Notulen wijkplatformoverleg Oosterhout (WPO) 05-07-2017


Notulen wijkplatformoverleg Oosterhout (WPO) 05-07-2017

Aanwezig:

Robert, Vanessa, Gerry, Anja, Peter, Annette, Revi, Marlous (wijkraad), Paul Reuling (sociaal wijkteam), Carline Westen (wijkregiseur), Ed van Dael (wijkmanager) en drie bewoners.                  

Afwezig met bericht van verhindering:

Babette Smit (politie)

 1. Opening
 2. Agenda: toevoegen klankbordgroep Ontgronding
 3. Oversteek Oude Groenestraat/dependance:
  Carline meldt: tot nu toe geen meldingen ongeluk/bijna ongeluk bij de gemeente . Bewoners wordt verzocht incidenten altijd te melden, ook bij de politie. Onderwerp opnieuw op de agenda plaatsen.
 4. Locatie de Pompoen:
  Carline meldt: binnenkort binnen de gemeente overleg hierover.
 5. Overlast fout parkeren:
  Carline meldt: locaties doorgeven aan Babette. Uit enquête in de Dillestraat is gebleken dat meerderheid bewoners voor schuin parkeren is.
 6. Aanpassing bussluis Terralaan:
  Carline vraagt bewoners hun advies door te geven aan Erwin Olzheim.
 7. Klankbordgroep ontgronding:
  Gerry meldt: er komt geen verondieping in de Oosterhoutseplas. Zandgraver wordt in augustus naar hier verplaatst. Bouwkavels in Waaijenstein worden 2e helft 2017 bouwrijp gemaakt.
 8. Mededelingen:
  geen
 9. Rondvraag:
  Paul meldt: de wijkfilm staat op Youtube. Binnenkort verschijnt een nieuwe wijkinformatiekrant. – bewoner vraagt : wat is de parkeernorm in de wijk: 1.4-1.6 en waar is informatie over grote projecten te vinden: waalsprong.nl.
 10. Sluiting openbare gedeelte van de vergadering

X
%d bloggers liken dit: