Auteur: Peter van Disseldorp

18 feb 2017

Nijmegen ziet af van verondiepen waterplassen Waalsprong

De drie waterplassen die de gemeente Nijmegen momenteel realiseert in De Waalsprong worden niet verondiept. Dit besluit werd al eerder genomen voor de Lentse Plas . Het college van B&W wil nu ook geen verondieping meer in de Oosterhoutse en de Zandse Plas. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het voorstel.

Bij de aanleg van de drie plassen wordt zand gewonnen dat door de aannemer wordt verkocht, een heel gebruikelijke afspraak bij het creëren van nieuwe watergebieden. Door het afgraven ontstaan drie diepe plassen die onderdeel uitmaken van De Waaijer, het grote groengebied in de Waalsprong. Om de natuur- en landschappelijke waarde van de plassen te vergroten, kunnen de plassen deels weer gevuld worden met grond van andere projecten. Dat heet verondiepen. Hieraan zijn strenge eisen verbonden waaraan de gemeente Nijmegen inmiddels heeft voldaan. Met de opbrengsten uit de zandwinning en het verondiepen betaalt Nijmegen voor een belangrijk deel de parkinrichting rond de plassen.

De reden om te stoppen met het verondiepen van de plassen is dat de marktomstandigheden zo veranderd zijn dat de mogelijke opbrengsten laag zijn. Het vooruitzicht is dat dit de komende jaren zo blijft. Bovendien blijven er zorgen bij bewoners over het bouwverkeer en de waterkwaliteit na verondieping. Die combinatie van factoren leidt ertoe dat de gemeente in overleg met de provincie, het waterschap en de betrokken marktpartijen afziet van het terugbrengen van grond in de plassen van De Waaijer. Alleen wanneer herinrichting van oevers een aanmerkelijke verbetering van de natuurkwaliteit kan opleveren, kunnen alsnog kleinere hoeveelheden grond daarvoor worden aangewend.

Omdat het gaat om een groot project met een doorlooptijd van 10 jaar hield de gemeente al rekening met mogelijke financiële risico’s die zouden kunnen ontstaan bij de uitvoering van dit project. Daarom was voorzien in een reservering om mogelijke tegenvallers op te opvangen.

Zo gaan de drie plassen in De Waaijer er in hoofdlijnen uitzien:

Oosterhoutse Plas
De Oosterhoutse plas wordt een ‘stedelijk’ watergebied. De plas ligt tussen de toekomstige wijken Broodkorf, Grote Boel en Woenderskamp. Rondom de plas kun je wandelen, fietsen, spelen en vissen. Om dat mogelijk te maken, komt er een stelsel van paden en bruggen direct langs de oevers. Aan de oostzijde komt een groot oppervlak groen en riet.

Zandse Plas
De Zandse Plas is een watergebied met een meer natuurlijke invulling. Deze plas vormt de overgang naar het aangrenzende landelijk gebied bij het dorp Ressen aan de noordzijde, het woongebied De Vossenpels aan de zuidzijde en park De Woerdt aan de oostzijde. De noordoever van het water bestaat uit een brede rietoever met verspreide bosschages .

Lentse plas
Aan de oostzijde van de Prins Mauritssingel bevindt zich de Lentse Plas. Deze plas is bedoeld als recreatieplas en krijgt de voorzieningen die daarbij horen. Zo komt er een recreatiestrand aan de noordzijde van de plas waar ook de bioscoop Cinemec is gevestigd. De zuidzijde van de Lentse Plas grenst aan de woonwijken Visveld en Laauwick en heeft een meer parkachtig karakter. In de Oosterhoutse en de Lentse Plas zijn nog verder uit te werken plannen voor drijvende woningen.

04 feb 2017

verslag klankbordgroep knoop 38

In april van dit jaar is er een klankbordgroep gestart met als doel samen met de aanwezigen de eerste ideeën te schetsen voor de inrichting van het gebied, globaal gelegen tussen Elst, Valburg, Slijk Ewijk en Oosterhout. Het doel is om de verschillende planontwikkelingen, zoals Danenberg, bedrijventerreinen A15, windmolens, RTG en verbreding A15 onderling samenhang te geven en in te bedden in een landschappelijk te versterken omgeving.

In de klankbordgroep zijn de volgende groepen vertegenwoordigd: Wijkraad Elst-Oost, wijkraad Elst-Zuid, Dorpsraad Valburg, Buurtvereniging Reeth, Dorpsraad Oosterhout, Dorpsraad Slijk-Ewijk,  Wijkraad Oosterhout, Dorpsbelangen Ressen, Waterschap Rivierland, LTO-Noord, Historische vereniging Marithaime, Historische vereniging Oosterhout-Slijk-Ewijk en de Ondernemersvereniging Waalsprong.

De wijkraad Oosterhout is vooral geïnteresseerd in de verkeersafwikkeling in dit gebied.

Woensdag 18 januari was er weer een bijeenkomst van de klankbordgroep.

Belangrijkste onderwerp dat deze keer aan de orde kwam is de verkeersstructuur.  

Er is een verkeersmodel gemaakt voor het verkeer rond knoop 38. Er zijn 4 varianten onderzocht hoe het vrachtverkeer vanaf de Railterminal naar de A15 en het Park15 (bedrijventerrein) moet rijden. 

In het verkeersmodel zijn aantallen auto- en vrachtwagenritten berekent van regulier verkeer en vrachtverkeer. Daarbij zijn alle inwoners in het gebied, inclusief de Waalsprong, en alle arbeidsplaatsen in de omgeving meegerekend. Het blijkt dat in elke variant er een zeer grote toename van verkeer zal zijn, vooral bij de op- en afritten naar de A15.

Er is in de berekeningen van uitgegaan dat verkeer maximaal 90 seconden voor een rood stoplicht moet wachten. Dat geldt ook voor fietsers. En er moet voldoende plaats in de wachtrij zijn voor auto’s en vrachtwagens. In twee van de vier varianten zijn er echte problemen die moeilijk oplosbaar zijn.

Er zal een speciaal viaduct gemaakt worden voor fietsers aan de Oostzijde van de Rijksweg/Griftdijk. De exacte plaats is onderdeel van de vervolgstudie.

Door Nijmegen wordt er een ontwerpstudie gemaakt van het verkeer van de Reethsestraat tot de Stationsstraa

Vervolgtraject

– Er worden nu onderzoeken gedaan ter voorbereiding van de beslissing in provincie om geld vrij te maken voor de Railterminal. Besluit in juni.

– De gebiedsagenda wordt uitgewerkt naar een projectdefinitie

– De verkeersafwikkeling afslag 38 wordt verder uitgewerkt

– De inpassing van de Betuweroute/Railterminal (RTG) wordt uitgewerkt

– De inrichting van lijnen in het landschap wordt onderzocht

04 feb 2017

Informatie over de Landschap Zone

Op 11 januari zijn een aantal leden van de wijkraad naar de klankbordgroep Landschapszone geweest en hier is de volgende informatie gedeeld.

Zandwinning:

De zandwinning in de Zandse plas is bijna klaar. In de zomer wordt de zandzuiger verplaatst naar de Oosterhoutse plas. De Zandse plas wordt daarna afgewerkt .

Er is begonnen met klei afgraving in Oosterhoutse plas. Na de zomer wordt begonnen met het ontzanden van de Oosterhoutse plas.

Verondieping

Er zal worden verondiept met maximaal 1,5 miljoen kuub grond klasse B. Het waterschap heeft zijn goedkeuring gegeven en er zijn geen zienswijzen ingediend op nota bodembeheer. Op dit moment is er nog geen concreet plan voor het verondiepen. Als eerste zal er een overeenstemming moeten komen met marktpartijen over oa de prijs. De prijs voor de grond is nog verder gezakt sinds 2012 toen het plan voor verondiepen gemaakt werd. Wanneer er duidelijkheid is over wanneer en hoe er wordt verondiept zal er een informatie avond zijn.

Woningbouw

 O.a. de grond voor de villa’s achter de van Boetzelaerstraat wordt bouwrijp gemaakt. Vanaf de zomer kan er gebouwd worden. De maximaal 85 (afhankelijk van de markt kunnen het er ook minder worden ) appartementen komen wat later.

04 feb 2017

Vergaderingen Wijkraad

n de afgelopen periode heeft het bestuur van Wijkraad Oosterhout twee openbare vergaderingen gehouden en ook in 2017 zullen wij dit blijven doen.

Vergaderdata

De volgende vergaderdata zijn reeds bekend:

  • Woensdag 1 februari 2017, inloop om 20 uur. Start vergadering om 20.15 uur. Bestuursvergadering.
  • Woensdag 8 maart 2017, inloop om 20 uur. Start vergadering om 20.15 uur in aanwezigheid van de gemeente, politie en welzijn.
  • Woensdag 19 april 2017, inloop om 20 uur. Start vergadering om 20.15 uur. Bestuursvergadering.
  • Woensdag 7 juni 2017, inloop om 20 uur. Start vergadering om 20.15 uur. Bestuursvergadering.
  • Woensdag 5 juli 2017, inloop om 20 uur. Start vergadering om 20.15 uur in aanwezigheid van de gemeente, politie en welzijn.

Aanmelden

Wijkbewoners en andere belangstellenden zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen na aanmelding via mail@wijkraad-oosterhout.nl. Bij de vergaderingen wordt afhankelijk van de behoefte eventueel externe gesprekspartners uitgenodigd.

Agenda

De agenda wordt ongeveer een week van te voren gepubliceerd via de website, Facebook, en Twitter.

Het bestuur nodigt van harte belangstellenden uit om eigen agendapunten aan te dragen (uiterlijk twee weken voor de vergaderdata) via mail@wijkraad-oosterhout.nl

04 jan 2017

Koningsdag 2017

Namens Revi de Jong

Ongeveer 10 jaar geleden organiseerden Peter (van Disseldorp, penningmeester van de wijkraad) en ik het eerste Koninginnedagfeest in onze gezellige wijk.

Wat begon met een paar attracties voor de kinderen in de wijk bij De Klif werd in de jaren erna al snel een gezellig evenement met verschillende vrijmarktplaatsen dat door zijn populariteit moest verhuizen naar het terrein van voetbalvereniging OSC. Het feest, inmiddels omgedoopt tot Koningsdag, werd de laatste paar edities bezocht door ruim 1000 kinderen en zeker evenveel ouders. Koningsdag bij OSC is een dag van ontmoetingen, gezelligheid, spelen, beetje snoepen en neuzen door de spullen van ruim 100 gratis vrijmarktplaatsen van eigen wijk- en dorpsbewoners.

Na al die jaren waar ik met veel plezier op terug kijk, is voor mij de tijd gekomen om het stokje over te dragen. Ik ben op zoek naar een aantal mensen, die in het ‘kernteam’ van de organisatie willen zitten. Ik zal de eerste keer het initiatief nemen om een overleg te plannen, het draaiboekje toe te lichten en jullie op weg te helpen. Inzet is nodig bij het benaderen van de Albert Heijn (of andere sponsors), bestellen van attracties, contacten opnemen en afspraken doornemen met OSC, vrijwilligers voor de dag zelf regelen, boodschappen doen en zorgen voor publiciteit rondom het evenement op 27 april. Peter blijft ondersteunen met allerlei financiële en administratieve taken.

Als je mee wilt helpen om Koningsdag 2017 mogelijk te maken, dan ben je op 15 februari om 20.00 uur welkom bij het eerste overleg in De Klif. Meld je svp aan via mail@wijkraad-oosterhout.nl, ook als je nog twijfelt of vragen hebt.

29 dec 2016

WAAROM HONDEN NIET LOS MOGEN LOPEN….

 

Op het landgoed van Oosterhout is een reekalf doodgebeten door een loslopende hond. Houd alsjeblieft je hond aan de lijn om dit leed te voorkomen en het wild te beschermen…. In de wijk mag de hond alleen onaangelijnd zijn in de zogenaamde losloopgebieden en op de speciale hondenuitlaatterreintjes. 

Het opengestelde deel van landgoed Oosterhout is een gebied waar baasjes hun viervoeters graag even de ruimte geven. Ondanks een verbod daarop, dat duidelijk staat aangegeven bij de ingangen van het landgoed. Baron Chris van Boetzelaer (eigenaar) en zijn rechterhand Frans Ameschot (beheerder van het landgoed en de tuinen) kampen regelmatig met het feit dat bewoners van Oosterhout hun hond los laten lopen op de Buitenplaats. Een voorbeeld.

Pas geleden kwam een anonieme melding binnen dat een hond een reekalf te pakken had gekregen en het verwond had. Het kalf werd – ondanks zoektochten – pas dagen later gevonden. Het heeft waarschijnlijk lange tijd gewond in het bos gelegen voordat het aan zijn verwondingen is overleden. Een triest verhaal dat natuurlijk voorkomen had kunnen worden.

Als baas of bazin ben je natuurlijk overtuigd van het vriendelijke karakter van je trouwe viervoeter. Maar helaas komt bovenstaand verhaal vaak voor. Dit keer was het een reekalf, maar vaak ook zijn het konijnen, vogels en andere kleine dieren die door loslopende honden worden opgejaagd en verwond. Daarom namens Chris van Boetzelaer en Frans Ameschot het dringende verzoek je viervoeter op het landgoed altijd aangelijnd te houden!

****

Baron Chris van Boetzelaer en zijn beheerder Frans Ameschot zijn de gastheren van Buitenplaats Oosterhout. Het landgoed heeft de status van Rijksmonument en is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Delen van de Buitenplaats zijn open voor publiek. Chris en Frans zijn hier graag jouw gastheren. Met liefde delen zij met jou dit bijzondere natuurgebied, waarvoor zij de verantwoordelijkheid hebben het ook in stand te houden. Om bezoekers van het landgoed inzicht te geven in de gevolgen van het (verkeerd) gebruik van de Buitenplaats, delen wij vanaf nu regelmatig het wel en wee van de Buitenplaats. Help je ons mee om deze unieke plek te behouden en voor publiek toegankelijk te houden? 

X