Ontwerpbeheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.


Ontwerpbeheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.38 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, de ontwerpbeheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

In de Wet ruimtelijke ordening staat dat een bestemmingsplan na tien jaar geactualiseerd moet worden. De voor het gebied Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. geldende bestemmingsplannen zijn ouder dan tien jaar. Om te voldoen aan de actualiseringsplicht, is een beheersverordening voor het gebied opgesteld. Voornoemde beheersverordening is gereed voor inspraak.

Het gebied van de beheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. bestaat uit een oostelijk en een westelijk gebied.
Het oostelijke gebied beslaat (globaal) het bestaande bedrijventerrein de Rietgraaf, chaletpark ‘De Halve Weg’, Mona’s eetcafé en de percelen Stationsweg 25, 27 en 27a.
Het westelijke gebied wordt (globaal) begrensd door het bestaande industrieterrein Oosterhout in het westen, in het noorden door de A15, de spoorlijn Arnhem-Nijmegen in het oosten en in het zuiden vormen de Stationsstraat en Stationsweg de grens.

De beheersverordening verklaart het planologisch toegestane gebruik van de reeds geldende bestemmingsplannen opnieuw van toepassing. Dat wil zeggen dat de bestaande rechten en plichten zoals die zijn vastgelegd in die bestemmingsplannen in stand blijven. De beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die op grond van de geldende bestemmingsplannen ook niet waren toegestaan.

Inzage
De beheersverordening, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende drie weken (met ingang van donderdag 23 februari 2017 tot en met woensdag 15 maart 2017) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Inspraak
In de periode van donderdag 23 februari 2017 tot en met woensdag 15 maart 2017 kan eenieder een inspraakreactie over de ontwerpbeheersverordening indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 
  • Collegevoorstel en -besluit (3.100 kb)
  • Ontwerp beheersverordening Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o., toelichting en regels (334 kb)
  • Verbeelding (504 kb)

X
%d bloggers liken dit: