Notulen vergadering Wijkraad 30 mei 2018


Notulen vergadering Wijkraad 30 mei 2018

Aanwezig: Robert, Peter, Anja en Vanessa (notulist) (Wijkraad) en Alex de Meijer. 
Afwezig: Gerrie en Marlous 

  1. Opening en welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Terugkoppeling andere overleggen van leden van wijkraadsleden
  4. Omgevingsfonds van de windmolens
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

De voorzitter opent de vergadering om 20.15u en heet Alex de Meijer welkom. Vanwege het warme weer zijn er waarschijnlijk geen bewoners deze keer. Agendapunt 4 schuift voor agendapunt 3. 

Omgevingsfonds van de windmolens

Initiatiefnemer Alex de Meijer komt vertellen. Drie jaar geleden was het reglement al klaar. Het bestuur is gevormd, de statuten zijn er. September 2018 eerste inschrijvingen mogelijk voor projecten – voor de wijk 25k subsidie beschikbaar. Oosterhout, Grote Boel en Nijmegen-Ressen vallen eronder. Kaartje op website plaatsen om onduidelijkheid te voorkomen? Bekendmaking wijk? Bijeenkomst inplannen voor de wijk, waarschijnlijk begin september. Informatie staat al op wijkwebsite nijmegennoordonline. Op mijnwijkplan.nl hebben bewoners voor projecten 29k per jaar. Combi mogelijk of co-financiering? Ben er weer/flyer op diverse locaties zoals huisarts, AH etc. voor verdere bekendmaking binnen de wijk. 

Terugkoppeling andere overleggen van leden van wijkraadsleden

Bijeenkomst ontsluiting Waaijenstein (Anja): De gemeente heeft alle belangen onderzocht en toegelicht. Stand van zaken wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 15 huizen via Volsellastraat, bij komst appartementencomplex zuidelijke ontsluiting.

26 juni Klankbordgroep landschapszone: Anja gaat, Gerrie misschien ook.

All inclusive wijk (Peter): Knelpunt sociale cohesie. Vanuit voorzieningen mogelijkheden voor huur locaties. Genoeg mogelijkheden die van een locatie onafhankelijk zijn, zoals park etc. Bij die zoektocht kunnen we wel iets betekenen. Een apart platform is niet handig. Uitbreiding via website NijmegenNoordOnline en evt. via Lentse Lucht. Niet iets voor Stip vraagt Robert zich af? Wijkbewoner Arjan is erbij betrokken (website en privacy waarborg). Wijkbewoner Kim maakt een communicatieplan. Er zijn in totaal 8 personen vanuit de wijk betrokken.

Peter geeft aan dat het penningmeester overleg over 2 weken plaatsvindt.

AED bijeenkomst (Vanessa): Initiatiefnemers Petro en Odette van de AED bij de AH hebben een oproep via Nextdoor gedaan voor beheer. Stichting Hartslag heeft veel verteld over het opzetten van een eigen stichting voor de wijk. Van alle aanwezigen was er 1 ge├»nteresseerde voor het bestuur, de rest kwam voor beheer. Vanessa blijft vanuit wijkraad betrokken maar niet als beheerder. 

11 juni gebruikersoverleg De Klif. Anja is verhinderd. Vanessa gaat waarschijnlijk.

Nagekomen punt. Wijkraad Lent bestuur heeft een nieuwe samenstelling. Wellicht een kennismaking inplannen?

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15u. 

X
%d bloggers liken dit: