Gemeenteraadsverkiezingen 2018


Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Vorige week zijn de fracties van de politieke partijen gevraagd om kort voor de verkiezingen hun visie op de volgende punten voor Nijmegen-Noord te geven:

A. Wonen/bouwen 
B. Leefbaarheid wijken
C. Verkeer en milieu
D. Cultuur/onderwijs/sport
E. Belangrijkste topic voor Nijmegen-Noord

Daarnaast is gevraagd wie van de fractieleden in Noord woont. 

De ontvangen reacties:

D66 Nijmegen

A. Wonen/bouwen

Nijmegen-Noord is een wijk die enorm groeit. We vinden het belangrijk dat er bijzondere aandacht is voor duurzame bouw. D66 vindt het NU het moment om energiezuinig te bouwen. Nieuwbouw huizen die nu nog op het gasnet worden aangesloten, moeten over een aantal jaren weer worden aangepast. Dit vinden we eeuwig zonde!

B. Leefbaarheid wijken

Leefbaarheid gaat over meer dan alleen mooie woningen. We vinden dat er echt aandacht moet zijn voor meer groen, bijvoorbeeld in de vorm van parkjes. Kinderen kunnen zo prettig buitenspelen in inwoners van de wijk worden zo meer ‘uitgedaagd’ om naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten. Bovendien zorgt meer groen voor een gezondere leefomgeving, die vele malen klimaatbestendiger is. 

Ook stelt D66 dat er aandacht moet zijn voor meer en betere voorzieningen in Nijmegen-Noord. Het voorzieningenniveau is namelijk niet met de wijk meegegroeid. U kunt daarbij denken aan goede en voldoende basisscholen, maar ook aan (kleinschalige) horeca en winkels (zoals een supermarkt).

C. Verkeer en milieu

Een van de allerbelangrijkste zaken waar wij al jaren voor strijden, is de aanleg van de Dorpensingel. We vinden het onaanvaardbaar dat inwoners van Nijmegen-Noord nu zodanig overlast ervaren door het sluipverkeer door de wijk. Dit bevordert de leefbaarheid, de veiligheid en ook zeker de luchtkwaliteit!

D. Cultuur/onderwijs/sport

Zie antwoord B. De wijk groeit en D66 vindt dat er daarom genoeg voorzieningen moeten komen voor de inwoners van Nijmegen-Noord. We ondersteunen sportclubs en faciliteren initiatieven die de wijk ‘mooier’ maken. Dit gaat van speeltuinen en parken, tot winkels en (kleinschalige) horeca.

E. Jullie eigen belangrijkste topic voor Nijmegen Noord

De Dorpensingel Oost in Lent MOET worden aangelegd om sluipverkeer door woonwijken te voorkomen. D66 blijft zich daarvoor hard maken. De door de betrokken bewonersgroepen inmiddels voorgestelde oplossing ondersteunen wij van harte. D66 zal ook in de komende periode nauwgezet monitoren dat de gemaakte afspraken hierover door de gemeente worden nageleefd. 

Gewoon Nijmegen

Kandidaat raadslid is uit Noord: Yvonne Zelvoort, dochter van ons gewaardeerd fractielid Els Stouthamer.

Groenlinks Nijmegen

Cilia Daemen (nummer 3 GroenLinks) – Lent

Cilia Daemen uit Lent is op dit moment al raadslid voor GroenLinks. Ze woont met haar vriend Giedo in de oude dorpskern van Lent. ‘Een fijne wijk waar oude en nieuwe bewoners goed contact met elkaar hebben.’

‘‘Verbinden’ klinkt cliché, maar ik zeg het toch. Als raadslid wil ik nu eenmaal verbindingen leggen: tussen groepen mensen, tussen cultuur en natuur, tussen gemeente en inwoners. Zo worden we als gemeente nóg mooier, groener en socialer.

Wat heeft Lent nodig volgens jou?

‘Lent snakt in elk geval naar een winkelcentrum en plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Je ziet dat Eten en Drinken als nieuw buurtcafé echt door iedereen wordt gevonden.  En voldoende plekken op basisscholen. Over dat laatste heb ik inmiddels al veel Lentse ouders en de schoolbesturen gesproken. Inmiddels wordt nu op de website van Schoolwijzer gelukkig inzichtelijker gemaakt hoeveel plekken er nog zijn en er wordt vaart gemaakt met de definitieve plannen voor de bouw van een schoolgebouw in de Stelt. Ook is er een ouderinitiatief dat een tweede vestiging van de Vrije School naar Nijmegen Noord wil halen, met hen denk ik ook mee.

Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat Lent gemengde wijken houdt waar nieuwe en oude bewoners en mensen met verschillende achtergronden wonen en elkaar ontmoeten. We moeten ervoor zorgen dat er woningen zijn voor alle inkomensgroepen. En dat de identiteit van Lent als voormalig tuindersdorp behouden blijft.’ Een initiatief zoals Cobomen speelt daar bijvoorbeeld een mooie rol in, veel Lentenaren hebben fruitbomen in hun tuin geplant.

Waar heb je als raadslid voor Lent aan gewerkt?

‘Met mijn collega’s in de raad heb ik er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de oude knotwilgen blijven staan in het nieuwe ontwikkelingsgebied Hof van Holland, tussen station Lent en de Oversteek. En ik heb veel energie gestoken in het behoud van de historische tuin Warmoes. Die heeft zo’n mooie verbindende functie: het is een groene, cultuurhistorische plek voor iedereen én dementerende ouderen hebben er een fijne dagbesteding.

Verder ben ik trots op initiatieven als ‘Plant je vlag’ als geheel en op Strowijk IEWAN in het bijzonder. Dat is een ecologische woongemeenschap én sociale huur. Juist die combinatie vind ik mooi.’

Wat wil je dat inwoners van Nijmegen-Noord van jou weten?

Dat ik heel graag het gesprek aanga met bewoners en organisaties. Je kunt als raadslid niet alles zelf zien. We moeten het toch samen doen. Maar ook de gemeente in het algemeen is niet ver weg. Laatst stond hier een stukje van de straat blank. Dat is iets waar de wijkregisseur over gaat, die kun je gewoon mailen of bellen.

Meer weten over Cilia? Kijk op www.ciliadaemen.nl.

Met haar in gesprek? Mail naar c.daemen@groenlinks.nijmegen.nl

Daan Moerkerk (nummer 6 GroenLinks) – Oosterhout

Daan Moerkerk is fractielid bij GroenLinks. Hij woont met zijn vrouw Ingeborg en dochters Sofie (6) en Annelot (4) in de wijk Oosterhout. “Een prachtige wijk. Oosterhout/Nijmegen-Noord voelt als een dorp in de stad, bewoners organiseren veel prachtige activiteiten en staan altijd klaar voor elkaar.”

Wat heeft Oosterhout nodig volgens jou?

Uit de wijkmonitor blijkt dat mensen in Oosterhout enorm tevreden zijn over de wijk. Dat kan ik beamen. Toch zijn er verbeteringen denkbaar. Verkeersveiligheid is een belangrijk item. De Griftdijk moet snel worden aangepakt en ook de Oude Groenestraat moet veiliger. Ook missen we horeca in de wijk. Het zou mooi zijn als ook in Oosterhout een vrijdagmiddagborrel gehouden kan worden in een gezellige kroeg. Er ligt een mooie kans in de Grote Boel, daar heeft de huidige gemeenteraad een deel van de grond een horecabestemming gegeven. Een ander belangrijk item is het behoud van groen. Tot mijn grote verbazing verdween vorig jaar ineens de kersenboomgaard aan de Griftdijk. Dit was een uitgelezen kans om een prachtig stuk eetbaar groen op te nemen in de nieuwe wijk Zuiderveld. Dergelijke praktijken hoop ik in de toekomst te voorkomen. Last but not least mag er meer aandacht zijn voor duurzaamheid in de wijk. Het grootste deel van de wijk is aangesloten op het warmtenet. Dat is mooi (hoewel de monopolie positie van Nuon een nadeel is), maar er mogen meer aansluitpunten komen voor elektrische auto’s, luchtvervuilende brommers en scooters moeten van het fietspad verdwijnen en er mogen nog veel meer zonnepanelen op daken in Oosterhout verschijnen.

Waar heb je als fractielid aan gewerkt voor Oosterhout?

Ik ben ongeveer een jaar geleden actief geworden voor GroenLinks Nijmegen. Daarbij ben ik nadrukkelijk bezig geweest met het behoud van de wilgen aan de Van Boetzelaerstraat en het voorkomen van doorgaand verkeer in de Volsellastraat. Ik heb ervoor gezorgd dat er voor de hele stad subsidie is voor groene daken, waarmee je woningen in de zomer koelt en in de winter warm houdt. Ook volg ik met veel interesse de discussie rondom de Dorpensingel.

Wat wil je dat inwoners van Nijmegen-Noord van jou weten?

Ik vind klimaatverandering een groot probleem. Dat is de reden dat ik politiek actief geworden ben. Als inwoners uit Oosterhout op lokaal niveau willen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem zijn ze van harte welkom om contact op te nemen met mij!

Meer weten over Daan?

https://nijmegen.groenlinks.nl/mensen/daan-moerkerk

https://www.linkedin.com/in/daan-moerkerk-2978697

PVDA Nijmegen

A. Wonen/bouwen

Bouwen, bouwen en bouwen! De behoefte aan sociale huur, middeldure huur en betaalbare koop is groot in Nijmegen. Zowel bij starters als doorstromers. Er zijn dus snel meer betaalbare huizen nodig. De PvdA Nijmegen wil daarom inzetten op versnelling van de nieuwbouw in Nijmegen, waaronder in Nijmegen Noord en Lent. Hierbij gaat het met name om sociale huur, en ook middeldure huur en goedkope en middeldure koop. Uitgangspunt is ook dat we afwisselende wijken willen, mét voldoende groen en oog voor duurzaamheid. Geen grote blokken eenzijdige bebouwing, maar kleinschalige woonbuurten met afwisselend sociale huur, middeldure huur en koop. Voor starters willen we  lopende experimenten met tijdelijke huurcontracten op kleine schaal uitbreiden. Mogelijk dat nog te ontwikkelen locaties nabij station Lent zich hier ook voor lenen.  Een goede, betaalbare woning in een veilige en leefbare omgeving is een recht, voor iedereen.

B. Leefbaarheid wijken

Afwisselende wijken dragen bij aan de leefbaarheid. Lent en Noord ontwikkelen zich snel, maar het voorzieningen niveau en de bijkomstige reuring kunnen wel een impuls gebruiken. De PvdA Nijmegen heeft zich hier in het verleden hard voor gemaakt en zal dat blijven doen. In de omgeving van station Lent willen wij winkels. Wij zetten in op een hoogwaardige ontwikkeling van het Veur lent en de nieuwe kade van de spiegelwaal. Daar hoort ook horeca bij. Ook het cultuurhistorisch erfgoed zoals de Warmoes is van belang voor een leefbare wijk. Daarom hebben wij ons afgelopen periode met succes ingezet om de Warmoes te behouden. Leefbare wijken, met goede voorzieningen, genoeg te doen en een sterk gevoel van verbondenheid, daar zetten wij ons voor in.

C. Verkeer en milieu

De Pvda Nijmegen heeft ervoor gezorgd dat er een doorbraak kwam in de impasse rond de dorpensingel. Door als fractie contact te leggen met de raad van Lingewaard is het gelukt overeenstemming te bereiken over het aanleggen van de dorpensingel. Dat is ontzettend goed nieuws. Het betekent een forse vermindering van het sluipverkeer door Lent, zodat het gebied veiliger en schoner wordt.

Nu dat Nijmegen rap verder groeit moet doorstroom van het verkeer de aandacht blijven houden. Hoewel de aanleg van een breder tweerichtingsfietspad aan de westzijde van de Waalbrug tijdens de renovatie positief is, betekent dit dat de busbaan stadinwaards zal verdwijnen. Wij zien echter kansen voor een snelle busverbinding ver de oversteek naar de westzijde van het station de ruimte voor een busbaan is al gereserveerd.

D. Cultuur/onderwijs/sport

PvdA Nijmegen wil ruim aandacht voor cultuur, omdat het een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling van ieder mens. Als oudste stad van Nederland heeft Nijmegen heel wat te bieden en ook over de Waal in Noord en Lent ligt er prachtig erfgoed. Als onderwijsstad biedt Nijmegen veel cultuureducatie.

Cultuurhistorie is iets om te koesteren, zeker in de oudste stad van Nederland. Daarom wil PvdA Nijmegen dat het Fort Lent een plek krijgt in de plannen rond de Hof van Holland, die recht doet aan de cultuurhistorische waarde.

Nijmegen Noord heeft een eigen theaterzaal,  meerdere basisscholen, en met het Citadel college een zeer goed aangeschreven school voor voortgezet onderwijs voor alle niveaus. Het basisonderwijs kent goede scholen en is groeiende, om de hoge vraag te kunnen opvangen. PvdA Nijmegen wil dit niveau van voorzieningen handhaven en waar mogelijk uitbouwen. Op het gebied van sport bezit de wijk met de Balmerd en de Vossenpels over twee prachtige sportlocaties. Wat binnensport betreft is er wellicht nog ruimte voor een tweede binnensporthal. Tot slot heeft de PvdA Nijmegen in het verleden gepleit voor een zwembad in Nijmegen Noord. Begin dit jaar is dit onderwerp opnieuw op de agenda gekomen. Hoewel het landschap (met een nieuw bad in Bemmel en Elst) is veranderd vinden wij het belangrijk om de mogelijkheden van een bad in noord verder te onderzoeken.

E. Jullie eigen belangrijkste topic voor Nijmegen Noord

Lent en Nijmegen Noord zijn de entreepoorten van de stad. En nu het goed gaat met de economie liggen er volop kansen voor een mooie en hoogwaardige ontwikkeling van het gebied rond de nevengeul. PvdA Nijmegen wil dat de inrichting van dit gebied een visitekaartje wordt voor de stad, met horeca op dijkhoogte, watersport op de geul, sport, recreatie, en wonen. Maar ook voldoende bereikbaarheid van dit gebied, per fiets (dus voldoende stallingen zodat de snelbinder niet vol staat met fietsen), per OV en met de auto. Een gebied als dit richt je in voor de komende 50-100 jaar. Dan moeten we het wel zo doen dat heel Nijmegen en Lent er trots op kunnen zijn!

David Campbel – PvdA (5)

Ik woon al 8 jaar met veel plezier in Nijmegen Noord, met mijn vriendin en twee kinderen. Mijn ambitie in de Raad voor Nijmegen Noord is er  een krachtig duurzaam en divers stadsdeel van te maken, met de allure die past bij een grote stad. Op menselijk vlak is mijn drijfveer vertrouwen. Ik vind het belangrijk dat we elkaar vertrouwen, omdat dit ervoor zorgt dat mensen het beste uit zichzelf én elkaar kunnen halen.

Jasper Konijnenbelt (35) – PvdA (6)
Geboren en getogen in Nijmegen en woon sinds 3 jaar met erg veel plezier in Lent. Samen met mijn vriendin en twee kinderen geniet ik er van de ruimte, het fantastische buitengebied en de goede toegang tot het centrum van onze oude Keizerstad. Lent ontwikkelt zich in rap tempo en het is mijn drijfveer om die ontwikkeling verder te stuwen, naar een horizon van een sterke, groene, veilige en sociale gemeenschap als poort en visitekaartje van Nijmegen.  Een schoolvoorbeeld van hoe je een krachtige gemeenschappen bouwt, vindt je hier: gemengde wijken met sociale huur, middeldure koopwoningen en duurdere twee-onder-een-kappers door elkaar. Het zorgt voor dynamiek en ontmoeting in gemengde wijken. Het is de taak van ons allemaal om er voor te zorgen dat het die mooie plek blijft, zodat het er goed wonen is en blijft. Voor íedereen.
 

Stadspartij DNF

A. Wonen/bouwen

Stadspartij DNF wil voldoende groen en speelmogelijkheden in alle wijken. De verdere bouw in Oosterhout moet gedifferentieerd zijn en dus een goede mix bieden om ook genoeg ruimte te bieden aan betaalbaar wonen voor ouderen die in Nijmegen oud willen worden en voor jongeren die in Nijmegen een toekomst willen opbouwen. Stadspartij DNF wil daarom ook inzetten op erfpacht als middel om meer te kunnen bouwen, omdat daarmee de bouwprijs flink daalt. Wij moedigen het wonen op het water aan en kijken naar mogelijkheden voor een duurzame tiny houses wijk.

B. Leefbaarheid wijk

Stadspartij DNF wil meer werk maken van groenonderhoud, wegenonderhoud, onkruid en zwerfafval in de wijken. We plaatsen ook in Oosterhout kroonringen op lantaarnpalen tegen het wegwaaien van de plasticafvalzakken. We versterken de Nijmeegse buitenbeleving door picknickplaatsen voor grote groepen te plaatsen bij de Spiegelwaal. We schaffen de hondenbelasting af, omdat wij die oneerlijk vinden omdat de kosten voor hondenpoep opruimen vele malen lager zijn dan de opbrengsten. Wij bevorderen de komst van nieuwe buurthoreca en voldoende ontmoetingsplaatsen in de wijk zoals wijkcentra. We plaatsen meer welzijnswerkers in de wijken en zorgen voor een spreekuur voor de wijkagent

C. Verkeer /Milieu

Vooral bij scholen en sportclubs willen wij veel meer gaan inzetten op veilige verkeerssituaties. Bij de oversteekplaatsen richting OSC en de school aan de Groenestraat zijn gevaarlijke situaties. Stadspartij DNF heeft al aan de bel getrokken om hier een einde aan te maken. We voeren de Dorpensingel uit en zorgen middels een groene golf voor een betere doorstroming van de S100/S111. We behouden het gratis busvervoer voor 65+ en onderzoeken een sterke reductie van een OV-kaartje waarmee je in heel Nijmegen kunt reizen. We zetten braakliggende terreinen in voor stadslandbouw en plaatsen zonnepanelen op onverkochte industrieterreinen

D. Cultuur/Onderwijs/Sport

Stadspartij DNF steunt de ontwikkeling van de Spiegelwaal als watersportgebied en wil extra sportveldjes en beweegparken in de wijken. Wij willen dat alle basisschoolleerlingen zwemles krijgen en willen sport toegankelijk houden voor alle kinderen, ook als hun ouders het niet kunnen betalen. We zien mogelijkheden voor meer regionale samenwerking o.g.v. sport met gemeente Overbetuwe en Lingewaard. We steunen de komst van een zwembad voor Nijmegen Noord liefst in samenwerking met gemeente Overbetuwe en Lingewaard. We willen dat Nijmegen als eerste stad van Nederland budgettering als vak doorvoert in het basisonderwijs. We gaan door met de nachtburgemeester en vragen hem/haar ook meer activiteiten op te zetten in Nijmegen Noord.

Joris Bouwmeister, Luuk Jetten en Marinos Chrysostomou willen zich maximaal gaan inzetten om de Nijmeegse sport in Noord de ruimte te geven die het verdient. Geef iedereen de kans om van sport te genieten. Zij zijn voor de komst van een nieuw zwembad in Nijmegen-Noord en zien de noodzaak van regionale afstemming over sport met gemeente Lingewaard en gemeente Overbetuwe. De Spiegelwaal wordt een hotspot voor recreatie en watersport. Ben Kregting, Hans van Meteren en Wiet Benda gaan voor afschaffing van de hondenbelasting want dat is een oneerlijke melkkoe. Het opruimen van hondenpoep kost veel minder dan de belasting oplevert. Daarom schaffen zij de hondenbelasting af. Maar de opruimplicht blijft uiteraard. Ben Kregting, Hans van Meteren maar ook Joris Bouwmeister willen ook aandacht voor eenzame Nijmegenaren met meer welzijnswerk en ontmoetingsplekken zoals wijkcentra en buurthoreca en behoud van winkels in de wijken. Ook willen zij ik meer bouwen voor ouderen in hun eigen wijk. Haagse bezuinigingen op zorg willen ze opvangen zodat onze oudere Nijmegenaren niet vergeten worden. Marinos Chrysostomou en Wiet Benda willen ook dat overlast 24/7 serieus genomen worden door betere handhaving in Nijmegen. Meer controle door Bureau Toezicht, camerabewaking, buurtpreventietrajecten en intensievere brandweercontroles. Toezichthouders moeten 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar zijn.

Nr. 10 Joris Bouwmeister Oosterhout
Nr. 20 Ben Kregting, Lent
Nr. 30 Hans van Meteren, Lent
Nr. 35 Marinos Chrysostomou, Oosterhout
Nr. 41 Luuk Jetten, Lent
Nr. 47 Wiet Benda, Lent

VVD Nijmegen

A. Wonen/bouwen 

VVD Nijmegen wil dat er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen zijn en dat er kavels zijn voor mensen die een eigen huis willen bouwen. We zijn voor het verlagen van de lokale lasten voor woningeigenaren en ondernemers.

B. Leefbaarheid wijken

VVD Nijmegen vindt dat de gemeente zich in nieuwe wijken zoals Nijmegen Noord extra moet inzetten om een prettige leefomgeving te creëren. Met voldoende speeltuintjes, parken, parkeerplekken, winkels en horeca. 

C. Verkeer en milieu

Een fijne buurt betekent een plek waar het goed wonen is en waar kinderen veilig op straat kunnen spelen. VVD Nijmegen wil optimale verkeersveiligheid en goede ontsluitingsroutes voor fiets en auto. Wat VVD Nijmegen betreft moet de Dorpensingel er zo snel mogelijk komen. 

D. Cultuur/onderwijs/sport

Nijmegen heeft behoefte aan goed muziek- en cultuuronderwijs, waarin kinderen en ouders zelf besluiten of zij dit volgen. Ouders kunnen zelf kiezen waar hun kinderen naar school gaan. VVD Nijmegen is tegen de Schoolwijzer. VVD Nijmegen wil investeren in nieuwe sportaccommodaties, zoals een nieuw zwembad in Nijmegen Noord. 

E. Belangrijkste topic voor Nijmegen-Noord

Optimale verkeersveiligheid, met goede ontsluitingsroutes voor fiets en auto! Laten we samen werken aan nog een mooier Nijmegen Noord!

A. Wonen/bouwen 
B. Leefbaarheid wijken
C. Verkeer en milieu
D. Cultuur/onderwijs/sport
E. Belangrijkste topic voor Nijmegen-Noord

#8  Vanessa van Westing-Kuipers

 

2 comments

  1. Goed initiatief om alles op een rijtje te zetten. De leesbaarheid valt een beetje tegen door rommelige lay out.

    1. Beste Mieke,

      Dank je wel voor je reactie, ik heb net geprobeerd de leesbaarheid iets te verbeteren.

      Helaas had ik vanmorgen erg weinig tijd om het overzicht te maken en een deel van de informatie was vannacht pas aangeleverd.

Comments are closed.

X
%d bloggers liken dit: