Tag: Gemeente

17 nov 2017
Gemeente Nijmegen

Antwoorden van het college van B&W over Waaijenstein

College en B&W hebben de de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de gebiedsopgave Waaijenstein, specifiek de realisatie van het appartementengebouw. Daarnaast beantwoorden we een aantal schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over hetzelfde onderwerp en uitvoering van de motie uit 2009.

De brief aan de raad

30 sep 2017

Gemeente breekt belofte smalle Van Boetzelaerstraat

De gemeente wil de belofte breken dat de karakteristieke Van Boetzelaerstraat in Nijmegen Oosterhout een smal landweggetje blijft. Ook is Nijmegen van plan om 800 auto’s extra per dag door de onoverzichtelijke Volsellastraat te sturen. Bewoners hebben een veiliger alternatief bedacht.

De gemeente Nijmegen maakt plannen voor nieuwbouw ten zuiden van de wijk Oosterhout: in de akker naast het landgoed. Er zijn 14 vrije kavels te koop. Later komen daar maximaal 85 luxe appartementen bij. Deze nieuwbouw van bijna 100 woningen met minimaal 217 parkeerplaatsen in Park Waaijenstein leidt tot zo’n 800 extra auto’s per dag door de wijk Oosterhout. Tegen de zin van omwonenden wil de gemeente de rustieke Van Boetzelaerstraat verbreden tot bijna 6,00 meter en de Volsellastraat nog drukker maken. In die gekromde en daardoor onoverzichtelijke woonstraat fietsen en spelen veel kinderen.

Omwonenden noemen de plannen van de gemeente dom. De Van Boetzelaerstraat is nu een smal landweggetje, waar mensen rustig fietsen en wandelen. Verbreding is in strijd met eerdere beloften aan de bewoners. Want volgens het Beeldkwaliteitsplan Landschapszone van de gemeente behoudt de Van Boetzelaerstraat “het kenmerk van een doodlopend landweggetje, met een smal profiel (3,5 meter)”.

Op een informatiebijeenkomst van de gemeente in juni over Park Waaijenstein bleek er nul draagvlak voor het wilde plan van de gemeente. Van de ruim 50 bewoners uit de omgeving van de Volsellastraat zag niemand het zitten. De bewoners zijn bang voor meer verkeer en gevaarlijke situaties.

Voor de 85 appartementen hebben de bewoners een alternatieve route aangedragen: van de Griftdijk Noord via de Italiëstraat (nu busbaan, straks voor alle verkeer) en de ‘zandweg’ (nu voor zandwagens, straks niet meer) naar Park Waaijenstein. Deze zuidelijke route buiten de wijk om is korter, sneller én veiliger. SP-wethouder Bert Velthuis (stedelijke ontwikkeling) weigert dit alternatief vooralsnog te onderzoeken. Een nog betere oplossing is volgens de bewoners het schrappen van de appartementen in Park Waaijenstein. Want het is de vraag of zo’n massaal complex wel thuishoort in een groene omgeving.

28 jul 2017

Waterschap houdt Waalsprong Nijmegen in de gaten vanwege droogte

Door droogte en neerslagtekort zijn rivier- en grondwaterstanden momenteel laag. Het nieuwe stadsdeel Waalsprong in de gemeente Nijmegen heeft door de aanhoudende droogte te maken met sterke verlaging van waterpeilen in de plassen. Het watersysteem is nog niet klaar. Het waterschap houdt er rekening mee dat de gemalen het waterpeil in de singels niet meer optimaal kunnen reguleren en bereidt daarom maatregelen voor.

Het peil in de Lentse en Zandse Plas dreigt zo laag te worden, dat de gemalen geen water meer in de singels kunnen pompen. Het risico bestaat dat bij aanhoudende lage rivierwaterstanden en droogte in de komende weken de singels in de wijken droogvallen. Om dat te voorkomen gaat het waterschap aanvullende maatregelen treffen zoals de inzet van extra pompen voor wateraanvoer.  Waterschap Rivierenland en de gemeente Nijmegen houden de situatie nauwlettend in de gaten. Het waterschap meet regelmatig het waterpeil en het zuurstofgehalte in de singels om eventueel gevaar voor de vissen tijdig te signaleren.

Watersysteem

Het watersysteem in de Waalsprong is een zelfstandig opererend netwerk van plassen en singels. Het is ontworpen om zowel waterovervloed en watertekorten in het gebied te reguleren door de plassen in te zetten als buffer. Het systeem functioneert al, maar groeit mee met de ontwikkeling van de wijken. Omdat de Oosterhoutse Plas nog niet is aangelegd, ontbreekt momenteel een belangrijke buffer bij het opvangen van de huidige droogteperiode.

Informatie

Mocht aanhoudende droogte er toe leiden dat delen van de singels actief worden drooggelegd, zal Waterschap Rivierenland aanwonenden informeren. Voor meer informatie kunnen bewoners terecht bij het algemene informatienummer van Waterschap Rivierenland, telefoon 0344-64 90 90.

26 jul 2017

Even voorstellen: wijkmanager Ed Van Dael

Mogen wij even aan u voorstellen? Ed Van Dael is uw nieuwe wijkmanager voor Nijmegen-Noord. Hiervoor was hij wijkmanager in Neerbosch-Oost en Zuid. Vanaf 1 juli heeft hij Zuid (Hatert, Grootstal, Hatertse Hei en Brakkenstein) ingeruild voor het warme Noorden.

Ed, je hebt al hier en daar mogen kennismaken met je nieuwe werkgebied. Wat valt jou als eerste op?

‘Ik heb met collega’s Carline Westen en voorganger Inge van den Hoogen rondgefietst door ‘mijn’ nieuwe wijk. En ik was verrast door de bijzondere plekjes die het gebied heeft, er zijn juweeltjes bij! Ik heb in mijn eerste weken ook al kennisgemaakt met een aantal bewoners. Wat een energie spat daar van af! Het is leuk om te zien hoe bewoners zich eigenaar voelen van hun wijk, zich verantwoordelijk voelen voor wat er gebeurt.’

Wat zijn voor jou de komende tijd als wijkmanager jouw speerpunten, wat heeft jouw speciale aandacht?

‘Ik zou graag de binding tussen de wijken Oosterhout en Lent iets steviger willen zien. Met de thema’s die leven, moeten dat gaan lukken. Ik denk dan aan onderwerpen als ontmoetingsplekken en voorzieningen. Het nieuwe hart in Hof van Holland zal in de toekomst daar ook aan gaan bijdragen. En de jeugd is natuurlijk een aandachtspunt, waar aan gewerkt wordt. Ik heb al een prettige samenwerking gevoeld met de wijkraden, eigen collega’s,  jongerenwerkers, STIP en Sociaal Wijkteam.  Een ander thema is gezondheid. De leefomgeving en onderlinge samenhang kan hier een grote positieve invloed op hebben, zowel bij jong als oud, zowel lichamelijk als mentaal. Het heeft een behoorlijke impact op het welbevinden van bewoners en daar moet aandacht voor zijn.’

Thema’s genoeg in onze wijk!

‘Dat klopt, er is werk genoeg aan de winkel. Samen met alle partners, dus bewoners, ondernemers en organisaties,  wil ik daar hard aan gaan trekken. Gelukkig heb ik al gemerkt dat hier meer dan voldoende animo voor is om er samen de schouders onder te zetten. Ik heb er zin in, en hoop daarin ook op inzet en enthousiasme van bewoners om samen iets moois neer te zetten!’

Iets te melden of vragen voor Ed?

Mail naar e.van.dael@nijmegen.nl, of neem telefonisch contact op via 06 – 527 808 26 of 024 – 329 9675.

13 jul 2017

Afspraken samenwerking beheer en ontwikkeling Rivierpark; gemeente Nijmegen eerste aanspreekpunt

Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Nijmegen hebben op 11 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en het beheer van het Rivierpark Nijmegen. Daarin staan afspraken over de samenwerking bij zaken als vegetatie- en natuurbeheer, evenementen en horeca, het gebruik van de Spiegelwaal en het Watersportcentrum, toegankelijkheid en hoogwaterveiligheid. Alle partijen behouden hun eigen verantwoordelijkheid en werken nauw samen. Ook is afgesproken dat de gemeente Nijmegen als gebiedsregisseur optreedt en het eerste aanspreekpunt is voor bewoners, gebruikers, bezoekers, initiatiefnemers en bedrijven.

Elke partij heeft rond het Rivierpark en de Spiegelwaal een belang en verantwoordelijkheid. Het Rijksvastgoedbedrijf is namens de staat eigenaar van een groot deel van de gronden en kan vanuit die hoedanigheid verkopen en verhuren. Rijkswaterstaat is beheerder van het gebied en heeft daarnaast een verantwoordelijkheid voor de hoogwaterveiligheid en het nautisch beheer. De gemeente Nijmegen is bevoegd gezag voor de openbare ruimte en openbare orde. De partijen vinden het gezamenlijk belangrijk dat de potenties van het gebied beter worden gebruikt en gaan samen plannen maken om het gebied verder vorm te geven.

In 2017 nemen de drie partijen maatregelen om veilig zwemmen en overige watersport mogelijk te maken. Er worden boeien neergelegd om zwemmers en vaartuigen van elkaar te scheiden en een zwemzone te markeren. Het springen van bruggen is en blijft verboden. Regels en verboden worden met borden bekend gemaakt. Het zwemmen in de Spiegelwaal blijft op eigen risico, net als in alle andere natuurwateren. Er is overleg met de reddingsbrigade over hun rol en positie bij het veilig gebruik van de Spiegelwaal. 

Ook nemen de partners maatregelen op het gebied van verkeer: er komt een parkeerverbod op het eiland buiten de parkeervakken, de lage kade en de drempel worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer en er komen extra fietsenstallingen. Daarnaast komen bij de entrees van het rivierpark borden met huisregels en waarschuwingen, worden er extra prullenbakken en banken geplaatst, worden dode bomen in een geul gelegd voor natuurontwikkeling. Kuddes runderen begrazen inmiddels het gebied. Tot slot zijn afspraken gemaakt over handhaving en over monitoring van de schepen die de Spiegelwaal op varen, de waterkwaliteit en de locaties waar gezwommen wordt.

29 jun 2017

Agenda Wijkraad Platform Overleg 5 Juli

Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap
Alle vergaderingen starten om 20.15 uur (inloop vanaf 20 uur) en zijn openbaar.
 
Agenda:

1. Opening en welkom

2. Vaststellen agenda

3. Oversteek Oude Groenestraat

4. Definitieve locatie De Pompoen

5. Overlast fout parkeren

6. Aanpassing bussluis Terralaan

7. Mededelingen

8. Rondvraag

9. Sluiting

30 mei 2017

Nieuwe gemeentegids

Er is een nieuwe gemeentegids Nijmegen 2017/2018. Ook dit jaar wordt de gids niet meer huis-aan-huis verspreid.

In de praktijk blijkt dat de meeste mensen de gids digitaal willen raadplegen. Uit onderzoek weten we dat een aantal inwoners toch graag een gedrukte versie willen hebben. Daarom is besloten de gids nog in een beperkte oplage te drukken.

Belangstellenden kunnen vanaf 19 mei, zolang de voorraad strekt, een gedrukt exemplaar ophalen bij de Stadswinkel en bij de diverse grote wijkcentra en bij de Stips.

Via een artikel in weekkrant De Brug en via social media attenderen wij inwoners op de nieuwe gemeentegids.

X