Notulen Wijkplatformoverleg Oosterhout 15 november 2017


Notulen Wijkplatformoverleg Oosterhout 15 november 2017

Aanwezig:

Wijkraad: Robert, Peter, Gerry, Anja, Vanessa en Marlous

Ed van Dael (wijkmanager), Paul Reuling (sociaal wijkteam) en Babette Smit (wijkagent)

9 wijkbewoners

Afwezig:   Annette (wijkraad)

1 Opening

De voorzitter opent om 20.15u de vergadering.

2 Vaststellen agenda

Een toekomstige bewoner van Park Waaijenstein wordt de gelegenheid geboden bij de rondvraag zijn verhaal te doen. De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.

3 Terugkoppeling overige overleggen

Anja meldt dat binnenkort gesprek volgt met het Waterschap Rivierenland over hun geplande groene inventarisatie in Nijmegen Noord.

4 Terugkoppeling autobranden

Enkele aanwezige bewoners uiten opnieuw hun bezorgdheid naar aanleiding van de autobranden in augustus jl. Babette meldt dat het politieonderzoek is afgerond en de rechtszitting in jan/feb 2018 verwacht wordt. Zij geeft aan dat zij het gevoel van onveiligheid niet weg kan nemen bij de bewoners, omdat dit een persoonlijk gevoel betreft. Wel adviseert Babette om bij ongeregeldheden altijd melding te (blijven) doen via: www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen of bij www.vooreenveiligthuis. Benadrukt wordt vooral te blijven melden en niet zelf het recht in eigen hand te nemen, omdat niemand daarbij gebaat is.  

5 Terugkoppeling week van de eenzaamheid

Paul meldt dat in deze week samen met Stip Noord op de markt in Lent en bij de Klif soep uitgedeeld is en gesprekken met bewoners zijn gevoerd.  Enkele door bewoners genoemde items  waren: omgaan met sociale media en peutergedrag.  

6 Rol wijkmanager/wijkbeheerder

Ed van Dael meldt: de wijkmanager is vooral procesmanager op het terrein van sociale veiligheid, bewonersinitiatieven , voorzieningen, subsidies enz. De wijkbeheerder is vooral regisseur op het terrein openbare ruimte.

Naschrift na afloop van de vergadering: zie het interview met Ed van Dael in de BENerweer, november 2017.

7 Wijkgericht werken Nijmegen Noord

Ed van Dael meldt: gemeente, politie, bureau toezicht, sociaal wijkteam, jongerenwerk, Stip, dit zijn allemaal instanties die voor en met de bewoners samenwerken voor een veilig en leefbaar Nijmegen Noord.

8 Terugkoppeling fietstocht gemeente door de wijk

 Ed van Dael meldt: samen met andere beroepskrachten is er een wijkschouw per fiets gehouden: verkeerspleintje Aquilastraat verhuist i.v.m. de aanleg van de rotonde naar sportpark OSC – Jop: jongeren willen graag weer een prullenbak: deze wordt geplaatst op voorwaarde dat zij zelf de plek schoonhouden – komst stadsnomaden in de Broodkorf is zonder problemen verlopen. – Aandachtspunt blijft de oversteekplaats naar het sportpark/dependance basisschool: bewoners zijn in gesprek met gemeente (Naschrift na afloop van de vergadering: zie website Nijmegennoordonline.nl en verslag BENerweer , november 2017). Politie gaat weer meer controleren op correcte fietsverlichting.

9 Wijkbudget 2017/2018

Ed van Dael meldtvoor Nijmegen Noord is € 30.000,- voor bewonersactiviteiten beschikbaar. Aanvraagformulier op de website van de gemeente  en via Stip.

10 www.nijmegen.mijnwijkplan.nl/

Dit is een digitaal platform van de gemeente voor wijkinformatie, bewonerswensen en initiatieven alsmede projecten in uitvoering.

11 Rondvraag

Een toekomstige bewoner van Park Waaijenstein schetst de ontstane situatie n.a.v. de nieuwbouw aan de Van Boetzelaerstaat. Ed van Dael meldt dat het college B& W de gemeenteraad heeft medegedeeld dat de door de bewoners voorgestelde alternatieve verkeersontsluitingsroute zal worden onderzocht. Op 30 november a.s. is hier een gesprek over tussen bewoners en gemeente.

Bewoners vragen naar de stavaza aanpassing Griftdijk. Met name  het fietspad wordt als gevaarlijk ervaren. Ook de ontsluiting van de Grote Boel  en het schoonhouden van de straten door de bouwaannemers vormen een probleem. Ed van Dael neemt dit mee.

10 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20u.

X
%d bloggers liken dit: