Auteur: Oscar Papenhoven

27 jun 2022

NOTULEN wijkraadvergadering 11 mei 2022

Aanwezig: Martin, Ben, Anja, Henry (wijkraad), Jeffrey, (gemeente), Marike, Hans (Ben er weer), Paul (Bindkracht10), Sjaco, Koen, en nog 2 buurtbewoners (namen onbekend)

Afwezig: Oscar (Secretaris Wijkraad)

Welkom

 • De Secretaris (Oscar) is afwezig vanwege ziekte zodat de notulen worden gemaakt door Henry;
 • De aanwezigen stellen zich kort voor;
 • Notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen. Er zijn geen op-/aanmerkingen;
 • Bereikbaarheid van de Wijkraad is op dit moment slecht, de nieuwe systemen werken niet goed.

Idee: Voor Non-Profit organisaties is “Google for Business” beschikbaar.

1/2. Bedrijventerrein de Grift/Griftdijk
Bestemmingsplan ligt ter inzage, beginnend met het legaliseren van bestaande bedrijven.
Tweede deel gaat over de uitbreiding, dat volgt Augustus/September.
16 Mei is er een inloop avond. (17.15 – 21.00), info op de gemeentesite.
Er zullen meer vervoersbewegingen en ontsluitingen komen. Dit is ook niet los te zien van de railterminal en Knoop 38. Het begint bij de Provincie en daalt vervolgens neer naar de Gemeente. De Griftdijk wordt steeds drukker, meer mensen bij betrekken.
De Grifdijk is nu knip en plakwerk, een lange termijn project. Gestreefd wordt naar een totaalvisie voor drukte en inrichting. Twee omgevingsmanagers zijn er mee bezig.

3. Groene Plein
Dit is een langlopend issue. Er is een plan geweest, maar toen kwamen er meer wensen.
Met de school wordt ook gesproken, want de speeltoestellen zijn op.
Verder worden de fietsbewegingen bekeken.
De PL Diana gaat sessies plannen, Jeffrey vraagt na wanneer de presentatie avond wordt gegeven. Nieuw plan is aanwezig en de budgetten zijn bijna rond.

4. Rondleiding College
Henry doet verslag van de rondleiding van het college.
Punt waar langer bij stil is gestaan in de wijkvergadering is de aandacht voor de ouderen. (Omnibesturen). Hoe kan doorverwezen worden naar bestaande clubjes, wat is de behoefte? Verhouding is 1/3 jongere op 2/3 oudere.

5. AED
De verdeling van de AED’s binnen de wijk zijn in de fruitbuurt, kruidenbuurt en de Elten goed, op wat hoeken na. Bij de Grote Boel is het echt minimaal en in het zuiderveld is de dekking slecht.
Eerste uitbreidingen zal bij Brass en bij de Tandarts zijn.
30-31 mei is er bij OSC een AED Cursus, voorstel is om dat vaker te doen, wordt vervolgd.

6. Sociaal mededelingen
Stip gaat verhuizen per september naar het Hof van Holland bij het medisch Cluster. Stip levert brede hulp van brief invullen tot bustijden. In de BenErWeer kan beeld vorming worden gegeven wie wat doet.
Er zijn nieuwe coördinatoren bij Stip, twee nieuwe jongerenwerkers.
Paul verzorgt ook een matching van vrijwilligers, zowel vraag als aanbod.
Project “Gezond in Noord”, zie facebook pagina. Fietsen in Noord is iets wat hieruit is ontstaan.

7. Busbaan
In 2018 is een onderzoek geweest naar alle scenario’s voor ontsluitingen van de villa’s, ontsluiting via de busbaan kwam hieruit als één van de slechtste. Nu is er een motie geweest om dit opnieuw te onderzoeken. De Bewoners van de van Boetzelaerstraat hebben bezwaar gemaakt en weten de politiek goed te vinden.

8. Waaldijk
De dijk is van het Waterschap, Paul Rooswinkel is omgevingsmanager Waterschap.
Na de dijkverzwaring wordt het weer teruggebracht naar de staat van er voor. De wens is om het fiets en wandel vriendelijker te maken.
Het wegdek op de dijk is van de Provincie.
Voor de inrichting zijn er veel partijen van belang.

9. Groen in de wijk
Ontwikkelaars maken de plannen, wat opvalt is dat er weinig groen is in het hof van Holland.

10. Sluiting

27 jun 2022

AGENDA wijkraadvergadering 29 juni 2022

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling park Waaijenstein
– Ontwikkeling Griftdijk
– Ontwikkeling De Grift
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

09 mei 2022

AGENDA wijkraadvergadering (WPO) 11 mei 2022

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17.

AGENDA
1. Welkom
2. Korte voorstelronde (indien nodig)
3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4. Verslag vorige vergadering
5. Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling park Waaijenstein
– Ontwikkeling Griftdijk
– Ontwikkeling De Grift
6. Rondvraag, mededelingen
7. Sluiting

09 mrt 2022

AGENDA wijkraadvergadering 9 maart 2022 >> VERVALLEN <<

ATTENTIE

VANWEGE DE AFWEZIGHEID VAN HET DAGELIJKS BESTUUR DOOR ZIEKTE GAAT DE VERGADERING VAN 9 MAART 2022 NIET DOOR!

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

AGENDA
1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Status actiepunten
• Status AED
• Ontwikkeling park Waaijenstein
• Ontwikkeling Griftdijk
• Woonwagenstandplaats Stationsstraat
• Afghaanse vluchtelingen
6) Rondvraag, mededelingen
7) Sluiting

23 jan 2022

NOTULEN wijkraadvergadering 12 januari 2022 (WPO)

Aanwezig: Arjen, Ben, Henry (wijkraad), Jeffrey, Juliëtte en Harold (gemeente), Marike (Ben er weer), Desiree (Politie), Juliëtte, Rene, Sjaco, Koen.

Afwezig: Oscar (Secretaris wijkraad), Imogen, Anja, Harrie.

 

 1. Welkom
 • De Secretaris (Oscar) is afwezig vanwege ziekte zodat de notulen worden gemaakt door de voorzitter met ondersteuning van Henry.
 • De aanwezigen stellen zich kort voor. De gemeente Nijmegen is aanwezig met drie personen, Jeffrey (regisseur fysiek), Juliëtte (regisseur sociaal) en Harold (regisseur veiligheid), verder is de wijkagent (Desiree) aanwezig.
 • Vaststellen notulen 27 oktober en aan de agenda wordt toegevoegd het voorstellen van de aanwezige wijkregisseurs en uitleg van de taken en verantwoordelijkheden en het actiepunt: vergroening schoolplein voor De Klif en verkeersdoorstroming wijk en andere reeds door de wijkraad afgesproken actiepunten, zodat de notulen steeds een overzicht vormen van bij de wijkraad in behandeling zijnde actiepunten met hierachter vermeld de verantwoordelijke persoon van de wijkraad.

 

 1. Wijkregisseurs (gemeente):
 • De wijkregisseurs stellen zich voor en lichten hun takengebied en verantwoordelijkheden toe. Afgesproken wordt dat het bestuur van de wijkraad tenminste twee weken voor een vergadering de onderwerpen aangeven zodat de gemeente in overleg met de wijkraad kan overwegen welke wijkregisseur(s) aanwezig zal / zullen zijn bij een vergadering. In de agenda zal onderscheid worden gemaakt tussen een of meerdere hoofdthema’s die wat langer aan de orde komen en andere actiepunten, waarbij de agenda steeds wordt bepaald aan de hand van de urgentie van de dag.
 • De voorzitter licht toe hoe hij de samenwerking tussen de stichting wijkraad Oosterhout en gemeente/politie ziet. De vergaderingen dienen ervoor dat wijkbewoners onderwerpen kunnen agenderen en bij gemeente/politie aan de orde kunnen stellen. Daarnaast benoemt de wijkraad actiepunten waarbij zij het voortouw zal nemen in de contacten met gemeente/politie, althans hierbij als gesprekspartner namens de wijkraad betrokken blijven. Deze actiepunten worden toebedeeld aan een of meer deelnemers van de wijkraad die hiervoor interesse hebben, die deze actiepunten in overleg met het bestuur van de wijkraad verder oppakken en uitwerken. Dit neemt uiteraard niet weg dat individuele wijkbewoners altijd zelf onderwerpen rechtstreeks kunnen oppakken en bespreken met de gemeente, zoals het geval was bij bijvoorbeeld de ontsluiting Park Waaijenstein en in het verleden het Sterfhuis. De stichting heeft statutair tot taak het in stand houden en bevorderen van het leefklimaat ten behoeve van de bewoners en van het leefklimaat in het gebied en de omgeving, hetgeen het kader vormt voor het bestuur van de wijkraad bij de formulering van actiepunten voor overleg en indien nodig verdere actie. Verder wordt voorgesteld dat de gemeente voor zover aan de orde over relevante plannen, voornemens en wijkontwikkelingen in overleg met de wijkraad bewoners tweemaandelijks rechtstreeks hierover informeert door middel van een publicatie in de Ben er Weer.  

 

 1. Status actiepunten:
 • Vergroening schoolplein De Klif (Oscar): Gelet op het lange tijdsverloop heeft dit actiepunt momenteel zeer hoge prioriteit bij de gemeente. Er ligt een ontwerp, waarover een discussie is ontstaan met de verschillende deelnemers (Gemeente, De Oversteek, De Kion, Jeugdzorg, omwonenden) met betrekking tot verkeer over het plein). Uiteindelijk zal hier de gemeente zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en in overleg met de deelnemers een beslissing moeten nemen. Er wordt hiertoe binnenkort een projectleider benoemd. Het is raadzaam dat de gemeente in de Ben er Weer kort de stand van zaken met het laatste ontwerp publiceert, zodat wijkbewoners kunnen participeren.
 • Griftdijk (Ben): Er wordt momenteel gesproken over de realisatie van een midden- eiland bij de oversteek Dick Brunastraat (projectleider gemeente (Trudy). Op 20 september is in aanwezigheid van de school De Uitdaging (Vanessa) een ontwerp besproken. Momenteel wordt de veiligheid van het oversteekpunt tijdens aanvang en einde schooltijd gewaarborgd door verkeersbrigadiers. Nu de Griftdijk in zijn geheel nog moet worden ontwikkeld (voetgangers, fietsers, verkeersknip, oversteekpunten, etc. ) wordt afgesproken dat de gemeente nagaat welke medewerker (s) rechtstreeks betrokken is of zal zijn bij deze ontwikkeling en is het streven van de wijkraad erop gericht om deze ontwikkeling door de gemeente in structureel overleg met de wijkraad en met de wijkbewoners met urgentie gestalte te geven en uit te voeren.
 • Verkeersveiligheid oversteekplaatsen (Ben): Door de komst en groei van nieuwe wijken zijn er onveilige situaties ontstaan, genoemd wordt Zuiderveld-Griftdijk. De gemeente komt hier op terug.
 • Verkeersdoorstroming wijk (Ben): Nu de ontwikkeling van de Griftdijk niet los kan worden gezien van de verkeersdoorstroming langs en door de gehele wijk, middels met name de Waaldijk, Oude Groenestraat, Keizer Hendrik VI Singel zal ook betreffende dit onderwerp door de wijkraad een structureel overleg worden gestart met de gemeente, met name ook rekening houdende met de verkeersontwikkeling bij Knoop 38 vanwege de ontwikkeling van diverse bedrijfsterreinen langs de A-15 en de eventuele komst van de Railterminal bij Valburg.
 • Sluiproute Busbaan door autoverkeer Terralaan, Fruitlaan (Ben): De gemeente zal nagaan wie dit onderwerp concreet zal oppakken en welke acties ondernomen kunnen worden (bijvoorbeeld bus-sluis, camerabewaking, politietoezicht) om aan dit sluipverkeer op een zo kort mogelijke termijn een einde te maken).
 • Status AED (Henry): Henry geeft een presentatie over de status. Momenteel zijn er AED ’s geplaatst aan de Stationsstraat 21 DD (Hoge Wick), Stationsstraat 24 (OSC), Jonagoldstraat 57 (Albert Heijn), Pijlpuntstraat 1 (De Klif), de Oude Groenestraat 6 (Tergouw), Simon Carmiggeltstraat 102 (particulier). Er is met name een gat in de dekking in Zuiderveld.  Arjen gaf in de vergadering van 27 oktober aan dat op zijn adres ook een AED kan worden geplaatst (dekking zuid), Restaurant Brass (Grote Boel) heeft een AED maar nog geen buitenkast.  Henry is in gesprek met CWZ. Optie is wellicht een oproep tot een bijdrage in de Ben er weer en/of bijdrage door de Ben er weer.    Wellicht heeft de gemeente een budget beschikbaar.
 • Woonwagenstandplaats Stationsstraat (Ben): Voorgesteld werd om onder andere aan de Stationsstraat en twee andere locaties 25 standplaatsen voor woonwagens te realiseren. De wijkraad heeft mede namens VV OSC een brief toegezonden aan de verantwoordelijke projectleider van de gemeente waarin bezwaren (ruimtelijk, veiligheid en gebrek aan goed handhaving) werd geuit. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven vooralsnog af te zien van de locatie aan de Stationsstraat en  te kiezen voor uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen op bestaande locaties om na te gaan of hiermee aan de behoefte aan standplaatsen kan worden voldaan. 
 • Afghaanse vluchtelingen: Een aantal kinderen uit Heumensoord heeft les gehad in De Klif. Nu Heumensoord gesloten zal worden zal dit project eindigen. De gemeente licht kort een en ander toe.
 • Park (Annabellastraat/Terralaan): Een aandachtspunt van de gemeente is de doorstroming van dit park door bromfietsers en fietsers. De gemeente komt hierop terug.
 • Contacten Dorpsraad Oosterhout (Harrie): Relevante onderwerpen zijn de ontwikkeling van Tergouw, het fietspad tussen Nijmegen en Oosterhout en de Waaldijk. (Niet besproken).

 

 1. Politie (Desiree):
 • De jaarwisseling is in onze wijken betrekkelijk rustig verlopen. De politie heeft aandacht voor de bekende overlastlocaties door hangjongeren (geluid, rommel, (soft) drugs, onveilig gevoel omwonenden) bij met name De Klif, Albert Heijn, Park Annabellastraat, Dependance De Uitdaging en VV OSC. Er is een einde gemaakt aan overlast door jongeren buiten de wijk. Vanwege de groei van de wijken komt er een wijkagent bij.

 

 1. Jongeren (gemeente, Paul Reuling):
 • Een aandachtspunt blijft het gebrek aan goede voorzieningen in de wijk voor (oudere) jongeren (niet besproken).

 

 1. Rondvraag, mededelingen:
 • De wijkraad is met grote urgentie op zoek naar een penningmeester. Gezocht wordt naar iemand met ervaring en kennis van financiële administratie en boekhouding. Behalve de financiering van de wijkraad is de penningmeester belast met de financiën van de Ben er weer en van het Theater en van andere onderwerpen zoals Koningsdag. Qua tijdbesteding moet worden gedacht aan maximaal een uur per week. Gezocht wordt ook naar een communicatie- en organisatiedeskundige.
 • Tevens is de wijkraad altijd actief naar wijkbewoners die namens en in overleg met de wijkraad een actiepunt op zich willen nemen door hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen.
 • Een aandachtspunt blijft het (meer) betrekken van de wijkbewoners bij de wijkraad.
 • Een aandachtspunt is en blijft de ontwikkeling van de website van de wijkraad, www. Nijmegennoordonline.nl (Arjen).

 

 1. Sluiting. Volgende vergadering is op woensdag 9 maart.
11 jan 2022

AGENDA wijkraadvergadering (WPO) 12 januari 2021

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

LET OP: vanwege de coronaregels is dit overleg DIGITAAL. Klik op de link om deel te nemen: link voor teamsoverleg

AGENDA
1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Status actiepunten
• Status AED
• Ontwikkeling park Waaijenstein
• Ontwikkeling Griftdijk
• Woonwagenstandplaats Stationsstraat
• Afghaanse vluchtelingen
6) Rondvraag, mededelingen
7) Sluiting

11 jan 2022

NOTULEN wijkraadvergadering 27 oktober 2021

Aanwezig: Harrie, Henry, Oscar, Eric Bender, Gerry Van Campen, Sjaco Lensen

Afwezig: Ben, Anja, Arjen, Imogen

1) Welkom
De voorzitter (Ben) is met vakantie, Harrie neemt voor nu het voorzitterschap waar en heet iedereen welkom.

2) Korte voorstelronde (indien nodig)
Sjaco Lensen: wijkbewoner en adviseur/projectmanager ruimtelijke informatie
Gerrie van Campen: fractievertegenwoordiger van Stadspartij Nijmegen
Eric Bender: fractievertegenwoordiger van Stadspartij Nijmegen

3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
Inspraakronde “Wijkgericht werken” 3 november

4) Verslag vorige vergadering
Sjaco: mist besluitenlijst (klopt, die was ook niet gemaakt)

5) Status actiepunten
• Status AED
Rode gat (geen dekking) is inmiddels opgevuld, echter er zit nog een gat bij Houterman/CWZ en ten zuiden van Brass., Henri neemt met CWZ contact op voor een AED
• Ontwikkeling park Waaijenstein
Ontsluiting via de van Boetzelaerstraat, besluit in gemeenteraad
• Ontwikkeling Griftdijk
Er komt een aangepast plan om een verkeerseiland te realiseren.
• Woonwagenstandplaats Stationsstraat
1 plaats erbij, verder voorlopig van de baan
• Afghaanse vluchtelingen
Zie mededeling gemeente.

6) Rondvraag, mededelingen
Arjan: vindt het prima om een AED te laten plaatsen op zijn adres (dit geeft ook een mooie dekking ten zuiden van onze wijk); team juristen vormen een pietenteam voor de komende Sinterklaas (Arjan plaatst deze online); hij wordt geïnstalleerd als bestuurslid in de ondernemersvereniging.

7) Sluiting

 

Besluitenlijst

Datum vergadering Omschrijving Actie door
27-10-2021 AED: uitbreiding voor aanvulling dekking Henry
24 okt 2021

Wijkraadvergadering 27 oktober 2021 – agenda

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

LET OP: wij vergaderen weer fysiek!

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17 (1,5 meter maatregel van toepassing).

AGENDA
1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Status actiepunten
– Status AED
– Ontwikkeling park Waaijenstein
– Ontwikkeling Griftdijk
– Woonwagenstandplaats Stationsstraat
– Afghaanse vluchtelingen
6) Rondvraag, mededelingen
7) Sluiting

24 okt 2021

NOTULEN wijkraadvergadering 1 september 2021 (WPO)

Aanwezig: Ben, Oscar, Harry, Henry de Bruijn, Imogen, Desiree van Kleef, Marike, Nasibeh, Anja, Nynke de Haan (lasergame Funspace)

Afwezig: Martin, Jeffrey, Paul, Arjan

1) Welkom
Voorzitter heet iedereen welkom.

2) Korte voorstelronde (indien nodig)

3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
Roy van de Kerkhof: wilt kennismaking met penningmeester
Gert Klay: verkeer Griftdijk
CDA: ontsluiting park Waaijenstein > bruggetje nieuw bij Perenlaantje, wordt ontsluitingsroute > aansluiten bij bewonersgroepen
Gem. Nijmegen: verkeerseiland bij oversteek Griftdijk > Nienke wilt er ook bij aansluiten, Geurt ook? Ben.
Wijkregisseur: nog niet toegewezen
Buslijn: Ben stuurt email door > Erik Hes is hierbij betrokken vlgs Marike > Ben neemt contact op
Ben: reactie woonwagenstandplaats Stationsstraat Nijmegen > def. Brief? Stuurt Ben
Jim Offerman: overlast hondenpoep > in contact brengen met gemeente > naar Ben sturen.
A. Schattenberg: Uitnodiging gezamenlijke werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen

4) Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen, goedgekeurd.

5) Voorstellen nieuwe wijkagent
Desiree van Kleef: benaderbaar o.a. via politie.nl (voorkeur vanwege registratie), bij heterdaad bel 112 (op Nextdoor plaatsen)

6) Criminaliteit en overlast
Besproken

7) Benoeming en voorstellen nieuwe penningmeester
Harry Berntzen is de nieuwe penningmeester

8) Status actiepunten
Diverse actiepunten, zoals AED’s, zoeken hiervoor mensen die dit willen oppakken (werkgroepen)
a) Verkeersveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling
• Ontwikkeling Waaldijk (BB)
Gaat 1,5 jaar dicht, mooi aangrijppunt voor (her)ontwikkeling, bv. geen toegang meer gemotoriseerd verkeer. Contact hierover geweest met Johan Plamont, Dorpsraad Oosterhout. Mede i.v.m. verstoring rust motoren. Betrokken bij ontwikkeling. > wie kandidaat voor werkgroep? Harry. Zijn al begonnen met de werkzaamheden.
• Ontwikkeling Griftdijk (BB)
Voorstel brief naar Wethouder om ontwikkeling naar voren te schuiven. O.a. knip, voetpaden, veiligheid. > Anja: Dijkstra, extra verkeerslicht overstekend verkeer, wachtstrook is heel smal (en gevaarlijk). Ben stuurt conceptbrief
• Ontwikkeling groene schoolplein De Klif (OP)
Laatste plan niet akkoord, bebording niet overal goed (tip Desiree).
• Ontwikkeling Railterminal Gelderland (BB)
Ontwikkeling goederenoverslag, groengebied tussen Valburg en Elst mogelijk ook toegewezen voor bedrijven. Diverse bezwaren/beroepen ingediend. Komende weken/maanden worden deskundigen ingeschakeld. Diverse onderzoeken hebben al een negatieve uitkomst. > VVN mogelijk dode hoekspiegel
• Woonwagenstandplaats Stationsstraat
Zie ingekomen stukken

9) Rondvraag, mededelingen
Harry: namen niet voluit te vermelden, alleen voornaam.

10) Sluiting

27 aug 2021

Wijkraadvergadering (WPO) 1 september 2021 – agenda

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

LET OP: vanaf nu vergaderen wij weer fysiek!

U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 1e etage in zaal C.16/C.17 (1,5 meter maatregel van toepassing).

AGENDA
1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Voorstellen nieuwe wijkagent
6) Criminaliteit en overlast
7) Benoeming en voorstellen nieuwe penningmeester
8) Status actiepunten
a) Verkeersveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling
• Ontwikkeling Waaldijk (BB)
• Ontwikkeling Griftdijk (BB)
• Ontwikkeling groene schoolplein De Klif (OP)
• Ontwikkeling Railterminal Gelderland (BB)
• Woonwagenstandplaats Stationsstraat
9) Rondvraag, mededelingen
10) Sluiting

X