Auteur: Oscar Papenhoven

14 mrt 2023

NOTULEN wijkraadvergadering WPO 18 januari 2023

Aanwezig: Ben Voorzitter Wijkraad, Martin Penningmeester Wijkraad, Marike Ben er Weer, Anja Wijkraad, Marijke buurtbewoner (ontsluiting + park), Saskia buurtbewoner (Notensteinstraat), Paul Opbouwwerker, Jeffrey Wijkregisseur, Amanda buurtbewoner (Volsellastraat), Koen buurtbewoner (Aquilastraat), Job-Joris (Volsellastraat), Henry Wijkraad

Afwezig: Oscar Secretaris Wijkraad, Imogen Wijkraad

1- Welkom

2- Korte voorstelronde (indien nodig)

3- Ingekomen stukken en vaststellen agenda

4- Verslag vorige vergadering

Vuurwerk wordt beaamd.

5- Status actiepunten

  • Status AED

Kast ophangen bij Brass heeft door persoonlijke omstandigheden van de Eigenaar wat vertraging opgelopen.

Er komt nog een overleg tussen de wijkraden van Lent en Oosterhout omdat het wijk overstijgend is. Nijmegen-Noord is één van de 5 regio’s voor Hartslag Nijmegen.

  • Ontwikkeling Griftdijk, tijdelijke verkeerslichten t.p.v. Terracottastraat
  • Ontwikkeling De Grift
  • Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat

Gemeenteraad is omgegaan en nu voorstander van ontsluiting via Volsellastraat. Stadspartij is vanwege budgettaire redenen omgegaan. Binnen half jaar zou het starten en in de tussentijd de participatie.

Amanda geeft aan dat er nog een bezwaar is gemaakt en dat dit nog loopt. Geen extra auto’s is het uitgangspunt. De Volsellastraat wordt als onveilig ervaren. De kromming maakt het onveilig.

Gemeente moet samen met alle bewoners om tafel.

Het liefst hebben ze ontsluiting via de van Boetzelaerstraat, dat is al lang tijd de ontsluiting.

VVN heeft aangeboden om mee te kijken naar verkeersstromen. VVN heeft meerdere aanbevelingen gedaan.

Vanuit de Notensteinstraat is er weinig voorkeur, zij zijn blij dat de straat is afgesloten.

De fietsers maakt het onveilig. Kijken niet uit, Oortjes in.

Bezwaar van het begin van de van Boetzelaerstraat is dat er veel fietsers tegen het verkeer in dat maakt het voor autoverkeer extra gevaarlijk, daarom zijn zij voor de ontsluiting via de Volsellastraat.

Algemeen doel is via participatie (breed) de beste oplossing van alle slechte oplossingen te krijgen 341 woningen worden ontsloten.

De Projectleider moet hiervoor mensen benaderen. Bij projecten moet van tevoren welke stap op de participatieladder wordt gebruikt, de slechtste is alleen informeren.

Participeren is meedenken maar de raad neemt het besluit.

Het College en de Ambtenaren zijn nooit van mening veranderd. De Raad is de enige die van mening is veranderd.

– De wijkraad en meerdere mensen gaan nog fietsen met de Wethouder.

  Met een verkeerskundige de knelpunten bekijken.

– Wanneer openbaar groen hinderlijk is, kan dat gemeld worden bij de wijk regisseur.   Bijvoorbeeld wanneer verkeersveiligheid in het geding is.

  • Voortgang diversen

– Park Waaijenstein: moestuin De Pompoen, participatie speelgelegenheid, beplanting en inrichting, toegang tot landgoed en dijk (korte toelichting)

– Speelplan (Floris Bouma) gaat de participatie doen voor park Waaijensteijn. Er zijn al bewoners en scholen benaderd. Eerste sessie geweest en er komt nog een informatieavond. Beheer is nu nog project gebied en nog niet overgedragen aan stadsbeheer. Na overdracht kan het beheersplan gemaakt worden.

– Moestuin de Pompoen overdracht is eind januari. Er moet nog wat beplant worden.

– Voet of fietspad richting dijk staat (nog) niet gepland.

– Fietsroutes door de wijken ipv langs de griftdijk. Dit zit in het project van de Griftdijk. Er is nog niets meer dan wat er al in de Benerweer heeft gestaan.

– Vergroening schoolplein, materialen zijn duurder geworden, er moet extra budget komen.  Gekeken wordt naar extra op het huidige plan om het groener te maken.

– Voortgang voetpad park Annabellastraat-Weefgewichtstraat en hondenlosloopgebied, een aantal bewoners heeft samen met Arie de Bie gekeken, het blijft park. Bureau Shift gaat kijken, zij zijn gespecialiseerd in gedragsverandering zodat het niet meer gezien wordt als fietsroute.

6- Rondvraag, mededelingen

– Gemeente heeft warme plekken bedacht, de Klif is daar één van, tussen 9 en 11 is er ook koffie. Leeft dit of moet een andere tijd gekozen worden. Bij de Stip (bij de Boog) kan ook gekeken worden voor hulp wanneer dit nodig is. Daar is het ook warm en gratis koffie. Komt ook in de Benerweer.

– Graag een seintje wanneer onderwerpen behandeld worden die de Volsellastraat besproken wordt, dit gaat via Anja.

– Ouders gezocht die mee willen praten over Wijkvisie Nijmegen-Noord. Participatie voor kinderen 0-12j

7- Sluiting

 

14 mrt 2023

AGENDA wijkraadvergadering 15 maart 2023

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling park Waaijenstein
– Ontwikkeling Griftdijk
– Ontwikkeling De Grift
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

18 jan 2023

NOTULEN wijkraadvergadering 23 November 2022

Aanwezig: Ben, Oscar, Anja, Henry (allen wijkraad), Desiree en Koen (wijkagenten), Marike (Ben Er Weer)

1. Welkom
2. Korte voorstelronde
3. Inkomende stukken
4. Verslag vorige vergadering
– Rotonde Italiëstraat ligt verschoven in de as. Ook de bocht ligt voor fietsers ligt erg scherp.
Meenemen in de fietsrotonde met de Wethouder.
Politie:
– Vuurwerkoverlast, steekt boven de rest van Nijmegen uit, heeft ook te maken met vaker meldingen vanuit Noord. (Voornamelijk Do-Zo, 8-10u). Bij minderjarigen altijd gesprek met ouders, reacties heel verschillend. Vaak Cat.1 vuurwerk.
– Drugshandel rond park, bij dependance, is in onderzoek. Het is op dit moment zeer toegankelijk, de 18-jarigen zijn zeer ontvankelijk ervoor.
– Prostitutie bij carpoolplek, windmolens. Was nog niet bekend.
– Inbraken, vooral auto inbraken. Woning wat minder. Het valt wel vaak op binnen de wijk.
– Snelheidsovertredingen, vaak Griftdijk, maar geen structurele controle.
– Druk met de jeugd uit de wijk. Met wapens in het stadscentrum, drugsgebruik.
– Ook stijging van verwarde mensen.

Gemeente is bezig met plekken voor jeugd, binnen drie jaar 3000 pubers in Nijmegen-Noord. Er is gisteren een rondje door de wijk geweest met jeugd voor onder andere “kletsplekken”.

5. Status actiepunten:
Ontwikkeling Griftdijk:
o Bijeenkomst van de gemeente geweest waar bewoners hun mening konden geven. Er is een verslag van gemaakt met de opsomming. In december wordt met de wijkraad verder gesproken. Advies volgt later.
o De Oude Groenestraat, knoop 38 en Park 15 wordt vanuit de Wijkraad meegenomen.

Status AED:
o AED bij Brass is geleverd
o AED bij de tandarts is actief.

Ontwikkeling Park Waaijenstein:
o Er is veel onenigheid over de ontsluiting. De wijkraad neemt hier in geen standpunt in vanwege tegenstrijdige belangen.

Annabellastraat:
o Logische fietsroute is door het park, maar er wordt hard gereden, mensen worden soms omvergereden. Het is een logische route ook omdat de aansluiting op de fietspad busbaan vanuit de Weefgewichtstraat niet logisch is. Er zijn geen vervolgstappen gedaan, alleen één bord “Voetganger” is verplaatst.

Website “Indewaalsprong”:
o  Vanuit de gemeente de vraag of we samen met Lent met een plan kunnen komen. Nu is Nijmegennoordonline in gebruik voor Nijmegen-Oosterhout.

6. Rondvraag
7. Sluiting

12 jan 2023

AGENDA wijkraadvergadering WPO-WijkPlatformOverleg 18 januari 2023

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling Griftdijk, tijdelijke verkeerslichten t.p.v. Terracottastraat
– Ontwikkeling De Grift
– Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat
– Voortgang diversen Park Waaienstein: moestuin De Pompoen, participatie speelgelegenheid, beplanting en inrichting, toegang tot landgoed en dijk (korte toelichting)
– Voortgang voetpad park Annabellastraat-Weefgewichtstraat en hondenlosloopgebied
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

20 nov 2022

NOTULEN wijkraadvergadering WPO 28 september 2022

Aanwezig: Mandy en Marc (buurtbewoners), Geurt en Mariken (BEN Er Weer), Odilia (Omgevingsfonds Windmolens), Paul (Bindkracht 10), Ben, Oscar, Imogen, Martin, Anja en Henry (allen Wijkraad)

1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
Aankomende vrijdag gaat de Dijk open.
Centrale Gelderland omgevingsfonds, niet omgevingsfonds windpark Nijmegen-Betuwe. Dit zijn twee verschillende omgevingsfondsen, voluit schrijven om verwarring te voorkomen.
5) Status actiepunten
• Status AED
Henry heeft contact gehad met AEDDukenburg. AEDDukenburg valt onder HartslagNijmegen, de intentie is dat er vijf stichtingen onder HartslagNijmegen gaan vallen. Nijmegen-Noord is één van de gebieden die een eigen stichting moet krijgen. AEDDukenburg heeft op dit moment een aantal AED’s in beheer in Nijmegen-Noord in beheer, dit zijn bijvoorbeeld de AED bij de Klif en bij de Albert Heijn.
Via Hartslag Nijmegen heeft Tandarts Arlo een AED met Buitenkast besteld, deze zal dan ook in beheer komen van de stichting.
• Ontwikkeling park Waaijenstein
Morgen is er ambtelijk overleg met de Wethouder, voorkeur is ontsluiting via de Volsellastraat. Er is bezwaar gemaakt vanuit bewoners Gladiusstraat, 14 Kavels, Appartementen, vrije huizen. Via de WOO is opgevraagd wat er allemaal is gedaan. Ze hebben allerlei uitwerkingen gedaan zonder overleg met de bewoners. Vanuit de Wijkraad zou het verzoek voor Co-creatie kunnen doen aan de gemeente.
• Ontwikkeling Griftdijk
Binnenkort inloopavond
Oversteek Dick Brunastraat, waarom zo gemaakt? Ruimte had een beperking, dit was het meest haalbare en veilige. Volgens ouders is het een stuk beter.
Terracottastraat oversteek is nog steeds niet optimaal.
Griftdijk zou een wijkweg moeten worden in plaats van een doorgaande weg.
Alternatief Margaretha van Mechelen straat zou een goede alternatieve weg moeten worden.
Veiligheid zou voorop moeten staan. STOP (Stappen Trappen OV Personenauto) is de volgorde van belangrijkheid. Griftdijk wordt onderdeel van snelfietsroute Nijmegen-Arnhem. Wegprofiel aanpassen is gewenst. Officieel is het nog steeds een dijk, dit zou misschien beter kunnen vervallen. Duurzaam veilig is een goed woord om te gebruiken in de communicatie. Er is een kenniscentrum CROW, gemeente heeft toegang daartoe. Er komt een startnotitie, 12 oktober is de inloopavond.
Gedragsverandering kan ook helpen om de drukte te verlagen.
Het opstelpunt op het fietspad Griftdijk-Noord voor de afslag richting de Dijkstraat is erg smal.
Vanaf het groentje staat bij de Margaretha van Mechelen het verkeerslicht altijd op rood. Dit is tegen de het STOP principe.
Een voetpaden visie is ook gewenst. (Hoofd wandel structuur)
• Ontwikkeling De Grift
Verkeersveiligheid
• Omgevingsfond Windmolens
Eens in de twee jaar is er een subsidieronde, morgen is er een informatieronde. Tot 1 November kunnen er aanvragen gedaan worden. De subsidie wordt dan in januari toegekend. Voorwaarde is dat er binnen twee jaar het besteed wordt anders vervalt deze. Verlenging aanvragen is mogelijk.
Op de website staat welke projecten er geweest zijn. Vergroening van het plein de klif heeft ook subsidie toegekend gehad.
Een commissie beslist over de toekenning, er wordt evenredig verdeeld over Reeth, Ressen, Oosterhout en Nijmegen Oosterhout.
• Vergroening plein de Klif
• Fietsroute door het park, verlengde Annabellastraat, Weefgewichtstraat. Daar komt een visie op.
6) Rondvraag, mededelingen
Oscar: Omgevingsfond Centrale Gelderland gaat binnenkort een ronde houden, nog niet precies duidelijk wanneer. A.s. Zaterdag is er burendag bij de Centrale, iedereen is daar welkom.
Odilia: Website bijhouden gebeurt door Oscar. En BEN Er Weer zet zelf de bladen erop. Arjen verzorgt de serverruimte van de Server. Facebook moet de informatie nog aangepast worden.
Mailadressen zijn nu via Gmail.
Anja: Getoeter afgelopen zaterdag. Dat was de truckrun Gendt
Paul: Bindkracht is verhuisd naar de Boog, nummer 4. Dus weg uit het Thermion gebouw.
Startbijeenkomst naar Jongeren in de Ster. Jongerenwerkers hebben korte lijntjes met politie en toezicht. Onderzoek naar de behoeftes in Hof van Holland en Woenderskamp. Van jong tot oud.
Koningsdag, er is een oproep geplaatst om mensen te krijgen voor de organisatie.
7) Sluiting

20 nov 2022

AGENDA wijkraadvergadering 23 november 2022

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling park Waaijenstein
– Ontwikkeling Griftdijk
– Ontwikkeling De Grift
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

30 sep 2022

BURENDAG bij ENGIE: 1 oktober a.s.

Uit de nieuwsbrief van ENGIE:

 

Op de koffie bij ENGIE

Op zaterdag 1 oktober organiseert ENGIE een open ‘huis’ voor onze naaste buren (bewoners, ondernemers en bedrijven). Goede kans dat u als lezer van onze nieuwsbrief een naaste buur bent, u bent dan van harte welkom. Ook als u geen directe buur bent, maar simpelweg belangstellend en betrokken, heten we u natuurlijk van harte welkom. Na een lange tijd van relatieve ‘radiostilte’ vinden we het belangrijk om u opnieuw te ontmoeten. We horen graag wat u wilt weten en we vertellen over wat u van ENGIE kan verwachten in de realisatie van de herontwikkeling van de locatie.

 

Windturbines en sloop

Daarnaast willen we u meenemen naar de nieuwe windturbines en bijpraten over de afronding van de sloop. Een team van ENGIE is aanwezig, samen met vertegenwoordigers van het sloopbedrijf en ook enkele leden van de klankbordgroep van Centrale Gelderland zullen aanwezig zijn.

 

Gemeente Nijmegen

We bieden tijdens de Burendag ook plaats aan de gemeente Nijmegen, die gelijktijdig een informatie bijeenkomst organiseert over de ter inzage legging van het ontwerp Bestemmingsplan en bijbehorende stukken.

Er is geen plenair programma, u kunt vrij inlopen tussen 11 en 14 uur. Wij zorgen voor drankjes en een versnapering, een kleine activiteit voor de kinderen en zeer zeker ook voor gezelligheid!

 

Mis het dus niet en kom naar de Burendag bij ENGIE!

Datum: zaterdag 1 oktober tussen 11 en 14 uur.

Aanmelden is niet nodig, vrije inloop.

(Adres: Hollandiaweg 11A, 6541 BL Nijmegen)

26 sep 2022

NOTULEN wijkraadvergadering 29 juni 2022

Aanwezig: Paul (Bindkracht10), Norbert (wijkbewoner, bezig met mobiliteit NS inclusief fietsen, interesse aan Griftdijk), Edward (wijkbewoner, bezig met mobiliteit NS inclusief fietsen), Anja (Bestuurslid wijkraad), Henry (Bestuurslid wijkraad), Martin (Penningmeester wijkraad), Oscar (Secretaris wijkraad), Ben (Voorzitter wijkraad)

Niet aanwezig: Imogen (Bestuurslid wijkraad)

1. Welkom

2. Korte voorstelronde

3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
Ingekomen stukken: volgt later

Doel wijkraad:
– Leefbaarheid van de wijk te bevorderen. Proces begeleiden, Escaleren indien nodig.
– Niet lobbyen voor bepaalde groepen, maar neutraliteit.

Volgorde agenda
– Griftdijk
– Waaijenstein
– Waaldijk
– Aed
– Centrale Gelderland
– Verkeersregel bekendheid jeugd

4. Verslag vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen.

5. Status actiepunten
Griftdijk:
Gesprek met de gemeente over indeling Griftdijk, valt buiten alle bestemmingsplannen, behalve „De Grift“. Eerste bestemmingsplan goedgekeurd, huidige bedrijven „legaliseren“.
In Augustus, September het tweede deel voor de uitbreiding. Alles van lichte tot zware industrie, zoals metaalbedrijven. Ontsluitingen via de stationsstraat. Behalve toename van verkeer zal er weinig invloed zal zijn op de bewoning.

Na de zomer komt de Gemeente met een startnotitie over de Griftdijk. Wens is om de Griftdijk meer een wijkweg te maken en hoe de twee wijkdelen aan elkaar gezet kunnen worden. Er zijn alternatieven zoals de Margaretha van Mechelenweg en de Mauritssingel. Op ambtelijk niveau wordt het nu geschreven. Gemeente kijkt naar signalen. Deze moet wel breed gedragen worden.

Park Waaijenstein ontsluiting:
– Ambtelijke voorkeur is ontsluiting via de Volsellastraat.
– 2e voorkeur is via de Busbaan
– 3e voorkeur is via de van Boetzelaarstraat.

Waaldijk:
Gaat open voor de vierdaagse, definitief.
Hoogwater bescherming die loopt van Gorinchem tot Pannerden, doel is dat de uitstraling overall ongeveer hetzelfde is.
Nijmegen is verantwoordelijk voor links van de oude Groenestraat. Het blijft hetzelfde voor Nijmegen, afsluiting in de zomer weekenden. Aan de zijkanten grasbeton stroken. 4.6m zonder de stroken.
Er komen geen aansluitingen op de dijk van de nieuwe woningen. Er komen trapaansluitingen op de oversteek. Wellicht een idee zoals bij brug Molenhoek-Cuijk om een fiets baan te maken.
Er is een afsluiting voor motoren bij de oude Groenestraat.

AED:
Brass en de Tandarts schaffen een AED aan.

Centrale Gelderland:
– Windmolens doen het weer.
– Geld van het project wordt door de klankbordgroep geadviseerd om naar het omgevingsfonds te doen.
– Het geheel wordt netjes aangekleed.

Verkeersregelbekendheid Jeugd:
– Veel verkeersonderwijs is wegbezuinigd;
– Verminderen van snelheid helpt ook;
– Wellicht ook automobilisten meer bekend maken met onoplettende jeugd;
– Het park bij de Anabellastraat.

Mededelingen van Paul:
In de wijken Hof van Holland en Woenderskamp gaat Bindkracht een onderzoek doen naar de behoeftes van de mensen. Hoe verder integreren in de sociale omgeving.
Fietsclub is actief, loopt goed.
Stadsdeel programmeren voor volwassenen voor de stadsdeel agenda. Praten met de bewoners. Pilot in Lindenholt. Stadsdeel programmeren voor jongeren is wel al in Noord uitgerold.

6. Rondvraag
Oscar: nieuwe ronde van vergaderingen, laten om 20:15 laten staan.

Ben: van de wijkagent: prostitutie in de wijk, opgepikt bij de dependance (school) en afwerkplek bij de windmolens.
Meldingen aan de politie bij diefstal vernielingen etc..

Norbert en Edward: positief over wat er gebeurt bij de wijkraad, ook dingen geleerd.

Anja: brug bij de Imbrexstraat, veel bijna aanrijdingen. Anja meldt het vanuit de wijkraad bij Jeffrey.

Sidenoot: Boek: „Het recht van de snelste“ is een eyeopener.

7. Sluiting

26 sep 2022

AGENDA wijkraadvergadering WPO 28 september 2022

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.16/2.17.

AGENDA
1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Status actiepunten
• Status AED
• Ontwikkeling park Waaijenstein
• Ontwikkeling Griftdijk
• Ontwikkeling De Grift
• Verkeersveiligheid
6) Rondvraag, mededelingen
7) Sluiting

X