Auteur: Oscar Papenhoven

13 jan 2020

Notulen wijkraadvergadering 18 december 2019

1. Welkom
door Ben Bloemendal.

2. Korte kennismakingsronde 
• Ben Bloemendal – voorzitter wijkraad
• Ed van Dael – wijkmanager
• Dorothe Krielen – De Oversteek – vergroenen plein
• Ronald van der Steen – vergunningverlening
• Arjan Oldser – ondernemer, betrokken in wijk
• Paul Reuling – opbouwwerker
• Lex van de Sanden – bewoner
• Anja Lucassen – wijkraad
• Hans Rodenborg – redactie BEN er weer
• Amanda Hendriks – KION, namens kinderraad
• Joke Tijl – KION, namens kinderraad
• Gerrie Joosten – oud wijkraad lid, geïnteresseerd, klankbordgroep ontgronding
• Peter Vermeulen – De Oversteek, locatie Klif – plannen vergroenen plein
• Lena van Donzel – inwoner wijk, aanschuiven vanuit optiek jongeren
• Geurt van Renselaar – penningmeester wijkraad
• Tom Verhoef – secretaris wijkraad
• Oscar Papenhoven – bestuur wijkraad

3. Vaststellen agenda
Agenda aangepast met enkele thema’s, zoals opgenomen in notulen.

4. Verslag vorige vergadering
Goedgekeurd

5. Groene schoolplein (was punt 6 op agenda)
De Oversteek (Conexus) geeft toelichting. In het verleden is reeds een participatieovereenkomst afgesloten voor het groen talud. Onderhoud is nu nodig. Het huidige onderhoud werkt niet, wordt steeds viezer. School heeft er een plan voor gemaakt, samen met kinderen van school. Hierbij is ook het schoolplein betrokken. Deel stenen op het plein is ook goed, wordt veel gebruikt voor voetbal. Maar iets vergroenen ipv stenen veld, zoals met verstopplekken, wat hoeken/hagen is wenselijk. Tevens de wens om wat speeltoestellen op het talud te plaatsen.

Inmiddels is door de school al 3.500 euro gespaard voor bijv. glijbaan met de kledingbeurs. Maar er is veel meer nodig, wandelpaden, gereed maken grond, boomstammen, etc. Rondom boomspiegels wens om banken neer te zetten. Wat precies ligt nog niet helemaal vast.

Gisteren is De Oversteek bij de gemeente geweest, Marike van Kamp van de gemeente was hierbij aanwezig, Jeannette was ziek. Gesprek ging over vervanging speeltoestellen. Twee speeltoestellen zijn aan vervanging toe, dat mag vervangen worden. Maar dit zijn kleine dingen:. Boter/kaas/eieren en paddenstoelen. Dus ook weer kleine dingen komen terug.

Half januari is er opnieuw een gesprek met gemeente om te kijken wat nog meer nodig is. Tevens is er een zoektocht naar andere afdelingen met andere input en financiering. Welke nog niet bekend, verzoek aan Ed (wijkmanager) om hierin mee te denken.

Wat het plan moeilijk maakt is dat het plein gemeentegrond is. Vaak hebben scholen eigen grond. Voordeel is wel dat de gemeente onderhoud pleegt. Voor vernieuwing en onderhoud is een nieuw convenant voor nodig tussen partijen.
– Vanuit KION- BSO wordt aangegeven dat nu ook hangplein ervaren wordt.
– Kinderraad (4 tm 8 jaar) van KION heeft ook nagedacht over het plein. Met name meer groen en bomen rondom De Klif. Meer speelmogelijkheden buiten. Plein wordt als vies ervaren, veel afval. Meer prullenbakken. Bloemenplanten en bloemenhagen. Willen als BSO graag bloemen planten en moestuin. Kinderen hebben visueel inzichtelijk gemaakt, veel bomen zichtbaar op plaat.
– Advies Paul Reuling, ga gesprek aan met jongerenhonk (jongerenwerk) en omwonenden. Meer mensen en partijen betrekken voor een goed en gedragen plan..

Zoektocht naar gedeelde verantwoordelijkheid, mogelijkheden voor financiering. Dit kan ook met Mijnwijkplan.

Ed van Dael, heeft wijkbudget, net als Jeannette. Graag samen met Conexus financiering bekijken. Ed geeft aan dat gesprek in de buurt aangaan belangrijk is en daarvoor niet per se het plan via Mijnwijkplan hoeft te lopen. Mensen tegenover de Klif ervaren plein als klankkast. Groen kan mogelijk dempen, zij willen vast meedenken.

Bij zoektocht naar financiering ook meenemen dat het plein wellicht toch op de schop moet, wat is de ondergrond, versleten? Wordt het gevaarlijk? Er zijn namelijk steeds meer ongelukken. Architect heeft mogelijk nog invloed op plein. Ed geeft aan dat Marike van gemeente aanspreekpunt is en dit soort zaken kan meenemen. Marike is het loket.

Ed geeft advies om twee varianten te maken. Een duurdere en een minder dure.

Paul geeft advies, ga niet met vaststaand plan de buurt in.

Wijkraad geeft aan om in januari alle partijen samen te kunnen brengen (inclusief inwoners en jongeren) en plan breder maken. Toewerken naar ideaal plan voor de toekomst en van daaruit bekijken wat wel en niet haalbaar is. Er zijn meerdere financieringsbronnen mogelijk, denk aan windfonds, provincie, private fondsen.

– De Oversteek- Conexus: koppelt liefst talud los van schoolplein. Talud kan mogelijk sneller. Daarna vervolg richting schoolplein. Talud begroting inclusief boomstammen, voetballen, loopbaden, banken is nu 21.000 euro. Ga maar uit van begroting van dubbele als je alles formeel moet neerzetten.

Lena geeft vanuit eigen (jongeren) optiek aan op welke manier spelen het beste kan vanuit jongeren. Betrekken van jongeren bij het plan is belangrijk.

– Afspraak: eind januari plannen we een afspraak in met De Oversteek, KION, inwoners rondom plein, Paul Reuling, jongeren, etc.. Neem Klifloop en avond4daagse ook mee en bekijk welke ouders van leerlingen/opvang mee willen doen.
– 19 januari is deadline voor de BEN er weer, kan optie zijn voor school om stuk in te brengen. Ben neemt in voorzittersstuk ook tekst hierover op.
– Ed gaat na of budget van Jeannette over 2019 nog beschikbaar is en komt te vervallen als er geen aanvraag ligt. Indien er nog budget is, dan laat Ed dit weten aan De Oversteek die dan gaat zorgen voor passend plan.

6. Sociale thema’s (was punt 5 op agenda)
Wijkraad geeft toelichting over aanleiding, opzet en verslag van de recente avond.

1. Armoede (Hans)
– Kerstpakketten voor de voedselbank, georganiseerd vanuit de kerk. Volgend jaar vroegtijdig contact leggen met elkaar en bekijken hoe we hier een wijkbrede actie van kunnen maken. Nu zijn er al diverse organisaties, zoals de supermarkt, bij betrokken.

2. Verkeersveiligheid (wijkraad)
– Aandacht oversteekpunten is reeds opgepakt
– Snelheid in wijk wordt met stickeractie opgepakt
– Eerder dit jaar zijn er avonden georganiseerd om de aandachtspunten inzichtelijk te maken
– Nieuwe aandacht van aanwezigen op:
• Uitgang Zuiderveld – rotonde
• Snackbar Oosterhout – kruispunt

3. Bekendheid ondersteuningsaanbod zoals STIP, maar ook private zorg (meedenken Maya)
– Sociale kaart is regulier aanbod: maatschapp., huisarts, wmo, jeugd
– Privaat aanbod in de wijk inzichtelijk maken
– De combinatie hiervan verspreiden

4. Eenzaamheid (link bekendheid ondersteuningsaanbod en eenzaamheid & evt. samenwerking Lent rondom welkom heten)
– Welkom heten in de wijk : pakketten nieuwe inwoners of langs de deuren
– Posters met informatie
– Kaart met activiteiten (nieuwe website?) en sociale kaart ++
– Link naar bekendheid van activiteiten en soc. Kaart+

5. Waar gaat de wijk in de toekomst naar toe en hoe kunnen we hier op voorsorteren? (Wie?)
– Gesprek aangaan met wijken zoals Noord. Denk aan Meijhorst, Voorstkamp en Hatert. Wat kunnen we leren, meenemen, etc.

6. Jongeren/jeugd (Michiel en Kalok willen gesprek met jongerenwerker bij zijn, wijkraad actie en oproep BEN)
– Probleem wordt als steeds groter ervaren. Steeds meer overlast, verhuftering, problemen. Voorbeelden genoeg te noemen. Nu tijdelijk veel voorbeelden met vuurwerk.
– Er is een jongerenhonk beschikbaar, deze is beperkt open. Waarom? Gemeente?
– Samen met jongerenwerk in gesprek. Naar jongeren toe, gesprek aangaan, wat kan anders. Misschien zoals in Lent gedaan is?
– Is 1 JOP voldoende?
   • Vraag aan jongeren?
   • Probleem met dealen in de wijk – wordt groter (dealen bij voetbalveld)
   • Locatie binnen is mogelijk beter of aanvulling
   • Wat vinden we van de huidige locatie JOP.
   • Er is geen enkel toezicht
   • Bord in park bij voetbal dat scooters verboden zijn? Palen terug?
– Rol van de wijkagent in kader jongeren onduidelijk.
   • Is er handhaving, BOA’s?
   • ‘Wijkagent is niet te bereiken’, of ‘klachten worden niet serieus genomen’.
– ‘Aanspreken van jongeren heeft geen zin’
   • Oproep in de BEN er weer om te kijken of er samen of via de ouders een route richting de jongeren gevonden kan worden
   • Oproep BEN er weer wie ervaring heeft met dit vraagstuk, wie kan helpen?

Thema’s die wijkraad heeft opgehaald sluiten goed aan bij thema’s die de gemeente en partners hebben. Gemeente heeft sessie gehad met professionele betrokkenen rondom jongeren, hieronder enkele aandachtspunten:
1. Ouders in Noord hoog opgeleid, 2-verdieners. Wel betrokken, maar niet participeren
2. Hoge druk op kinderen om te presteren, ook stress bij ouders (faalangst)
3. Heel veel jongeren in Noord
4. Er zijn te weinig voorzieningen, 2020 werk van maken. Graag met wijkraad

Advies vanuit gemeente aan de wijkraad: betrek professionele partijen. Ed van Dael, Paul Reuling: Sietske Friessen – gemeente aanpak 12+ en jongerenwerkers en Irene (Grote Boel). Paul Reuling, Stip, Sociaal wijkteam.

Het gesprek focust zich verder op het thema jongeren:
Paul geeft aan dat er zeer veel jongeren in de wijk zijn. Er is 50 uur beschikbaar vanuit jongeren werk. Dat is te weinig. Lena heeft aan dat aanspreken door ouders en wijkbewoners mogelijk niet werkt bij jongeren.

Lena is graag bereid mee te denken. Adviseert wijkraad om de jongeren (en jongerenwerkers) te betrekken bij vrijwilligerswerk. Ook wijkraad is niet bekend bij jongeren. Ga met jongeren praten en gebruik kanalen die hierbij passen zoals Instagram. Lena bekijkt met jongeren die zij kent op welke wijze zij betrokken kunnen worden, het gesprek gevoerd kan worden, etc..

Enkele ideeën die langs komen: Huiswerkbegeleiding met vrijwilligers om jongeren samen te brengen. Jongerenhonk in De Klif, wellicht vaker open houden met vrijwilligers, Jongeren door en via jongeren benaderen. In Oosterhout is JO actief. Mooi voorbeeld.

7. Veilig verkeer
Gemeente heeft de brief in behandeling van de wijkraad rondom de veiligheid van de Griftdijk. Gemeente heeft het probleem van de Griftdijk opgeschaald naar de burgemeester. Spoedig komt er een reactie.

Gemeente is zelf ook bezig met lobby traject richting provincie over fietspaden Griftdijk.

De wijkraad heeft zelf actie opgezocht. Samen met Veiligverkeer een actie opgestart in de wijk. Aankomende zaterdag is het startschot met stickeractie voor veilig verkeer -30km. Begin volgend jaar vervolgactie met verfactie. Iedereen kan 30km stickers ophalen en plakken in de wijk. VVN en gemeente zijn zaterdag aanwezig.

8. Groene delta – Engie
Terugkoppeling recente bijeenkomst. Gebiedsvisie al vastgesteld door gemeente. Geen biomassacentrale. 2 Windturbines zijn nog niet onherroepelijk. De goede manier om inwoners te laten participeren wordt nog onderzocht. Centralegelderland.nl is meer informatie te vinden.

9. Railterminal Gelderland – Knoop38 (punt toegevoegd)
Inmiddels moet er een nieuwe MER opgesteld worden met nieuw inpassingsplan met mogelijkheid zienswijzen. Stikstof zal niet probleem zijn om te stoppen. Er zijn nog enkele knelpunten die opgelost moeten worden. Volgt in de toekomst mogelijk weer traject richting Raad van State.

Gerrie geeft aan dat focus voor de wijk (en wijkraad) vooral ligt op de verkeersafwikkeling. Plannen zijn eerder wel aangepast rondom fietspaden, maar nu is het wachten op nieuwe plannen. We blijven dit volgen.

Ed geeft aan dat Paul de Wit waarschijnlijk vanuit gemeente betrokken is.

10. Stand van zaken Afscheidshuys (punt toegevoegd)
Ronald geeft feitelijk, aangevuld vanuit eigen perspectief, chronologisch toelichting van proces Afscheidshuys tot op heden.

Afwijking bestemmingsplan wordt volgens Ronald zo goed als altijd goedgekeurd. Hierover heeft hij ook rekenkamer geïnformeerd.

Aanvulling na datum vorige vergadering:
– Claim (aansprakelijkheidsstelling) vanuit Afscheidshuys ingediend tegen buurman, zijnde bezwaarmaker
– OM heeft aangifte geseponeerd
– Ondernemer heeft aangegeven aan bezwaarmaker vergunning in te willen trekken en claim te verlagen. Ondanks dat hij geen eigenaar van de vergunning meer is
– Zaak geseponeerd, partijen kosten gemaakt
– Eigenaar had al eerder de vergunning kunnen intrekken, heeft dit niet gedaan
– Hoorzitting heeft niet plaatsgevonden omdat pand verkocht is
– 17 december vergunning definitief ingetrokken. Er komt geen afscheidshuys

Gemeente geeft ook aan lessen te hebben getrokken uit proces. Met name wat is de impact van een afscheidshuys, daar kun je dan tijdig rekening mee houden. Nu was Ed als wijkmanager niet betrokken.

Ronald verzoekt de wijkraad om in de BEN een bericht te plaatsen.

11. Rondvraag, mededelingen
Arjan: allemaal bordjes van bouwers, etc. rondom Grote Boel. Zijn die allemaal nog wel nodig/zinvol. Actie: Arjan stuurt foto naar meld&herstel lijn. Handhaving kan hierop handhaven, niet zelf bordjes weghalen.

Ronald: Parkeren in de wijk door bedrijfsauto’s is aandachtspunt. Dit gaat door naar volgende vergadering. Reactie komt hierop, hoe spreken we zelf onze buren aan?

Ed: Thermion komt bijeenkomst wijkraden over ontwikkelingen in de wijk. Datumprikker volgt.

Paul: matchen wijkactiviteiten en vrijwilligers. Zijn er vragen, stuur ze naar Paul. Hij gaat dat matchen of zorgen dat het gematcht wordt. Oproep komt in de BEN over vraag en aanbod samen brengen.

Lex: Interessant om aan te sluiten. Uit-spelers OSC komen de wijk in scheuren, verkeerde afslagen en scheuren weer terug. Aanduiding verbeteren. Is er een verkeerd adres in gebruik? Is de aanduiding duidelijk voor parkeren. Ben neemt contact op met bestuur OSC.

Anja: communicatie vanuit gemeente loopt soms via onbekende kanalen. Aandacht voor nog duidelijker communiceren.

Gerrie: Prima, dat extra bus komt. Zondag en avond komen 14 en 3 achter elkaar in plaats van spreiding in tijd. Geurt pakt dit op.

Geurt: maart komt er weer een wijkfeest.

Tom: 6 januari 19:00 uur is nieuwjaarsreceptie gemeente Nijmegen. Iedereen is welkom.

Tom: Bedankt namens het dagelijks bestuur het bestuur en andere vaste betrokkenen bij de wijkraad.

12. Sluiting
Ben sluit de vergadering en wenst iedereen fijne feestdagen.

13 jan 2020

Onderzoek naar aardwarmte rondom Nijmegen

In januari en februari vindt rondom Nijmegen onderzoek plaats naar aardwarmte (het onderzoek zal ook plaatsvinden ten noorden van de Waalsprong, grens met Ressen/Lingewaard). Dat is warmte diep in de grond, die gebruikt kan worden voor het verwarmen van huizen en kantoren. Het is een duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas, waar we in de toekomst in heel Nederland mee zullen stoppen. Onderzoek naar andere warmtebronnen is daarom van belang en gebeurt in het hele land. Met de uitkomsten kunnen gemeenten nauwkeuriger inschatten of aardwarmtewinning mogelijk is. Daarna is nog wel vervolgonderzoek nodig.

Hoe werkt het onderzoek?

Aardwarmte is overal, maar de ondergrond is niet overal geschikt om warmte uit de bodem te halen. Met seismisch onderzoek wordt bekeken waar dit wel mogelijk is. Hiervoor worden in kleine gaten van maximaal 40 meter diep in de grond lichte explosieven tot ontploffing gebracht, die alleen in de directe omgeving een doffe plof geven. De weerkaatsing van de geluidsgolven wordt vervolgens omgezet in een beeld van de ondergrond.

Seismische campagne aardwarmte Nederland

Het seismisch onderzoek wordt de komende jaren in heel Nederland onder de naam ‘Seismische campagne aardwarmte Nederland’ uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO. EBN vraagt grondeigenaren tijdig om toestemming en informeert mensen die in de buurt wonen met een brief. 

Kijk voor meer informatie over het seismisch onderzoek op www.scanaardwarmte.nl  en voor meer informatie over de energietransitie en aardgasvrij Nijmegen op www.nijmegen.nl (dossier-energietransitie en nijmegen-aardgasvrij).

18 dec 2019

Buurtactie verkeersveiligheid

Op zaterdag 21 december wordt er actie gevoerd in Nijmegen-Noord om de snelheid in 30-km-straten omlaag te krijgen.

Een van de meest gehoorde klachten in het Nijmeegse Oosterhout gaat over snelheid. Met name uit de Volsellastraat, Grote Boel, Kruidenstraat en Heinrich Böllstraat komen signalen over te hoge snelheid. De Wijkraad Oosterhout, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en enkele betrokken bewoners hebben nagedacht over oplossingen om de snelheid te verlagen. Als iedereen zich aan de 30-km snelheid houdt, kunnen kinderen veiliger naar school en naar de speelplek, is er meer ruimte voor fietsers en voelen oudere mensen zich veiliger op straat.

Om iedereen te informeren en bewustwording te kweken, vindt er op zaterdag 21 december a.s. een 30-km-actie-ochtend plaats. Om 10.00 uur wordt op ludieke wijze in de Volsellastraat de eerste 30km-sticker op een kliko geplakt. Buurtbewoners kunnen aan de actie meehelpen door die dag ook een 30km-sticker op hun kliko te plakken. Als op elke ophaaldag alle kliko’s in de straat buiten staan, is het telkens overduidelijk dat bewoners en passanten in een 30-km zone rijden. Vanzelfsprekend helpt iedere automobilist vooral door zich te houden aan de snelheidslimiet in de wijk.

U bent van harte uitgenodigd bij het startschot!

Wanneer: zaterdag 21 december a.s. van 10.00 uur tot uiterlijk 10.30 uur
Waar: Volsellastraat Nijmegen, ter hoogte van de kruising met de Terralaan
Wat: startschot 30 km stickeractie

Let op: plak de 30 km/u-stickers alleen op kliko’s in een 30 km/u zone.

U kunt de 30 km stickers vanaf 13 december a.s. verkrijgen bij:
– Albert Heijn, Jonagoldstraat
– OBGZ Bibliotheek, locatie De Klif, Pijlpuntstraat 1 Nijmegen
– GGD, locatie De Klif, Pijlpuntstraat 1 Nijmegen
– Kindcentrum Jump in de Dependance van OBS de Oversteek
– Kindcentrum Ondersteboven, De Klif, Pijlpuntstraat 1 Nijmegen

Om de attentiewaarde van de stickers hoog te houden, raden we aan maximaal op 1 container een sticker te plakken en niet op elke container een sticker. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling stickers te plakken op voorwerpen in de openbare ruimte, zoals op lantaarnpalen. Juist door de sticker op de kliko te plakken – die eenmaal per 2 weken buiten staat – valt de actie op.

18 dec 2019

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Nijmegen

De nieuwjaarsreceptie is een mooi moment om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar 2020. Dit doen we graag samen met u!

We nodigen u uit voor onze nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari 2020 in Concertgebouw De Vereeniging. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom.

19.00 uur Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur Opening podiumprogramma
20.15 uur Nieuwjaarstoespraak burgemeester Bruls
20.40 uur Wie wordt de Nijmegenaar van het Jaar?
20.50 uur Hapjes & drankjes
22.00 uur Einde programma

Klik hier om aan te melden!

 

10 dec 2019

Wijkraadvergadering 18 december 2019 – agenda

AGENDA

1. Welkom

2. Korte kennismakingsronde (indien nodig)

3. Vaststellen agenda

4. Verslag vorige vergadering

5. Sociale thema’s, verslag inwonersavond en vervolg

6. Groen schoolplein – De Klif

7. Veilig verkeer in de wijk
a) Actiedagen
b) oversteekplaats Griftdijk

8. Engie terrein – Groene Delta

9. Rondvraag, mededelingen

10. Sluiting

 

De vergadering start om 20.15 uur, eindigt om 21:30 (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.

Locatie: Voorzieningenhart De Klif, vergaderruimte rechts van de ingang onder de grote trap (zaal A.14)

 

Het verslag van de vorige vergadering vindt u hier: https://nijmegennoordonline.nl/notulen-wijkraadvergadering-23-oktober-2019/

10 dec 2019

Rijstroken op A12 IJsselbruggen vanaf begin 2020 anders ingedeeld

Al het verkeer op de A12 IJsselbruggen krijgt vanaf begin 2020 in beide richtingen te maken met verschoven rijstroken en een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur. De verwachting is dat dit beperkte verkeershinder oplevert. Rijkswaterstaat kan hierdoor afwisselend twee stalen bruggen afsluiten zodat deze minder zwaar belast worden. De stalen bruggen zijn na tientallen jaren zeer intensief gebruik, toe aan een renovatie. Het verkeer kan met beperkte verkeershinder in afwachting van de geplande renovatie in 2022 hiermee veilig gebruik blijven maken van de bruggen. Alle bestaande op- en afritten blijven in gebruik.

Het verkeer in de richting van Duitsland krijgt net als nu vier rijstroken beschikbaar en rijdt met twee rijstroken over de betonnen brug en met twee rijstroken afwisselend over één van de stalen bruggen (zie afbeelding). Hierdoor worden de stalen bruggen om-en-om ontzien in de periode tot deze bruggen gerenoveerd worden. Het verkeer in de richting Arnhem/Utrecht krijgt nu drie in plaats van vier rijstroken en rijdt over de betonnen bruggen.

Voorbereidende werkzaamheden

De komende weken worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zodat het verkeer met 90 km/h veilig van de ene naar de andere brug geleid kan worden. Hiervoor moet o.a. de geleiderail aangepast worden en plaatselijk nieuw asfalt en markering worden aangebracht. Deze werkzaamheden worden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd als er minder verkeer is. Dit veroorzaakt beperkte verkeershinder. Er blijft altijd minimaal één rijstrook in iedere rijrichting beschikbaar.

Renovatie stalen IJsselbruggen

De stalen IJsselbruggen staan in de planning om gerenoveerd te worden vanaf 2022. Deze renovatie wordt op dit moment voorbereid. Renovatie van deze bruggen is nodig zodat de constructie de toegenomen verkeersdruk de komende jaren aan kan. De bruggen zijn na uitvoering van de renovatie 30 jaar vrij van groot onderhoud. Vooruitlopend hierop inspecteert Rijkswaterstaat sinds april 2017 de brug regelmatig en voert zo nodig onderhouds- en versterkingsmaatregelen uit. Rijkswaterstaat neemt passende maatregelen wanneer inspecties daartoe aanleiding geven. Daarbij staat veiligheid voorop. Dit kan betekenen dat rijstroken op de stalen IJsselbruggen in de A12 richting Duitsland tijdelijk worden afgesloten. De betonnen brug, waarover verkeer vanuit Duitsland en De Liemers richting Arnhem en Utrecht rijdt, verkeert in goede staat en wordt niet gerenoveerd.

Meer weten?

Meer informatie inclusief een animatie over de nieuwe situatie is te vinden op www.rws.nl/a12renovatieijsselbruggen.

 

Situatie vanaf eerste kwartaal 2020

Huidige situatie (november 2019)

10 dec 2019

Skaeve Huse – update december 2019

De gemeente Nijmegen wil Skaeve Huse realiseren aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord en de
Stadbroekseweg in Dukenburg. Skaeve Huse (afkomstig uit Denemarken) zijn eenvoudige huisjes
met alleen de meest noodzakelijke functies. Bewoners van Skaeve Huse zijn mensen met een
psychiatrische aandoening die vaak al lang dakloos zijn omdat andere mogelijkheden van
onderdak niet werkten. Zij krijgen behandeling en woonbegeleiding ter plekke van IrisZorg
(instelling voor verslavingszorg) en de RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen).
De ambitie is om de zorgwoningen eind 2020 op beide locaties te plaatsen.

Zie onderstaand pdf-bericht voor meer informatie:

Skaeve Huse stand van zaken december 2019

10 dec 2019

Zaterdag 14 december a.s. grootste kerstfair van Arnhem-Zuid op winkelcentrum Schuytgraaf

Op zaterdagmiddag 14 december 2019 vindt een sfeervolle kerstfair voor jong en oud plaats. Ook dit jaar heeft wijkvereniging inSchuytgraaf deze georganiseerd op winkelcentrum Schuytgraaf. Er zijn ruim 80 kramen en allerlei activiteiten. Het wordt de grootste en beste kerstfair tot nu toe!

In de winkelstraat en op de pleinen
Tijdens deze achtste kerstfair wordt de winkelstraat omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt met ruim 300 meter aan kramen, waar mooie en leuke kerst- en cadeauartikelen te koop worden aangeboden. Daarnaast zijn er op de pleinen en in de winkelstraat verschillende optredens en kerstactiviteiten en er zijn diverse eet- en drinkgelegenheden. Natuurlijk zijn alle winkels geopend, waarvan een aantal ook speciale kerstaanbiedingen hebben.

Programma
De hele middag zijn er doorlopend live optredens van diverse muzikanten. Artiesten in Dickensstijl, met draaiorgel, en ook een blaasensemble en koren, waaronder een gospelkoor. Er zijn verschillende activiteiten zoals een levende kerststal, een arrenslee waarin kinderen ritjes kunnen maken en een zweefmolen. Elsa & Anna van Frozen komen op bezoek en kinderen kunnen broodjes roosteren boven een vuur. Vanzelfsprekend is de kerstman ook aanwezig. Er zijn ook heerlijke hapjes te koop bij de poffertjeskraam en de churroswagen en bij de diverse eetgelegenheden. Bij de kraam van wijkvereniging inSchuytgraaf wordt tegen een geringe vergoeding warme chocomel en glühwein aangeboden.

Deze fantastische kerstfair vindt plaats van 12.00 tot 17.00 uur op het winkelcentrum Schuytgraaf op de Fortunastraat.

Meer weten?
Voor meer informatie zie www.inSchuytgraaf.nl, de Facebook pagina van inSchuytgraaf, of neem contact op met de organisatie via kerstfair@inSchuytgraaf.nl.

Deze geweldige kerstfair mag je gewoon niet missen! Kom je daarom ook gezellig kerstsfeer proeven, kerstinkopen doen en genieten van een warm drankje?

24 nov 2019

Wintermarkt in de Schakel

Wintermarkt in de Schakel

In de Schakel in Oosterhout wordt op zaterdagavond 30 november de Wintermarkt gehouden. Het moment om nog even wat cadeautjes te kopen of een nieuwe hobby of winkel te ontdekken.

Op de markt staan ondernemers en hobbyisten van alle leeftijden en allemaal uit Oosterhout of  omgeving. Bij de kramen kunt u terecht voor leuke originele cadeautjes. Van stempels tot jam, van bloemwerkjes tot kleding, van sieraden tot gedecoreerd porselein, sommige in een winterse of heerlijke kerstsfeer. Ook is er een workshop-plein. Daar kunt u zelf aan de slag of het cadeau naar uw smaak laten maken. Voor je het weet kom je niet alleen met een cadeau maar ook met een nieuwe hobby thuis. Ook voor de kinderen is er iets leuks.

Nog een voordeel, het is binnen in de Schakel, dus lekker warm. Schuif gezellig aan bij een van de zitjes met een lekker kop koffie, thee en een ander drankje.

De Wintermarkt is op zaterdagavond 30 november van 19.00 tot 22.00 uur. De entree is gratis.

Locatie: dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2, 6678 BT Oosterhout GLD

Snuif de sfeer van de winter en december op en laat je inspireren. We maken er een gezellige avond van!

24 nov 2019

Inloopbijeenkomst over parkeren van de auto en fiets

Inloopbijeenkomst over parkeren van de auto en fiets

Het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. De afgelopen jaren is de mobiliteitswereld verandert. Ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteit en vaststelling van het Ambitiedocument Mobiliteit (sept 2019) zijn aanleiding om de parkeervisie te actualiseren. De nieuwe parkeervisie gaat in op thema’s als parkeerregulering (waar, wanneer en in welke vorm), parkeren op afstand, het aantal parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen et cetera. Dit met als doel dat de parkeervisie weer aansluit bij de huidige tijdgeest met nieuwe mobiliteitsvormen (deelmobiliteit, smart mobility, etc.).

 

Wij willen ook bewoners graag de gelegenheid geven om mee te denken met het parkeerbeleid. Heeft u ideeën over parkeren in Nijmegen? Of heeft u wensen op dit gebied?

Kom dan naar de inloopbijeenkomst over parkeren!

 

We gaan met u in gesprek over parkeren in de gemeente. U kunt komen

Op: donderdag 28 november 2019 & maandag 2 december 2019
Tussen: 19:00 – 21:00
Waar: Gemeentehuis Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen

U kunt langskomen wanneer het u uitkomt, er is geen plenaire uitleg of toelichting.

 

Opgeven

We willen u vragen uzelf op te geven via onderstaand digitaal formulier zodat we rekening kunnen houden met het aantal mensen dat komt.

U kunt uzelf opgeven via www.nijmegen.nl/parkeervisie

 

Met vriendelijke groet,

Ruud Gasthuis

Parkeervisie en parkeernormen

06 1051 6433

X