben Bloemendal, Oscar Papenhoven, Geurt van Renselaar, Arjan Oldsder , Ed van Dael, Paul Reuling, Henry de Bruijn-van Limmen

Afwezig: Anja Lucassen, Imogen van Koperen

1) Welkom
De voorzitter heet iedereen welkom.

2) Korte voorstelronde (indien nodig)
Iedereen is bekend met elkaar.

3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
– Afvalprobleem: zijn er voldoende opstelpunten? Mail doorsturen aan Menno Oudenman.
– Ontwikkeling park Tergouw/dijk > Oude Groenestraat: Dorp Oosterhout wilt wat aanpassingen aan de straat cq. verbreding van het fietspad ter hoogte van Park Tergouw, dit ligt deels op grond van de gemeente Nijmegen. Geurt is al een aantal keer aangesloten. Een vervolgoverleg vindt plaats op dinsdag 11 mei a.s.. Er is veel drukte op de dijk. Komende zomer wordt begonnen aan de dijkverbreding. Het terrein achter park Tergouw en Stationstraat ligt deels braak en is bestemd voor opslag. Probleem motoren door de wijk, routing via Oversteek? Handhaving op decibel, KNMV Papendallaan 51, 6816VD ARNHEM
– Marc Maartens: @ verkeersmaatregelen > Met Marc en Brigitte om tafel?
– Activiteiten Koningsdag: handhaving Kleine Boel. Een bewoner heeft dit breed gedeeld op Nextdoor. Andere bewoner heeft melding gemaakt bij handhaving.
– Griftdijk bouwwerkzaamheden: voor rotonde bij kinderdagverblijf. Regelmatig groot materiaal op fietspad. Levert gevaarlijke situaties op. Melden via meld-en-herstellijn.

4) Verslag vorige vergadering
– Trottoirs bij Harrie Berntzen: weer melding van Harrie, wat is de status? Niet bekend bij Ed. Ed vraagt dit maandag bij Jeffrey na.
– Groene schoolpein: Diana: schets door potentiële aannemer, groen, verkeer en sociaal. Volgende bijeenkomst komt nog. Een bewoner heeft last van de bankjes voor zijn huis (door jongeren die lang blijven hangen). Optie bankjes omdraaien, weghalen wordt niet gezien als oplossing. Het streven is om in het najaar te starten met de reconstructie.
– Wijkcanvas: alle websites gemeente worden nu doorgelicht, dan volgende stap.
– Wijkagent: wanneer mogelijkheid kennismaking? Ben zal haar uitnodigen.
– Netwerkbijeenkomst: 2 bijeenkomsten geweest, goed bezocht. Komt vervolg op binnenkort.
Verder geen opmerkingen. Verslag vastgesteld.

5) Status actiepunten
a) Verkeersveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling
• Ontwikkeling Griftdijk (BB)
Gisteren overleg geweest over Hof van Holland e.d.. De Griftdijk is nooit onderwerp van gesprek geweest, dit valt buiten de projecten. Actiever op inzetten. Niet goed ontsloten met name voor de voetgangers. Probeer Griftdijk meer op gelijkmatige hoogte te maken, uitgangen in de wijk gaan nu omhoog, maakt het draaien op de Griftdijk moeilijker. Voetgangersaansluiting via de wijk.

6) Presentatie participatie, stadsdeelagenda’s, nieuwe brede basisteams (Paul/Ed) > LET OP: alleen bij voldoende opkomst!
Korte weergave. Presentatie WR Lent. Nieuw 2 brede basisteams, participatie en de omgevingswet, positieve gezondheid (leefbare wijken), stadsdeelagenda’s.
Doorschuiven naar volgende vergadering 30 juni a.s. (ca. 25 min).

7) Wijkraad: rol bestuur, vacature penningmeester, werven actieve leden, communicatie, beheer website (plaatsen berichten, vullen pagina’s)
Moeilijk om extra leden te vinden. Ook behoefte aan actief deelnemende leden (deelname Klankbordgroep, e.d.) Zichtbaarheid wijkraad laag. Georganiseerde activiteiten melden “i.s.m. Wijkraad Oosterhout”, onderbrengen op NNO, pagina aanbieden die de organisatoren zelf kunnen beheren, vacatures uitzetten (bv, verkeersveiligheid), banner/bord “de Wijkraad gaat weer open…”, inzet Microsoft Forms e.d.. nu veel punten op ruimtelijke ontwikkeling, weinig sociale thema’s, hoe vertaalslag, Paul kan hierin een bijdrage leveren.
Oproep tekstschrijver, actieve leden op wijkwebsite (plus Ben er weer/Nextdoor).

8) Rondvraag, mededelingen
Ed: Verhuizing vrijwilligers De Grift naar Park Waaienstein (moestuin), nog geen oplossing voor wateraanvoer, fondsen aanroepen, besloten moestuin (lidmaatschap verplicht)
Ed: Webmedia volgende afspraak komt spoedig.
Geurt: stopt als penningmeester
Paul: Sofie Burgers nieuwe ambulante medewerker Bindkracht 10, signalen van clubjes die stil zijn komen te liggen door corona e.d., draagt Bindkracht graag aan bij
Ben: met Ed maandelijks (digitaal) overleg.

9) Sluiting

11 mei 2021

Wijkraadvergadering WPO 12 mei 2021 – AGENDA

De vergadering start om 20.15 uur ONLINE, eindigt om ca. 21:30 uur en is openbaar.

U kunt deelnemen via Teams: klik hier

1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Status actiepunten
a) Verkeersveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling
• Ontwikkeling Griftdijk (BB)
6) Presentatie participatie, stadsdeelagenda’s, nieuwe brede basisteams (Paul/Ed) > LET OP: alleen bij voldoende opkomst!
7) Wijkraad: rol bestuur, werven actieve leden, communicatie, beheer website (plaatsen berichten, vullen pagina’s)
8) Rondvraag, mededelingen
9) Sluiting

Openstaande actiepunten waarover nu geen nieuws te melden is:
● AED’s
● Groene schoolplein De Klif
● Herontwikkeling terrein Centrale Gelderland (Engie)
● Knoop38/railterminal
● Sociale thema’s
● Openbaar vervoer (Verkeersveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling)

 

 

X