Notulen Wijkraadsvergadering 19 september 2018


Notulen Wijkraadsvergadering 19 september 2018

  1. Opening en welkom
  1. Vaststellen agenda: conform voorstel. De notulen van 26 juni jl. worden goedgekeurd.
  1. Terugkoppeling overige overleggen: Gerry koppelt terug het verslag van de Klankbordgroep ontgronding Nijmegen Noord terug (verslag via de mail). Tegen de drijvende woningen in Lent is door buurtbewoners bezwaar gemaakt. Een aantal buurtbewoners heeft de drijvende woningen die gepland worden in de Oosterhoutse plas, onder de aandacht gebracht van de wijkraad. Voorgesteld is aan de bewoners in kwestie om dit onderwerp tijdens het volgende WPO (21 november a.s.) aan de gemeente voor te leggen. Vanessa koppelt bij afwezigheid van Anja die heeft deelgenomen aan de Projectgroep gedragsbeheersing verkeer, de mailwisseling met de gemeente Nijmegen en VVN terug, waarin een voorstel voor een enquête is opgenomen. De inleiding wordt aangepast. Vanessa zal de heer J. Hommes van VVN berichten dat de enquête op dat onderdeel kan worden aangepast en na ontvangst van de link, door de wijkraad via social media (NextDoor en nijmegennoordonline.nl) zal worden bekendgemaakt onder de buurtbewoners.
  1. Rondvraag: geen opmerkingen.
  1. Sluiting

X
%d bloggers liken dit: